Quyết định số 1055/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 1055/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1055/QĐ-TTg về việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1055/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 1055/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V CÁC ƠN VN S NGHI P TR C THU C VI N KHOA H C XÃ H I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 53/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam; Xét ngh c a Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Các ơn v thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam theo quy nh t i các i u 18, 19 Chương V Lu t Báo chí và kho n 3 i u 16 Chương II Lu t Xu t b n 1. T p chí Tri t h c. 2. T p chí Xã h i h c. 3. T p chí Nghiên c u Kinh t . 4. T p chí Vietnam’s Socio-Economic Development. 5. T p chí Nh ng v n Kinh t và Chính tr Th gi i. 6. T p chí Nhà nư c và Pháp lu t. 7. T p chí Nghiên c u L ch s . 8. T p chí Kh o c h c. 9. T p chí Dân t c h c. 10. T p chí Nghiên c u Văn h c. 11. T p chí Ngôn ng .
  2. 12. T p chí Hán Nôm. 13. T p chí Văn hóa dân gian. 14. T p chí Khoa h c xã h i (t i thành ph H Chí Minh). 15. T p chí Nghiên c u Gia ình và Gi i. 16. T p chí Nghiên c u ông Nam Á. 17. T p chí Thông tin Khoa h c xã h i. 18. T p chí Nghiên c u Châu Âu. 19. T p chí Nghiên c u ông B c Á. 20. T p chí Châu M ngày nay. 21. T p chí Nghiên c u Trung Qu c. 22. T p chí Tâm lý h c. 23. T p chí Nghiên c u Tôn giáo. 24. T p chí Nghiên c u Phát tri n b n v ng. 25. T p chí Nghiên c u Con Ngư i. 26. T p chí Nghiên c u Châu Phi và Trung ông. 27. T p chí Khoa h c xã h i Mi n Trung. 28. Nhà Xu t b n Khoa h c xã h i. 29. Nhà Xu t b n T i n bách khoa. i u 2. ThNm quy n i v i ơn v s nghi p tr c thu c Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam Căn c quy nh c a pháp lu t hi n hành, Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam: 1. Trình c p có thNm quy n quy t nh thành l p m i, i tên, sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p tr c thu c Vi n; 2. Quy t nh thành l p m i, i tên, sáp nh p, gi i th , cho chuy n i hình th c ho t ng i v i các ơn v s nghi p tr c thu c Vi n thu c thNm quy n; quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v s nghi p tr c thu c Vi n. i u 3. Hi u l c và trách nhi m thi hành
  3. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c, ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản