Quyết định số 1038/QĐ-SGTCC

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
6
download

Quyết định số 1038/QĐ-SGTCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1038/QĐ-SGTCC về việc giao các Trưởng phòng ký thừa lệnh Giám đốc Sở ban hành một số loại văn bản hành chính do Sở Giao thông công chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3796/QĐ-SGTCC ngày 22/11/2006 của Sở Giao thông - công chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1038/QĐ-SGTCC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1038/Q -SGTCC Tp. H Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V S A I, B SUNG QUY T NNH S 3796/Q -SGTCC NGÀY 22/11/2006 C A S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH GIÁM CS GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH Căn c Quy t nh s 09/Q -UB ngày 09 tháng 01 năm 1991c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p S Giao thông Công chánh; Căn c Quy t nh s 1187/ Q -UB ngày 21 tháng 03 năm 2005 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i tên S Giao thông Công chánh thành S Giao thông - Công chính tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Quy t nh s 22/2007/Q -UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Giao thông - Công chính thành ph ; Căn c Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08/04/2004 c a Chính ph v công tác văn thư; Căn c Quy t nh s 3796/Q -SGTCC ngày 22/11/2006 c a Giám c S Giao thông - Công chính v vi c giao các Trư ng phòng ký th a l nh Giám c S ban hành m t s lo i văn b n hành chính; Căn c Quy t nh s 880/Q -SGTCC ngày 22/03/2007 c a Giám c S Giao thông - Công chính v thành l p Phòng Qu n lý C p – Thoát nư c; Xét ngh c a Trư ng Phòng Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Nay s a i, b sung kho n 4, i u 1 Quy t nh s 3796/Q -SGTCC ngày 22/11/2006 c a Giám c S Giao thông - Công chính v vi c giao các Trư ng phòng ký th a l nh Giám c S ban hành m t s lo i văn b n hành chính như sau: “4. Ngoài vi c th c hi n kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 1 c a quy t nh này, Trư ng các phòng qu n lý chuyên ngành: Phòng Qu n lý giao thông, Phòng Qu n lý d ch v ô th , Phòng Qu n lý giao thông th y; Phòng Qu n lý v n t i-Công nghi p và Phòng Qu n lý c p – thoát nư c ư c ký th a l nh Giám c S v Biên b n ki m tra h sơ nghi m thu giai o n xây d ng hoàn thành, hoàn thành h ng m c công trình ho c công trình ưa vào s d ng ( Theo ph l c 2 – Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005 c a B Xây d ng )”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. i u 3. Các Ông ( Bà ) Chánh văn phòng S , Chánh Thanh tra S , Trư ng phòng T ch c cán b - Lao ng, Trư ng các Phòng, Ban c a S , Th trư ng các cơ quan ơn v tr c thu c S ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. GIÁM C PHÓ GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Giám c S ; - Các Phòng, Ban, ơn v thu c S - Lưu: VT, PC.Ntt. Tr n Minh Dũng
Đồng bộ tài khoản