intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

72
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 1068/2008/Q -BKH Hà N i, ngày 15 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH M U BÁO CÁO TH M NNH K T QU U TH U B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c i u 67 và kho n 3 i u 76 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và u tư; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý u th u, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “M u Báo cáo thNm nh k t qu u th u”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. K t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành thì Quy t nh s 419/2008/Q -BKH ngày 07/4/2008 h t hi u l c thi hành. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - H i ng Dân t c và các y ban Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Website Chính ph ; Công báo; - Các S KH& T các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B KH& T; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Lưu VT, V QL T (5). M U BÁO CÁO TH M NNH K T QU U TH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1068/2008/Q -BKH ngày 15 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) M u báo cáo thNm nh k t qu u th u này áp d ng cho vi c l p báo cáo thNm nh c a cơ quan, t ch c có trách nhi m thNm nh k t qu u th u (g i t t là cơ quan/t ch c thNm nh) i v i gói th u d ch v tư v n (trư ng h p nhà th u là t ch c), mua s m hàng hóa, xây l p c a các d án thu c ph m vi i u ch nh c a Lu t u th u khi th c hi n u th u r ng rãi, u th u h n ch trong nư c và qu c t . i v i các hình th c l a ch n nhà th u khác, cơ quan/t ch c thNm nh có th s a i, b sung m t s n i dung c a M u này áp d ng cho phù h p. Vi c thNm nh không ph i là ánh giá l i h sơ d th u. Khi ti n hành thNm nh, cơ quan/t ch c thNm nh c n căn c vào các tài li u do ch u tư, bên m i th u cung c p, báo cáo ánh giá c a t chuyên gia u th u ho c t ch c, ơn v tr c ti p th c hi n vi c ánh giá h sơ d th u (tư v n u th u, t ch c u th u chuyên nghi p, …) ý ki n ánh giá c a t ng thành viên tr c ti p tham gia ánh giá h sơ d th u và các tài li u liên quan nh m m b o tính trung th c, khách quan trong vi c thNm nh v k t qu u th u. Trong M u này, nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính g i ý, hư ng d n v cách trình bày và n i dung c a báo cáo thNm nh s ư c ngư i s d ng c th hóa theo t ng gói th u. M u báo cáo thNm nh này bao g m các n i dung sau: I. Khái quát v d án và gói th u II. Tóm t t quá trình u th u và ngh c a ch u tư v k t qu u th u III. T ng h p k t qu ki m tra, ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh
 3. IV. Nh n xét và ki n ngh PH L C Trong quá trình áp d ng M u này, n u có vư ng m c, ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và u tư k p th i xem xét, ch nh lý. [TÊN CƠ QUAN/T CH C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TH M NNH] NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : / …., ngày … tháng …. năm …. BÁO CÁO TH M NNH (V k t qu u th u gói th u [ i n tên gói th u]) Kính g i: [ i n tên ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n phê duy t k t qu u th u] Căn c văn b n trình duy t s [ i n s hi u văn b n trình duy t k t qu u th u] ngày [ i n ngày tháng năm văn b n trình duy t] c a [ i n tên ch u tư] v k t qu u th u gói th u [ i n tên gói th u] thu c d án [ i n tên d án]; Căn c cu c h p thNm nh (n u có) ngày [ i n ngày tháng năm h p th m nh] và văn b n gi i trình (n u có) c a [ i n tên ch u tư]; [ i n tên cơ quan/t ch c th m nh] ã ti n hành thNm nh k t qu u th u gói th u nêu trên theo úng quy nh c a pháp lu t v u th u t ngày …. tháng … năm …. n ngày …. tháng … năm …. [ i u tên cơ quan/t ch c th m nh/ báo cáo [ i n tên ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n] v k t qu thNm nh k t qu u th u gói th u nêu trên như sau: I. KHÁI QUÁT V D ÁN VÀ GÓI TH U Ph n này nêu các văn b n là cơ s pháp lý t ch c u th u như văn b n phê duy t d án, văn b n phê duy t k ho ch u th u/k ho ch u th u i u ch nh, văn b n phê duy t thi t k , d toán ( i v i gói th u xây l p), …. Ngoài ra, ph n này c n nêu khái quát v n i dung chính c a d án, gói th u bao g m các n i dung ã ư c phê duy t trong k ho ch u th u v gói th u này như tên gói
 4. th u, giá gói th u, hình th c u th u, phương th c u th u, hình th c h p ng … và ph m vi công vi c c a gói th u. II. TÓM T T QUÁ TRÌNH U TH U VÀ NGHN C A CH U TƯ V K T QU U TH U 1. Tóm t t quá trình u th u Ph n này tóm t t quá trình t ch c th c hi n vi c u th u theo trình t các bư c t chu n b u th u, t ch c u th u và ánh giá h sơ d th u. Trong ó c n nêu ư c quy trình và th i gian liên quan n vi c t ch c u th u như th i gian ăng t i thông tin trong u th u, phát hành h sơ m i sơ tuy n (n u có), h sơ m i quan tâm (n u có), h sơ m i th u, th i gian chu n b h sơ d th u, th i i m óng th u, th i i m m th u, th i gian ánh giá h sơ d th u, danh sách nhà th u tham gia u th u (n u có), h i ngh ti n u th u (n u có)…. i v i quá trình ánh giá h sơ d th u c n ph i tóm t t k t qu ánh giá trong t ng bư c. Trư ng h p là gói th u mua s m hàng hóa ho c xây l p c n tóm t t k t qu ánh giá sơ b , ánh giá v m t k thu t, ánh giá v m t tài chính, xác nh giá ánh giá c a các nhà th u và k t qu x p h ng nhà th u. Trư ng h p là gói th u tư v n không yêu c u k thu t cao c n tóm t t k t qu ánh giá sơ b , ánh giá v m t k thu t, i m t ng h p, k t qu x p h ng nhà th u và k t qu àm phán h p ng. Trư ng h p là gói th u tư v n có yêu c u k thu t cao c n tóm t t k t qu ánh giá sơ b , ánh giá v m t k thu t, k t qu x p h ng nhà th u v m t k thu t và k t qu àm phán h p ng. i v i trư ng h p có tình hu ng x y ra trong quá trình u th u thì ph i nêu rõ t i ph n này và nêu cách th c và k t qu gi i quy t. 2. Tóm t t ngh k t qu u th u c a [ i n tên ch u tư] Ph n này nêu tóm t t v ngh c a ch u tư v k t qu u th u t i văn b n trình duy t và ý ki n c a các cơ quan liên quan (n u có). III. T NG H P K T QU KI M TRA, ÁNH GIÁ C A CƠ QUAN/T CH C TH M NNH 1. V căn c pháp lý t ch c u th u a) T ng h p k t qu ki m tra v căn c pháp lý K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v căn c pháp lý c a vi c t ch c u th u ư c t ng h p theo B ng s 1 dư i ây: B ng s 1 K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c TT N i dung ki m tra th m nh
 5. (*) Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) 1 Văn b n phê duy t d án ho c d toán ( i v i mua s m thư ng xuyên) 2 Văn b n phê duy t k ho ch u th u/k ho ch u th u i u ch nh 3 Văn b n phê duy t h sơ m i sơ tuy n, k t qu sơ tuy n (n u có) 4 Văn b n phê duy t h sơ m i quan tâm, danh sách nhà th u m i tham gia u th u (n u có) 5 Văn b n phê duy t danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch (n u có) 6 Văn b n phê duy t h sơ m i th u 7 Tài li u v thi t k kèm theo d toán ư c duy t ( i v i gói th u xây l p) 8 Văn b n thành l p t chuyên gia u th u ho c văn b n h p ng thuê t ch c, ơn v ánh giá h sơ d th u(**) 9 Văn b n phê duy t danh sách nhà th u t yêu c u v m t k thu t 10 Văn b n phê duy t danh sách x p h ng nhà th u 11 Các văn b n pháp lý khác có liên quan bao g m c các văn b n v x lý tình hu ng trong u th u Ghi chú: - (*): Không tuân th ư c hi u là m t trong các văn b n nêu t i c t (1) không có ho c có văn b n nhưng tuân th không y các quy nh pháp lu t hi n hành mà k t qu c a vi c không tuân th ó nh hư ng tr c ti p t i quá trình u th u, k t qu u th u. - (**): i v i n i dung này cơ quan/t ch c th m nh ph i ki m tra c s tuân th hay không tuân th quy nh v ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v v u th u c a các thành viên tr c ti p tham gia ánh giá h sơ d th u. - C t (2) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó là tuân th . - C t (3) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó là không tuân th . i v i trư ng h p này ph i nêu
 6. rõ lý do không tuân th i u, kho n, i m nào theo quy nh c a pháp lu t v u th u t i ph n b dư i ây. b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v cơ s pháp lý Căn c các tài li u u tư trình, k t qu ki m tra ư c t ng h p t i B ng s 1, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n nh n xét v cơ s pháp lý t ch c u th u và nh ng lưu ý c n thi t. 2. V quá trình t ch c th c hi n Cơ quan/t ch c th m nh nh n xét v quá trình t ch c th c hi n theo các n i dung dư i ây: 2.1. V th i gian trong u th u a) T ng h p k t qu ki m tra v th i gian trong u th u K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v th i gian trong u th u ư c t ng h p t i B ng s 2 dư i ây: B ng s 2 Th i gian K t qu ki m tra c a cơ TT N i dung ki m tra th c t th c quan/t ch c th m nh hi n Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) (4) 1 Sơ tuy n (n u có) 2 M i n p h sơ quan tâm ( i v i gói th u tư v n, n u có) 3 Thông báo m i th u 4 Phát hành h sơ m i th u 5 Th i i m óng th u, m th u 6 ChuNn b h sơ d th u 7 ánh giá h sơ d th u Ghi chú: - C t (2) i n kho ng th i gian th c t th c hi n các n i dung tương ng nêu t i c t (1) bao g m t ng s ngày, t th i th i i m b t u n th i i m k t thúc ho c th i i m th c hi n n i dung tương ng.
 7. - C t (3) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó là tuân th quy nh v th i gian trong u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. - C t (4) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó ư c ánh giá là không tuân th quy nh v th i gian trong u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. i v i trư ng h p này ph i nêu rõ lý do không tuân th i u, kho n, i m nào theo quy nh c a pháp lu t v u th u t i ph n b dư i ây. b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v th i gian trong u th u Căn c các tài li u ch u tư trình, k t qu ki m tra ư c t ng h p t i B ng s 2, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n nh n xét v th i gian trong u th u và nh ng lưu ý c n thi t. 2.2. V ăng t i thông tin trong u th u a) T ng h p k t qu ki m tra v ăng t i thông tin trong u th u K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v ăng t i thông tin trong u th u ư c t ng h p t i B ng s 3 dư i ây: B ng s 3 Trên K t qu ki m tra Trên báo u th u phương c a cơ quan/t ti n thông ch c th m nh TT N i dung ki m tra tin i Không Th i gian chúng Tuân S báo tuân th phát hành khác (n u th có) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 K ho ch u th u 2 Thông báo m i sơ tuy n (n u có) 3 K t qu sơ tuy n (n u có) 4 Thông báo m i n p h sơ quan tâm ( i v i gói th u tư v n, n u có) 5 Danh sách nhà th u ư c m i tham gia u th u (*) 6 Thông báo m i th u Ghi chú:
 8. - (*): Danh sách nhà th u ư c m i tham gia u th u là danh sách nhà th u trúng sơ tuy n, danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch , danh sách nhà th u áp ng h sơ m i quan tâm. - C t (2) i n s báo ăng t i tương ng c a t ng n i dung nêu t i c t (1) trên Báo u th u. - C t (3) i n th i gian phát hành s báo tương ng t i c t (2) i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) trên Báo u th u. - C t (4) i n tên phương ti n thông tin i chúng khác và ngày ăng t i i v i t ng n i dung tương ng nêu t i c t (1). - C t (5) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó là tuân th quy nh v vi c ăng t i thông tin trong u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. - C t (6) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra v n i dung ó ư c ánh giá là không tuân th quy nh v ăng t i thông tin trong u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. i v i trư ng h p này ph i nêu rõ lý do không tuân th i u, kho n, i m nào theo quy nh c a pháp lu t v u th u t i ph n b dư i ây. b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v ăng t i thông tin trong u th u Căn c các tài li u ch u tư trình, k t qu ki m tra ư c t ng h p t i B ng s 3, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n nh n xét v ăng t i thông tin trong u th u và nh ng lưu ý c n thi t. 2.3. V n i dung ánh giá h sơ d th u a) T ng h p k t qu ki m tra v n i dung ánh giá h sơ d th u K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v n i dung ánh giá h sơ d th u ư c t ng h p t i B ng s 4.A ( i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p) ho c B ng s 4.B ( i v i gói th u tư v n không yêu c u k thu t cao) ho c B ng s 4.C ( i v i gói th u tư v n có yêu c u k thu t cao) dư i ây: * i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p B ng s 4.A K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c th m nh TT N i dung ki m tra Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) 1 Tính h p l c a h sơ d th u và áp ng i u
 9. ki n tiên quy t 2 ánh giá v năng l c và kinh nghi m 3 ánh giá v m t k thu t 4 Xác nh giá ánh giá * i v i gói th u tư v n không yêu c u k thu t cao B ng s 4.B K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c th m nh TT N i dung ki m tra Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) 1 Tính h p l c a h sơ d th u và áp ng i u ki n tiên quy t 2 ánh giá v m t k thu t 3 ánh giá v m t tài chính 4 ánh giá t ng h p và àm phán h p ng * i v i gói th u tư v n có yêu c u k thu t cao B ng s 4.C K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c th m nh TT N i dung ki m tra Tuân th Không tuân th (1) (2) (3) 1 Tính h p l c a h sơ d th u và áp ng i u ki n tiên quy t 2 ánh giá v m t k thu t 3 ánh giá v m t tài chính i v i nhà th u có i m k thu t cao nh t và àm phán h p ng Hư ng d n chung v cách i n t i B ng 4.A, 4.B và 4.C: - C t (2) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra vi c ánh giá h sơ d th u i v i t ng n i dung tương ng c a t chuyên gia u th u/t ch c ơn v tr c ti p th c hi n công tác ánh giá h sơ d th u là tuân th yêu c u c a h sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá ư c duy t.
 10. - C t (3) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u k t qu ki m tra vi c ánh giá h sơ d th u i v i t ng n i dung tương ng c a t chuyên gia u th u/ t ch c ơn v tr c ti p th c hi n công tác ánh giá h sơ d th u là không tuân th yêu c u c a h sơ m i th u, tiêu chu n ánh giá ư c duy t. i v i trư ng h p này ph i nêu rõ lý do không tuân th i u, kho n, i m nào theo quy nh c a pháp lu t v u th u, yêu c u, tiêu chu n nào nêu trong h sơ m i th u t i ph n b dư i ây. Trong trư ng h p c n thi t (ch ng h n như n i dung ánh giá v m t tài chính hay ánh giá v quá trình àm phán h p ng i v i gói th u d ch v tư v n), cơ quan/t ch c th m nh có th tách thành m t s b ng riêng ki m tra, xem xét v các chi phí d th u và các n i dung c n thi t khác. b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v n i dung ánh giá h sơ d th u Căn c tài li u ch u tư trình, k t qu ki m tra ư c t ng h p t i B ng s 4.A ( i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p) ho c B ng s 4.B ( i v i gói th u tư v n không yêu c u k thu t cao) ho c B ng s 4.C ( i v i gói th u tư v n có yêu c u k thu t cao), cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n v n i dung ánh giá h sơ d th u và nh ng lưu ý c n thi t. 2.4. V ý ki n khác nhau (n u có) gi a các thành viên t chuyên gia u th u, gi a t ch c/ ơn v tr c ti p ánh giá h sơ d th u v i bên m i th u ho c ch u tư i v i n i dung ánh giá h sơ d th u a) T ng h p các ý ki n khác nhau v n i dung ánh giá h sơ d th u K t qu ki m tra c a cơ quan/t ch c thNm nh v các ý ki n khác nhau ư c t ng h p t i B ng s 5 dư i ây: B ng s 5 TT N i dung ánh giá Ý ki n b o lưu Ý ki n c a t Ý ki n c a bên có ý ki n khác c a thành viên chuyên gia u m i th u, ch nhau tr c ti p ánh giá th u/ ơn v tr c u tư h sơ d th u ti p ánh giá h sơ d th u (1) (2) (3) (4) 1 2 3 … n Ghi chú:
 11. - C t (1) i n tóm t t n i dung ánh giá h sơ d th u mà còn có nh ng ý ki n khác nhau. - C t (2) i n ý ki n b o lưu c a thành viên tr c ti p ánh giá h sơ d th u iv i n i dung tương ng nêu t i c t (1) - C t (3) i n ý ki n c a t chuyên gia u th u/ ơn v tr c ti p ánh giá h sơ d th u i v i n i dung tương ng nêu t i c t (1). - C t (4) i n ý ki n gi i quy t c a bên m i th u, ch u tư i v i n i dung tương ng nêu t i c t (1). b) ánh giá c a cơ quan/t ch c thNm nh v n i dung ánh giá h sơ d th u có ý ki n khác nhau. Căn c các ý ki n c a các bên có liên quan v n i dung ánh giá h sơ d th u ư c t ng h p t i B ng s 5, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra ý ki n nh n xét v các ý ki n khác nhau v n i dung ánh giá h sơ d th u nêu trên và nh ng lưu ý c n thi t. 2.5. V các n i dung khác (n u có) Căn c tài li u ch u tư, cơ quan/t ch c th m nh ki m tra và có ý ki n v các n i dung khác phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n mà chưa ư c nêu t i các ph n trên, ch ng h n như ki n ngh c a nhà th u và vi c x lý ki n ngh c a bên m i th u, ch u tư và nh ng n i dung khác. 3. V k t qu u th u do [ i n tên ch u tư] ngh Ý ki n c a cơ quan/t ch c thNm nh v k t qu u th u do ch u tư ngh ư c t ng h p t i B ng s 6 dư i ây: B ng s 6 Ý ki n c a cơ quan/t ch c ngh c a th m nh TT N i dung ch u tư Không th ng Th ng nh t nh t (1) (2) (3) (4) 1 Nhà th u ư c ngh trúng th u 2 Giá ngh trúng th u 3 Hình th c h p ng 4 Th i gian th c hi n h p ng 5 Các n i dung khác Ghi chú:
 12. - C t (2) i n ngh c a ch u tư v k t qu u th u theo các n i dung tương ng nêu t i c t (1). - C t (3) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u ý ki n c a cơ quan/t ch c th m nh th ng nh t v i ngh c a ch u tư. - C t (4) ánh d u “X” vào các ô tương ng i v i t ng n i dung nêu t i c t (1) n u ý ki n c a cơ quan/t ch c th m nh không th ng nh t v i ngh c a ch u tư. - Khi ánh d u “X” vào c t (3) hay (4) u ph i nêu lý do c a vi c th ng nh t hay không th ng nh t này ngay dư i B ng s 6. VI. NH N XÉT VÀ KI N NGHN 1. Nh n xét v k t qu u th u Trên cơ s các nh n xét v k t qu u th u theo t ng n i dung nêu trên, cơ quan/t ch c th m nh ưa ra nh n xét chung v k t qu u th u. Trong ph n này c n ưa ra ý ki n th ng nh t hay không th ng nh t i v i ngh c a ch u tư v k t qu u th u. Trư ng h p không th ng nh t ph i ưa ra lý do c th . 2. Ki n ngh * Trư ng h p có nhà th u trúng th u cơ quan/t ch c th m nh ki n ngh ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n phê duy t theo n i dung dư i ây: Trên cơ s ngh c a ch u tư v k t qu u th u và k t qu ánh giá, phân tích các ph n trên, [ i n tên cơ quan/t ch c th m nh] ki n ngh [ i n tên ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n] phê duy t k t qu u th u gói th u [ i n tên gói th u] thu c d án [ i n tên d án] theo các n i dung sau: 1) Tên nhà th u ư c ngh trúng th u (k c tên nhà th u ph n u c n thi t). Trư ng h p là nhà th u liên danh ph i nêu tên t t c các thành viên trong liên danh; 2) Giá ngh trúng th u (ghi rõ cơ c u lo i ti n, có bao g m thu hay không, d phòng…); 3) Hình th c h p ng; 4) Th i gian th c hi n h p ng; 5) Nh ng n i dung c n lưu ý (n u có). * Trư ng h p cơ quan/t ch c th m nh không th ng nh t v i ngh c a ch u tư ho c chưa có cơ s k t lu n v k t qu u th u thì c n xu t bi n pháp gi i quy t t i ph n này trình ngư i có th m quy n ho c ngư i ư c y quy n xem xét, quy t nh.
 13. [NGƯ I NG U CƠ QUAN/T CH C TH M NNH] Nơi nh n: (Ký, ghi h tên, ch c danh và óng d u) - Như trên; - Ch u tư; - Bên m i th u; - Lưu. PH L C Khi trình báo cáo thNm nh lên ngư i có thNm quy n ho c ngư i ư c y quy n xem xét, quy t nh v k t qu u th u, cơ quan/t ch c thNm nh c n ính kèm b n ch p các tài li u sau ây: 1. Báo cáo k t qu u th u c a ch u tư; 2. Văn b n c a cơ quan/t ch c thNm nh ngh ch u tư b sung tài li u, gi i trình (n u có); 3. Văn b n gi i trình, b sung tài li u c a ch u tư (n u có); 4. Ý ki n c a các cơ quan liên quan (n u có); 5. Biên b n h p thNm nh c a cơ quan/t ch c thNm nh (n u có); 6. Ý ki n b o lưu c a cá nhân thu c cơ quan/t ch c thNm nh (n u có).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2