Quyết định số 11/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành, sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 11/2004/Q -BGTVTNGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, I U HÀNH, S D NG H TH NG THÔNG TIN PH C V CÔNG TÁC QU N LÝ HO T NG V N T I KHÁCH LIÊN T NH B NG ÔTÔ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ch th s 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch n ch nh ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ôtô; Xét ngh c a các Ông: V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c Trung tâm Tin h c, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Qui ch qu n lý, i u hành, s d ng h th ng thông tin ph c v công tác qu n lý ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ôtô. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Giám c Trung tâm Tin h c B Giao thông v n t i, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Ph m Th Minh ( ã ký) QUY CH QU N LÝ, I U HÀNH, S D NG H TH NG THÔNG TIN PH C V CÔNG TÁC QU N LÝ HO T NG V N T I KHÁCH LIÊN T NH B NG ÔTÔ
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2004/Q -BGTVT ngày 14/7/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1. H th ng thông tin ph c v công tác qu n lý ho t ng v n t i khách và k ho ch ch n ch nh v n t i khách liên t nh b ng ôtô. 1. H th ng thông tin ph c v công tác qu n lý ho t ng v n t i và k ho ch ch n ch nh v n t i khách liên t nh b ng ôtô ư c xây d ng nh m cung c p thông tin k p th i v công tác qu n lý và tình hình th c hi n k ho ch ch n ch nh v n t i khách liên t nh b ng ôtô c a các a phương, áp ng các m c tiêu và gi i pháp trong K ho ch 652/GTVT-VT ngày 18 tháng 02 năm 2004, K ho ch s 1558/GTVT-VT ngày 06 tháng 4 năm 2004 c a Ban ch o tri n khai Ch th 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ; ng th i cũng là a ch cung c p thông tin r ng rãi t i các cơ quan, t ch c, cá nhân v công tác qu n lý v n t i và tình hình ch n ch nh v n t i khách liên t nh b ng ôtô trên toàn qu c. 2. H th ng thông tin ư c xây d ng theo giao di n WEB, tích h p trong WEBsite c a C c ư ng b Vi t Nam, có a ch là (M c TH C HI N CH THN 01). D li u c a H th ng ư c lưu gi và x lý trên các máy ch c a C c ư ng b Vi t Nam. i u 2. C p nh t thông tin vào H th ng. 1. C c ư ng b Vi t Nam, các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính phân công cán b k thu t c p nh t thông tin vào H th ng và ch u trách nhi m v tính xác th c c a các thông tin. 2. Các thông tin cung c p vào H th ng là các thông tin mang tính th i s cao ph c v công tác qu n lý và ch n ch nh ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ôtô bao g m: văn b n qu n lý, tin t c, s ki n và các d li u v các b n xe, tuy n xe liên t nh, doanh nghi p tham gia v n t i khách liên t nh, c m bi n i m d ng trên các tuy n qu c l , nhà hàng ã ăng ký, tuy n m u liên quan n ho t ng ch n ch nh v n t i khách liên t nh b ng ôtô, c bi t là thông tin v xe ôtô vi ph m, thông tin v “B n cóc”. Chương 2: TRÁCH NHI M QU N LÝ, I U HÀNH, S D NG i u 3. Trách nhi m c a các Ban ch o a phương. Ch o S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính: 1. Khai thác h th ng thông tin k p th i báo cáo Ban ch o a phương v các qui nh và các văn b n i u hành c a Ban ch o Trung ương.
  3. 2. C p nh t k p th i thông tin v xe ôtô vi ph m, thông tin v x lý “B n cóc” và các thông tin khác t i a phương theo yêu c u c a h th ng. i u 4. Trách nhi m c a V V n t i. 1. T ch c ph i h p các cơ quan có liên quan khai thác, s d ng có hi u qu h th ng thông tin ph c v công tác qu n lý ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ôtô; trư c m t ph c v công tác ch n ch nh ho t ng v n t i khách theo Ch th s 01/2004/CT- TTg. 2. nh kỳ báo cáo Lãnh o B Giao thông v n t i k t qu khai thác, s d ng h th ng; nghiên c u xu t b sung, c i ti n, m r ng h th ng theo t ng giai o n c th nh m ph c v công tác qu n lý toàn di n h th ng v n t i trong toàn qu c. i u 5. Trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam. 1. Là cơ quan ư c Ban ch o, B Giao thông v n t i y quy n qu n lý, i u hành, s d ng h th ng thông tin. 2. m b o cơ s v t ch t, k thu t cho H th ng thông tin trong quá trình khai thác s d ng. 3. C p nh t k p th i các văn b n ph c v cho công tác qu n lý và ch n ch nh ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ôtô bao g m: các văn b n qu n lý, tin t c, s ki n và các d li u v các b n xe, tuy n xe liên t nh, doanh nghi p tham gia v n t i khách liên t nh, c m bi n i m d ng trên các tuy n qu c l , nhà hàng ã ăng ký, tuy n m u liên quan n ho t ng ch n ch nh v n t i khách liên t nh b ng ôtô vào H th ng. 4. T ng h p thông tin t H th ng ph c v các yêu c u c a Ban ch o, B Giao thông v n t i. i u 6. Trách nhi m c a các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. 1. Các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m t ch c thu th p thông tin v công tác qu n lý v n t i, tình hình th c hi n vi c ch n ch nh v n t i khách liên t nh b ng ôtô theo các m c tiêu và gi i pháp trong K ho ch 652/GTVT- VT ngày 18 tháng 02 năm 2004, K ho ch s 1558/GTVT-VT ngày 06 tháng 4 năm 2004 c a Ban ch o tri n khai Ch th 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph trên a bàn c a a phương mình. 2. Khai thác thông tin trên h th ng th c hi n, x lý k p th i ho c báo cáo Ban ch o a phương xin ý ki n ch o i v i các văn b n c a Ban ch o ho c cơ quan qu n lý có thNm quy n. i u 7. Trách nhi m c a Trung tâm Tin h c B Giao thông v n t i. 1. B o trì H th ng thông tin trong su t quá trình khai thác s d ng áp ng yêu c u thông tin.
  4. 2. T ch c t p hu n, hư ng d n s d ng cho các cán b c a các a phương, mb o các a phương s d ng t t H th ng thông tin. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 8. T ch c th c hi n. 1. Các Ban ch o a phương, V V n t i, C c ư ng b Vi t Nam, Trung tâm Tin h c B Giao thông v n t i, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n các cơ quan c n ph i h p ch t ch khai thác H th ng t hi u qu cao nh t. 2. Các v n vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n c n báo cáo Ban ch o, B Giao thông v n t i gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản