Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 105/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I M T S M T HÀNG THU C NHÓM 2710 T I BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH i u 1. i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s m t hàng thu c nhóm 2710 quy nh t i Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20/12/2007 và các Quy t nh s a i, b sung c a B trư ng B Tài chính thành m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này áp d ng cho các T khai h i quan hàng hóa nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan k t ngày 18 tháng 11 năm 2008 và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Hoàng Anh Tu n - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
  2. - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI IV IM T S M T HÀNG THU C NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 105/2008/Q -BTC ngày 14/11/2008 c a B trư ng B Tài chính) Mã hàng Mô t hàng hóa Thu su t (%) 27.10 D u có ngu n g c t d u m và các lo i d u thu ư c t các khoáng bi tum, tr d u thô; các ch phNm chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác có ch a t 70% kh i lư ng tr lên là d u có ngu n g c t d u m ho c các lo i d u thu ư c t các khoáng bi tum, nh ng lo i d u này là thành ph n cơ b n c a các ch phNm ó; d u th i. - D u có ngu n g c t d u m và các lo i d u thu ư c t các khoáng bi tum (tr d u thô) và các ch phNm chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác, có ch a t 70% kh i lư ng tr lên là d u có ngu n g c t d u m ho c các lo i d u thu ư c t các khoáng bi tum này là thành ph n cơ b n c a các ch phNm ó, tr d u th i: 2710 11 - - D u nh và các ch phNm: - - - Xăng ng cơ: 2710 11 11 00 - - - - Có pha chì, lo i cao c p 25 2710 11 12 00 - - - - Không pha chì, lo i cao c p 25 2710 11 13 00 - - - - Có pha chì, lo i thông d ng 25 2710 11 14 00 - - - - Không pha chì, lo i thông d ng 25 2710 11 15 00 - - - - Lo i khác, có pha chì 25 2710 11 16 00 - - - - Lo i khác, không pha chì 25 2710 11 20 00 - - - Xăng máy bay 25 2710 11 30 00 - - - Tetrapropylene 25 2710 11 40 00 - - - Dung môi tr ng (white spirit) 25
  3. 2710 11 50 00 - - - Dung môi có hàm lư ng c u t thơm th p 25 dư i 1% 2710 11 60 00 - - - Dung môi khác 25 2710 11 70 00 - - - Naphtha, reformate và các ch ph m 25 khác pha ch xăng 2710 11 90 00 - - - Lo i khác 25 2710 19 - - Lo i khác: - - - D u trung (có kho ng sôi trung bình) và các ch phNm: 2710 19 13 00 - - - - Nhiên li u ng cơ tu c bin dùng cho 25 hàng không (nhiên li u ph n l c) có ch p 0 cháy t 23 C tr lên 2710 19 14 00 - - - - Nhiên li u ng cơ tu c bin dùng cho 25 hàng không (nhiên li u ph n l c) có ch p 0 cháy dư i 23 C 2710 19 16 00 - - - - Kerosene 25 2710 19 19 00 - - - - Lo i khác 15 2710 19 20 00 - - - - D u thô ã tách ph n nh 5 2710 19 30 00 - - - - Nguyên li u s n xu t than en 5 - - - D u và m bôi trơn: 2710 19 41 00 - - - - D u khoáng s n xu t d u bôi trơn 5 2710 19 42 00 - - - - D u bôi trơn cho ng cơ máy bay 5 2710 19 43 00 - - - - D u bôi trơn khác 10 2710 19 44 00 - - - - M bôi trơn 5 2710 19 50 00 - - - D u dùng trong b hãm th y l c (d u 3 phanh) 2710 19 60 00 - - - D u bi n th và d u dùng cho b ph n 5 ng t m ch - - - D u nhiên li u: 2710 19 71 00 - - - - Nhiên li u diesel dùng cho ng cơ t c 20 cao 2710 19 72 00 - - - - Nhiên li u diesel khác 20 2710 19 79 00 - - - - Nhiên li u t khác 25 2710 19 90 00 - - - Lo i khác 20 - D u th i: 2710 91 00 00 - - Ch a biphenyl ã polyclo hóa (PCBs), 20 terphenyl ã polyclo hóa (PCTs) ho c biphenyl
  4. ã polybrom hóa (PBBs) 2710 99 00 00 - - Lo i khác 20
Đồng bộ tài khoản