Quyết định số 113-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 113-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113-CT về việc quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa cho người bệnh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113-CT Hà N i, ngày 09 tháng 5 năm 1989 QUY T NNH V VI C QU N LÝ TH NG NH T XU T, NH P KH U THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C CH A CHO NGƯ I B NH CH TNCH H I NG B TRƯ NG b o m ch t lư ng và an toàn trong vi c dùng thu c; khuy n khích s n xu t và dùng thu c trong nư c; th c hi n úng các thông l qu c t qu n lý Nhà nư c v thu c ch a b nh; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Giao cho B Y t th ng nh t qu n lý vi c xu t, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c ch a b nh, trên cơ s ban hành các lo i danh m c căn c xét cho xu t, nh p khNu. Các danh m c g m m t hàng c m xu t, nh p; m t hàng xu t, nh p có h n ch ; m t hàng xu t, nh p không h n ch . Các danh m c này có th s a i, b sung khi xét c n thi t. i u 2. Các xí nghi p dư c phNm c a Nhà nư c, các ơn v ho t ng kinh doanh c a qu c doanh và công tư h p doanh, ư c xét c p gi y phép xu t, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c. - Vi c xu t, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c có ch t c, có ch t gây nghi n, thu c gây mê và thu c tâm th n do B Y t ch n ơn v , t ch c giao nhi m v . - Các Công ty kinh doanh nư c ngoài (k c các Công ty Vi t ki u) mu n xu t, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c sang Vi t Nam ph i xin ăng ký v i B Y t và ch p hành úng các quy nh v qu n lý xu t, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c c a Vi t Nam. i u 3. Vi c c p gi y phép xu t, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c cho các ơn v y t trong ngành, y t các ngành, và U ban nhân dân các a phương, do B Y t bàn v i B Kinh t i ngo i có thông tư hư ng d n c th . i u 4. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Nh ng quy nh trư c ây v xu t, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c trái v i Quy t nh này u b bãi b . Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản