Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 02 tháng 2 năm 2004 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 111/2004/Q -NHNN NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH U TH U TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương; Căn c Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, th y l i quan tr ng c a t nư c; Sau khi th ng nh t v i B Tài chính và theo ngh c a V trư ng V Tín d ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Tín d ng, Giám c S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phùng Kh c K ( ã ký)
 2. QUY CH U TH U TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 111/2004/Q -NHNN ngày 02/02/2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này các thu t ng sau ây ư c hi u như sau: 1. u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c là vi c Ngân hàng Nhà nư c làm i lý cho B Tài chính trong vi c phát hành và thanh toán trái phi u Chính ph b ng ngo i t theo phương th c bán buôn v i các thành viên trên th trư ng sơ c p thông qua hình th c u th u. 2. u th u c nh tranh lãi su t là hình th c u th u lãi su t gi a các thành viên xác nh lãi su t và kh i lư ng trúng th u c a các thành viên trong phiên u th u. 3. u th u không c nh tranh lãi su t là hình th c u th u kh i lư ng gi a các thành viên xác nh kh i lư ng trúng th u trong phiên u th u. Lãi su t áp d ng cho u th u không c nh tranh lãi su t là lãi su t trúng th u trong u th u c nh tranh lãi su t. 4. Trái phi u Chính ph b ng ngo i t ư c phát hành dư i hình th c ngang m nh giá là trái phi u ư c bán v i giá b ng m nh giá c a trái phi u và ư c thanh toán ti n g c m t l n khi n h n; ti n lãi ư c thanh toán nh kỳ m t năm m t l n vào ngày phát hành trái phi u Chính ph hàng năm. i u 3. Nguyên t c u th u 1. Công khai, bình ng v quy n l i và nghĩa v gi a các thành viên; 2. Bí m t thông tin t th u c a các thành viên và lãi su t tr n (n u có). i u 4. Hình th c u th u Trong m t phiên u th u Ngân hàng Nhà nư c áp d ng m t trong hai hình th c u th u sau:
 3. 1. u th u c nh tranh lãi su t; 2. K t h p gi a u th u c nh tranh lãi su t và u th u không c nh tranh lãi su t. B Tài chính quy nh hình th c u th u trong t ng phiên c th . i u 5. i u ki n tham gia u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t Các t ch c tín d ng ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng ư c tham gia u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c khi h i các i u ki n sau: 1. ư c phép kinh doanh ngo i h i; 2. Có tài kho n ngo i t m t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. i u 6. Trách nhi m c a Ban u th u tín phi u Kho b c Ban u th u tín phi u Kho b c liên B Ngân hàng Nhà nư c - B Tài chính có trách nhi m t ch c, giám sát ho t ng u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2: QUY NNH C TH i u 7. Công nh n thành viên 1. Ngân hàng Nhà nư c xem xét c p gi y công nh n thành viên cho các t ch c tín d ng i u ki n quy nh t i i u 5 c a Quy ch này, có gi y ngh tham gia u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t và danh sách ngư i ư c u quy n ký các văn b n tham gia u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c theo M u s 01/TPCP ính kèm. 2. Ngân hàng Nhà nư c thu h i gi y công nh n thành viên trong các trư ng h p sau: a) T ch c tín d ng không còn i u ki n theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này; b) T ch c tín d ng b t trong tình tr ng ki m soát c bi t. i u 8. Phương th c u th u 1. u th u tr c ti p: Các thành viên t th u tr c ti p t i Ngân hàng Nhà nư c. 2. u th u qua m ng vi tính: Ngân hàng Nhà nư c c p mã s , mã khoá và mã ch ký cho nh ng ngư i ư c u quy n c a thành viên th c hi n giao d ch qua m ng. i u 9. Thông báo u th u
 4. 1. Trư c ngày t ch c u th u ít nh t hai ngày làm vi c, căn c vào ngh phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t c a B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c thông báo u th u cho các thành viên. 2. Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) s g i thông báo u th u theo các hình th c sau: a) Thông báo qua m ng vi tính cho các thành viên có n i m ng tr c ti p v i Ngân hàng Nhà nư c; b) Thông báo qua FAX cho các thành viên không n i m ng v i Ngân hàng Nhà nư c và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh. Trư ng h p các thành viên không n i m ng v i Ngân hàng Nhà nư c mà không ăng ký u th u trong 5 phiên liên t c thì Ngân hàng Nhà nư c s ng ng vi c thông báo tr c ti p b ng FAX cho các thành viên này vào các phiên u th u ti p theo. Vi c thông báo tr c ti p b ng Fax s ư c ti p t c tr l i khi các thành viên này ti p t c ăng ký u th u. c) Thông báo trên m t s phương ti n thông tin i chúng. 3. N i dung thông báo u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c theo M u s 02/TPCP ính kèm. i u 10. ăng ký u th u 1. Vào ngày u th u, các thành viên ăng ký u th u theo M u s 03/TPCP ính kèm. 2. N i dung ghi trong phi u ăng ký u th u c a các thành viên quy nh như sau: a) Hình th c u th u: - M u phi u ăng ký s 03/TPCP áp d ng chung cho các hình th c u th u c nh tranh lãi su t và hình th c k t h p gi a u th u c nh tranh lãi su t và u th u không c nh tranh lãi su t. Thành viên tham d th u i n vào ph n thích h p tùy theo t ng hình th c tham d th u. - Trong các phiên u th u k t h p gi a c nh tranh lãi su t và không c nh tranh lãi su t, các thành viên có th ăng ký u th u c nh tranh lãi su t ho c u th u không c nh tranh lãi su t ho c c 2 hình th c u th u c nh tranh lãi su t và u th u không c nh tranh lãi su t. b) Kh i lư ng t th u - Các thành viên tham gia không b gi i h n v kh i lư ng t th u t i thi u nhưng ph i làm tròn n ơn v ti n t c a trái phi u. Trư ng h p u th u k t h p c nh tranh lãi su t và không c nh tranh lãi su t, kh i lư ng t th u c a m i thành viên tham gia u th u không c nh tranh lãi su t t i a b ng 30% kh i lư ng d ki n phát hành;
 5. - Kh i lư ng ăng ký m i m c lãi su t trong u th u c nh tranh lãi su t và t ng s ph i ghi b ng ch và b ng s . Trư ng h p có s khác bi t gi a s và ch thì phi u ăng ký u th u ó b lo i b . c) Lãi su t - Trư ng h p ăng ký u th u c nh tranh lãi su t, m i phi u ư c ăng ký t i a 5 m c lãi su t t th u. Lãi su t t i m i m c th u ư c tính theo t l ph n trăm trên 1 năm (%/năm) và ư c vi t n 2 con s sau d u phNy; - Trư ng h p ăng ký u th u không c nh tranh lãi su t, các phi u th u ch ăng ký kh i lư ng d th u, không ăng ký các m c lãi su t. 3. Phi u ăng ký u th u (b n chính) g i Ngân hàng Nhà nư c ph i có ch ký c a ngư i i di n theo pháp lu t c a thành viên ã ăng ký ch ký t i Ngân hàng Nhà nư c và b vào phong bì có d u niêm phong. Trư ng h p phi u ăng ký ư c truy n qua m ng vi tính n i v i Ngân hàng Nhà nư c thì ph i th c hi n theo quy nh v b o m t thông tin c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Các thành viên tham gia u th u không ph i ký qu t i Ngân hàng Nhà nư c. i u 11. Cách th c g i phi u ăng ký u th u 1. Trong m i phiên u th u, thành viên tham gia u th u ư c g i m t phi u ăng ký cho m i lo i kỳ h n c a trái phi u. Trong th i h n g i phi u ăng ký u th u, thành viên có th thay i n i dung phi u ăng ký u th u b ng m t phi u m i và h y b phi u ăng ký cũ thông qua m ng vi tính. Trư ng h p b th u tr c ti p vào hòm phi u t t i Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh),vi c xét th u ư c th c hi n căn c vào phi u ăng ký u th u l n sau cùng c a các thành viên. 2. Phi u ăng ký chuy n tr c ti p vào hòm phi u t t i Ngân hàng Nhà nư c ho c truy n qua m ng vi tính cho S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh v b o m t thông tin c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Hòm phi u ư c khóab ng 2 khóa do 2 cán b có thNm quy n gi , m i ngư i gi m t chìa khóa. Trư ng h p phi u ăng ký u th u qua m ng vi tính thì mã khóa do ngư i có thNm quy n gi m b o bí m t c a phi u ăng ký u th u trư c khi m th u. i u 12. M th u 1. Trư c 13 gi c a ngày m th u, các thành viên tham gia u th u ph i g i phi u t th u cho Ngân hàng Nhà nư c. Gi m th u b t u t 13 gi 30 phút c a ngày u th u dư i s ch ng ki n c a Ban u th u tín phi u Kho b c. 2. B ph n x lý c a Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh) s ki m tra tính h p l c a các phi u
 6. ăng ký th u (qua hai nhân viên ki m tra và ký xác nh n riêng vào phi u ăng ký u th u, ngư i ph trách b ph n x lý ký xác nh n). Nh ng phi u ăng ký u th u và m c ăng ký u th u không úng quy nh s b lo i b . Sau khi lo i b các phi u ăng ký u th u và các m c ăng ký u th u không h p l , chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh truy n m ng và Fax (theo ch b o m t) b ng t ng h p u th u theo t ng hình th c u th u c nh tranh và không c nh tranh lãi su t và các phi u ăng ký u th u c a các thành viên v S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c xét th u t p trung t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c thông báo cho các thành viên có phi u ăng ký u th u ho c m c ăng ký u th u b lo i b và nêu rõ lý do không h p l . i u 13. Xét th u 1. Trư ng h p u th u c nh tranh lãi su t: Kh i lư ng trái phi u trúng th u ư c xét ch n theo lãi su t t th u t th p n cao, trong ph m vi lãi su t tr n; t i m c lãi su t trúng th u cao nh t mà kh i lư ng trái phi u t th u vư t quá kh i lư ng trái phi u d ki n phát hành theo hình th c c nh tranh thì kh i lư ng trái phi u trúng th u ư c phân b cho m i phi u t th u theo t l thu n v i kh i lư ng trái phi u t th u t i m c lãi su t ó. Lãi su t trúng th u cao nh t là lãi su t phát hành áp d ng chung cho m i i tư ng trúng th u. 2. Trư ng h p u th u c nh tranh lãi su t k t h p u th u không c nh tranh lãi su t trong m t phiên u th u: a) Xác nh kh i lư ng u th u c nh tranh lãi su t và không c nh tranh lãi su t: - Trư ng h p kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t c a các thành viên trong phiên u th u nh hơn ho c b ng 30% kh i lư ng trái phi u Chính ph d ki n phát hành thì kh i lư ng u th u không c nh tranh lãi su t b ng kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t c a các thành viên. Kh i lư ng u th u c nh tranh lãi su t b ng kh i lư ng trái phi u d ki n phát hành tr i (-) kh i lư ng u th u không c nh tranh lãi su t. - Trư ng h p kh i lư ng u th u không c nh tranh lãi su t c a các thành viên trong phiên u th u l n hơn 30% kh i lư ng trái phi u Chính ph d ki n phát hành thì kh i lư ng u th u không c nh tranh lãi su t b ng 30% và kh i lư ng u th u c nh tranh b ng 70% kh i lư ng trái phi u Chính ph d ki n phát hành. b) Xác nh lãi su t và kh i lư ng trúng th u c a các thành viên tham gia - Xác nh lãi su t và kh i lư ng trái phi u trúng th u c a các thành viên u th u c nh tranh lãi su t ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u này. Lãi su t trúng th u trong u th u c nh tranh lãi su t ư c áp d ng tính lãi cho c kh i lư ng trúng th u không c nh tranh lãi su t.
 7. - Trư ng h p kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t l n hơn 30% kh i lư ng d ki n phát hành thì Ngân hàng Nhà nư c s phân b kh i lư ng trúng th u cho các thành viên tham gia t l thu n v i kh i lư ng d th u c a t ng thành viên. - N u trong m t phiên u th u không xác nh ư c lãi su t trúng th u c a hình th c u th u c nh tranh lãi su t thì phiên u th u ó không có k t qu trúng th u. c) K t qu u th u ph i ư c i di n có thNm quy n c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c trong Ban u th u tín phi u Kho b c ký xác nh n. i u 14. Xác nh ti n lãi ph i tr hàng năm c a trái phi u Chính ph b ng ngo i t . Công th c xác nh ti n lãi ph i tr hàng năm c a trái phi u Chính ph b ng ngo i t ( ư c thanh toán vào ngày phát hành hàng năm) L = MG x Ls L: S ti n lãi thanh toán nh kỳ hàng năm. MG: M nh giá trái phi u Chính ph b ng ngo i t . Ls: Lãi su t trúng th u trái phi u Chính ph (tính theo t l %/năm). i u 15. Thông báo và báo cáo k t qu u th u Sau khi Ban u th u tín phi u Kho b c xác nh ư c k t qu u th u, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c g i báo cáo k t qu u th u (b ng văn b n) cho B trư ng B Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c và các v , c c có liên quan c a Ngân hàng Nhà nư c; ng th i fax ho c truy n qua m ng vi tính (n u có) k t qu u th u cho các thành viên tham gia u th u theo M u s 04/TPCP ính kèm và công b k t qu u th u trên m t s phương ti n thông tin i chúng. i u 16. Thanh toán ti n mua và h ch toán trái phi u Chính ph b ng ngo i t . 1. Căn c vào thông báo k t qu u th u c a Ngân hàng Nhà nư c, các thành viên trúng th u ph i thanh toán y ti n mua trái phi u cho Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c) vào ngày phát hành. 2. Ngày phát hành trái phi u ư c n nh vào ngày làm vi c th 2 k t sau ngày u th u. Ngân hàng Nhà nư c s h ch toán ghi Có tài kho n trái phi u Chính ph cho các thành viên trúng th u và ghi Có tài kho n ti n g i ngo i t c a Kho b c Nhà nư c m t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c s ti n thu bán trái phi u vào ngày phát hành; 3. Trư ng h p không nh n ư c ti n thanh toán c a các thành viên trúng th u vào ngày phát hành trái phi u, Ngân hàng Nhà nư c s t ng trích tài kho n ti n g i ngo i t c a các thành viên trúng th u t i Ngân hàng Nhà nư c chuy n cho Kho b c Nhà nư c. N u tài kho n ti n g i ngo i t không s ti n ph i thanh toán thì ph n k t qu trúng th u chưa ư c thanh toán s b h y b . Ngân hàng Nhà nư c s trích
 8. ti n ph t là 5% tính trên kh i lư ng trúng th u b h y b chuy n cho Kho b c Nhà nư c. Trư ng h p tài kho n ngo i t c a thành viên không có ho c không ti n trích ph t 5% kh i lư ng trúng th u b h y b thì Ngân hàng Nhà nư c ti p t c trích khi tài kho n ti n g i có s dư cho n khi ti n ph t theo quy nh. i u 17. Thanh toán g c và lãi trái phi u khi nh n 1. Thanh toán ti n lãi nh kỳ hàng năm, ti n g c và lãi c a năm n h n trái phi u Chính ph (s ti n thanh toán g c và lãi trái phi u Chính ph ư c làm tròn n 2 con s sau d u phNy c a ơn v ti n t phát hành). Trư c ngày n h n thanh toán ti n lãi hàng năm, ti n g c và lãi c a năm n h n m t ngày làm vi c, B Tài chính (Kho b c Nhà nư c Trung ương) chuy n s ti n ph i thanh toán trái phi u cho Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c) b ng ngo i t ph i tr . n ngày thanh toán, Ngân hàng Nhà nư c không nh n ư c ch ng t chuy n ti n c a Kho b c Nhà nư c thì Ngân hàng Nhà nư c s t ng trích tài kho n ti n g i ngo i t c a Kho b c Nhà nư c Trung ương thanh toán cho các ch s h u trái phi u (n u tài kho n ngo i t c a Kho b c Nhà nư c không có lo i ngo i t ph i thanh toán, Ngân hàng Nhà nư c s chuy n i t ngo i t hi n có sang lo i ngo i t ph i thanh toán theo t giá bán ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c t i th i i m giao d ch). 2. Ngân hàng Nhà nư c thanh toán cho các ch s h u trái phi u Chính ph b ng ngo i t ti n lãi hàng năm, ti n g c và lãi c a năm n h n vào kỳ h n thanh toán c a trái phi u. Trư ng h p ngày n h n thanh toán ti n lãi hàng năm, ti n g c và lãi c a năm n h n trùng vào ngày ngh cu i tu n, ngày l , ngày t t thì s ư c thanh toán vào ngày làm vi c ti p theo. 3. Trư ng h p s dư tài kho n ngo i t c a Kho b c Nhà nư c không có ho c không ti n thanh toán cho ch s h u trái phi u, Ngân hàng Nhà nư c trích tài kho n ti n g i n i t c a Kho b c Nhà nư c mua ngo i t do Ngân hàng Nhà nư c bán theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng t i th i i m giao d ch. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 18. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c 1. S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c a) Xem xét c p và thu h i gi y công nh n thành viên cho các i tư ng tham gia th trư ng u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t ; b) C p mã s , mã khóa các thành viên giao d ch qua m ng vi tính và mã ch ký cho ngư i i di n ư c thành viên u quy n tham gia giao d ch; c) Th c hi n ch o c a Ban u th u tín phi u Kho b c trong vi c thông báo u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t , ti p nh n phi u ăng ký u th u, t ch c xét
 9. th u, và thông báo k t qu u th u cho các thành viên tham gia và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh theo quy nh t i Quy ch này; d) L p báo cáo k t qu u th u g i Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và B trư ng B Tài chính, ng g i Kho b c Nhà nư c Trung ương,V Tín d ng, V Chính sách ti n t , V K toán tài chính; ) Nh n ti n mua trái phi u c a các thành viên trúng th u và thanh toán ti n lãi nh kỳ hàng năm, ti n lãi năm n h n và ti n g c cho các ch s h u trái phi u. Th c hi n lưu ký trái phi u c a các thành viên; e) H ch toán k toán nghi p v u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t theo quy nh; g) Căn c vào các Quy nh t i Quy ch này, Giám c S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy trình nghi p v u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t . 2. V K toán - Tài chính Hư ng d n ch h ch toán k toán nghi p v u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t . 3. C c Công ngh tin h c ngân hàng L p trình ph n m m u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t , cài t chương trình và n i m ng m b o ho t ng an toàn, b o m t. 4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh a) Ki m tra tư cách c a các thành viên trên a bàn, thông báo cho S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c xem xét, thu h i gi y công nh n c a các thành viên trên a bàn không i u ki n tham gia th trư ng u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t . b) Nh n phi u ăng ký u th u c a các thành viên trên a bàn tham gia u th u. c) M th u và t ng h p phi u th u c a các thành viên trên a bàn tham gia u th u (sau khi ã lo i b nh ng phi u th u và m c th u không h p l ) truy n qua m ng vi tính v S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c xét th u. ng th i ghi ký hi u m t trên B ng t ng h p, các phi u ăng ký và Fax v S Giao d ch lưu h sơ d th u. i u 19. S a i, b sung Vi c s a i, b sung Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. M u s : 01/TPCP
 10. Tên ơn v : C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : c l p - T do - H nh phúc ..., ngày tháng năm GI Y NGHN THAM GIA U TH U TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (S Giao d ch) Tên ơn v : a ch : i n tho i: Telex: Telefax: Tài kho n ti n g i ngo i t : Căn c i u ki n tham gia u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Quy ch u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s ..... c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng...... ã h i các i u ki n và ngh ư c tham gia th trư ng u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c v i các cam k t sau: * Ch p hành m i quy nh trong Quy ch u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c. * Cung c p cho Ngân hàng Nhà nư c m i thông tin liên quan n giao d ch trái phi u Chính ph b ng ngo i t c a ơn v . chúng tôi xin gi i thi u danh sách cán b có thNm quy n ký các ch ng t giao d ch: H và tên: Ch c v Ch ký 1 Ch ký 2 Ngư i th nh t: Ngư i th hai: Ngư i th ba: ngh Ngân hàng Nhà nư c xem xét c p gi y công nh n thành viên và các th t c c n thi t chúng tôi có th tham gia u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c.
 11. Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) M u s : 02/TPCP NGÂN HÀNG NHÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NƯ C c l p - T do - H nh phúc VI T NAM Hà N i, ngày . tháng năm . S :............ THÔNG BÁO U TH U TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T Kính g i: Theo Thông báo u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t s .... ngày c a Ban u th u tín phi u kho b c, Ngân hàng Nhà nư c thông báo chi ti t u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t.... như sau: * Lo i trái phi u Chính ph : * Hình th c trái phi u: * Th i h n c a trái phi u Chính ph : * Kỳ h n thanh toán lãi và g c c a trái phi u Chính ph : * Hình th c u th u: * Kh i lư ng d ki n phát hành: * Ngày u th u: * Ngày công b k t qu u th u: * Ngày phát hành và thanh toán ti n mua trái phi u: * Ngày n h n: * Ngày thanh toán lãi nh kỳ hàng năm: * Th i h n n p phi u u th u: * Nơi n p phi u u th u: * Nơi thanh toán lãi nh kỳ và g c, lãi trái phi u Chính ph khi n h n:
 12. TL/TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C GIÁM C S GIAO DNCH (ký tên, óng d u ho c ch ký i n t ) Nơi g i: - Các thành viên th trư ng TTPCP; - Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh; - Lưu S Giao d ch. M u s : 03/TPCP Tên ơn v : C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :.......... c l p - T do - H nh phúc ngày tháng năm . ăng ký u th u l n th :....... ĂNG KÝ U TH U TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Căn c thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c t ch c u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t vào ngày tháng năm , Ngân hàng có tài kho n ngo i t s t i..... ăng ký tham gia u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t như sau: 1. ăng ký u th u không c nh tranh lãi su t: Kh i lư ng ăng ký: (b ng s ). . (b ng ch ) .. 2. ăng ký u th u c nh tranh lãi su t: STT Lãi su t (vi t 2 ch s th p phân) S ti n B ng s B ng ch 1 2 3
 13. 4 5 T ng s Chúng tôi xin cam k t thanh toán ti n mua trái phi u Chính ph úng h n và th c hi n y các quy nh trong Quy ch u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s .. ngày tháng năm c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. NGƯ I CÓ TH M QUY N (Ký tên, óng d u ho c ch ký i n t ) PH N DÀNH RIÊNG CHO NHNN Ngư i ki m tra Ch ký Ngư i ki m tra 1 Ngư i ki m tra 2 Ngư i ph trách * Mã s máy tính: * Mã s ăng ký: * S li u lô: * Chi nhánh nh n: (th i gian lưu tr 1 năm) M u s : 04/TPCP NGÂN HÀNG NHÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NƯ C c l p - T do - H nh phúc VI T NAM Hà N i, ngày . tháng năm . S :............ THÔNG BÁO K T QU U TH U TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T
 14. Ngày u th u: Ngày phát hành: Ngày thanh toán lãi nh kỳ hàng năm: Ngày n h n thanh toán g c và lãi năm n h n: Kính g i: Căn c k t qu u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t ngày , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thông báo k t qu u th u c a quý ơn v như sau: Lãi su t (%/năm) Kh i lư ng ( ơnv :..) * Kh i lư ng trúng th u: T ng s : ........................................................................................................... B ng ch :......................................................................................................... * Kh i lư ng không trúng th u:............................................................. . * Lãi su t trúng th u: ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............. * S ti n lãi thanh toán nh kỳ hàng năm: ........... .......... ............ ........... ... * S ti n ( g c+ lãi) thanh toán trái phi u Chính ph khi n h n:.............. ngh quý ơn v thanh toán và nh n trái phi u Chính ph úng h n t i S Giao dich Ngân hàng Nhà nư c. Trư ng h p ơn v không thanh toán úng h n thì thông báo k t qu trúng th u này s h t hi u l c và ơn v s b x lý theo quy nh hi n hành. TL. TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C GIÁM C S GIAO DNCH (ký tên, óng d u ho c ch ký i n t )
Đồng bộ tài khoản