Quyết định số 114/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 114/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2002/QĐ-UB về việc một số điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 114/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V M T S I U KI N VÀ CH TIÊU KINH T -TÀI CHÍNH CHUY N GIAO QUY N QU N LÝ THU PHÍ GIAO THÔNG Ư NG I N BIÊN PH (XA L HÀ N I), Ư NG HÙNG VƯƠNG N I DÀI ( Ư NG KINH DƯƠNG VƯƠNG) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và Thông tư s 63/2002/TT- BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí ; Căn c Ngh quy t s 19/2002/NQ-H ngày 18 tháng 01 năm 2002 c a H i ng nhân dân thành ph t i kỳ h p l n th 7 khóa VI v vi c ch p thu n ch trương chuy n giao quy n khai thác thu phí giao thông xa l Hà N i và ư ng Hùng Vương n i dài ; Ti p theo quy t nh s 96A/2002/Q -UB ngày 30 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c chuy n giao quy n qu n lý, thu phí giao thông ư ng i n Biên Ph (xa l Hà N i) và ư ng Hùng Vương n i dài ( ư ng Kinh Dương Vương) ; Xét các T trình s 676/TT-Q T ngày 14 tháng 11 năm 2001 và s 304/TT-Q T ngày 02 tháng 7 năm 2002 c a T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph H Chí Minh và công văn s 2563/TCVG- TSC ngày 31 tháng 7 năm 2002 c a S Tài chánh-V t giá ; QUY T NNH i u 1.- Th i gian chuy n giao quy n qu n lý thu phí giao thông ư ng i n Biên Ph (xa l Hà N i) và ư ng Hùng Vương n i dài ( ư ng Kinh Dương Vương) cho Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph H Chí Minh là 9 năm k t ngày chuy n giao i v i t ng tuy n ư ng. Th i gian chuy n giao này s ư c y ban nhân dân thành ph i u ch nh trong trư ng h p phát sinh làm cho doanh thu thu phí giao thông tăng ho c gi m trên 10% so v i phương án chuy n giao quy n qu n lý thu phí ã trình H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . i u 2.- Các ch tiêu kinh t - tài chính làm cơ s th c hi n chuy n giao quy n qu n lý, thu phí giao thông cho Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph H Chí Minh :
  2. 2.1- Chi phí qu n lý và t ch c thu phí c a Công ty là 8,8%/t ng doanh thu thu phí. 2.2- Chi phí duy tu, b o dư ng là 2%/t ng doanh thu thu phí. 2.3- Chi phí s d ng v n bao g m : - Chi phí b o toàn v n c a Công ty (300 t ng) là 11%/năm (mư i m t ph n trăm m t năm). - Chi phí huy ng v n (700 t ng) là 8,5%/năm (tám phNy năm ph n trăm m t năm). i u 3.- Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph có trách nhi m chuy n tr cho ngân sách thành ph 1.000 (m t ngàn) t ng theo ti n như sau : + t 1 : Trong năm 2002 là 400 (b n trăm) t ng. + t 2 : Trong năm 2003 là 300 (ba trăm) t ng, chia làm 3 kỳ : - Tháng 3 năm 2003 : 100 (m t trăm) t ng. - Tháng 6 năm 2003 : 150 (m t trăm năm mươi) t ng. - Tháng 9 năm 2003 : 50 (năm mươi) t ng. + t 3 : 300 (ba trăm) t ng vào tháng 3 năm 2004. i u 4.- Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph H Chí Minh có trách nhi m duy tu, b o dư ng (bao g m c công tác chăm sóc cây xanh c a các ti u o), m b o giao thông thông su t - các tuy n ư ng sau ây : 4.1- ư ng i n Biên Ph : o n t ngã tư inh Tiên Hoàng- i n Biên Ph n ranh ư ng d n vào c u Sàigòn (phía qu n Bình Th nh) và khu v c t tr m thu phí tuy n xa l Hà N i (không k ph n thu c d án vòng Xoay Hàng xanh). 4.2- ư ng Nguy n H u C nh : o n t Tôn c Th ng n ranh ư ng d n vào chân c u Sàigòn. 4.3- ư ng Hùng Vương : Su t tuy n ư ng Kinh Dương Vương, t Vòng xoay Phú Lâm n ngã ba An L c (không k Vòng xoay Phú Lâm và Vòng xoay ngã ba An L c) và khu v c t Tr m thu phí tuy n Hùng Vương n i dài. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S K ho ch và u tư, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2, Ch t ch y ban nhân dân qu n 6, Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , T ng Giám c Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph H Chí Minh và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND/TP PHÓ CH TNCH - Ban KTNS-H ND/TP - TTUB : CT, PCT/TT, T, TM - VPH -UB : PVP/KT, T - Các T TM (2b), TH (2b), T, DA - Lưu (TH-LT) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản