Quyết định số 104/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 104/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Khu Đường sông thuộc Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S :104/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO B SUNG CH TIÊU D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO KHU Ư NG SÔNG THU C S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002 ; Căn c Quy t nh s 242/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách Nhà nư c năm 2004 ; Căn c Quy t nh s 191/2003/Q -BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu-chi ngân sách Nhà nư c năm 2004 ; Căn c Ngh quy t s 44/2003/NQ-H ngày 03 tháng 12 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph , Khóa VI, thông qua v d toán và phân b ngân sách ; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 1791/TC-HCSN ngày 08 tháng 4 năm 2004 v b sung kinh phí cho Khu ư ng sông th c hi n công tác kh o sát sơ b tuy n sông Sài Gòn khu v c bán o Bình Qu i Thanh a ; QUY T NNH i u 1. Nay giao b sung d toán kinh phí năm 2004 cho Khu ư ng sông v i s ti n 138.190.000 (m t trăm ba mươi tám tri u m t trăm chín mươi ngàn) ng th c hi n công tác kh o sát sơ b tuy n sông Sài Gòn khu v c bán o Bình Qu i Thanh a. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu v d toán b sung chi ngân sách năm 2004, Khu ư ng sông g i cơ quan Tài chính, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Giám c Khu ư ng sông ph i th c hi n vi c thanh quy t toán kinh phí công tác nêu trên theo quy nh. i u 3. Giao S Tài chính ph i h p v i S Giao thông Công chánh xem xét, thNm nh quy t toán kinh phí công tác nêu trên c a Khu ư ng sông theo quy nh. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c Khu ư ng sông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
  2. - Như i u 4 - TTUB : CT, PCT/ T KT. CH TNCH - VP H -UB : PVP/KT, T PHÓ CH TNCH - T TM, T - Lưu (TM/P) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản