Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 104/2001/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2001 V VI C THÀNH L P C C ĂNG KÝ QU C GIA GIAO DNCH B O M THU C B TƯ PHÁP TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 08/2000/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký giao d ch b o m; qu n lý và th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m thu c B Tư pháp th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v ăng ký giao d ch b o m, t ch c vi c ăng ký, cung c p thông tin v các giao d ch b o m theo thNm quy n. C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, tr s chính t t i thành ph Hà N i. i u 2. C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m có các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Xây d ng, tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v ăng ký giao d ch b o m B Tư pháp trình Chính ph ho c B Tư pháp ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ăng ký giao d ch b o m; 2. Trình B trư ng B Tư pháp ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các quy nh v chuyên môn, k thu t, nghi p v i v i công tác ăng ký giao d ch b o m, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh ó; qu n lý, hư ng d n th ng nh t vi c s d ng các m u ơn, gi y t , s ăng ký, t ch c, qu n lý H th ng d li u qu c gia các giao d ch b o m; 3. Th c hi n vi c ăng ký các giao d ch b o m theo thNm quy n; cung c p thông tin v giao d ch b o m ư c lưu gi trong H th ng d li u qu c gia các giao d ch b o m;
  2. 4. Ch o, t ch c ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v và k năng ăng ký cho i ngũ cán b ăng ký giao d ch b o m; 5. Th ng kê ăng ký giao d ch b o m, t ng h p và báo cáo B trư ng B Tư pháp v công tác ăng ký giao d ch b o m trong toàn qu c; 6. Ki m tra v t ch c và ho t ng ăng ký giao d ch b o m; gi i quy t khi u n i, t cáo v ăng ký giao d ch b o m theo thNm quy n; 7. Th c hi n vi c h p tác qu c t v ăng ký giao d ch b o m theo phân công c a B Tư pháp. i u 3. B trư ng B Tư pháp ban hành Quy ch v t ch c và ho t ng c a C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m; b nhi m lãnh o c a C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m. i u 4. C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m có m t s chi nhánh tt i a phương. Chi nhánh c a C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m và cung c p thông tin v giao d ch b o m theo thNm quy n. Chi nhánh c a C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m có con d u và tài kho n riêng. B trư ng B Tư pháp quy t nh vi c thành l p Chi nhánh c a C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m, b nhi m lãnh o c a Chi nhánh. i u 5. B Tư pháp ph i h p v i Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Tài chính và các cơ quan liên quan hư ng d n c th vi c th c hi n Quy t nh này. B Giao thông v n t i, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p v i B Tư pháp th c hi n ho t ng ăng ký giao d ch b o m có hi u qu . i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ban hành. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản