Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ nội dung giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô trên các tuyến đường liên tỉnh, nội tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ nội dung giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô trên các tuyến đường liên tỉnh, nội tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ nội dung giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô trên các tuyến đường liên tỉnh, nội tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ nội dung giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô trên các tuyến đường liên tỉnh, nội tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

  1. Y BAN NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN c l p - T do - H nh phúc T NH KON TUM ------- ----- S : 11/2008/Q - Kon Tum, ngày 20 tháng 3 năm 2008. UBND QUY T NNH V VI C BÃI B N I DUNG GIÁ CƯ C V N CHUY N HÀNH KHÁCH B NG Ô TÔ TRÊN CÁC TUY N Ư NG LIÊN T NH, N I T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH KON TUM Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10, ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP, ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Thông tư s 15/2004/TT-BTC, ngày 09 tháng 3 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP, ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Thông tư liên t ch s 86/2007/TTLT-BTC-BGTVT, ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a liên B : Tài chính - Giao thông V n t i hư ng d n v m u vé xe khách; kê khai giá cư c, niêm y t giá cư c và ki m tra th c hi n giá cư c v n t i b ng ô tô; Xét ngh c a S Giao thông - V n t i t i Công văn s 81/SGTVT-KHVT, ngày 04 tháng 3 năm 2008 v vi c ngh ch o th c hi n qu n lý giá cư c v n t i, QUY T NNH: i u 1. Bãi b quy nh t i m c 1, i u 2, Chương II c a Quy t nh s 15/2006/Q - UBND, ngày 19 tháng 4 năm 2006 c a U ban nhân dân t nh v vi c ban hành b n quy nh các n i dung qu n lý nhà nư c v giá trên a bàn t nh Kon Tum. i u 2. Giao liên ngành: S Giao thông V n t i - S Tài chính - C c Thu t nh: 1. Ph i h p t ch c qu n lý giá cư c v n t i b ng ô tô và hư ng d n các t ch c, cá nhân tri n khai th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 86/2007/TTLT-BTC- BGTVT, ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a liên B : Tài chính - Giao thông V n t i. 2. Trong ph m vi, ch c năng c a mình, xem xét n u vi c kê khai, niêm y t giá cư c v n t i c a các ơn v chưa h p lý và chưa úng quy nh thì: - Trong ph m vi 07 (b y) ngày k t ngày nh n ư c h sơ kê khai, S Giao thông - V n t i và C c Thu t nh có văn b n g i S Tài chính.
  2. - Trong th i gian không quá 15 (mư i lăm) ngày k t khi nh n h sơ kê khai, S Tài chính có ý ki n b ng văn b n ngh ơn v v n t i gi i trình, kê khai l i. - Trong ph m vi 15 (mư i lăm) ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh kê khai l i c a S Tài chính mà ơn v không gi i trình và kê khai l i, thì C c Thu t nh không ban hành ho c thu h i văn b n ch p nh n phát hành vé c a tuy n ó, ng th i g i B n xe d ng vi c bán vé. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký; các n i dung khác quy nh t i Quy t nh s 15/2006/Q -UBND, ngày 19 tháng 4 năm 2006 c a U ban nhân dân t nh v n có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, giao S Giao thông V n t i ch trì, ph i h p các ngành liên quan (S Tài chính, C c Thu t nh) báo cáo, xu t trình U ban nhân dân t nh xem xét, b sung, s a i k p th i. i u 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c các s , ngành: Tài chính, Giao thông - V n t i, C c Thu t nh, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã và Th trư ng các cơ quan, ơn v , doanh nghi p có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Quang Vinh
Đồng bộ tài khoản