Quyết định Số: 1101/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 1101/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1101/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1101/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND, ngày 24/8/2008 của UBND thành phố về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND thành phố Hà Nội mới, nhiệm kỳ 2004 - 2009; Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND Thành phố ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE Thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Cơ quan thường trực thực hiện Chương trình 130/CP Thành phố tại Tờ trình số: 28/TTr-BCĐ(TTBCĐ) ngày 29/1/2010 về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE Thành phố Hà Nội,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thay thế, bổ sung một số Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo 130/TP), gồm: 1. Ông Trần Thùy - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Phó trưởng Ban chỉ đạo 130/TP. Thay thế ông Đỗ Kim Tuyến - Nguyên phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được điều động nhận nhiệm vụ khác. 2. Ông Lê Tuấn Hữu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Ủy viên Ban chỉ đạo 130/TP. Thay thế ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 3. Bà Nguyễn Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố làm Ủy viên Ban chỉ đạo 130/TP. Thay thế bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố được điều động nhận nhiệm vụ khác. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ông, Bà là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện theo nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 130/TP. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH
  3. - Như Điều 3; - Văn phòng Thường trực 130/TP; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - Đ.c Chủ tịch UBND TP (báo cáo); - Các Đ.c Phó Chủ tịch UBND TP; - Công an Thành phố Hà Nội (cơ quan TT); Đào Văn Bình - Chánh Văn phòng UBND TP; - PVP Đỗ Đình Hồng; - Phòng LĐCSXH, TH, KT, NC, VH-KG; - Lưu: VT, Sơn (LĐCSXH).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản