Quyết định số 110/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 110/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2005/QĐ-UBND về ban hành tạm thời mức thu phí đậu xe ô tô hàng tháng trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2005/QĐ-UBND

  1. THÀNH PH H CHÍ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T MINH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 110/2005/Q -UBND Tp.H Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V BAN HÀNH T M TH I M C THU PHÍ U XE Ô TÔ HÀNG THÁNG TRÊN NA BÀN QU N 1, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 1 (Công văn s 568/CV-UB ngày 28 tháng 5 năm 2005) và c a S Tài chính (Công văn s 3898/STC-BVG ngày 03 tháng 6 năm 2005) ; QUY T NNH i u 1. Ban hành t m th i m c thu phí u xe ô tô hàng tháng trên a bàn qu n 1, thành ph H Chí Minh như sau: - Xe ô tô dư i 07 ch ng i: 150.000 ng/tháng/chi c; - Xe ô tô t 07 ch ng i tr lên: 210.000 ng/tháng/chi c. Đi u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Công an thành ph , Giám c S Tư pháp, Ch t ch y ban nhân dân qu n 1 và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3; - B Tài chính; PH - Thư ng tr c Thành y; KT. CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - TTUB : CT, các PCT; PHÓ CH TNCH - y ban MTTQVN/TP và các oàn th ; - Các Ban H ND thành ph ; - Các S -ngành thành ph ; - Các cơ quan Báo, ài thành ph ; - VPH -UB : CPVP; - Các T NCTH;
  2. - Lưu ( T-Thg) T Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản