Quyết định số 109/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
102
lượt xem
32
download

Quyết định số 109/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế hưởng lợi áp dụng đối với dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 109/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HƯ NG L I ÁP D NG I V I D ÁN TR NG R NG PHÒNG H U NGU N T I CÁC T NH QU NG TRN, TH A THIÊN HU , QU NG NAM, QU NG NGÃI VÀ PHÚ YÊN VAY V N C A NGÂN HÀNG H P TÁC QU C T NH T B N (JBIC) B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 14 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 23/2006/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v thi hành Lu t b o v và phát tri n r ng; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v Qu b o v và phát tri n r ng; Căn c Hi p nh tín d ng chuyên ngành ký hi u VN VI-8 ký ngày 30 tháng 3 năm 1999 gi a Qu h p tác kinh t h i ngo i (Nh t B n) và Chính ph nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 152/2001/Q -TTg ngày 09 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch và chính sách u tư tr ng r ng phòng h u ngu n các t nh: Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi và Phú Yên vay v n c a Ngân hàng h p tác qu c t Nh t B n (JBIC); Căn c Quy t nh s 186/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng; Căn c Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p; Căn c Quy t nh s 40/2005/Q -BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch v khai thác g và lâm s n khác; Theo ngh c a C c trư ng C c Lâm nghi p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch hư ng l i áp d ng i v i D án tr ng r ng phòng h u ngu n t i các t nh: Qu ng Tr ; Th a Thiên Hu ; Qu ng Nam; Qu ng Ngãi và Phú Yên vay v n c a Ngân hàng h p tác qu c t Nh t B n (JBIC). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
 2. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Lâm nghi p, Trư ng Ban qu n lý các d án Lâm nghi p, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Qu ng Tr ; Th a Thiên Hu ; Qu ng Nam; Qu ng Ngãi, Phú Yên và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H a c Nh QUY CH HƯ NG L I ÁP D NG I V I D ÁN TR NG R NG PHÒNG H U NGU N T I CÁC T NH QU NG TRN, TH A THIÊN HU , QU NG NAM, QU NG NGÃI VÀ PHÚ YÊN VAY V N C A NGÂN HÀNG H P TÁC QU C T NH T B N (JBIC) (ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2008/Q -BNN ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v cơ ch hư ng l i áp d ng i v i d án tr ng r ng phòng h u ngu n t i các t nh: Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi và Phú Yên vay v n c a Ngân hàng h p tác Qu c t Nh t B n (JBIC). 2. i tư ng áp d ng a) Các i tư ng ư c Nhà nư c giao t, giao r ng (sau ây g i t t là ch r ng); các i tư ng nh n khoán qu n lý, b o v , phát tri n và s d ng r ng phòng h sau giai o n u tư, g m: - Ban qu n lý r ng phòng h , ơn v l c lư ng vũ trang và các lâm trư ng qu c doanh (Công ty lâm nghi p); - H gia ình, cá nhân;
 3. - C ng ng dân cư thôn, làng, p, b n, buôn, phum, sóc ho c ơn v tương ương (g i là c ng ng dân cư thôn); b) y ban nhân dân c p xã ( i v i nh ng di n tích r ng phòng h t m th i chưa giao, khoán cho các t ch c và các i tư ng khác). i u 2. Gi i thích t ng Các thu t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. D án tr ng r ng JBIC: là D án tr ng r ng phòng h u ngu n t i 5 t nh mi n Trung (Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi và Phú Yên) vay v n c a Ngân hàng h p tác qu c t Nh t B n ư c xây d ng trên cơ s H p ph n tr ng r ng thu c D án phát tri n cơ s h t ng nông thôn và c i thi n m c s ng III (SPL – III). 2. Giai o n sau u tư: là giai o n sau khi d án k t thúc, sau ngày 30 tháng 12 năm 2008. 3. R ng JBIC: g m r ng tr ng m i, r ng t nhiên ư c b o v ; r ng t nhiên khoanh nuôi có tr ng ho c không tr ng b sung do d án tr ng r ng JBIC u tư. 4. y ban nhân dân t nh th c hi n d án: g m y ban nhân dân (UBND) các t nh: Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi và Phú Yên. 5. Ch r ng: g m các t ch c, c ng ng dân cư thôn, h gia ình cá nhân ư c Nhà nư c giao r ng s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p. 6. Bên nh n khoán: g m c ng ng dân cư thôn, h gia ình, cá nhân ký h p ng dài h n qu n lý, b o v , phát tri n r ng. 7. Hi n trư ng trung bình ho c khó khăn: là lo i hi n trư ng g n v i kh năng ti p c n hi n trư ng (c ly g n, xa, a hình, …v.v.) và năng su t ch t lư ng r ng m i hi n trư ng do UBND t nh th c hi n d án xem xét quy t nh. i u 3. Giao r ng cho ch r ng qu n lý, b o v , phát tri n và s d ng lâu dài. UBND t nh ho c UBND huy n quy t nh giao r ng cho các i tư ng sau giai o n u tư theo Ngh nh s 23/2006/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v thi hành Lu t b o v và phát tri n r ng (sau ây g i là N 23/2006/N -CP); Thông tư s 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n v trình t , th t c giao r ng cho thuê r ng cho t ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư thôn. i u 4. H p ng qu n lý, b o v , phát tri n và s d ng r ng gi a các Ch u tư v i Bên nh n khoán. 1. Các t ch c nhà nư c (Bên giao khoán) căn c i u ki n th c t xác nh nh ng di n tích r ng ti n hành ký h p ng khoán qu n lý, b o v , phát tri n và s d ng r ng v i Bên nh n khoán. Khung h n m c giao khoán do hai bên xem xét, quy t nh
 4. theo quy nh t i i u 8, i u 13, i u 14 c a Ngh nh 163/1999/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao t cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình và cá nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p và theo quy nh hi n hành c a Lu t t ai. 2. Th i h n h p ng: trên cơ s th c t công tác qu n lý, b o v , phát tri n và s d ng r ng t i a phương, th i h n h p ng do Bên giao khoán và Bên nh n khoán xem xét, quy t nh theo quy nh hi n hành. 3. UBND t nh th c hi n d án ban hành m u h p ng trên cơ s m u h p ng t i Ph l c c a quy ch này t ch c th c hi n. i u 5. Qu n lý, b o v , phát tri n và s d ng r ng 1. UBND các c p và Ch r ng ch u trách nhi m qu n lý, s d ng t và r ng theo Lu t b o v và phát tri n r ng, Ngh nh s 23/2006/N -CP, Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p (sau ây g i t t là Quy t nh s 178/2001/Q -TTg), Quy t nh s 186/2006/Q -TTg ngày 14/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng (sau ây g i t t là Quy t nh s 186/2006/Q -TTg), Quy t nh s 40/2005/Q -BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch v khai thác g và lâm s n khác (sau ây g i t t là Quy t nh s 40/2005/Q -BNN) và các quy nh hi n hành khác. 2. UBND các t nh th c hi n d án thu h i m t ph n u tư và s d ng kinh phí này ph c v cho công tác qu n lý, b o v và phát tri n r ng t i a phương theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. Chương 2. QUY N VÀ NGHĨA V C A CH R NG i u 6. Quy n c a Ch r ng 1. ư c khai thác g và lâm s n ngoài g trong r ng phòng h theo quy nh t i i u 5; i u 6 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg; i u 32, i u 33 Quy t nh s 186/2006/Q -TTg và ư c hư ng l i theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. 2. ư c Nhà nư c b i thư ng thi t h i v r ng khi Nhà nư c có quy t nh thu h i r ng. 3. Cá nhân ư c trao i và k th a quy n qu n lý, b o v và s d ng r ng theo quy nh c a pháp lu t và ư c hư ng các quy n theo quy nh t i i u 73, i u 76 c a Lu t t ai. 4. Ch r ng là t ch c Nhà nư c ư c khoán cho các h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn b o v và phát tri n r ng. i u 7. Nghĩa v c a Ch r ng
 5. 1. Có trách nhi m th c hi n các nghĩa v theo pháp lu t b o v và phát tri n r ng và các quy nh khác có liên quan n qu n lý, b o v , phát tri n r ng. B o t n và phát tri n r ng ư c giao, ph i th c hi n tái t o r ng sau khi khai thác. Tuân th Quy ch khai thác g và lâm s n khác theo Quy t nh s 40/2006/Q -BNN. 2. S d ng ph n l i ích kinh t thu ư c xây d ng Qu b o v và phát tri n r ng theo quy nh t i Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v Qu b o v và phát tri n r ng. i u 8. Phân chia giá tr s n phNm g khai thác, t a thưa gi a Ch r ng (các t ch c, c ng ng dân cư thôn, h gia ình cá nhân) v i Nhà nư c 1. Trên cơ s th c t t ng lo i hi n trư ng, UBND các t nh th c hi n d án quy t nh t l phân chia giá tr s n phNm g c th gi a Ch r ng v i nhà nư c theo khung hư ng l i dư i ây: a) i v i s n phNm g khai thác và t a thưa t r ng tr ng m i Giá tr s n phNm g sau khi n p thu và bù p các chi phí khai thác khác, v n chuy n n nơi tiêu th , ư c phân chia như sau: - i v i cây phù tr : Ch r ng ư c hư ng 100% s n phNm khai thác t cây phù tr , cây tr ng xen, s n phNm t a thưa theo thi t k ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i Quy t nh s 40/2006/Q -BNN. ng th i có trách nhi m b sung hay tr ng l i cây tr ng chính c a r ng phòng h ngay sau khi khai thác cây phù tr (theo hư ng d n c a cơ quan lâm nghi p a phương). - i v i cây tr ng chính (cây b n a): Ch r ng ư c khai thác g là cây tr ng chính c a r ng phòng h (sau khi ã khai thác cây tr ng phù tr và cây tr ng chính ã i u ki n t o r ng phòng h mb o ch c năng phòng h và n tu i khai thác) theo phương th c ch t ch n v i cư ng khai thác không quá 20% khi r ng phòng h ư c phép khai thác theo quy nh và theo thi t k ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i Quy t nh s 40/2006/Q -BNN. Giá tr s n phNm g sau khi n p thu và bù p các chi phí khai thác, v n chuy n n nơi tiêu th ư c phân chia như sau: Ch r ng ư c hư ng 90 – 95%, ph n còn l i n p ngân sách xã b) i v i s n phNm g khai thác và t a thưa t r ng t nhiên ư c b o v và khoanh nuôi. Ch r ng ư c khai thác g theo phương th c ch t ch n v i cư ng khai thác không quá 20% khi r ng phòng h ư c phép khai thác tr ng v t, th c v t r ng quý hi m ư c quy nh t i Ngh nh s 32/2006/N -CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý th c v t r ng, ng v t r ng nguy c p, quý, hi m. Giá tr s n phNm g sau khi n p thu và bù p các chi phí khai thác, v n chuy n n nơi tiêu
 6. th ư c phân chia như sau: Ch r ng ư c hư ng 85 – 90%, ph n còn l i n p ngân sách xã. 2. UBND các t nh th c hi n d án ban hành Quy ch v qu n lý, s d ng ph n giá tr s n phNm g thu ư c i v i ngân sách xã, bao g m c vi c thành l p Qu b o v và phát tri n r ng c p huy n và c p xã. 3. Khuy n khích các t ch c, h gia ình và cá nhân t b v n u tư tr ng r ng phòng h sau chu kỳ u, s n phNm r ng ư c khai thác, s d ng theo pháp lu t và các quy nh hi n hành và ư c hư ng 100% giá tr s n phNm sau khi n p thu (n u có). 4. N u Ch r ng khoán r ng l i cho h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn, thì Ch r ng ư c hư ng t l giá tr s n phNm g sau khai thác, t a thưa t i i u 11 c a Quy ch này. Chương 3. QUY N VÀ NGHĨA V C A BÊN NH N KHOÁN i u 9. Quy n c a Bên nh n khoán 1. ư c khai thác g theo H p ng khoán, theo kho n 5 c a i u 15 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg và các quy nh hi n hành liên quan n vi c qu n lý, s d ng t và r ng, ư c hư ng l i theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này. 2. ư c l y c i, khai thác tre n a và các lâm s n ngoài g khác. Khai thác t n thu cây ch t, cây sâu b nh, v.v… theo h p ng khoán và quy nh t i các kho n 2, 3, 4, 5 c a i u 15 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg. i u 10. Nghĩa v c a Bên nh n khoán 1. Qu n lý, b o v , phát tri n và s d ng r ng theo h p ng, úng m c ích, úng k ho ch ghi trong h p ng khoán và các quy nh hi n hành liên quan n qu n lý và b o v r ng. Căn c vào tình hình c th Ch r ng và Bên nh n khoán ký H p ng (theo m u h p ng t i Ph l c ính kèm) 2. N u vi ph m h p ng gây thi t h i cho Bên giao khoán thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Phân chia giá tr s n phNm g khai thác, t a thưa gi a Bên nh n khoán v i Ch r ng (Bên giao khoán) 1. Trên cơ s th c t t ng lo i hi n trư ng trung bình hay khó khăn, UBND các t nh th c hi n d án quy t nh t l phân chia giá tr s n phNm g khai thác gi a Bên nh n khoán v i Bên giao khoán theo khung hư ng l i sau ây: a) i v i s n phNm g khai thác và t a thưa r ng tr ng m i
 7. Giá tr s n phNm g sau khi n p thu và bù p các chi phí khai thác, v n chuy n n nơi tiêu th ư c phân chia như sau: - i v i cây phù tr : Bên nh n khoán ư c hư ng 100% s n phNm khai thác t cây phù tr , cây tr ng xen, s n phNm t a thưa nhưng ph i m b o tàn che c a r ng trên 0,6 sau khi t a thưa. - i v i cây tr ng chính (cây b n a): Giá tr s n phNm g sau khi n p thu ư c phân chia theo t l như sau: Bên nh n khoán ã nh n kinh phí h tr c a D án tr ng, chăm sóc và b o v r ng thì ư c hư ng 80 – 90%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. b) i v i s n phNm g khai thác và t a thưa t r ng t nhiên b o v và khoanh nuôi. Bên nh n khoán ư c khai thác g theo phương th c ch t ch n v i cư ng khai thác không quá 20% khi r ng phòng h ư c phép khai thác theo thi t k do Bên giao khoán l p, trình c p có thNm quy n phê duy t. Giá tr s n phNm g sau khi n p thu và bù p các chi phí khai thác, v n chuy n n nơi tiêu th ư c phân chia như sau: - R ng nghèo ki t Bên nh n khoán ư c hư ng 95%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. - R ng ph c h i sau nương r y ho c sau khai thác v i cây g có ư ng kính ph bi n dư i 20 cm. Bên nh n khoán ư c hư ng 75-85%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. - R ng có tr lư ng m c trung bình ho c giàu, l n hơn 100m3/ha: t lúc nh n khoán n khi khai thác m i năm bên nh n khoán ư c hư ng 2%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. 2. Giá tr s n phNm g n p cho Bên giao khoán ư c s d ng ch y u cho công tác qu n lý, b o v , và phát tri n r ng. ư c theo dõi và thanh quy t toán theo ch hi n hành c a Nhà nư c. 3. Trong trư ng h p Bên nh n khoán t b v n u tư tr ng r ng, khoanh nuôi ph c h i r ng theo h p ng ho c theo th a thu n v i Bên giao khoán, Bên nh n khoán ư c hư ng 100% giá tr s n phNm sau khi n p thu (n u có). Chương 4. T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m c a UBND các t nh 1. Giao r ng cho các i tư ng theo quy nh c a pháp lu t
 8. 2. Quy nh hi n trư ng trung bình hay khó khăn 3. Quy t nh t l phân chia giá tr s n phNm g thu ư c gi a các i tư ng theo quy nh c a quy ch này phù h p v i th c t c a a phương, g m: a) Ch r ng và Nhà nư c; b) Bên nh n khoán, Ch r ng và Nhà nư c; c) UBND huy n và UBND xã liên quan. 4. Ban hành văn b n hư ng d n quy ch này phù h p v i tình hình th c t t i a phương, c n quy nh m t i u kho n thư ng/ph t áp d ng trong quá trình th c hi n vi c qu n lý, b o v , phát tri n và s d ng r ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 5. Hư ng d n UBND c p huy n s d ng giá tr s n phNm g thu ư c t r ng thành l p qu b o v và phát tri n r ng theo Ngh nh s 05/2008/N -CP. 6. Theo dõi di n bi n tài nguyên r ng báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo quy nh. Th c hi n trách nhi m qu n lý Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t b o v và phát tri n r ng. i u 13. Trách nhi m c a UBND các huy n 1. Giao r ng cho c ng ng dân cư thôn, h gia ình, cá nhân t i a phương theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Ch o UBND các xã có r ng và các cơ quan liên quan qu n lý, b o v , phát tri n và s d ng r ng. Hư ng d n UBND xã s d ng giá tr s n phNm g thu ư c t r ng thành l p qu b o v và phát tri n r ng theo Ngh nh s 05/2008/N -CP. 3. S d ng công khai, minh b ch, có hi u qu giá tr kinh t thu ư c t r ng JBIC cho m c ích xây d ng qu b o v và phát tri n r ng. i u 14. Trách nhi m c a UBND các xã 1. Ph bi n quy ch này và các quy nh, chính sách liên quan v qu n lý b o v , phát tri n và s d ng r ng n c ng ng dân cư thôn liên quan. 2. S d ng công khai, minh b ch có hi u qu giá tr kinh t thu ư c t r ng cho m c ích xây d ng Qu b o v và phát tri n r ng theo quy nh t i Ngh nh s 05/2008/N -CP.
 9. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H a c Nh PH L C H P NG GIAO KHOÁN R NG GI A T CH C CÓ R NG JBIC VÀ CÁC T CH C, H GIA ÌNH, CÁ NHÂN VÀ C NG NG (kèm theo Quy t nh s 109/2008/Q -BNN ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- Tên t ch c … H P NG M U V GIAO NH N S : …../H -KBVR KHOÁN QLBV R NG (áp d ng cho các t ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng thôn) …………….., ngày … tháng … năm ………. Căn c vào Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 03 tháng 12 năm 2004. Căn c vào Ngh nh s 23/2006/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v thi hành Lu t b o v và phát tri n r ng. Căn c vào Quy t nh s ……………/2008/Q -BNN ngày … tháng …. năm …. c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. V vi c ban hành quy ch hư ng l i áp d ng i v i d án tr ng r ng JBIC. Căn c vào ngh ư c nh n khoán qu n lý b o v r ng và k ho ch qu n lý, b o v r ng JBIC sau giai o n u tư ã ư c S Nông nghi p và PTNT phê duy t (1) Hôm nay, ngày … tháng …. năm ………. t i ……………………………………………………… Chúng tôi g m: Bên A (Tên c a t ch c có r ng JBIC) (2) Do ông (bà) ………………………. Ch c v ………………………… làm i di n
 10. a ch ………………………………. i n tho i ……………… Fax ………… Email ……………. Bên B (Tên c a bên nh n khoán qu n lý b o v r ng) (3) Do ông (bà) ………………………………………………………………… làm i di n a ch ……………………… Có CMTND s ……………………. Do Công an t nh …………… c p ngày ………… tháng …………. năm ….. i n tho i ………. Fax ……………… Email ………………………………………………………… Hai bên th a thu n ký h p ng Giao khoán qu n lý b o v r ng v i các i u, kho n sau ây: i u 1. Di n tích, a i m c a nh ng khu r ng ư c giao cho Bên B qu n lý và b o v 1. Di n tích r ng ……………………………………………….. ha, i tư ng r ng (r ng tr ng, r ng t nhiên là r ng phòng h ); tr ng thái r ng: …………………………………………………. T i ………………. lô …………………. kho nh …………. ti u khu …………………………… (4) 2. V trí, ranh gi i và c i m khu r ng ghi trong bi u và b n kèm theo. i u 2. Th i h n c a h p ng khoán qu n lý và b o v r ng. Th i h n nh n khoán qu n lý b o v r ng là …. năm, k t ngày … tháng … năm …. n ngày …. tháng ….. năm ……. (5) H p ng s ư c gia h n khi th i h n trên k t thúc n u trong th i gian th c hi n h p ng Bên B tuân th nghiêm túc m i i u kho n c a h p ng và mong mu n ư c gia h n h p ng. i u 3. Các quy n c a Bên A ư c nh n t Bên B ………….. % c a giá tr g khai thác sau khi n p thu và các chi phí khai thác v n chuy n n nơi tiêu th . i u 4. Nghĩa v c a Bên A 1. Cung c p các h tr k thu t v b o v , qu n lý và phát tri n r ng JBIC cho Bên B. 2. Liên h v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c cho phép thu ho ch và khai thác các lâm s n t r ng JBIC và cho phép s d ng t r ng JBIC (n u c n thi t).
 11. 3. K p th i ch o và cho phép Bên B thu ho ch và khai thác g và các lâm s n ngoài g t r ng JBIC. i u 5. Nh ng h tr khác c a Bên A cho Bên B (8) ng trư c v n và v t tư h tr cho Bên B khi Bên B có nguy n v ng ph c v cho vi c khai thác và v n chuy n lâm s n t r ng JBIC. Bên B s hoàn tr s ti n ó sau khi thu ư c ti n bán lâm s n (m t h p ng riêng bi t s ư c ký gi a hai bên v kho n h tr này). i u 6. Quy n c a Bên B 1. ư c thu hái các lâm s n ngoài g như qu , hoa, d u, nh a thông, song mây, m t ong, vv… trong quá trình qu n lý và b o v r ng theo lu t pháp và các quy nh hi n hành và các hư ng d n c a Bên A và ư c hư ng toàn b s n phNm sau khi n p thu (n u có). 2. ư c khai thác cây g ch t khô, cây g y, cây sâu b nh trong r ng JBIC theo lu t pháp và các quy nh hi n hành và các hư ng d n c a Bên A, ư c hư ng toàn b giá tr s n phNm sau khi n p thu (n u có). 3. ư c l y c i trong r ng JBIC nhưng không làm hư h i r ng theo lu t pháp và các quy nh hi n hành và các hư ng d n c a Bên A và ư c hư ng toàn b giá tr c a s n phNm sau khi n p thu (n u có). 4. ư c khai thác tre n a theo lu t pháp và các quy nh hi n hành và các hư ng d n c a Bên A và ư c hư ng toàn b giá tr c a s n phNm sau khi n p thu (n u có). 5. ư c khai thác g theo pháp lu t và các quy nh hi n hành, các hư ng d n c a Bên A và ư c hư ng ………. % c a giá tr g khai thác sau khi n p thu và các chi phí khai thác v n chuy n n nơi tiêu th . 6. ư c hư ng 100% giá tr c a g khai thác sau khi n p thu (n u có) trong trư ng h p Bên B u tư tr ng và qu n lý và khai thác các lo i cây v i s cho phép c a Bên A. 7. ư c s d ng t r ng canh tác cây hàng năm và cây lâu năm theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành và v i s cho phép c a Bên A. 8. ư c di chúc m t ph n ho c toàn b h p ng khoán cho thành viên trong gia ình (cùng s ng t i xã) và v i s cho phép c a Bên A. (6) i u 7. Nghĩa v c a bên B 1. Qu n lý b o v , phát tri n và s d ng r ng JBIC theo hư ng d n c a Bên A và theo lu t pháp và các quy nh hi n hành liên quan n qu n lý và b o v r ng. 2. Xin phép và theo các hư ng d n c a Bên A trư c khi khai thác và thu ho ch g và các lâm s n ngoài g t r ng JBIC ho c tr ng các lo i cây khác trên t r ng JBIC.
 12. 3. Ph i xin phép Bên A n u Bên B mu n s d ng m t ph n t c a r ng JBIC canh tác cây hàng năm và cây lâu năm. 4. Theo dõi giám sát s thi t h i, s phá ho i, s phát tri n và s d ng r ng JBIC không úng m c ích do các nguyên nhân ch quan ho c khách quan và báo cáo k p th i lên các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và Bên A. 5. Ph c h i và c i thi n nh ng khu r ng JBIC b hư h i do các nguyên nhân b t kh kháng theo yêu c u và hư ng d n c a Bên A (M t h p ng riêng bi t s ư c ký gi a Bên A và Bên B n u công vi c có liên quan n v n nguyên v t li u và nhân công) (7). i u 8. S a ih p ng 1. B t c s thay i và i u ch nh nào c a h p ng này s ph i ư c s th a thu n ng ý b ng văn b n gi a các bên. 2. M i s thay i và i u ch nh s có hi u l c thông qua vi c ký h p ng s a i ho c biên b n ghi nh (ph l c h p ng). i u 9. Ch m d t h p ng H p ng có th b ch m d t trong các trư ng h p sau: (a) Khi th i h n h p ng ch m d t và Bên B không mu n kéo dài h p ng; (b) Khi Bên B yêu c u Bên A ch m d t h p ng. Bên B s ph i thông báo cho Bên A b ng văn b n v ngh ch m d t h p ng ít nh t trư c 6 tháng; (c) Khi Bên A nh n th y Bên B không kh năng th c hi n y các nghĩa v ghi trong h p ng; (d) Khi Bên A nh n th y Bên B không tuân th nghiêm túc các hư ng d n c a Bên A v qu n lý và b o v r ng; Trong trư ng h p h p ng b ch m d t vì các lý do (c) và (d), Bên A s ph i thông báo cho Bên B b ng văn b n ít nh t 6 tháng trư c khi ch m d t h p ng. i u 10. Gi i quy t tranh ch p Hai bên cam k t gi i quy t ho c làm sáng t m i tranh ch p phát sinh trong ho c ngoài quá trình th c hi n h p ng thông qua thương lư ng. Trong trư ng h p tranh ch p không th gi i quy t thông qua thương lư ng thì v vi c s ư c gi i quy t theo pháp lu t và các quy nh hi n hành. i u 11. Hi u l c c a h p ng H p ng này có hi u l c k t ngày ký tr khi b ch m d t trư c th i h n như ư c ghi trong i u 9.
 13. H p ng ư c l p thành … b n có giá tr pháp lý như nhau, m i bên gi 01 b n và các b n còn l i ư c g i n cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n liên quan theo quy nh c a Pháp lu t. Các bên có m t t i ây th ng nh t ký vào b n h p ng này. I DI N BÊN A I DI N BÊN B Ký tên Ký tên (Ghi rõ h tên và óng d u) (Ghi rõ h tên và óng d u) NGƯ I LÀM CH NG (Ký tên – n u có) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 1. Quy t nh phê duy t k ho ch qu n lý b o v r ng ư c phê duy t c a c p có thNm quy n ghi rõ s , ngày, tháng, năm và trích y u n i dung c a quy t nh. 2. Bên Giao khoán qu n lý b o v r ng ghi rõ h , tên, ch c v c a ngư i làm i di n 3. Bên Nh n khoán qu n lý b o v r ng n u là h gia ình thì ghi tên ch h , a ch nơi ăng ký h khNu thư ng trú; n u là cá nhân thì ghi tên cá nhân, a ch nơi ăng ký thư ng trú, s CMND, tài kho n (n u có); n u là t ch c thì ghi tên t ch c, a ch tr s chính, h , tên, ch c v ngư i i di n, s tài kho n. 4. V trí, a i m khu r ng giao ghi rõ tên xã, phư ng, th tr n; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ti u khu, kho nh và lô (n u có). Trư ng h p giao nhi u lô r ng thì ph i có b ng kê cho t ng lô r ng kèm theo. 5. Th i h n s d ng r ng ghi theo quy t nh giao r ng c a UBND và ư c ghi b ng s và b ng ch . 6. Ghi thêm các quy n khác ư c nêu trong quy t nh c a UBND t nh và/ho c các quy t nh c a Bên A (n u có). Quy n “ ư c nh n ti n công qu n lý b o v r ng t Bên A” có th ư c thêm vào n u Bên A th y c n thi t. 7. Ghi thêm các nghĩa v khác ư c nêu trong quy t nh c a UBND t nh và/ho c các quy t nh c a Bên A (n u có). 8. M c này có th ư c b n u Bên A không có năng l c th c hi n.
Đồng bộ tài khoản