Quyết định số 1138/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 1138/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1138/QĐ-BBCVT về việc phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt do Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1138/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1138/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ DẢI SỐ THUÊ BAO CỐ ĐỊNH NỘI HẠT BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2006; Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông; Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại công văn số 4546/CV- QLM/VT ngày 8/12/2006; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt tại các tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hải Phòng theo quy định như sau: - Bắt đầu bằng 80, 86, 87, 88, 89; độ dài 7 chữ số. - Kết hợp với mã vùng của từng vùng tạo thành số quốc gia có nghĩa. Bộ Bưu chính, Viễn thông có thể thay đổi hoặc thu hồi số đã phân bổ theo các quy định về quản lý và quy hoạch đánh số viễn thông quốc gia. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm nộp phí sử dụng kho số viễn thông theo quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác có liên quan đưa các số trên vào khai thác, đồng thời thông báo và hướng dẫn cho khách hàng việc sử dụng số mới này. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như điều 3; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu VT, Vụ Viễn thông. Lê Nam Thắng
Đồng bộ tài khoản