Quyết định số 110/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 110/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2002/QĐ-UB về việc sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố vào Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 110/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V SÁP NH P BAN QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH C P-THOÁT NƯ C THÀNH PH VÀO KHU QU N LÝ GIAO THÔNG Ô THN THU C S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 42/2002/Q -UB ngày 25 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c qu n lý l i m t s lĩnh v c s nghi p giao thông công chánh thành Khu Qu n lý giao thông ô th thu c S Giao thông Công chánh ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông Công chánh t i T trình s 205/GT-TCCB ngày 18 tháng 7 năm 2002 và ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 118/TCCQ ngày 11 tháng 9 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Nay sáp nh p Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình c p-thoát nư c thành ph (thành l p theo Quy t nh s 1760/Q -UB-QL T ngày 27 tháng 3 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ) vào Khu Qu n lý giao thông ô th , tr c thu c S Giao thông Công chánh. i u 2.- Giám c S Giao thông Công chánh có trách nhi m ch o Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th : 2.1- Ti n hành t ch c ti p nh n toàn b h sơ tài li u, tài s n, trang thi t b , tài chính và lao ng có liên quan n các d án c p-thoát nư c do Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình c p-thoát nư c ã và ang th c hi n bàn giao cho Khu Qu n lý giao thông ô th , m b o theo úng quy nh pháp lu t hi n hành. 2.2- T ch c qu n lý và i u hành ho t ng các d án c p-thoát nư c ư c ti p t c tri n khai th c hi n thu n l i, có hi u qu và m b o úng quy nh c a Nhà nư c. 2.3- S p x p b máy t ch c, b trí cán b công ch c qu n lý và nghi p v phù h p v i yêu c u công tác c a Khu Qu n lý giao thông ô th .
  2. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1760/Q -UB-QL T ngày 27 tháng 3 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình c p- thoát nư c thành ph . i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các s -ngành liên quan, Giám c Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình c p- thoát nư c thành ph và Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n PH - Như i u 4 KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Thành y - Công an thành ph (PC.13) - C c Thu thành ph - S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - VPH -UB : PVP/ T, VX, KT - T T, DA, CNN - Lưu ( T/Th) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản