Quyết định số 11/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 11/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày 02 Tháng 01 năm 2003 S : 11/2003/QĐ-TTg QUY T Đ NH PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, Đ I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH PHÚ YÊN GIAI ĐO N 2002 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Xét đ ngh c a y ban nhân dân t nh Phú Yên, ý ki n c a các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, N i v và k t lu n c a cu c h p th m đ nh ngày 02 tháng 12 năm 2002, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, đ i m i doanh nghi p nhà nư c c a y ban nhân dân t nh Phú Yên giai đo n 2002 - 2005 như Ph l c kèm theo. Đi u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên có trách nhi m ch đ o t h c hi n vi c s p x p, đ i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo đúng n i dung và ti n đ đã đư c duy t. Trư ng h p đi u ch nh, b sung ph i đư c s ch p thu n c a Th t ư ng Chính ph . Đi u 3. B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, B N i v , B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các B , đ a phương liên quan có trách nhi m p h i h p v i y ban nhân dân t nh Phú Yên trong vi c th c hi n phương án. Ban Ch đ o Đ i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u t rách nhi m ch đ o, đôn đ c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, đ ng th i ki n ngh v i Th t ư ng Chính ph các gi i p háp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên và Th t rư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  2. Nguy n T n Dũng PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH PHÚ YÊN TH C HI N S P X P, Đ I M I GIAI ĐO N 2002 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 11/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N: a) Doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng công ích gi nguyên như hi n có: 1. Công ty Qu n lý th y nông Đ ng Cam. 2. Công ty C p thoát nư c Phú Yên. 3. Công ty Qu n lý Nhà và Công trình đô th . 4. Công ty Qu n lý Đư ng b Phú Yên. b) Doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng kinh doanh gi nguyên như hi n có: 1. Công ty V t tư t ng h p Phú Yên. 2. Công ty X s ki n thi t Phú Yên. 3. Xí nghi p In t ng h p Phú Yên. 4. Công ty V n t i bi n P hú Yên. 5. Công ty S n xu t - Xu t nh p k h u công nghi p Phú Yên. II. L TRÌNH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: 1. Năm 2002: Doanh nghi p th c hi n gi i t h : 1. Công ty Thương m i t ng h p Phú Yên. 2. Công ty D u t h c v t Phú Yên. 2. Năm 2003: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, nhà nư c gi t rên 50% v n đi u l : 1. Công ty Sách và Thi t b trư ng h c Phú Yên. 2. Công ty Du l ch Phú Yên. 3. Công ty Ch bi n nông s n Phú Yên. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, nhà nư c gi dư i 50% v n đi u l : 1. Công ty Xây d ng Phú Yên. 2. Công ty V t li u xây d ng Phú Yên.
  3. 3. Công ty May - Xu t nh p kh u Phú Yên. 4. Công ty K ngh t h c ph m P hú Yên. 5. Công ty Đi n nh băng t . 6. Công ty Tư v n xây d ng Phú Yên. 3. Năm 2004: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, nhà nư c gi t rên 50% v n đi u l : 1. Công ty Lâm đ c s n Phú Yên. 2. Công ty S n xu t kinh doanh Xu t nh p k h u Phú Yên. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, nhà nư c gi dư i 50% v n đi u l : Công ty Xây d ng giao thông Phú Yên. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, nhà nư c gi dư i 50% v n đi u l : Công ty S n xu t kinh doanh t ng h p 3-2./.
Đồng bộ tài khoản