Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 11/2003/Q -BTC NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG PHƯƠNG TI N THU N I NA B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c ngh c a B Giao thông v n t i t i công văn s 4283/GTVT-TCKT ngày 13/11/2002 và theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng phương ti n thu n i a, bao g m : 1. Phí duy t thi t k phương ti n thu n i a. 2. Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng óng m i phương ti n thu n i a. 3. Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng phương ti n thu n i a ang khai thác. 4. Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng trong s a ch a, hoán c i phương ti n thu n i a. 5. Phí ki m nh ch ng nh n th tích chi m nư c phương ti n thu n i a. i u 2: M c thu t i Bi u phí này ã bao g m thu giá tr gia tăng, nhưng chưa bao g m L phí c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và ch t lư ng phương ti n thu n i a và chi phí i l i, ăn , thông tin liên l c ph c v công tác ki m nh nh ng nơi cách xa tr s trên 100 Km .
  2. i u 3: Giá thi t k , óng m i, ch t o, s a ch a, hoán c i phương ti n thu n i a (bao g m c v t tư, thi t b do khách hàng cung c p) làm căn c tính phí ki m nh trong bi u phí này là giá chưa có thu giá tr gia tăng . i u 4: i v i nh ng công vi c ki m nh chưa ư c quy nh trong bi u phí này thì phí ki m nh ư c tính theo th i gian th c hi n ki m nh, m c phí thu là : 100.000 ng/1gi . M c thu t i thi u cho 01 l n ki m nh là: 100.000 ng/1l n. i u 5: i tư ng n p phí theo quy nh t i Quy t nh này là các t ch c, cá nhân ư c cơ quan ăng ki m Vi t Nam th c hi n ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng phương ti n thu n i a trong thi t k , óng m i, s a ch a, hoán c i và khai thác . i u 6: M t s khái ni m trong bi u phí này ư c hi u như sau: - Phương ti n th y n i a: Bao g m tàu, thuy n (có ng cơ ho c không có ng cơ) và các lo i c u trúc n i khác ư c s d ng vào m c ích giao thông v n t i ho c kinh doanh d ch v trên tuy n ư ng th y n i a. - Tr ng t i toàn ph n : Là kh i lư ng tính b ng t n c a hàng hoá, hành khách, nư c ng t, nư c d n, lương th c, th c phNm, thuy n viên và tư trang c a h , d u t, d u bôi trơn ng v i m n khô ư c tính theo quy nh c a quy ph m, tiêu chuNn k thu t hi n hành . i u 7: Quy t nh này có hi u l c thi hành t 01/02/2003 và thay th bi u giá ki m nh phương ti n thu n i a qui nh t i Quy t nh s 129/1999/Q -BVGCP ngày 16/12/1999 c a Ban V t giá Chính ph v giá d ch v ăng ki m phương ti n thu n i a và các văn b n hư ng d n có liên quan . i u 8: T ch c , cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, các cơ quan ki m nh và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá ( ã ký) BI U PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 11 /2003 /Q -BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 c a B Tài chính) I . PHÍ DUY T THI T K PHƯƠNG TI N TH Y N I NA 1. M c phí duy t thi t k k thu t óng m i phương ti n thu n i a tính theo % giá thi t k óng m i.
  3. BI U 1 STT Giá thi t k óng m i ( tri u ng ) M c phí (%) 1 n 10 6,0 2 Trên 10 n 50 5,5 3 Trên 50 n 100 5,0 4 Trên 100 n 200 4,5 5 Trên 200 4,0 2. M c phí duy t thi t k k thu t hoán c i, ph c h i phương ti n th y n i a tính theo % giá thi t k hoán c i, ph c h i. BI U 2 STT Giá thi t k hoán c i , ph c h i M c phí (%) (tri u ng ) xx 1 n 10 6,0 2 Trên 10 n 30 5,5 3 Trên 30 n 60 5,0 4 Trên 60 n 100 4,5 5 Trên 100 4,0 3. M c phí duy t thi t k thi công tính b ng 30% m c phí qui nh t i Bi u 1, phí duy t thi t k hoàn công tính b ng 20% m c phí qui nh t i Bi u 1. 4. M c phí duy t thi t k s a i, duy t thi t k k thu t t s n phNm th 2 tr i, sao duy t thi t k , sao duy t và c p h sơ thi t k các m u nh hình ã ư c ăng ki m Vi t Nam công nh n ư c tính b ng 30% m c phí duy t thi t k tương ng quy nh Bi u 1 ho c Bi u 2. II. PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG ÓNG M I PHƯƠNG TI N TH Y N I NA 1. M c phí cơ b n: BI U 3
  4. STT Giá óng m i : C (tri u ng) M c phí (nghìn ng) 1 n 10 250 2 Trên 10 n 20 300 3 Trên 20 n 30 350 4 Trên 30 n 100 350 + ( C - 30.000 ) x 0,008 5 Trên 100 n 300 910 + ( C - 100.000 ) x 0,007 6 Trên 300 n 1.000 2.310 + ( C - 300.000 ) x 0,006 7 Trên 1.000 n 2.000 6.510 + ( C - 1.000.000 ) ´ 0,005 8 Trên 2.000 11.510 + ( C - 2.000.000 ) ´ 0.004 2. Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng óng m i cho t ng lo i phương ti n, tính theo m c phí cơ b n quy nh t i Bi u 3 và nhân v i h s lo i phương ti n như sau : BI U 4 STT Lo i phương ti n H s a 1 T u ch hàng khô 1,0 2 T u ánh cá, t u kéo, Ny, t u d u (tr tàu ch d u lo i I), 1,2 t u công trình, t u công tác, tàu container 3 T u nghiên c u, thăm dò, t u ch hàng ông l nh, t u ch 1,5 d u lo i I, t u ch khách, phà ch khách, tàu th thao, gi i trí, tàu cao t c, n i, nhà n i, b n n i. 4 Tàu ch hàng nguy hi m, tàu ch khí hóa l ng, tàu ch hoá 1,8 ch t nguy hi m. 3. Trư ng h p ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng phương ti n óng m i hàng lo t trên 10 phương ti n cùng m t thi t k ư c óng t i m t nhà máy, phí ki m nh gi m 20% k t phương ti n th 2 tr i. III. PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG PHƯƠNG TI N TH Y N I NA ANG KHAI THÁC Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng phương ti n th y n i a ang khai thác, bao g m:
  5. 1/ Phí ki m tra hàng năm phương ti n thu n i a. 2/ Phí ki m tra nh kỳ phương ti n thu n i a. 3/ Phí ki m tra l n u phương ti n thu n i a. 4/ Phí ki m tra b t thư ng phương ti n thu n i a. 5/ Phí ki m tra trên à, trong phương ti n thu n i a. 6/ Phí ki m nh phương ti n v n t i ngang sông c nh , tàu sông c nh . 7/ Phí ki m nh thi t b nâng hàng trên phương ti n, c n tr c n i. 8/ Phí ki m nh bình ch u áp l c trên phương ti n th y n i a. 1. Phí ki m tra hàng năm: Phí ki m tra hàng năm phương ti n th y n i a ang khai thác tính theo công th c : M c phí ( ng) = [L ´ ( B + D ) + P] ´ a ´ b´ A Trong ó : L : Chi u dài thi t k phương ti n tính b ng mét B : Chi u r ng thi t k phương ti n tính b ng mét D : Chi u cao m n thi t k phương ti n tính b ng mét P : T ng công su t nh m c c a máy chính và máy ph tính b ng s c ng a a : H s lo i phương ti n quy nh t i Bi u 4 M c II. b : H s tu i phương ti n quy nh như sau: BI U 5 STT Tu i phương ti n H s b 1 n 5 năm 1,00 2 Trên 5 n 10 năm 1,25 3 Trên 10 n 15 năm 1,50 4 Trên 15 n 20 năm 1,75 5 Trên 20 năm 2,00
  6. A : Giá tr m t ơn v tính phí quy nh b ng 1.400 ng. 2. Phí ki m tra nh kỳ: Phí ki m tra nh kỳ phương ti n thu n i a ư c tính theo m c phí ki m tra hàng năm quy nh t i i m 1 và nhân v i h s 1,5. 3. Phí ki m tra l n u: 3.1 Phí ki m tra phương ti n thu n i a óng m i theo thi t k ư c duy t và cơ quan ăng ki m giám sát thi công, tính theo m c phí quy nh t i M c II. 3.2 Phí ki m tra i v i phương ti n thu n i a hoán c i trùng v i các t ki m tra l n u, nh kỳ, hàng năm, lên à, rút tr c chân v t, b t thư ng thì ngoài phí ki m tra tính theo m c phí quy nh t i M c IV ư c c ng thêm phí ki m tra nh kỳ ho c hàng năm tương ng. 3.3 Phí ki m tra l n u phương ti n th y n i a óng m i ho c hoán c i theo thi t k ư c duy t, có h sơ giám sát k thu t thi công c a cơ quan ăng ki m ư c tính theo m c phí ki m tra hàng năm quy nh t i i m 1. 3.4 Phí ki m tra l n u phương ti n thu n i a óng m i, hoán c i không úng thi t k ư c duy t ho c chưa có thi t k , không có giám sát thi công c a cơ quan ăng ki m thì phí ki m tra ư c tính như sau : 3.4.1 Phí duy t thi t k tính theo m c phí quy nh t i M c I . 3.4.2 Phí ki m nh i v i phương ti n óng m i tính theo m c phí quy nh t i M c II , i v i phương ti n hoán c i tính theo m c phí quy nh t i M c IV và i u 2 c a m c này. 4. Phí ki m tra b t thư ng ( bao g m ki m tra các trư ng h p b t thư ng, tai n n, i ch , chuy n vùng ăng ký, gia h n...) ư c tính theo m c phí ki m tra hàng năm quy nh i m 1 và nhân v i h s 0,8 ho c tính theo quy nh t i i u 4 c a Quy t nh này. 5. Phí ki m tra trên à, trong : 5.1 Phí ki m nh khi ki m tra trên à, trong mà không ki m tra hàng năm và giám sát s a ch a ư c tính theo m c phí c a ki m tra hàng năm quy nh t i i m 1 và nhân v i h s 0,5 ho c tính theo quy nh t i i u 4 c a Quy t nh . 5.2 Phí ki m tra trên à, trong trùng v i ki m tra hàng năm ho c nh kỳ ư c tính theo m c phí c a ki m tra hàng năm ho c nh kỳ quy nh t i i m 1, 2 và nhân v i h s 1,25 .
  7. 6. Phí ki m nh các phương ti n v n t i ngang sông c nh , t u sông c nh ch ki m tra chu kỳ, tính theo m c phí c a ki m tra hàng năm quy nh t i i m 1 ho c tính theo quy nh t i i u 4 c a Quy t nh . 7. Phí ki m nh thi t b nâng hàng trên phương ti n v n t i , c n tr c n i : 7.1 M c phí cơ b n: BI U 6 STT S c nâng, M c phí (nghìn ng) T (t n) Ki m tra l n u Ki m tra nh kỳ Ki m tra hàng năm 1 T 1 n3 210 150 100 2 Trên 3 n5 350 250 150 3 Trên 5 n 10 490 350 250 4 Trên 10 n 20 630 450 350 5 Trên 20 n 40 770 550 450 6 Trên 40 770+(T - 40)´10 550+(T-40)´ 10 450+(T-40)´10 7.2 Phí ki m tra theo tu i c a thi t b tính theo quy nh t i Bi u 6 và nhân v i h s i u ch nh sau: BI U 7 STT Tu i thi t b H s 1 n 5 năm 1,00 2 Trên 5 n 10 năm 1,25 3 Trên 10 n 15 năm 1,50 4 Trên 15 n 20 năm 1,75 5 Trên 20 năm 2,00 8. Phí ki m nh bình ch u áp l c trên phương ti n th y n i a:
  8. BI U 8 STT Dung tích bình M c phí (nghìn ng) ch u áp l c (lít) Ki m tra bên Ki m tra bên Th áp l c nư c ngoài trong 1 n 50 50 75 75 2 Trên 50 n 100 75 100 100 3 Trên 100 135 180 180 IV. PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG TRONG S A CH A, HOÁN C I PHUƠNG TI N TH Y N I NA 1. M c phí cơ b n: BI U 9 STT Giá s a ch a, hoán c i : C M c phí ( tri u ng ) ( nghìn ng ) 1 n 15 300 2 Trên 15 n 50 300 + ( C - 15.000 ) x 0,016 3 Trên 50 n 150 860 + ( C - 50.000 ) x 0,012 4 Trên 150 n 350 2.060 + ( C - 150.000 ) x 0,009 5 Trên 350 n 700 3.860 + ( C - 350.000 ) x 0,007 6 Trên 700 n 1200 6.310 + ( C - 700.000 ) x 0,005 7 Trên 1200 n 2500 8.810 + ( C - 1.200.000 ) x 0,003 8 Trên 2500 12.710 + ( C - 2.500.000 ) x 0,001 2. Trư ng h p ki m tra giám sát s a ch a, hoán c i trùng v i các t ki m tra l n u, nh kỳ, hàng năm, lên à, rút tr c chân v t, b t thư ng thì ngoài phí ki m tra tính theo m c phí quy nh t i Bi u 9 ư c c ng thêm phí ki m tra các lo i hình ki m tra tương ng. V. PHÍ KI M NNH CH NG NH N TH TÍCH CHI M NƯ C PHƯƠNG TI N TH Y 1. M c phí cơ b n: BI U 10
  9. STT Tr ng t i toàn ph n(t n) M c phí ( ng/t n) Ki m tra c p s Xác nh n hàng năm 1 n 20 1.650 800 2 Trên 20 n 30 1.600 800 3 Trên 30 n 50 1.550 800 4 Trên 50 n 75 1.525 800 5 Trên 75 n 100 1.500 800 6 Trên 100 1.450 800 2. Trư ng h p phương ti n ph i kh o sát, o v l i tuy n hình tàu làm cơ s ch ng nh n th tích chi m nư c t i t t c các lo i hình ki m tra, phí ki m tra tính theo m c phí quy nh t i Bi u 10 và nhân v i h s 2,0. 3. Trư ng h p c p l i s ch ng nh n th tích chi m nư c nhưng không ph i o và v l i tuy n hình tàu, phí ki m nh tính theo m c phí quy nh t i Bi u 10 nhân v i h s 0,8.
Đồng bộ tài khoản