Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 109/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH M C THU SU T THU XU T KH U IV IG VÀ CÁC M T HÀNG B NG G TRONG BI U THU XU T KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh các m c thu su t thu xu t khNu áp d ng i v i g và các m t hàng b ng g thu c các nhóm: 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09, 44.15, 44.16 và 44.18 quy nh t i Bi u thu xu t khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Tài chính thành m c thu su t thu xu t khNu m i là 0% và áp d ng cho các T khai h i quan hàng hoá xu t khNu ăng ký v i cơ quan h i quan k t ngày 01 tháng 12 năm 2008. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ;
  2. - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST .
Đồng bộ tài khoản