Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
92
lượt xem
8
download

Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/2005/QĐ-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 5 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T S 39/NQ-TW NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2004 C A B CHÍNH TRN V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ B O M QU C PHÒNG, AN NINH VÙNG B C TRUNG B VÀ DUYÊN H I TRUNG B N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 39 /NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr ; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph : Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T S 39/NQ-TW NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2004 C A B CHÍNH TRN V PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ B O M QU C PHÒNG, AN NINH VÙNG B C TRUNG B
 2. VÀ DUYÊN H I TRUNG B N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Tri n khai th c hi n Ngh quy t s 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr v phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010, Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph ch o và i u hành th c hi n các ho t ng u tư phát tri n và qu n lý phát tri n làm căn c các c p, các ngành, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t nh hư ng các ho t ng c a mình, m b o ưa vùng B c Trung B và duyên h i Trung B s m ti n k p các vùng khác trong nư c, tr thành m t u c u l n c a c nư c trong giao lưu, h p tác kinh t qu c t ; c i thi n căn b n i s ng v t ch t, văn hoá, tinh th n c a nhân dân trong vùng; h n ch n m c th p nh t nh hư ng c a thiên tai; gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i, b o m qu c phòng, an ninh, b o v môi trư ng sinh thái. A. NHI M V VÀ GI I PHÁP C TH I. Rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, g n quy ho ch v i k ho ch 5 năm 2006 - 2010. Xác nh rõ nh ng v n v an ninh, qu c phòng c n ph i i u ch nh, b sung m b o cho phát tri n kinh t - xã h i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010. Trên cơ s các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch s n phNm ã có, các B , ngành, các a phương trong vùng B c Trung B và duyên h i Trung B ti n hành rà soát, i u ch nh b sung quy ho ch thu c lĩnh v c qu n lý theo ch c năng c a mình và trình Th tư ng Chính ph vào quý III năm 2005. Yêu c u v rà soát, i u ch nh b sung quy ho ch ph i t ư c là: - Quán tri t và c th hoá các n i dung theo tinh th n Ngh quy t s 39/NQ-TW, c p nh t, b sung phù h p v i i u ki n m i. - Xác nh rõ trong quy ho ch v phát tri n h th ng k t c u h t ng kinh t , xã h i (giao thông, i n, thu l i, khu công nghi p, trư ng h c, cơ s khám ch a b nh, các công trình văn hoá…) i v i các ngành s n su t kinh doanh ch nêu nh hư ng và xác nh lĩnh v c c n ưu tiên t p trung u tư phát tri n, ra các chính sách các thành ph n kinh t u tư phát tri n. - Xác nh rõ các chương trình, d án u tư trong 5 năm t i, nhu c u v v n và cơ c u v n u tư cho t ng chương trình, d án và các gi i pháp, cơ ch chính sách huy ng v n u tư. L a ch n, s p x p theo th t ưu tiên th c hi n các án, d án quan tr ng ưa vào k ho ch 5 năm 2006 - 2010. 1. i v i các B , ngành. a) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010; Chương trình hành ng và k ho ch th c hi n nhi m v
 3. phát tri n kinh t i ngo i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B , trình Chính ph trong quý III năm 2005. b) B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương liên quan nghiên c u và trình Chính ph quy ho ch xây d ng vùng B c Trung B và duyên h i Trung B và vùng kinh t tr ng i m mi n Trung; quy ho ch phát tri n m ng lư i ô th và các khu dân cư vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; quy ho ch t ng th qu n lý ch t th i r n vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; quy ho ch xây d ng t ng th m t b ng cho các khu kinh t , các ô th m i Nghi Sơn, Lam Sơn (Thanh hoá), Hoàng Mai, Nghĩa àn (Ngh An), Vũng áng (Hà Tĩnh), Lao B o (Qu ng Tr ), Chân Mây (Th a Thiên Hu ), i n Ng c - i n Nam (Qu ng Nam), V n Tư ng (Qu ng Ngãi), Hoà Hi p (Phú Yên), Văn Phong (Khánh Hoà); quy ho ch m ng lư i c p nư c sinh ho t các th xã, th tr n, th t và khu v c nông thôn. c) B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương nghiên c u rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n ngành công nghi p (nh t là i v i công nghi p cơ khí óng tàu, v t li u xây d ng, s n xu t i n); ph i h p v i B Giao thông v n t i b sung quy ho ch tuy n d n nhiên li u lên Tây Nguyên; quy ho ch phát tri n các s n phNm công nghi p ch l c c a vùng; khNn trương hoàn thành chi n lư c phát tri n ngành d u khí làm cơ s cho vi c xây d ng phát tri n quy ho ch ngành, trong ó có quy ho ch phát tri n các trung tâm l c - hoá d u. Th c hi n các chương trình hành ng c a ngành như : phát tri n công nghi p, Ny m nh s n xu t; tăng cư ng u tư phát tri n ngành g n v i chuy n d ch cơ c u kinh t và h i nh p kinh t qu c t ; phát tri n công nghi p v a và nh , ti u th công nghi p, làng ngh ; ti p t c s p x p i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c. d) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì nghiên c u ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n nông, lâm, thu l i, trong ó chú tr ng t i c ng c và tăng cư ng h th ng nghiên c u, chuy n giao khoa h c công ngh ngành nông nghi p, phát tri n h th ng ch bi n nông, lâm s n g n v i vùng nguyên li u nh m áp ng th trư ng trong nư c và xu t khNu, t p trung vào các s n phNm cây công nghi p ng n ngày, cây cao su, cây i u và lâm s n; quy ho ch phát tri n thu l i b o m phòng, ch ng lũ, c p nư c và phòng tránh gi m nh thiên tai, b o v môi trư ng sinh thái vùng. ) B Thu s n ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương trong vùng nghiên c u rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n ngành thu s n, quy ho ch khai thác, ch bi n và nuôi tr ng thu s n c a vùng. e) B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương trong vùng nghiên c u rà soát, i u ch nh, b sung chi n lư c và các quy ho ch ã ư c duy t : chi n lư c phát tri n giao thông v n t i Vi t Nam n năm 2020, quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010, quy ho ch chi ti t các nhóm c ng bi n, các quy ho ch phát tri n chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, h th ng c ng hàng không n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020, quy ho ch phát tri n v n t i bi n Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; hoàn thi n và Ny m nh ti n th c hi n s m phê
 4. duy t các d án : quy ho ch chi ti t các nhóm c ng bi n còn l i, quy ho ch chi ti t c ng trung chuy n qu c t Vân Phong, quy ho ch t ng th m ng ư ng b cao t c, ư ng s t cao t c n năm 2020, quy ho ch ư ng s t lên Tây Nguyên, quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, quy ho ch phát tri n giao thông v n t i tuy n hành lang biên gi i và ư ng tu n tra biên gi i mi n Trung n năm 2010, quy ho ch h th ng ư ng ven bi n và các quy ho ch khác. g) B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B , ngành và các a phương xây d ng trình Chính ph v rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th các khu v c có liên quan n m c tiêu quân s , khu v c phòng th ; xây d ng khu kinh t qu c phòng và m ng lư i các n biên phòng vùng phía Tây ư ng H Chí Minh c a vùng; xây d ng cơ s h t ng ph c v nhu c u qu c phòng - an ninh và nhu c u kinh t dân sinh trên các huy n o, xã, o n năm 2010. h) B Bưu chính, Vi n thông ch trì nghiên c u, xây d ng và trình Chính ph v u tư xây d ng k t c u h t ng bưu chính, vi n thông m b o thông tin liên l c theo hư ng hi n i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . i) B Khoa h c và Công ngh ch trì nghiên c u, xây d ng và trình Chính ph án phát tri n các Trung tâm nghiên c u khoa h c, các phòng thí nghi m tr ng i m t i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . k) B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì nghiên c u, xây d ng trình Chính ph v rà soát, i u ch nh quy ho ch s d ng t c a vùng n năm 2010; quy ho ch khai thác, s d ng t ng h p và b o v tài nguyên nư c các lưu v c sông l n; án phòng, ch ng thiên tai vùng B c Trung B và duyên h i Trung B ; Chương trình qu n lý t ng h p d i ven bi n c a vùng. l) B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương nghiên c u, xây d ng trình Chính ph trong quý III năm 2005 v rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n h t ng d ch v ngành; Chương trình xúc ti n thương m i và phát tri n thương hi u; án m r ng h p tác thương m i ngo i vùng. m) B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng và trình Chính ph án rà soát, b sung và i u ch nh quy ho ch m ng lư i các cơ s d y ngh ; hư ng d n các a phương quy ho ch cơ s ch a tr , ph c h i ngư i nghi n ma tuý cho các t nh trong vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . n) B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương nghiên c u, xây d ng và trình Chính ph v rà soát quy ho ch và xây d ng k ho ch u tư phát tri n giáo d c và ào t o; m ng lư i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p; án Ny m nh th c hi n Chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c và nhà cho giáo viên t i các xã c bi t khó khăn, biên gi i, h i o vùng B c Trung B và duyên h i Trung B ; án u tư nâng c p cơ s v t ch t và nâng cao năng l c ào t o cho các trư ng i h c vùng : i h c Vinh, i h c Hu , i h c à N ng, i h c Quy Nhơn và i h c Nha Trang. o) B Y t ch trì, ph i h p v i các a phương nghiên c u, xây d ng trình Chính ph quy ho ch phát tri n y t vùng; các trung tâm y t ch t lư ng cao, chuyên sâu trong vùng; y t cơ s c a các a phương; án nâng cao hi u qu th c hi n Chương trình
 5. m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh truy n nhi m, b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS t i các t nh thu c vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . p) B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương nghiên c u xây d ng trình Chính ph án u tư tôn t o các di tích văn hoá, di tích l ch s cách m ng và kháng chi n; b o t n, gi gìn và phát huy các di s n thiên nhiên và văn hoá ư c UNESCO công nh n; án u tư xây d ng m ng lư i thi t ch văn hoá - thông tin c p xã, phư ng và xóm, thôn, b n các t nh; xây d ng k ho ch b o t n phát tri n văn hoá - thông tin các dân t c thi u s vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . q) T ng c c Du l ch ch trì, ph i h p v i các a phương nghiên c u rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n và xây d ng k ho ch u tư n năm 2010 h th ng các khu du l ch hi n i ch t lư ng cao; phát tri n các khu vui chơi, gi i trí trong các khu kinh t và trong vùng kinh t tr ng i m mi n Trung; án phát tri n các tour du l ch mi n Trung g n v i du l ch vùng Tây Nguyên và khu v c các nư c thu c Ti u vùng sông Mê Công; Chương trình xúc ti n qu ng bá du l ch mi n Trung. r) ài Truy n hình Vi t Nam nghiên c u, xây d ng, và B Văn hoá - Thông tin thNm nh trư c khi trình Chính ph án m r ng m ng ph sóng truy n hình t i các huy n mi n núi, biên gi i phía Tây; k ho ch và l trình tri n khai tăng th i lư ng phát sóng truy n hình b ng ti ng dân t c i v i vùng. s) ài Ti ng nói Vi t Nam nghiên c u, xây d ng và B Văn hoá - Thông tin thNm nh trư c khi trình Chính ph án m r ng m ng ph sóng truy n thanh t i các huy n mi n núi, biên gi i phía Tây; k ho ch và l trình tri n khai tăng th i lư ng phát sóng truy n thanh b ng ti ng dân t c i v i vùng. t) U ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì xây d ng và trình Chính ph án tăng cư ng chăm sóc s c kho sinh s n k ho ch hoá gia ình và nâng cao ch t lư ng dân s , b o v , chăm sóc và giáo d c tr em vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . u) U ban Dân t c ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương nghiên c u xây d ng và trình Chính ph án phát tri n kinh t - xã h i khu v c các dân t c thi u s r t ít ngư i c a vùng; án nh canh, nh cư i v i ng bào dân t c; án ào t o b i dư ng cán b ngư i dân t c thi u s ; chính sách phát tri n kinh t - xã h i i v i các xã vùng mi n núi, biên gi i. v) Các B , ngành khác theo ch c năng c a mình ti n hành rà soát, i u ch nh quy ho ch phát tri n c a ngành trên vùng. 2. i v i các a phương. U ban nhân dân các a phương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành rà soát l i các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i trên tinh th n Ngh quy t s 39/NQ-TW, ng th i xây d ng k ho ch u tư c th c a a phương n năm 2010, trong ó xác nh rõ các lĩnh v c ưu tiên, gi i pháp v huy ng và s d ng v n cho t ng chương trình, d án trình Chính ph . C p nh t các d báo, xem xét l i các kh năng hi n th c, xác nh l i cơ c u kinh t theo hư ng phát huy ti m năng,
 6. l i th c a a phương; g n s n xu t v i tiêu th s n phNm và m b o phát tri n b n v ng. Công khai hoá các quy ho ch ô th , khu công nghi p, k c các khu công nghi p nh , làng ngh và các vùng s n xu t cây, con c s n có ch t lư ng và năng su t cao. Rà soát, b sung và hoàn thi n quy ho ch phát tri n các khu kinh t , khu kinh t c a khNu, khu thương m i, khu công nghi p, h th ng các ô th và khu dân cư trên a bàn t nh phù h p v i nh hư ng chung c a qu c gia… Nêu rõ nhu c u, cơ c u u tư và gi i pháp huy ng v n th c hi n các chương trình, d án tr ng i m ã ư c duy t ưa vào u tư và các d án chương trình ang trong giai o n xây d ng trình Chính ph phê duy t u tư trong giai o n t nay n năm 2010. II. Xây d ng k ho ch th c hi n giai o n 2006 - 2010 c a ngành và a phương trong lĩnh v c u tư xây d ng k t c u h t ng kinh t , xã h i. Ti p t c u tư hoàn thành d t i m các d án th c hi n trên vùng t nay n năm 2010, ng th i ti n hành các ho t ng chuNn b ti n cho u tư h t ng quan tr ng sau năm 2010. C th là: 1. K t c u h t ng kinh t . Ưu tiên phát tri n m ng lư i giao thông, c bi t là giao thông ư ng b , c ng bi n, các công trình thu l i u m i có ý nghĩa quan tr ng i v i s n xu t, h t ng du l ch và các ngành kinh t khác. a) B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B , ngành và a phương huy ng các ngu n v n, t ng bư c tri n khai th c hi n các d án chính như : ư ng b cao t c Hà N i - Ninh Bình - Vinh, Qu ng Tr - Hu - à N ng, à N ng - Qu ng Ngãi - Quy Nhơn, Hà Lam - Khâm c; nhánh ư ng ông Trư ng Sơn; ư ng ven bi n c a vùng; d án h m ư ng b èo C ; c ng trung chuy n qu c t Văn Phong. - Ch trì th c hi n, giám sát và ôn c các ơn v liên quan m b o ti n và hi u qu u tư các công trình, d án xây d ng b ng ngu n v n ODA, v n ngân sách và trái phi u Chính ph : Các d án nâng c p, khôi ph c Qu c l 1A o n ông Hà - Qu ng Ngãi (WB3), o n Qu ng Ngãi - Nha Trang (ADB3); Qu c l 9 hành lang ông Tây ( ông Hà - Lao B o, Qu ng Tr ); Qu c l 49B ( o n km 14 - km 40) (Th a Thiên Hu ); Qu c l 47 (c u vư t Lê L i, Thanh Hoá và các c u ư ng b trên Qu c l 1A; Qu c l 14D (Qu ng Nam); ư ng H Chí Minh; ư ng Vũng áng - biên gi i Vi t Lào; ư ng Tây Thanh Hoá, Tây Ngh An; Qu c l 7, Qu c l 8, Qu c l 27, Qu c l 217, và các qu c l khác; tuy n mi n Tây n i 3 t nh Bình nh - Phú Yên - k L k. Nâng c p, m r ng c ng C a Lò, Vũng áng, Tiên Sa, Dung Qu t, Quy Nhơn, Nha Trang; nhà ga c ng hàng không sân bay à N ng, Cam Ranh, Chu Lai; nâng c p, c i t o ư ng s t tuy n Hà N i - thành ph H Chí Minh. b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các a phương trong vùng qu n lý th c hi n úng ti n và có hi u qu các d án u tư ưu tiên các công trình thu l i theo k ho ch n năm 2010, bao g m :
 7. - Các d án chuy n ti p b ng ngu n v n ngân sách, v n tín d ng, trái phi u Chính ph như d án h C a t (Thanh Hoá); nâng c p h th ng thu l i h ò i m (Hà Tĩnh); h ái T (Qu ng Tr ); h Tru i, c m công trình thu l i A Lư i, p Th o Long (Th a Thiên Hu ); Phú Ninh (Qu ng Nam); h ng Tròn; nh Bình (Bình nh); công trình sau thu i n sông Hinh (Phú Yên); h Su i D u; h Sông S t, h Sông Trâu, h Tân Giang (Ninh Thu n), d án tư i Phan Rí - Phan Thi t, ki n c hoá kênh Sông Quao, h Lòng Sông (Bình Thu n). - Các d án xây d ng m i huy ng v n trong nư c b ng hình th c trái phi u Chính ph và v n ngân sách Nhà nư c : h B n M ng (Ngh An); h Rào á (Qu ng Bình); h T Tr ch (Th a Thiên Hu ); h ng Ti n (Qu ng Nam); h Nư c Trong (Qu ng Ngãi); h th ng tư i Văn Phong (Bình nh), h M Lâm (Phú Yên), h Hoa Sơn, h Tà R c (Khánh Hoà), h Tân M (Ninh Thu n), h Tà Pao, h Sông Móng (Bình Thu n). Các d án xây d ng kè ch ng s t l b sông, ch ng b i l p c a sông, ven bi n và xói l b bi n. c) B Thu s n ph i h p v i các a phương trong vùng qu n lý th c hi n úng ti n và có hi u qu các d án u tư ang th c hi n và chuy n ti p : Trung tâm gi ng h i s n qu c gia mi n Trung, các Trung tâm s n xu t và ki m nh gi ng thu s n t p trung trong vùng, phân vi n nghiên c u thu s n B c Trung B , d án thông tin liên l c ph c v cho tàu thuy n khai thác h i s n t i ngư trư ng tr ng i m, d án xây d ng Trung tâm quan tr c, c nh báo môi trư ng, phòng ng a d ch b nh thu s n, d án xây d ng ch cá u m i, khu d ch v h u c n ngh cá, các khu neo u phòng tránh trú bão vùng, các khu b o t n bi n. d) B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các a phương t ng h p, xu t danh m c các chương trình, d án v nâng c p và xây d ng m i các công trình c p nư c s n xu t và sinh ho t cho dân cư ư c ưu tiên b trí các ngu n v n th c hi n. ) B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương lu n ch ng kh thi d án u tư xây d ng h th ng truy n t i i n qu c gia. Xây d ng h th ng i n cho các huy n o, xã o. e) B Bưu chính, Vi n thông ch trì ôn c và giám sát th c hi n các d án u tư phát tri n h th ng bưu chính, vi n thông, m b o truy n d n liên t nh thông su t và d ch v Internet n các trung tâm thành ph , th xã và th tr n; áp ng nhu c u thông tin liên l c t i t t c các xã. g) T ng c c Du l ch ph i h p v i các a phương trong vùng tri n khai xây d ng các khu du l ch; qu n lý th c hi n úng ti n và có hi u qu các d án u tư h t ng du l ch theo k ho ch n năm 2010. - Xác nh th t ưu tiên u tư, ôn c th c hi n các ho t ng chuNn b u tư và tri n khai úng ti n các d án xây d ng các khu, tuy n du l ch t ng h p như : S m Sơn - Lam Sơn; Kim Liên - C a Lò; Phong Nha - K Bàng; Vĩnh M c - Hi n Lương - Khe Sanh; Hu - C nh Dương - H i Vân - Non Nư c; H i An - M Sơn; Văn Phong -
 8. i Lãnh; Nha Trang; Hàm Tân - Mũi Né: h th ng Tháp Chàm t Qu ng Nam n Bình Thu n cùng v i nhi u khu du l ch chuyên khác. h) B Thương m i ph i h p v i các a phương trong vùng nghiên c u xu t các d án k t c u h t ng thương m i ngh nhà nư c h tr u tư, bao g m các d án xây d ng, c i t o ch t i các khu v c c a khNu, các a phương biên gi i. i) B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành và các a phương trong vùng b trí v n t p trung xây d ng cơ s h t ng các khu kinh t , khu kinh t c a khNu (trong ó có các kho ngo i quan) có kim ng ch xu t nh p khNu hàng hoá l n, phát tri n các d ch v tài chính, ngân hàng, xu t nh p khNu, bưu chính, vi n thông tăng ngu n thu ngân sách và th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t c a vùng. k) B Qu c phòng tri n khai xây d ng tuy n ư ng Trư ng Sơn ông theo úng ti n và úng quy nh xây d ng cơ b n hi n hành. 2. K t c u h t ng xã h i và b trí dân cư. a) B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các a phương vùng th c hi n các d án phát tri n m ng lư i các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p c a vùng theo quy ho ch; u tư nâng c p cơ s v t ch t các trư ng i h c vùng. S p x p u tư xây d ng theo th t ưu tiên và có k ho ch tri n khai c th . Ph i h p v i các a phương trong vùng th c hi n chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà cho giáo viên t i các xã c bi t khó khăn, biên gi i, h i o; xây d ng m ng lư i trư ng h c, nh t là m ng lư i trư ng m m non, trư ng dân t c n i trú và các trung tâm hư ng nghi p d y ngh các huy n mi n núi, h i o. b) B Y t ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti p t c u tư xây d ng và phát tri n các trung tâm y t chuyên sâu c p vùng k thu t cao t i Hu và à N ng; xây d ng án phát tri n trung tâm y t vùng Vinh, Nha Trang; xây d ng án t ng th nâng c p các b nh vi n tuy n t nh, b nh vi n a khoa huy n và tr m y t xã. c) B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Công an, B K ho ch và u tư và các a phương trong vùng tri n khai các d án u tư xây d ng cơ s h t ng xã h i c a các xã c bi t khó khăn, các xã biên gi i, k t c u h t ng các tuy n dân cư, các trung tâm c m xã d c tuy n biên gi i Vi t - Lào m b o n nh các nhu c u s n xu t và sinh ho t c a nhân dân g n v i nhi m v b o v an ninh - qu c phòng. d) B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương trong vùng th c hi n d án xây d ng h th ng thi t ch văn hoá - thông tin cơ s , b o t n phát tri n văn hoá - thông tin vùng dân t c thi u s , vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . ) B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u trình Chính ph h tr t ngân sách Trung ương u tư các d án trư ng d y ngh các a phương, trư ng ào t o giáo viên d y ngh khu v c; u tư, nâng c p trư ng Cao ng Sư ph m k thu t Vinh thành trư ng i h c Sư ph m k thu t; h tr u tư cơ s ch a tr , cai nghi n ph c h i cho các t nh trong vùng.
 9. III. Xây d ng k ho ch th c hi n giai o n 2006 - 2010 c a ngành và a phương trong lĩnh v c phát tri n các ngành s n phNm ch y u c a vùng. Chương trình u tư 5 năm (2006 - 2010) i v i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B hư ng vào m c tiêu thúc Ny nhanh chóng vi c chuy n i cơ c u s n xu t, cơ c u s n phNm trong các ngành kinh t , t p trung vào các s n phNm thu i n, xi măng, thép, l c d u và d ch v du l ch và các s n phNm nông, lâm, ngư nghi p. 1. B Công nghi p ph i h p v i các ch u tư, các a phương l p k ho ch, xây d ng gi i pháp v v n và cơ ch ph i h p th c hi n các d án xây d ng khu liên h p luy n kim t i Th ch Khê, t nh Hà T nh. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương liên quan xây d ng các gi i pháp, cơ ch , chính sách huy ng v n, c bi t là t các ngu n v n ngoài nhà nư c các công trình trong th i kỳ 2005 - 2010 tri n khai theo ti n ra, trong ó quan tr ng nh t là: - Th c hi n các d án u tư chuy n ti p. V thu i n như thu i n Nh n H c và B n C c, B n V (Ngh An), Qu ng Tr (Qu ng Tr ), Bình i n (Th a Thiên Hu ), A Vương1, Sông Tranh 2 (Qu ng Nam), i Ninh, B c Bình (Bình Thu n), Thư ng Kon Tum (Qu ng Ngãi), Sông Ba H (Phú Yên). Các công trình khác như Nhà máy bia Hà N i - Qu ng Bình (Qu ng Bình), Nhà máy bia (Vĩnh Phúc), Nhà máy b t gi y Thanh Hoá (Thanh Hoá). - Các d án u tư kh i công m i. V i n như nhi t i n Nghi Sơn (Thanh Hoá), Nông Sơn (Qu ng Nam); thu i n C a t (Thanh Hóa), Thác Mu i (Ngh An), Sông Côn 2 (Qu ng Nam), ak Rinh (Qu ng Ngãi), An Khê Kanak (Bình nh), Ea Krông Năng (Phú Yên), La Ngâu, an Sách (Bình Thu n). Các công trình khác như nhà máy s n xu t l p ôtô radian ( à N ng), d án s n xu t PP, PE (Qu ng Ngãi); Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t (Qu ng Ngãi), Nhà máy l c d u s 2 (Thành Hoá); Nhà máy cán nóng thép t m (mi n Trung), m Th ch Khê và liên h p luy n kim (Hà Tĩnh); Nhà máy ch bi n pigment (TiO2) (Hà Tĩnh); Nhà máy cán thép dài ( à N ng); Nhà máy l p ráp và s n xu t linh ki n ô tô Kamaz (Qu ng Nam). - Ph i h p v i các B , ngành liên quan tích c c tri n khai d án Nhà máy l c d u Dung Qu t, ph n u ưa Nhà máy v n hành vào cu i năm 2008, u năm 2009, ng th i tích c c tìm i tác liên doanh ho c 100% v n xây d ng liên h p l c hoá d u Nghi Sơn (Thanh Hóa). 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương trong vùng khNn trương xây d ng d án s n xu t s n phNm ch l c như phát tri n cây công nghi p ng n ngày, cây cao su, cây i u, chăn nuôi bò th t, phát tri n khoanh nuôi, t p trung u tư tr ng r ng phòng h . L p k ho ch tr ng r ng s n xu t và có các chính sách huy ng các thành ph n kinh t tham gia tr ng và b o v r ng, g n v i công nghi p ch bi n g . 3. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các ch u tư, các a phương Ny nhanh ti n xây d ng và th c hi n úng ti n và có hi u qu các d án u tư theo k ho ch n năm 2010 các d án u tư chuy n ti p như dây chuy n 3 xi măng B m Sơn (Thanh Hóa), xi măng Sông Gianh (Qu ng Bình), xi măng Th ch Mĩ (Qu ng Nam).
 10. ng th i ph i h p v i các B , ngành và các a phương có liên quan l p k ho ch phát tri n thêm m t s nhà máy xi măng m i như xi măng Nghi Sơn 2 (Thanh Hóa), xi măng ông Lâm (Th a Thiên Hu ). Ph i h p v i các B , ngành và các a phương xây d ng các gi i pháp, cơ ch , chính sách huy ng v n c bi t là t các ngu n v n trong và ngoài nhà nư c l p k ho ch tri n khai chuy n i các nhà máy xi măng lò ng sang công ngh lò quay. 4. Các B , ngành xây d ng k ho ch nh hư ng và gi i pháp phát tri n các s n phNm d ch v theo ch c năng qu n lý c a t ng B , ngành; t p trung vào các s n phNm d ch v v n t i hàng không, v n t i bi n, v n t i b ng ư ng b ; vi n thông, tài chính, ngân hàng, các d ch v ng d ng công ngh thông tin và Internet; d ch v ng d ng ti n b k thu t, d ch v khuy n công, khuy n nông, khuy n lâm, khuyên ngư. IV. Hoàn thi n cơ ch , chính sách, khung kh th ch v qu n lý và i u hành th c hi n Ngh quy t s 39/NQ-TW th ng nh t ch o và i u hành có hi u q a các ho t ng c a Chương trình hành ng, i u c t y u quy t nh thành công là hoàn thi n cơ ch , chính sách, khung kh th ch v qu n lý và i u hành th c hi n Ngh quy t s 39-NQ/TW, huy ng ngu n l c và xây d ng cho ư c h th ng chính tr trong s ch, v ng m nh và i ngũ cán b qu n lý và i u hành linh ho t, có năng l c. C th Chính ph giao nhi m v như sau: 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương trong vùng xu t các khung cơ ch , chính sách c thù c th cho c vùng và riêng cho vùng kinh t tr ng i m, trình Chính ph trong quý IV năm 2005 : - Tính toán cân i ngu n v n và xu t v i Chính ph v cơ ch chính sách ưu tiên h tr v v n th c hi n và ưa vào k ho ch u tư th i kỳ 2006 - 2010. Cơ ch , chính sách qu n lý và phân b h p lý ngu n v n ngân sách cho các a phương th c hi n các m c tiêu c a Ngh quy t s 39/NQ-TW. - Chính sách ưu ãi c bi t thu hút v n u tư, c bi t là thu hút v n u tư nư c ngoài và v n ng xúc ti n u tư vào s n xu t công nghi p, phát tri n d ch v , du l ch vào khu khuy n khích và phát tri n thương m i Chân Mây, khu kinh t m Chu Lai, khu kinh t t ng h p Dung Qu t, Nhơn H i, Văn Phong, các khu công nghi p, khu kinh t c a khNu. - Cơ ch , chính sách ào t o ngu n nhân l c. - Cơ ch , chính sách liên k t trong vùng, gi a vùng kinh t tr ng i m và ngoài vùng kinh t tr ng i m, h p tác liên k t v i các vùng khác. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành nghiên c u xây d ng trình Chính ph trong quý IV năm 2005 v cơ ch , chính sách ưu ãi v tài chính i v i vùng n năm 2010. 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các B , ngành nghiên c u, t p trung vào rà soát, ch nh s a tháo g khó khăn trong u tư, tín d ng i v i vùng.
 11. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, nghiên c u và xu t v i Chính ph các chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng cao thích nghi v i i u ki n sinh thái c a vùng. 5. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u xu t và trình Chính ph trong quý IV năm 2005: - Cơ ch chính sách trong u tư phát tri n và h p tác ph i h p s d ng có hi u qu các c ng bi n khu v c B c Trung B và duyên h i Trung B . - Phương th c v n t i ư ng b và v n t i a phương th c trong khu v c ASEAN. 6. B Thương m i ch trì xây d ng, xu t các gi i pháp, cơ ch , chính sách và trình Chính ph v phương th c tiêu th nông s n, phát tri n th trư ng và hoàn thi n cơ ch ho t ng c a ngành thương m i vùng. 7. B Khoa h c và Công ngh ch trì nghiên c u xây d ng, xu t và trình Chính ph trong quý III năm 2005 v cơ ch , chính sách c bi t ưu ãi và khuy n khích u tư nghiên c u ng d ng, chuy n giao thành t u khoa h c, công ngh , d ch v tư v n khoa h c công ngh trong s n xu t, kinh doanh t i vùng.' 8. B Y t ch trì, nghiên c u xây d ng, xu t và trình Chính ph trong quý III năm 2005 v chính sách h tr u tư cho Qu khám ch a b nh ngư i nghèo và tăng cư ng k t h p Quân - Dân y trong chăm sóc và b o v s c kho nhân dân t i các huy n mi n núi, h i o, biên gi i phía Tây c a các t nh trong vùng. 9. B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính nghiên c u xu t và trình Chính ph trong quý IV năm 2005 v chính sách ưu tiên c bi t trong b i dư ng, ào t o cán b , công ch c cơ s a phương là vùng cao, vùng biên gi i, vùng các xã c bi t khó khăn; cán b là ngư i dân t c thi u s . Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u xây d ng k ho ch v ki n toàn t ch c b máy cơ quan hành chính các c p ư c quy nh trong Lu t T ch c Chính ph năm 2001, Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân năm 2003 t nay n năm 2010 theo tinh th n c i cách hành chính trong vi c th c hi n Ngh quy t s 39-NQ/TW c a B Chính tr v phát tri n vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . 10. B Công an ch trì, ph i h p v i các B , ngành, các a phương trong vùng xây d ng và t ch c tri n khai công tác m b o an ninh, tr t t ph c v phát tri n kinh t - xã h i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010, trình Chính ph trong quý II năm 2005. T p trung xây d ng và tri n khai công tác m b o an ninh i v i m t s lĩnh v c, a bàn tr ng i m như: i v i chương trình phát tri n kinh t bi n; i v i các t nh có biên gi i giáp Lào; v i các t nh có các d án tr ng i m, thu hút nhi u v n u tư nư c ngoài; v i các t nh ph c n Tây Nguyên; v i các t nh tr ng i m v tôn giáo và các t nh t p trung ng bào dân t c Chăm. Cơ ch ph i h p gi a B Công an v i các ngành, a phương trong vi c tìm ch n i tác, thNm nh các i tác nư c ngoài tham gia u tư kinh t vùng. Chính sách và cơ ch qu n lý nâng cao hi u qu công tác phòng và ch ng các t n n ma tuý, m i dâm và buôn bán ph n qua biên gi i, buôn bán ti n gi , v n chuy n và buôn bán vũ khí qua biên gi i.
 12. Ch trì, ph i h p v i B N i v , U ban nhân dân các t nh ph i h p l c lư ng và c ng c chính quy n cơ s x lý, ngăn ch n các ho t ng nh hư ng n an ninh, tr t t an toàn xã h i. 11. B Tư pháp rà soát l i h th ng văn b n pháp lu t và cơ ch i u hành, chính sách ưu tiên phát tri n vùng khó khăn trong các lĩnh v c u tư, phân b và qu n lý s d ng v n u tư c a Nhà nư c, nh hư ng th trư ng và h tr v khoa h c và công ngh cho phát tri n, xoá ói gi m nghèo và m b o an ninh qu c phòng vùng. 12. B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u trình Chính ph v cơ ch , chính sách c thù cho phát tri n d y ngh , t o vi c làm, xoá ói gi m nghèo, an sinh xã h i và cai nghi n ph c h i cho các t nh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . 13. B Văn hoá - Thông tin ch trì, xu t b sung chính sách t ch c ho t ng và hư ng th văn hoá - thông tin vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . 14. B Thu s n ch trì xu t chính sách phát tri n ngu n nhân l c, cơ ch chính sách qu n lý các c ng cá, ch cá u m i, h th ng thông tin ngh cá, nơi neo u tránh trú bão cho tàu thuy n, vùng nuôi tr ng thu s n t p trung, vùng gi ng t p trung, chính sách qu n lý ch t lư ng s n phNm thu s n ch bi n, chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t thu s n vùng bãi ngang ven bi n, h i o và chính sách nuôi tr ng thu s n trên bi n. V. Thông tin tuyên truy n v Ngh quy t Văn phòng Chính ph ph i h p v i Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương, Ban Kinh t Trung ương, các B , ngành và các a phương trong vùng ph i h p v i ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và các ài phát thanh - truy n hình các a phương, t ch c ph bi n r ng rãi v Ngh quy t s 39-NQ/TW c a B Chính tr và Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t c a Chính ph , các quy ho ch, k ho ch và các chương trình tr ng i m c n tri n khai trên a bàn vùng t i các t ch c ng, oàn th , các t ng l p nhân dân, c bi t là i v i i ngũ doanh nhân…. B. T CH C TRI N KHAI TH C HI N Căn c vào Chương trình hành ng c a Chính ph , các ngành, các a phương xây d ng k ho ch th c hi n các nhi m v thu c trách nhi m qu n lý ư c giao trên cơ s rà soát, i u ch nh, b sung các quy ho ch ã có, xác nh các d án, án, chương trình ưu tiên, các ngu n l c c n huy ng, nh ng chính sách c n i u ch nh ho c ban hành b sung và k ho ch u tư, th i gian th c hi n và hoàn thành các nhi m v t nay n năm 2010. 1. Trên cơ s ti p t c c th hóa v th c hi n nh ng n i dung ch y u ư c nêu ra trong Chương trình hành ng c a Chính ph , theo ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c ti p ch o xây d ng Chương trình hành ng c a B , ngành, a phương mình; th c hi n các án, d án, b sung và hoàn thi n cơ ch , chính sách và b máy theo s phân công c a Chính ph .
 13. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các a phương thu c vùng B c Trung B và duyên h i Trung B t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c th c hi n các nhi m v ã nêu trong Chương trình hành ng, k p th i xu t các gi i pháp, chính sách phù h p v i tình hình c th và báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n Chương trình hành ng này. 3. Các B , ngành ư c phân công ch trì th c hi n các Chương trình, d án, án, xây d ng chính sách ch ng ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c nghiên c u, xây d ng và báo cáo k t qu úng theo ti n th i gian ã quy nh t i các phiên h p thư ng kỳ c a Chính ph . 4. Trên cơ s quy ho ch c a các ngành, lĩnh v c ã ư c phê duy t, giao B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Chính ph các gi i pháp c th v cơ ch , chính sách, v v n u tư... tri n khai th c hi n ngay trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010. Phan Văn Kh i (Đã ký) PH L C DANH M C CÁC D ÁN U TƯ K T C U H T NG CH Y U C A VÙNG B C TRUNG B VÀ DUYÊN H I TRUNG B N NĂM 2010 ơn v : t ng TT Danh a Năng l c Th i T ng ãb D Ngu n m c i m thi t k gian m c trí v n ki n v n KC - u tư h t năm 2005 - xây HT 2004 2010 d ng THU L I I Các d án chuy n ti p 1 H Thanh T86862 2003- 2.417 190,5 2226,7 Trái C a Hoá 2010 phi u CP t 2 ò Hà NM+T6671 2001- 135 26,5 108,5 Trái i m Tĩnh 2004 phi u CP 3 H Th a T1300 1994- 180,6 164 16,6 V n Tru i Thiên 2006 ngân
 14. Hu sách 4 H ái Qu ng T1041 1999- 40.333 39,485 0.848 V n T Tr 2004 ngân sách 5 p Th a NM+CN 2001- 112 58 54 Trái Th o Thiên 2005 phi u CP Long Hu 6 H Phú T1500 1998- 60.432 47.497 12.935 V n ng Yên 2006 ngân Tròn sách 7 H Bình T15000 2002- 580 112 468 Trái nh nh 2007 phi u CP Bình 8 Công Phú T4100 1999- 109.631 22.297 87.334 V n trình Yên 2006 ngân sau T sách sông Hinh 9 H Khánh T3700 1999- 144 112 32 Trái Su i Hoà 2004 phi u CP D u 10 H Ninh T4000 2003- 123 20 103 Trái ch a Thu n 2006 phi u CP nư c Sông S t 11 H Sông Trâu 12 H Ninh T3000 1995- 148.143 143.617 4.526 V n Tân Thu n 2003 ngân Giang sách 13 D án Bình T23000 2004- 743 18 725 V n vay tư i Thu n 2010 JBIC+NS Phan Rí - Phan Thi t 14 KCH Bình T8120 2000- 40,8 25,8 15 V n kênh Thu n 2006 ngân sông sách Qu o
 15. 15 H Bình T4260 1998- 162 136 26 Trái Lòng Thu n 2003 phi u CP Sông II.D ki n kh i công 2005 - 2010 1 H Ngh 2005- 2.600 2.600 Trái B n An 2010 phi u CP M ng 2 H Qu ng 2003- 150 150 Trái Rào Bình 2006 phi u CP á 3 H Qu ng 2004- 1.300 1.300 Trái Nư c Ngãi 2010 phi u CP Trong 4 H Qu ng T450 2005- 28 28 V n Quang Ngãi 2010 ngân Hi n sách 5 H T Th a 2005- 1.081 1.081 V n vay Tr ch T.Hu 2010 JBIC+NS 6 H Bình T450 2005- 28 28 V n Quang nh 2010 ngân Hi n sách 7 H Qu ng T750 2005- 100 100 V n ng Nam 2010 ngân Ti n sách 8 H Bình T28000 2005- 450 450 V n th ng nh 2010 ngân tư i sách Văn Phong 9 H M Phú T1500 2005- 150 150 V n Lâm Yên 2010 ngân sách 10 H Khánh T2200 2005- 147 147 V n Hoa Hoà 2010 ngân Sơn sách 11 H Tà Khánh T2510 2005- 250 250 V n R c Hoà 2010 ngân sách 12 H Khánh Sông Hoà C n
 16. 13 H Ninh T4000 2005- 350 350 V n Tân Thu n 2010 ngân M sách 14 H Tà Bình T32000 2005- 1.500 1.500 V n Pao Thu n 2010 ngân sách 15 H Bình T4800 2005- 230 230 V n Sông Thu n 2010 ngân Móng sách Các d án ch ng s t l b sông, b bi n 1 Kè bi n Thanh 3.6km 2004- 30.2 30 Ninh Hoá 2006 Phú, H u L c 2 ê, kè Thanh 2.7km 2004- 60.4 13 47 h u Hoá 2006 sông Mã t Hàm R ng n B n Ng 3 ê Ngh 4.4km 2004- 14.4 5 10 Quỳnh An 2005 L c 4 ê Ngh 2004- 40 5 35 Kênh An 2006 Th p, Hưng Nguyên 5 Kè ô Ngh 1km 2005- 50 50 Lương An 2006 6 Ch nh Qu ng 2005- 87 87 tr c a Bình 2007 Nh t L - Bàu Tró 7 D án Qu ng 2004- 25 6 19 di dân Tr 2006 vùng lũ
 17. H i Lăng 8 Kè H i Th a 2005- 120 120 Dương Thiên 2007 - Thu n Hu An 9 Kè Qu ng 2004- 60 5 55 Tam Nam 2007 Thanh KHU NEO U TRÚ BÃO 1 Khu Bình 2002- 17,9 10 7,9 CT trú neo u nh 2003 bão trú bão Tam Quan 2 Nâng Ninh 1000 tàu 2004- 27.6 3 24.6 c p Thu n 2005 c ng cá Cà Ná 3 Khu à 600 tàu 2002- 66.46 50 16.46 CT trú neo u N ng 2004 bão trú bão Th Quang 4 Khu Qu ng 1000 tàu 2002- 21.6 11.6 10 CT trú neo u Bình 2004 bão trú bão Hòn La 5 Khu Qu ng 700 tàu 2003- 76.76 13.76 63 CT bi n neo u Tr 2006 ông trú bão C a Tùng 6 Khu Thanh 2004- 39.25 2 37.25 CT trú neo u Hoá 2006 bão trú bão L ch H i THU I N D án chuy n ti p
 18. 1 Thu Ngh 32MW 3003- 404 i n An 2006 Nh n H c và B n C c 2 Thu Ngh 300MW 2004- 4800 i n An 2008 B nV 3 Thu Qu ng 64MW 2003- 1409 i n Tr 2007 Qu ng Tr 4 Thu Th a 20MW 2004- 200 i n Thiên 2006 Bình Hu i n 5 Thu Qu ng 210MW 2003- 3900 i nA Nam 2007 Vương 1 6 Thu Qu ng 120MW 2004- 1900 i n Nam 2009 Sông Tranh 2 7 Thu Bình 300MW 2003- 4585 i n Thu n 2008 i Ninh 8 Thu Bình 35MW 2004- 480 i n Thu n 2006 B c Bình 9 Thu Quãng 110MW 2005- 2000 i n Ngãi 2011 Thư ng Kon Tum 10 Thu Phú 250MW 2004- 3414 i n Yên 2011 sông Ba H Kh i công m i
 19. 1 Nhi t Thanh 600MW 2010 9500 i n Hoá Nghi Sơn 2 Nhi t Thanh 97MW 2008 1580 i n Hoá C a t 3 Thu Ngh 53MW 2007 1000 i n An Thác Mu i 4 Thu Qu ng 70MW 2010 1000 i n Nam Sông Côn 2 5 Thu Qu ng 100MW 2007 1600 i n Ngãi Dak Rinh 6 Thu Bình 163MW 2009 2300 i n An nh Khê Kanak 7 Thu Bình 38MW 2006 480 i n La Thu n Ngâu 8 Thu Bình 6MW 2007 100 i n Thu n an Sách H t ng Du l ch 1 ư ng Hà 9055m 2005- 82,3 giao Tĩnh 2006 thông n ib khu du l ch Xuân Thành 2 ư ng Hà 78,3 tr c Tĩnh chính
 20. trung tâm khu du l ch Thiên C m 3 Xây Qu ng 25000m 53,4 d ng cơ Bình s h t ng khu du l ch Phong Nha - K Bàng 4 Nâng Th a 2004- 30 c pm Thiên 2006 r ng Hu ư ng lên B ch Mã 5 ư ng Th a 2003- 170 du l ch Thiên 2006 ven Hu bi n C nh Dương 6 ư ng Qu ng 2002- 150 du l ch Nam 2005 thanh niên ven bi n 7 Cơ s Phú 2003- 19,8 h t ng Yên 2005 khu du l ch èo C - Vũng Rô - Hoà Tân 8 ư ng Phú 2004- 37,3 Long Yên 2005 Thu -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản