Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
47
lượt xem
8
download

Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 1068/2008/Q -BKH Hà N i, ngày 15 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH M U BÁO CÁO TH M NNH K T QU U TH U B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c i u 67 và kho n 3 i u 76 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và u tư; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý u th u, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “M u Báo cáo thNm nh k t qu u th u”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. K t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành thì Quy t nh s 419/2008/Q -BKH ngày 07/4/2008 h t hi u l c thi hành. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - H i ng Dân t c và các y ban Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Website Chính ph ; Công báo; - Các S KH& T các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B KH& T; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Lưu VT, V QL T (5). M U BÁO CÁO TH M NNH K T QU U TH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1068/2008/Q -BKH ngày 15 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) M u báo cáo thNm nh k t qu u th u này áp d ng cho vi c l p báo cáo thNm nh c a cơ quan, t ch c có trách nhi m thNm nh k t qu u th u (g i t t là cơ quan/t ch c thNm nh) i v i gói th u d ch v tư v n (trư ng h p nhà th u là t ch c), mua s m hàng hóa, xây l p c a các d án thu c ph m vi i u ch nh c a Lu t u th u khi th c hi n u th u r ng rãi, u th u h n ch trong nư c và qu c t . i v i các hình th c l a ch n nhà th u khác, cơ quan/t ch c thNm nh có th s a i, b sung m t s n i dung c a M u này áp d ng cho phù h p. Vi c thNm nh không ph i là ánh giá l i h sơ d th u. Khi ti n hành thNm nh, cơ quan/t ch c thNm nh c n căn c vào các tài li u do ch u tư, bên m i th u cung c p, báo cáo ánh giá c a t chuyên gia u th u ho c t ch c, ơn v tr c ti p th c hi n vi c ánh giá h sơ d th u (tư v n u th u, t ch c u th u chuyên nghi p, …) ý ki n ánh giá c a t ng thành viên tr c ti p tham gia ánh giá h sơ d th u và các tài li u liên quan nh m m b o tính trung th c, khách quan trong vi c thNm nh v k t qu u th u. Trong M u này, nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính g i ý, hư ng d n v cách trình bày và n i dung c a báo cáo thNm nh s ư c ngư i s d ng c th hóa theo t ng gói th u. M u báo cáo thNm nh này bao g m các n i dung sau: I. Khái quát v d án và gói th u II. Tóm t t quá trình u th u và ngh c a ch u tư v k t qu u th u III. T ng h p k t qu ki m tra, ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh
 3. IV. Nh n xét và ki n ngh PH L C Trong quá trình áp d ng M u này, n u có vư ng m c, ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và u tư k p th i xem xét, ch nh lý. [TÊN CƠ QUAN/T CH C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TH M NNH] NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : / …., ngày … tháng …. năm …. BÁO CÁO TH M NNH (V k t qu u th u gói th u [ i n tên gói th u]) Kính g i: [ i n tên ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n phê duy t k t qu u th u] Căn c văn b n trình duy t s [ i n s hi u văn b n trình duy t k t qu u th u] ngày [ i n ngày tháng năm văn b n trình duy t] c a [ i n tên ch u tư] v k t qu u th u gói th u [ i n tên gói th u] thu c d án [ i n tên d án]; Căn c cu c h p thNm nh (n u có) ngày [ i n ngày tháng năm h p th m nh] và văn b n gi i trình (n u có) c a [ i n tên ch u tư]; [ i n tên cơ quan/t ch c th m nh] ã ti n hành thNm nh k t qu u th u gói th u nêu trên theo úng quy nh c a pháp lu t v u th u t ngày …. tháng … năm …. n ngày …. tháng … năm …. [ i u tên cơ quan/t ch c th m nh/ báo cáo [ i n tên ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n] v k t qu thNm nh k t qu u th u gói th u nêu trên như sau: I. KHÁI QUÁT V D ÁN VÀ GÓI TH U Ph n này nêu các văn b n là cơ s pháp lý t ch c u th u như văn b n phê duy t d án, văn b n phê duy t k ho ch u th u/k ho ch u th u i u ch nh, văn b n phê duy t thi t k , d toán ( i v i gói th u xây l p), …. Ngoài ra, ph n này c n nêu khái quát v n i dung chính c a d án, gói th u bao g m các n i dung ã ư c phê duy t trong k ho ch u th u v gói th u này như tên gói
 4. th u, giá gói th u, hình th c u th u, phương th c u th u, hình th c h p ng … và ph m vi công vi c c a gói th u. II. TÓM T T QUÁ TRÌNH U TH U VÀ NGHN C A CH U TƯ V K T QU U TH U 1. Tóm t t quá trình u th u Ph n này tóm t t quá trình t ch c th c hi n vi c u th u theo trình t các bư c t chu n b u th u, t ch c u th u và ánh giá h sơ d th u. Trong ó c n nêu ư c quy trình và th i gian liên quan n vi c t ch c u th u như th i gian ăng t i thông tin trong u th u, phát hành h sơ m i sơ tuy n (n u có), h sơ m i quan tâm (n u có), h sơ m i th u, th i gian chu n b h sơ d th u, th i i m óng th u, th i i m m th u, th i gian ánh giá h sơ d th u, danh sách nhà th u tham gia u th u (n u có), h i ngh ti n u th u (n u có)…. i v i quá trình ánh giá h sơ d th u c n ph i tóm t t k t qu ánh giá trong t ng bư c. Trư ng h p là gói th u mua s m hàng hóa ho c xây l p c n tóm t t k t qu ánh giá sơ b , ánh giá v m t k thu t, ánh giá v m t tài chính, xác nh giá ánh giá c a các nhà th u và k t qu x p h ng nhà th u. Trư ng h p là gói th u tư v n không yêu c u k thu t cao c n tóm t t k t qu ánh giá sơ b , ánh giá v m t k thu t, i m t ng h p, k t qu x p h ng nhà th u và k t qu àm phán h p ng. Trư ng h p là gói th u tư v n có yêu c u k thu t cao c n tóm t t k t qu ánh giá sơ b , ánh giá v m t k thu t, k t qu x p h ng nhà th u v m t k thu t và k t qu àm phán h p ng. i v i trư ng h p có tình hu ng x y ra trong quá trình u th u thì ph i nêu rõ t i ph n này và nêu cách th c và k t qu gi i quy t. 2. Tóm t t ngh k t qu u th u c a [ i n tên ch u tư] Ph n này nêu tóm t t v ngh c a ch u tư v k t qu u th u t i văn b n trình duy t và ý ki n c a các cơ quan liên quan (n u có). III. T NG H P K T QU KI M TRA, ÁNH GIÁ C A CƠ QUAN/T CH C TH M NNH 1. V căn c pháp lý t ch c u th u a) T ng h p k t qu ki m tra v căn c pháp lý K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v căn c pháp lý c a vi c t ch c u th u ư c t ng h p theo B ng s 1 dư i ây: B ng s 1 K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c TT N i dung ki m tra th m nh
 5. (*) Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) 1 Văn b n phê duy t d án ho c d toán ( i v i mua s m thư ng xuyên) 2 Văn b n phê duy t k ho ch u th u/k ho ch u th u i u ch nh 3 Văn b n phê duy t h sơ m i sơ tuy n, k t qu sơ tuy n (n u có) 4 Văn b n phê duy t h sơ m i quan tâm, danh sách nhà th u m i tham gia u th u (n u có) 5 Văn b n phê duy t danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch (n u có) 6 Văn b n phê duy t h sơ m i th u 7 Tài li u v thi t k kèm theo d toán ư c duy t ( i v i gói th u xây l p) 8 Văn b n thành l p t chuyên gia u th u ho c văn b n h p ng thuê t ch c, ơn v ánh giá h sơ d th u(**) 9 Văn b n phê duy t danh sách nhà th u t yêu c u v m t k thu t 10 Văn b n phê duy t danh sách x p h ng nhà th u 11 Các văn b n pháp lý khác có liên quan bao g m c các văn b n v x lý tình hu ng trong u th u Ghi chú: - (*): Không tuân th ư c hi u là m t trong các văn b n nêu t i c t (1) không có ho c có văn b n nhưng tuân th không y các quy nh pháp lu t hi n hành mà k t qu c a vi c không tuân th ó nh hư ng tr c ti p t i quá trình u th u, k t qu u th u. - (**): i v i n i dung này cơ quan/t ch c th m nh ph i ki m tra c s tuân th hay không tuân th quy nh v ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v v u th u c a các thành viên tr c ti p tham gia ánh giá h sơ d th u. - C t (2) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó là tuân th . - C t (3) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó là không tuân th . i v i trư ng h p này ph i nêu
 6. rõ lý do không tuân th i u, kho n, i m nào theo quy nh c a pháp lu t v u th u t i ph n b dư i ây. b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v cơ s pháp lý Căn c các tài li u u tư trình, k t qu ki m tra ư c t ng h p t i B ng s 1, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n nh n xét v cơ s pháp lý t ch c u th u và nh ng lưu ý c n thi t. 2. V quá trình t ch c th c hi n Cơ quan/t ch c th m nh nh n xét v quá trình t ch c th c hi n theo các n i dung dư i ây: 2.1. V th i gian trong u th u a) T ng h p k t qu ki m tra v th i gian trong u th u K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v th i gian trong u th u ư c t ng h p t i B ng s 2 dư i ây: B ng s 2 Th i gian K t qu ki m tra c a cơ TT N i dung ki m tra th c t th c quan/t ch c th m nh hi n Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) (4) 1 Sơ tuy n (n u có) 2 M i n p h sơ quan tâm ( i v i gói th u tư v n, n u có) 3 Thông báo m i th u 4 Phát hành h sơ m i th u 5 Th i i m óng th u, m th u 6 ChuNn b h sơ d th u 7 ánh giá h sơ d th u Ghi chú: - C t (2) i n kho ng th i gian th c t th c hi n các n i dung tương ng nêu t i c t (1) bao g m t ng s ngày, t th i th i i m b t u n th i i m k t thúc ho c th i i m th c hi n n i dung tương ng.
 7. - C t (3) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó là tuân th quy nh v th i gian trong u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. - C t (4) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó ư c ánh giá là không tuân th quy nh v th i gian trong u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. i v i trư ng h p này ph i nêu rõ lý do không tuân th i u, kho n, i m nào theo quy nh c a pháp lu t v u th u t i ph n b dư i ây. b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v th i gian trong u th u Căn c các tài li u ch u tư trình, k t qu ki m tra ư c t ng h p t i B ng s 2, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n nh n xét v th i gian trong u th u và nh ng lưu ý c n thi t. 2.2. V ăng t i thông tin trong u th u a) T ng h p k t qu ki m tra v ăng t i thông tin trong u th u K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v ăng t i thông tin trong u th u ư c t ng h p t i B ng s 3 dư i ây: B ng s 3 Trên K t qu ki m tra Trên báo u th u phương c a cơ quan/t ti n thông ch c th m nh TT N i dung ki m tra tin i Không Th i gian chúng Tuân S báo tuân th phát hành khác (n u th có) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 K ho ch u th u 2 Thông báo m i sơ tuy n (n u có) 3 K t qu sơ tuy n (n u có) 4 Thông báo m i n p h sơ quan tâm ( i v i gói th u tư v n, n u có) 5 Danh sách nhà th u ư c m i tham gia u th u (*) 6 Thông báo m i th u Ghi chú:
 8. - (*): Danh sách nhà th u ư c m i tham gia u th u là danh sách nhà th u trúng sơ tuy n, danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch , danh sách nhà th u áp ng h sơ m i quan tâm. - C t (2) i n s báo ăng t i tương ng c a t ng n i dung nêu t i c t (1) trên Báo u th u. - C t (3) i n th i gian phát hành s báo tương ng t i c t (2) i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) trên Báo u th u. - C t (4) i n tên phương ti n thông tin i chúng khác và ngày ăng t i i v i t ng n i dung tương ng nêu t i c t (1). - C t (5) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó là tuân th quy nh v vi c ăng t i thông tin trong u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. - C t (6) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó ư c ánh giá là không tuân th quy nh v ăng t i thông tin trong u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. i v i trư ng h p này ph i nêu rõ lý do không tuân th i u, kho n, i m nào theo quy nh c a pháp lu t v u th u t i ph n b dư i ây. b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v ăng t i thông tin trong u th u Căn c các tài li u ch u tư trình, k t qu ki m tra ư c t ng h p t i B ng s 3, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n nh n xét v ăng t i thông tin trong u th u và nh ng lưu ý c n thi t. 2.3. V n i dung ánh giá h sơ d th u a) T ng h p k t qu ki m tra v n i dung ánh giá h sơ d th u K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v n i dung ánh giá h sơ d th u ư c t ng h p t i B ng s 4.A ( i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p) ho c B ng s 4.B ( i v i gói th u tư v n không yêu c u k thu t cao) ho c B ng s 4.C ( i v i gói th u tư v n có yêu c u k thu t cao) dư i ây: * i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p B ng s 4.A K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c th m nh TT N i dung ki m tra Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) 1 Tính h p l c a h sơ d th u và áp ng i u
 9. ki n tiên quy t 2 ánh giá v năng l c và kinh nghi m 3 ánh giá v m t k thu t 4 Xác nh giá ánh giá * i v i gói th u tư v n không yêu c u k thu t cao B ng s 4.B K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c th m nh TT N i dung ki m tra Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) 1 Tính h p l c a h sơ d th u và áp ng i u ki n tiên quy t 2 ánh giá v m t k thu t 3 ánh giá v m t tài chính 4 ánh giá t ng h p và àm phán h p ng * i v i gói th u tư v n có yêu c u k thu t cao B ng s 4.C K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c th m nh TT N i dung ki m tra Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) 1 Tính h p l c a h sơ d th u và áp ng i u ki n tiên quy t 2 ánh giá v m t k thu t 3 ánh giá v m t tài chính i v i nhà th u có i m k thu t cao nh t và àm phán h p ng Hư ng d n chung v cách i n t i B ng 4.A, 4.B và 4.C: - C t (2) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra vi c ánh giá h sơ d th u i v i t ng n i dung tương ng c a t chuyên gia u th u/t ch c ơn v tr c ti p th c hi n công tác ánh giá h sơ d th u là tuân th yêu c u c a h sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá ư c duy t.
 10. - C t (3) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra vi c ánh giá h sơ d th u i v i t ng n i dung tương ng c a t chuyên gia u th u/ t ch c ơn v tr c ti p th c hi n công tác ánh giá h sơ d th u là không tuân th yêu c u c a h sơ m i th u, tiêu chu n ánh giá ư c duy t. i v i trư ng h p này ph i nêu rõ lý do không tuân th i u, kho n, i m nào theo quy nh c a pháp lu t v u th u, yêu c u, tiêu chu n nào nêu trong h sơ m i th u t i ph n b dư i ây. Trong trư ng h p c n thi t (ch ng h n như n i dung ánh giá v m t tài chính hay ánh giá v quá trình àm phán h p ng i v i gói th u d ch v tư v n), cơ quan/t ch c th m nh có th tách thành m t s b ng riêng ki m tra, xem xét v các chi phí d th u và các n i dung c n thi t khác. b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v n i dung ánh giá h sơ d th u Căn c tài li u ch u tư trình, k t qu ki m tra ư c t ng h p t i B ng s 4.A ( i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p) ho c B ng s 4.B ( i v i gói th u tư v n không yêu c u k thu t cao) ho c B ng s 4.C ( i v i gói th u tư v n có yêu c u k thu t cao), cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n v n i dung ánh giá h sơ d th u và nh ng lưu ý c n thi t. 2.4. V ý ki n khác nhau (n u có) gi a các thành viên t chuyên gia u th u, gi a t ch c/ ơn v tr c ti p ánh giá h sơ d th u v i bên m i th u ho c ch u tư i v i n i dung ánh giá h sơ d th u a) T ng h p các ý ki n khác nhau v n i dung ánh giá h sơ d th u K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v các ý ki n khác nhau ư c t ng h p t i B ng s 5 dư i ây: B ng s 5 TT N i dung ánh giá Ý ki n b o lưu Ý ki n c a t Ý ki n c a bên có ý ki n khác c a thành viên chuyên gia u m i th u, ch nhau tr c ti p ánh giá th u/ ơn v tr c u tư h sơ d th u ti p ánh giá h sơ d th u (1) (2) (3) (4) 1 2 3 … n Ghi chú:
 11. - C t (1) i n tóm t t n i dung ánh giá h sơ d th u mà còn có nh ng ý ki n khác nhau. - C t (2) i n ý ki n b o lưu c a thành viên tr c ti p ánh giá h sơ d th u iv i n i dung tương ng nêu t i c t (1) - C t (3) i n ý ki n c a t chuyên gia u th u/ ơn v tr c ti p ánh giá h sơ d th u i v i n i dung tương ng nêu t i c t (1). - C t (4) i n ý ki n gi i quy t c a bên m i th u, ch u tư i v i n i dung tương ng nêu t i c t (1). b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v n i dung ánh giá h sơ d th u có ý ki n khác nhau. Căn c các ý ki n c a các bên có liên quan v n i dung ánh giá h sơ d th u ư c t ng h p t i B ng s 5, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n nh n xét v các ý ki n khác nhau v n i dung ánh giá h sơ d th u nêu trên và nh ng lưu ý c n thi t. 2.5. V các n i dung khác (n u có) Căn c tài li u ch u tư, cơ quan/t ch c th m nh ki m tra và có ý ki n v các n i dung khác phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n mà chưa ư c nêu t i các ph n trên, ch ng h n như ki n ngh c a nhà th u và vi c x lý ki n ngh c a bên m i th u, ch u tư và nh ng n i dung khác. 3. V k t qu u th u do [ i n tên ch u tư] ngh Ý ki n c a cơ quan/t ch c thNm nh v k t qu u th u do ch u tư ngh ư c t ng h p t i B ng s 6 dư i ây: B ng s 6 Ý ki n c a cơ quan/t ch c ngh c a th m nh TT N i dung ch u tư Không th ng Th ng nh t nh t (1) (2) (3) (4) 1 Nhà th u ư c ngh trúng th u 2 Giá ngh trúng th u 3 Hình th c h p ng 4 Th i gian th c hi n h p ng 5 Các n i dung khác Ghi chú:
 12. - C t (2) i n ngh c a ch u tư v k t qu u th u theo các n i dung tương ng nêu t i c t (1). - C t (3) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u ý ki n c a cơ quan/t ch c th m nh th ng nh t v i ngh c a ch u tư. - C t (4) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u ý ki n c a cơ quan/t ch c th m nh không th ng nh t v i ngh c a ch u tư. - Khi ánh d u “X” vào c t (3) hay (4) u ph i nêu lý do c a vi c th ng nh t hay không th ng nh t này ngay dư i B ng s 6. VI. NH N XÉT VÀ KI N NGHN 1. Nh n xét v k t qu u th u Trên cơ s các nh n xét v k t qu u th u theo t ng n i dung nêu trên, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra nh n xét chung v k t qu u th u. Trong ph n này c n ưa ra ý ki n th ng nh t hay không th ng nh t i v i ngh c a ch u tư v k t qu u th u. Trư ng h p không th ng nh t ph i ưa ra lý do c th . 2. Ki n ngh * Trư ng h p có nhà th u trúng th u cơ quan/t ch c th m nh ki n ngh ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n phê duy t theo n i dung dư i ây: Trên cơ s ngh c a ch u tư v k t qu u th u và k t qu ánh giá, phân tích các ph n trên, [ i n tên cơ quan/t ch c th m nh] ki n ngh [ i n tên ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n] phê duy t k t qu u th u gói th u [ i n tên gói th u] thu c d án [ i n tên d án] theo các n i dung sau: 1) Tên nhà th u ư c ngh trúng th u (k c tên nhà th u ph n u c n thi t). Trư ng h p là nhà th u liên danh ph i nêu tên t t c các thành viên trong liên danh; 2) Giá ngh trúng th u (ghi rõ cơ c u lo i ti n, có bao g m thu hay không, d phòng…); 3) Hình th c h p ng; 4) Th i gian th c hi n h p ng; 5) Nh ng n i dung c n lưu ý (n u có). * Trư ng h p cơ quan/t ch c th m nh không th ng nh t v i ngh c a ch u tư ho c chưa có cơ s k t lu n v k t qu u th u thì c n xu t bi n pháp gi i quy t t i ph n này trình ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n xem xét, quy t nh.
 13. [NGƯ I NG U CƠ QUAN/T CH C TH M NNH] Nơi nh n: (Ký, ghi h tên, ch c danh và óng d u) - Như trên; - Ch u tư; - Bên m i th u; - Lưu. PH L C Khi trình báo cáo thNm nh lên ngư i có thNm quy n ho c ngư i ư c y quy n xem xét, quy t nh v k t qu u th u, cơ quan/t ch c thNm nh c n ính kèm b n ch p các tài li u sau ây: 1. Báo cáo k t qu u th u c a ch u tư; 2. Văn b n c a cơ quan/t ch c thNm nh ngh ch u tư b sung tài li u, gi i trình (n u có); 3. Văn b n gi i trình, b sung tài li u c a ch u tư (n u có); 4. Ý ki n c a các cơ quan liên quan (n u có); 5. Biên b n h p thNm nh c a cơ quan/t ch c thNm nh (n u có); 6. Ý ki n b o lưu c a cá nhân thu c cơ quan/t ch c thNm nh (n u có).
Đồng bộ tài khoản