Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 107/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C Ư NG B VI T NAM TR C THU C B GIAO THÔNG V NT I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. T ng c c ư ng b Vi t Nam là cơ quan tr c thu c B Giao thông v n t i, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Giao thông v n t i qu n lý nhà nư c chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b và th c thi nhi m v qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng b trong ph m vi c nư c. 2. T ng c c ư ng b Vi t Nam có tư cách pháp nhân, con d u hình Qu c huy, tài kho n riêng và tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng B Giao thông v n t i trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n: a) D án lu t, pháp l nh, d th o văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i ư ng b ; b) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, chương trình, d án qu c gia, án phát tri n giao thông v n t i ư ng b trong ph m vi c nư c. 2. Xây d ng tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia và nh m c kinh t - k thu t chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , trình B trư ng B Giao thông
  2. v n t i ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng ngh cơ quan có thNm quy n thNm nh, công b ; t ch c xây d ng, thNm nh và công b tiêu chuNn cơ s chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b . 3. Ch o, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch, k ho ch, án, d án v giao thông v n t i ư ng b sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ho c ban hành. 4. T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông v n t i ư ng b . 5. V qu n lý, khai thác và b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b : a. Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành các quy nh v qu n lý, khai thác và b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b ; b) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh phân lo i, i u ch nh h th ng qu c l ; quy nh vi c u n i vào ư ng b ; quy nh v t i tr ng, kh gi i h n c a ư ng b và công b v t i tr ng, kh gi i h n c a qu c l ; quy nh v báo hi u ư ng b ; quy nh t c xe và vi c t bi n báo t c , t ch c và ho t ng c a tr m ki m tra t i tr ng xe; quy nh vi c c p gi y phép lưu hành cho xe quá kh gi i h n, quá t i tr ng, xe bánh xích, xe v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng; c) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i trình cơ quan có thNm quy n ban hành cơ ch t o ngu n v n cho xây d ng, qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b và t ch c th c hi n; d) T ch c giao thông trên h th ng qu c l , b o m giao thông an toàn, thông su t; t ch c qu n lý, khai thác và b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b do T ng c c ư ng b Vi t Nam qu n lý theo tiêu chuNn, quy chuNn k thu t; ) Hư ng d n công tác qu n lý, khai thác và b o trì ư ng a phương; t ng h p tình hình phát tri n h th ng ư ng a phương trong ph m vi c nư c; e) Xây d ng ơn giá s n phNm, d ch v công ích trong qu n lý, b o trì qu c l , trình cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t; g) Xây d ng m c phí, l phí ư ng b , trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c ho t ng thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t; h) Ph i h p v i cơ quan có liên quan và chính quy n a phương b o v k t c u h t ng giao thông và hành lang an toàn ư ng b . 6. V qu n lý u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng b : a) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v k t c u h t ng giao thông ư ng b theo thNm quy n và hư ng d n ki m tra vi c th c hi n;
  3. b) Th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan quy t nh u tư, ch u tư các d án xây d ng công trình ư ng b theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i; c) Th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i các d án u tư theo hình th c h p ng BOT, BTO, BT và các hình th c h p ng khác ư c B trư ng B Giao thông v n t i phân c p ho c y quy n. 7. V qu n lý phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (tr phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ph c v m c ích qu c phòng, an ninh): a) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i quy nh vi c ào t o, sát h ch, c p, i và thu h i gi y phép lái xe cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ; quy nh vi c c p ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông ư ng b cho ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông và hư ng d n t ch c th c hi n; b) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i quy nh tiêu chuNn Trung tâm sát h ch lái xe; vi c c p gi y ch ng nh n Trung tâm sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b i u ki n ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n; c) In, phát hành, hư ng d n và qu n lý vi c s d ng gi y phép lái xe, ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông ư ng b cho ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng trong ph m vi c nư c; d) Qu n lý vi c ào t o, sát h ch, c p gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b và ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t cho ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i; d) T ch c th c hi n ăng ký xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b ; e) Ph i h p xây d ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t c a phương ti n, thi t b giao thông v n t i ư ng b . 8. V qu n lý v n t i ư ng b : a) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v t ch c và qu n lý ho t ng v n t i hành khách, hàng hóa b ng xe ôtô và các d ch v h tr v n t i ư ng b ; quy nh v quy chuNn k thu t k thu t b n xe, bãi xe, tr m d ng ngh , tr m thu phí, tr m ki m tra t i tr ng xe; b) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t chương trình k ho ch h p tác qu c t v v n t i ư ng b ; xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i trình cơ quan có thNm quy n phê chuNn xu t vi c ký k t hoăc gia nh p các i u ư c qu c t v ư ng b ; tham gia àm phán i u ư c qu c t theo y quy n, phân c p và t ch c àm phán, ký k t th a thu n, chương trình h p tác qu c t theo quy nh; t ch c vi c c p phép v n t i ư ng b qu c t theo các i u ư c, th a thu n qu c t v v n t i ư ng b theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i;
  4. c) Qu n lý ho t ng v n t i ư ng b và d ch v h tr v n t i b ng xe ôtô theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý các tuy n v n t i hành khách b ng xe ôtô theo phân công c a B trư ng B Giao thông v n t i; d) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n i u ki n kinh doanh v n t i ư ng b ; hư ng d n t ch c phát tri n kinh t t p th trong v n t i ư ng b ; ) Ph i h p xây d ng khung giá cư c v n t i, x p d , các d ch v h tr v n t i ư ng b ư c ho t ng c quy n và nh ng d ch v Nhà nư c tr giá ho c giao doanh nghi p th c hi n. 9. V an toàn giao thông ư ng b : a) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i án, gi i pháp b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b ; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông ư ng b theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c tuyên truy n an toàn giao thông và các gi i pháp gi m thi u tai n n giao thông ư ng b ; c) T ch c th c hi n công tác phòng, ch ng, bão, lũ và ph i h p tìm ki m c u n n trong giao thông ư ng b theo phân công c a B trư ng B Giao thông v n t i; d) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v thNm nh an toàn giao thông trong xây d ng và qu n lý ư ng b ; th c hi n và ph i h p th c hi n các d án v an toàn giao thông ư ng b ; ) Ph i h p v i cơ quan công an trong vi c cung c p s li u ăng ký phương ti n giao thông ư ng b , d li u v tai n n giao thông và c p, i, thu h i gi y phép lái xe. 10. V b o v môi trư ng trong giao thông v n t i ư ng b : a) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i các tiêu chuNn, quy chuNn v môi trư ng i v i k t c u h t ng giao thông ư ng b ; b) T ch c l p, trình cơ quan có thNm quy n phê duy t báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c i v i các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng b theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i; c) T ch c th c hi n các chương trình, d án, án, quy ho ch, k ho ch v b o v môi trư ng trong xây d ng, qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b thu c ph m vi qu n lý c a T ng c c ư ng b Vi t Nam. 11. Th c hi n h p tác qu c t giao thông v n t i ư ng b theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 12. Nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c và chuy n giao công ngh trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b ; xây d ng và duy trì c ng thông tin i n t chuyên ngành và ngân hàng d li u ư ng b ph c v công tác qu n lý giao thông v n t i ư ng b .
  5. 13. Th c hi n m t s quy n và nghĩa v c a i di n ch s h u v n nhà nư c i v i các doanh nghi p nhà nư c thu c T ng c c ư ng b Vi t Nam theo phân c p ho c y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i. 14. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thu c thNm quy n qu n lý c a T ng c c ư ng b Vi t Nam; thanh tra, ki m tra, x lý các t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v giao thông v n t i ư ng b theo thNm quy n. 15. Qu n lý t ch c b máy cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và s d ng biên ch ư c duy t theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách, khen thư ng, k lu t, ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c thNm quy n qu n lý c a T ng c c ư ng b Vi t Nam; qu n lý các ơn v tr c thu c T ng c c ư ng b Vi t Nam theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i; 16. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao, t ch c th c hi n qu n lý ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 17. Th c hi n u th u, t hàng ho c giao k ho ch th c hi n s n xu t, cung ng s n phNm và d ch v công ích trong lĩnh v c ư ng b theo quy nh c a pháp lu t. 18. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Giao thông v n t i giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Các t ch c giúp vi c T ng c c trư ng: a) V K ho ch – u tư; b) V Tài chính; c) V K t c u h t ng và An toàn giao thông; d) V Qu n lý, b o trì ư ng b ; ) V Khoa h c công ngh , Môi trư ng và H p tác qu c t ; e) V V n t i – Pháp ch ; g) V Qu n lý phương ti n và ngư i lái; h) V T ch c cán b ; i) Văn phòng; k) Thanh tra ư ng b ;
  6. l) C c Qu n lý xây d ng ư ng b . 2. Các ơn v s nghi p: a) Khu Qu n lý ư ng b II; b) Khu Qu n lý ư ng b IV; c) Khu Qu n lý ư ng b V; d) Khu Qu n lý ư ng b VII; ) Trư ng Trung h c giao thông v n t i mi n B c; e) Trư ng Trung h c giao thông v n t i mi n Nam; g) Trư ng Trung c p ngh cơ gi i ư ng b ; h) Trư ng Trung c p ngh giao thông v n t i ư ng b ; i) T p chí ư ng b Vi t Nam; k) Ban Qu n lý d án 2; l) Ban Qu n lý d án 4; m) Ban Qu n lý d án 5; n) Ban Qu n lý d án 6; o) Ban Qu n lý d án 7. B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c ư ng b Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Lãnh o T ng c c 1. T ng c c ư ng b Vi t Nam có T ng c c trư ng và không quá 03 Phó T ng c c trư ng. 2. T ng c c trư ng T ng c c ư ng b Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. Các Phó T ng c c trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c ư ng b Vi t Nam. 3. T ng c c trư ng T ng c c ư ng b Vi t Nam là ngư i ng u, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c ư ng b Vi t Nam. Các Phó T ng c c trư ng ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng và pháp lu t v nhi m v ư c T ng c c trư ng phân công.
  7. 4. T ng c c trư ng T ng c c ư ng b Vi t Nam quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c tr c thu c T ng c c; trình B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý xây d ng ư ng b , Thanh tra ư ng b . i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 10 năm 2009. 2. Bãi b các quy t nh sau ây c a B trư ng B Giao thông v n t i: s 2567/2003/Q -BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c ư ng b Vi t Nam, s 1790/Q -BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2006 v vi c s p x p l i m t s t ch c giúp vi c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, s 748/Q -BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2007 v vi c thành l p, t ch c l i m t s t ch c giúp vi c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam. 3. B trư ng B Giao thông v n t i, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c ư ng b Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T ng c c ư ng b Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (10b).
Đồng bộ tài khoản