Quyết định số 11239/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 11239/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11239/QĐ-CT-THNVDT của Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11239/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C THU TP HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------- S : 11239/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 06 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ T I THI U TÍNH L PHÍ TRƯ C B M T S LO I TÀI S N NHƯ: TÀU THUY N, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG TH THAO C C TRƯ NG C C THU Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v LPTB; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 49/2007/Q -BTC ngày 15/06/2007 c a B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thu tr c thu c T ng c c Thu ; Căn c Quy t nh s 2983/Q -UBND ngày 29/12/2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu thành ph Hà N i ký Quy t nh ban hành B ng giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i tài s n như: tàu, thuy n, ô tô, xe máy, súng săn, súng th thao áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i”; Căn c công văn s TMV-205/2009 ngày 23/6/2009 c a C.ty ô tô TOYOTA Vi t Nam, công văn ngày 069/MTC-2009 ngày 01/7/2009 c a C.ty TNHH ô tô Ánh Sao và giá c trên th trư ng thành ph Hà N i th i i m hi n t i; Căn c biên b n liên ngành c a phòng T ng h p nghi p v d toán C c Thu và ban Giá S Tài chính Hà N i ngày 01/7/2009 v vi c th ng nh t m c giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i ô tô, xe máy áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i; Căn c quy t nh s 21212/Q -CT-THNVDT ngày 30/12/2008 c a C c Thu TP Hà N i; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i. QUY T NNH: i u 1. B sung, i u ch nh giá tính l phí trư c b các lo i ô tô t i các quy t nh trư c ây c a C c thu Thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT LO I TÀI S N GIÁ TÍNH LPTB XE M I S N XU T NĂM 1999-2000 2001- 2003-2004 2005- 2007- 2002 2006 2009 CHƯƠNG I: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG NH T B N S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 1 NHÃN HI U NISSAN NISSAN TEANA 2.0; 05 ch 530 590 650 720 900 NISSAN MAXIMA
  2. 30J 3.0; 05 ch 410 460 510 570 715 6 NHÃN HI U HONDA HONDA CR-V SX 2.0; 05 ch 530 590 650 720 900 8 NHÃN HI U LEXUS LEXUS IS 250 2.5; 05 ch 850 940 1.040 1.160 1.446 12 NHÃN HI U TOYOTA TOYOTA VIOS 1.5E 1.5; 05 ch 320 360 400 440 550 TOYOTA COROLLA XLI 1.8; 05 ch 440 490 540 600 748 TOYOTA RAV4 2.4; 05 ch 530 590 650 720 900 CHƯƠNG II: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG C S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 6 NHÃN HI U AUDI AUDI TT 2.0 COUPE SLINE; 04 ch 950 1.050 1.170 1.300 1.622 7 NHÃN HI U VOLKSWAGEN 1.8; 04 ch 410 450 500 560 700 VOLKSWAGEN TOUAREG2 2.5; 05 ch 1.200 1.330 1.480 1.640 2.050 CHƯƠNG V: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG HÀN QU C S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 3 NHÃN HI U DAEWOO DAEWOO MATIZ CITY 0.8; 05 ch 150 170 190 210 260 DAEWOO GENTRA 1.2; 05 ch 180 200 220 240 300 CHƯƠNG IIX: XE Ô TÔ DO VI T NAM S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 14 NHÃN HI U TOYOTA 1 TOYOTA HIACE SUPER 655 WAGON 2 TOYOTA HIACE COMMUTER 559
  3. DIESEL 3 TOYOTA HIACE COMMUTER 541 GASOLINE i u 2. B sung s ch ng i c a m t s lo i xe ã ban hành t i quy t nh s 21212/Q -CT-THNVDT ngày 30/12/2008 c a C c Thu TP Hà N i: Ã BAN HÀNH I U CH NH CHƯƠNG III: Ô TÔ DO CÁC HÃNG M , CANADA S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) NHÃN HI U HUMMER HUMMER H2 SUV HUMMER H2 SUV LUXURY 6.2; 05 ch LUXURY 6.2; 05-07 ch BASE 6.2; 05 ch BASE 6.2; 05-07 ch ADVENTURE 6.2; 05 ch ADVENTURE 6.2; 05-07 ch LUXURY 6.0; 05 ch LUXURY 6.0; 05-07 ch BASE 6.0; 05 ch BASE 6.0; 05-07 ch ADVENTURE 6.0; 05 ch ADVENTURE 6.0; 05-07 ch i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu l phí trư c b và ư c áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i (riêng: vi c áp d ng giá tính l phí trư c b truy thu thu GTGT và TNDN i v i các doanh nghi p bán xe th p hơn giá thông báo i v i xe ô tô do công ty ô tô TOYOTA Vi t Nam s n xu t ư c áp d ng t ngày 01/7/2009). i u 4. Phòng T ng h p Nghi p v d toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng Ki m tra thu thu c văn phòng C c Thu , các Chi c c Thu qu n, huy n, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - B Tài chính ( báo cáo); - T ng c c Thu ( báo cáo); - UBND Thành ph Hà N i ( báo cáo); - S Tài chính Hà N i ( ph i h p); - Như i u 4 ( th c hi n); Thái Dũng Ti n - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n).
Đồng bộ tài khoản