Quyết định số 1119/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 1119/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1119/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác xây dựng đề án thí điểm tổng công ty tham gia vốn với các doanh nghiệp thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1119/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1119/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TỔNG CÔNG TY THAM GIA VỐN VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 11/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ công tác xây dựng đề án thí điểm Tổng công ty tham gia vốn với các doanh nghiệp thành viên, do đồng chí Nguyễn Minh Thông, Phó Trưởng ban thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương làm Tổ trưởng. Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm giúp các Tổng công ty: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Thủy sản Việt Nam xây dựng đề án thí điểm việc Tổng công ty tham gia vốn với các doanh nghiệp thành viên. Điều 3. Thành viênTổ công tác gồm: Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thủy sản, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Điều 4. Tổng công tác làm việc dưới sự điều hành của Tổ trưởng. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 6. Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản