Quyết định số 103/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 103/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Thuỷ tinh Phả Lại vào Công ty Bóng đèn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2003/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY THUỶ TINH PHẢ LẠI VÀO CÔNG TY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG VÀ ĐỔI TÊN CÔNG TY THUỶ TINH PHẢ LẠI THÀNH XÍ NGHIỆP THUỶ TINH PHẢ LẠI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50/CP; Xét đề nghị của Công ty Bóng đèn Điện Quang tại Công văn số 925/CV-ĐQ-TGĐ ngày 09 tháng 6 năm 2003 và đề nghị của Công ty Thuỷ tinh Phả Lại tại Công văn số 66/CV- TCHC ngày 16 tháng 5 năm 2003; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sáp nhập Công ty Thuỷ tinh Phả Lại vào Công ty Bóng đèn Điện Quang và đổi tên Công ty Thuỷ tinh Phả Lại thành Xí nghiệp Thuỷ tinh Phả Lại. Xí nghiệp Thuỷ tinh Phả Lại là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Bóng đèn Điện Quang, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp do Tổng giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang phê duyệt và các quy định của pháp luật. Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang tổ chức tiếp nhận Công ty Thuỷ tinh Phả Lại theo đúng quy định của Nhà nước và xây dựng Phương án xử lý tài chính, giải quyết lao động dôi dư báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang và Giám đốc Công ty Thuỷ tinh Phả Lại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như Điều 3, - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo), - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hoàng Trung Hải - Bộ Tài chính, - Bộ Nội vụ, - Bộ Lao động-TB và XH, - UBND TP Hồ Chí Minh, - UBND tỉnh Hải Dương, - Đảng uỷ Khối CN TP Hà Nội, - Đảng uỷ Khối CN TP Hồ Chí Minh, - Công đoàn Công nghiệp VN, - Các đ/c Thứ trưởng, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản