Quyết định số 1111/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 1111/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1111/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1111/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUY N THÔNG NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1111/Q -BTTTT Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Công b 07 văn b n quy ph m pháp lu t do B Thông tin và Truy n thông (B Bưu chính, Vi n thông trư c ây) ban hành ã h t hi u l c pháp lu t. (Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t h t hi u l c ư c ban hành kèm theo Quy t nh này). i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các doanh nghi p BC, VT và CNTT; Nguy n Thành Hưng - B trư ng, các Th trư ng; - Lưu: VT, PC (05). DANH M C
  2. VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1111/Q -BTTTT ngày 11/08/2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) TT Hình th c Ký hi u Ngày ban Trích y u VB hành Thông tư 1 Thông tư 05/2004/TT- 16/12/2004 Hư ng d n th c hi n m t s i u v BBCVT x lý vi ph m hành chính và khi u n i, t cáo quy nh t i Chương IV Ngh nh s 55/2001/N -CP c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet 2 Thông tư 03/2006/TT- 29/6/2006 S a i, b sung m t s n i dung c a BBCVT Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 v hư ng d n th c hi n m t s i u v x lý vi ph m hành chính v khi u n i, t cáo quy nh t i chương IV Ngh nh s 55/2001/N -CP c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet Quy t nh 3 Quy t 31/2006/Q - 6/9/2006 Ban hành Quy nh ki m nh công nh BBCVT trình k thu t chuyên ngành vi n thông 4 Quy t 44/2006/Q - 3/11/2006 Ban hành Quy nh ch ng nh n và nh BBCVT công b phù h p tiêu chuNn i v i s n phNm thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n Thông 5 Quy t 45/2006/Q - 3/11/2006 Ban hành Danh m c s n phNm thu c nh BBCVT qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông b t bu c ph i ch ng nh n phù h p tiêu chuNn 6 Quy t 46/2006/Q - 3/11/2006 Ban hành Danh m c s n phNm thu c nh BBCVT qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông b t bu c áp d ng tiêu chuNn 7 Quy t 26/2008/Q - 22/4/2008 Ban hành Danh m c công trình vi n nh BTTTT thông b t bu c ki m nh
Đồng bộ tài khoản