Quyết định số 1095/1997/QĐ-CAAV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 1095/1997/QĐ-CAAV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1095/1997/QĐ-CAAV về việc ban hành Quy định về quản lý việc thuê, mua tầu bay, thuê người khai thác tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1095/1997/QĐ-CAAV

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA D NG VI T NAM VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1095/1997/Q -CAAV Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 1997 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 1095/1997/Q -CAAV NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1997 BAN HÀNH "QUY NNH V QU N LÝ VI C THUÊ, MUA T U BAY, THUÊ NGƯ I KHAI THÁC T U BAY TRONG HO T NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG T I VI T NAM" C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26/12/1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20/04/1995; Căn c Ngh nh 68/CP ngày 25/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c ch th c a Th tư ng Chính ph trong Công văn s 4550/KTN ngày 21/8/1995 c a Văn phòng Chính ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v qu n lý vi c thuê, mua t u bay, thuê ngư i khai thác t u bay trong ho t ng hàng không dân d ng Vi t Nam". i u 2: Các Ông Trư ng ban Không t i - Không v n, Ban Tài chính, Ban Khoa h c công ngh , Ban K ho ch và u tư, Ban An toàn, Ban An ninh, Ban T ch c Cán b - Lao ng, Phòng Pháp ch c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 833/CAAV ngày 02/5/1994 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam v qu n lý vi c thuê, mua t u bay trong ho t ng v n chuy n hàng không t i Vi t Nam. Nguy n H ng Nh ( ã ký) QUY NNH
  2. V QU N LÝ VI C THUÊ, MUA T U BAY, THUÊ NGƯ I KHAI THÁC T U BAY TRONG HO T NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh 1095 ngày 16/6/1997 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam) i u 1: Quy nh chung 1. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có nghĩa v l p k ho ch khai thác, phát tri n i t u bay ng n h n (1 năm), dài h n (5 năm) và báo cáo các i u ch nh b sung k ho ch v i t u bay trình C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét phê duy t b ng văn b n. 2. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ti n hành vi c àm phán, ký k t h p ng thuê, mua t u bay, thuê ngư i khai thác t u bay trên cơ s k ho ch khai thác, phát tri n i t u bay ã ư c duy t theo quy nh t i kho n 1 c a i u này, và ph i trình C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét phê duy t t ng h p ng thuê, mua t u bay, thuê t ch c khai thác, b o dư ng t u bay. 3. Các h p ng thuê, mua t u bay, thuê t ch c khai thác t u bay ph i có i u kho n quy nh h p ng ch có hi u l c sau khi ư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam thông báo vi c hoàn t t các th t c v phê duy t h p ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 2: Yêu c u i v i vi c thuê, mua t u bay, thuê ngư i khai thác t u bay. 1. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét h p ng thuê, mua t u bay và thuê t ch c b o dư ng t u bay theo các nguyên t c: a. m b o vi c tuân th pháp lu t Vi t Nam; m b o nguyên t c an ninh, an toàn i v i ho t ng bay hàng không dân d ng; b o v l i ích công c ng, môi trư ng; nhu c u c a Nhà nư c ho c nhu c u phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i c a t nư c. b. m b o vi c doanh nghi p Vi t Nam th c s khai thác, ki m soát và ch u trách nhi m i v i các quy n khai thác v n chuy n hàng không c a doanh nghi p; vi c doanh nghi p Vi t Nam thuê t u bay, thuê t ch c khai thác t u bay không cho phép ngư i cho thuê t u bay, t ch c khai thác t u bay ư c tr c ti p ho c gián ti p dư i b t kỳ hình th c nào hư ng l i ho c s d ng các quy n khai thác thương m i c a doanh nghi p Vi t Nam; quy n l i tài chính mà ngư i cho thuê t u bay, ngư i khai thác t u bay thu ư c s không ph thu c vào k t qu khai thác kinh doanh c a doanh nghi p Vi t Nam. c. m b o u tư có tr ng i m, ng b và t hi u qu cao, m b o s phát tri n n nh và an toàn c a doanh nghi p Vi t Nam, phù h p v i kh năng khai thác kinh doanh, kh năng tài chính c a doanh nghi p và yêu c u phát tri n c a ngành v n chuy n hàng không Vi t Nam theo ch trương công nghi p hoá - hi n i hoá. d. m b o t u bay thuê, mua ã ư c s d ng không quá 20 năm k t ngày xu t xư ng ho c ã bay không quá 40.000 gi , ho c ã ư c s d ng không quá 2/3 t ng th m nh quy nh c a nhà ch t o v niên h n, v gi bay ho c v s l n c t, h cánh.
  3. e. Doanh nghi p Vi t Nam ph i ng tên mua ho c ghi là ngư i ư c b o hi m ph trong các ch ng ch b o hi m trách nhi m dân s i v i thi t hai gây ra cho hành khách, hành lý, hàng hoá trong t t c các trư ng h p thuê t u bay và trách nhi m dân s i v i thi t h i gây ra cho ngư i th ba m t t trong trư ng h p doanh nghi p là ngư i khai thác t u bay; vi c mua b o hi m nêu trên ph i ư c th c hi n t i m c gi i h n trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i nh ng yêu c u c a pháp lu t c a các nư c mà t u bay khai thác n. f. T ch c khai thác t u bay ư c thuê ph i có ch ng ch ngư i khai thác t u bay (AOC) có hi u l c ho c gi y t tương ương i v i lo i t u bay d nh khai thác do Nhà ch c trách hàng không c a Qu c gia c a t ch c khai thác t u bay c p, ư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam th a nh n hi u l c; ngoài ra, t ch c khai thác t u bay ph i tho mãn các quy nh c a qu c gia nơi ăng ký t u bay. 7. Doanh nghi p Vi t Nam có nghĩa v th c hi n y các quy nh c a nhà nư c v qu n lý kinh doanh xu t nh p khNu i v i vi c thuê, mua t u bay, v ăng ký và qu n lý lao ng nư c ngoài t i Vi t Nam. 8. Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam trên cơ s các h p ng thuê, mua t u bay, thuê t ch c khai thác t u bay ph i ch p hành các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 3: Th t c xem xét h p ng. 1. Doanh nghi p Vi t Nam ph i trình h p ng thuê, mua t u bay, thuê t ch c khai thác, b o dư ng t u bay lên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, bao g m các tài li u: a. Báo cáo v h p ng thuê, mua t u bay, thuê t ch c khai thác t u bay, trong ó nêu rõ tên, ch th , i tư ng c a h p ng; ngày ký, ngày h t h n h p ng và gi i trình các n i dung cơ b n c a h p ng, bao g m: a1. Vi c ký h p ng phù h p v i k ho ch khai thác v n chuy n, tính u tư ng b và nh hư ng chi n lư c phát tri n i t u bay ng n h n, dài h n, kh năng khai thác - kinh doanh, kh năng tài chính c a doanh nghi p, m b o ư c nh ng quy nh v khai thác an toàn t u bay t i Vi t Nam. a2. Nh ng y u t kinh t - thương m i c a h p ng, như giá thuê ho c mua so v i giá trên th trư ng qu c t vào th i i m th c hi n; cơ c u và tính h p lý c a giá; các chi phí và hi u qu khai thác; gi bay t i thi u i v i t u bay thuê (n u có); th i gian, a i m và i u ki n giao nh n, giao tr t u bay; i u ki n t c c (n u có); th th c thanh toán; nh ng v n v b o hi m, ào t o, b o dư ng, thay th t u bay, h tr ho c ưu ãi tài chính (n u có); vi c ăng ký c a t u bay; v n thu .v.v. a3. Tóm t t nh ng v n pháp lý liên quan: qu c t ch và tư cách pháp nhân c a ngư i thuê, ngư i bán, ch s h u, ngư i khai thác t u bay; qu c t ch t u bay; trách nhi m và quy n h n c a m i bên; trư ng h p r i ro, t n th t toàn b , b t kh kháng; trư ng h p hu b h p ng, gi i quy t tranh ch p .v.v. b. B n h p ng:
  4. c. Các tài li u kh ng nh tư cách pháp nhân và ho t ng kinh doanh c a bên cho thuê, bên bán t u bay, c a ngư i khai thác t u bay ư c thuê; các tài li u liên quan n nh ng thông s k thu t c a t u bay thuê; ch ng ch ngư i khai thác t u bay. d. Các tài li u khác theo yêu c u. 2. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét h p ng trong vòng 10 ngày k t ngày nh n ư c y các tài li u quy nh t i kho n 1 c a i u này. Trong trư ng h p phê duy t h p ng, n u c n thi t theo quy nh c a pháp lu t, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s hoàn ch nh h sơ và ki n ngh lên cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ti p t c thNm nh. 3. Tren cơ s yêu c u b ng văn b n c a doanh nghi p, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét phê duy t các h p ng thuê t u bay ng n h n v i th i h n thuê dư i 3 tháng dùng thay th t u bay ph i d ng bay b o dư ng nh kỳ ho c t xu t ho c ư c trưng d ng vì các m c ích c a Chính ph ho c t m th i b ưa ra kh i khai thác thương m i vì các lý do b t kh kháng khác, ho c áp ng nhu c u tăng trư ng th trư ng có tính mùa v , cơ h i kinh doanh ng n h n theo các i u ki n ư c tho thu n gi a bên thuê v i bên cho thuê; C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét phê duy t n 12 tháng i v i các trư ng h p kéo dài hi u l c c a h p ng thuê ã th c hi n theo các i u ki n c a h p ng ã ư c phê duy t trư c ó b i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và/ho c H i ng ThNm nh c a Chính ph . i u 4. Nh ng quy nh i v i vi c ưa t u bay vào khai thác t i Vi t Nam. 1. Doanh nghi p Vi t Nam mu n ưa t u bay vào khai thác ph i g i n C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ơn xin khai thác t u bay, trong ó ch rõ lo i t u bay; qu c t ch c a t u bay; ch s h u t u bay; s hi u ăng ký c a t u bay; tr ng lư ng c t cánh, h cánh t i a; s lư ng gh cung ng, s lư ng t i cung ng c a t u bay; ngư i khai thác t u bay và ính kèm các tài li u sau ây: a. Ch ng ch ăng ký t u bay; b. Ch ng ch i u ki n bay c a t u bay; c. Gi y phép s d ng thi t b vô tuy n trên t u bay, n u ư c l p t; d. Ch ng ch ti ng n c a t u bay; e. Ch ng ch ngư i khai thác t u bay; g. Chương trình b o dư ng t u bay; h. Ch ng ch b o hi m trách nhi m b i thư ng thi t h i i v i ngư i th ba m t t; i. Ch ng ch b o hi m trách nhi m dân s c a ngư i v n chuy n i v i hành khách, hành lý, hàng hoá (trong trư ng h p v n chuy n thương m i);
  5. k. Gi y phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép t u bay nh p khNu vào Vi t Nam. 2. Trong th i h n 1 tháng k t ngày nh n các tài li u nêu t i kho n 1 c a i u này, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét và quy t nh vi c c p ho c không c p phép khai thác t u bay và thông báo cho doanh nghi p n p ơn. i u 5. Báo cáo v vi c th c hi n h p ng. 1. Doanh nghi p có nghĩa v báo cáo C c Hàng không dân d ng Vi t Nam v các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng c a các bên trong vi c th c hi n h p ng thuê, mua t u bay, thuê ngư i khai thác t u bay; vi c thay i các i u kho n c a h p ng; vi c ch m d t hi u l c trư c th i h n ho c gia h n hi u l c c a h p ng. Trong trư ng h p doanh nghi p là bên vi ph m h p ng thuê, mua t u bay d n n kh năng ho c th c t chi m h u l i t u bay và/ho c gây ra các t n th t v tài chính, uy tín, doanh nghi p ph i k p th i báo cáo cho C c Hàng không dân d ng Vi t Nam lý do c a vi c vi ph m ó và ki n ngh bi n pháp x lý. 2. Th t c xem xét vi c thay i các i u kho n c a h p ng thuê, mua tàu bay, thuê t ch c khai thác, b o dư ng tàu bay; vi c gia h n hi u l c c a h p ng ư c ti n hành như i v i h p ng chính. 3. Doanh nghi p có nghĩa v thanh lý h p ng, tái xu t tàu bay thuê ra kh i Vi t Nam trong trư ng h p h p ng h t hi u l c, phép c a B Thương m i, T ng c c H i quan h t hi u l c, ho c theo yêu c u c a các cơ quan ch c năng có thNm quy n. i u 6. Vi c khai thác tàu bay thuê, thuê ngư i khai thác tàu bay c a hãng hàng không nư c ngoài. Hãng hàng không nư c ngoài ư c phép x d ng tàu bay không thu c quy n s h u c a mình, ho c thuê t ch c khai thác tàu bay vào ho t ng khai thác v n chuy n hàng không t i Vi t Nam theo quy nh c a Hi p nh Chính ph v hàng không ư c ký gi a Vi t Nam và nư c ngoài, theo tho thu n gi a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và nhà ch c trách hàng không nư c ngoài, ho c trên cơ s có i có l i và ph i m b o nguyên t c hãng hàng không th c hi n s khai thác, ki m soát và ch u trách nhi m i v i các quy n khai thác v n chu n hàng không c a mình. i u 7. Trách nhi m c a các cơ quan, ơn v 1. Các Ban không t i - Không v n, Ban Tài chính, Ban Khoa h c công ngh , Ban K ho ch và u tư, Ban An toàn, Ban An ninh, Ban T ch c cán b - Lao ng, Phòng Pháp ch c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m óng góp ý ki n và tham gia cu c h p thNm nh h p theo ng thuê, mua tàu bay, thuê ngư i khai thác tàu bay theo quy nh c a Quy nh này. 2. Doanh nghi p có nghĩa v gi i trình trư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, H i ng thNm nh c a Chính ph v thuê tàu bay dân d ng và các cơ quan ch c năng khác c a Nhà nư c v nh ng v n do H i ng và các cơ quan ó yêu c u theo quy nh c a pháp lu t và ch u hoàn toàn trách nhi m v tính chính xác c a các tài li u và thông tin ư c trình.
  6. i u 8. i u kho n cu i cùng. Quy nh này có hi u l c k t ngày ban hành.
Đồng bộ tài khoản