Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 114/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH THÀNH L P QU B O V VÀ PHÁT TRI N R NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v Qu b o v và phát tri n r ng; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Lâm nghi p, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Qu B o v và phát tri n r ng Vi t Nam Thành l p Qu B o v và phát tri n r ng Vi t Nam Trung ương (sau ây g i t t là Qu ) th c hi n ch c năng huy ng, ti p nh n và qu n lý, s d ng các ngu n l c tài chính cho ho t ng b o v và phát tri n r ng theo quy nh t i Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph . i u 2. a v pháp lý c a Qu 1. Qu là m t t ch c tài chính Nhà nư c, ch u s qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Qu có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và các ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Tên g i c a Qu : Qu B o v và phát tri n r ng Vi t Nam (Trung ương). 4. Tên giao d ch qu c t : Viet Nam Forest Protection and Development Fund. Vi t t t là VNFF. 5. Tr s c a Qu t t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. a ch : S 2, Ng c Hà, Ba ình, Hà N i. i u 3. Nhi m v và quy n h n c a Qu 1. Nhi m v
  2. a) V n ng, ti p nh n và qu n lý các kho n óng góp b t bu c; ngu n vi n tr , tài tr , óng góp t nguy n, u thác c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c; ngu n tài chính h tr t ngân sách nhà nư c; b) T ch c thNm nh, xét ch n chương trình, d án ho c các ho t ng phi d án mà Qu có th h tr kinh phí trình c p có thNm quy n phê duy t ho c quy t nh theo thNm quy n; c) H tr tài chính cho các chương trình, d án, Qu B o v và phát tri n r ng c p t nh ho c các ho t ng phi d án; d) Ch o, hư ng d n, ki m tra, giám sát các i tư ng trong vi c qu n lý và s d ng ngu n kinh phí do Qu h tr ; ) Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v th ng kê, k toán, ki m toán và ch báo cáo v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; e) B o toàn, phát tri n ngu n v n c a Qu và bù p chi phí qu n lý; g) Hư ng d n, trao i kinh nghi m v nghi p v qu n lý Qu ; h) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao. 2. Quy n h n a) Phân b kinh phí cho t ng chương trình, d án ho c các ho t ng phi d án theo k ho ch hàng năm ư c phê duy t; b) Ki m tra, ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n chương trình, d án ho c các ho t ng phi d án ư c Qu h tr ; c) ình ch , thu h i kinh phí ã h tr khi phát hi n t ch c, h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn vi ph m cam k t v s d ng kinh phí ho c vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; d) Ki n ngh v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ban hành, b sung, s a i các quy nh v i tư ng, ho t ng ư c h tr t Qu . i u 4. T ch c Qu 1. H i ng qu n lý Qu g m có 09 thành viên sau: a) Ch t ch H i ng là Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph trách Lâm nghi p; b) Phó Ch t ch H i ng ư c c trong s các y viên H i ng; c) Các y viên H i ng:
  3. - C c trư ng C c Lâm nghi p; - C c trư ng C c Ki m lâm; - 04 i di n lãnh o c p V c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: V K ho ch; V Tài chính; V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; V H p tác qu c t ; - 01 i di n lãnh o c p V c a B K ho ch và u tư; - 01 i di n lãnh o c p V c a B Tài chính. H i ng qu n lý Qu ho t ng theo ch kiêm nhi m; ch làm vi c, nhi m v , quy n h n c a các thành viên H i ng do Ch t ch H i ng phân công theo i u l v t ch c và ho t ng c a H i ng qu n lý Qu do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. H i ng qu n lý Qu ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a mình trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và pháp lu t. 2. Ban Ki m soát Qu : G m có 3 ho c 5 thành viên ho t ng theo ch kiêm nhi m, do H i ng qu n lý Qu quy t nh. Trư ng ban Ki m soát Qu do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu . Nhi m v , quy n h n c th c a Ban Ki m soát Qu do H i ng qu n lý Qu quy nh. 3. Ban i u hành Qu , t t i C c Lâm nghi p: a) Cơ c u t ch c g m: Giám c, m t Phó Giám c, K toán trư ng và các b ph n giúp vi c. - Giám c Qu : do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a H i ng qu n lý Qu ; ho t ng theo ch chuyên trách ho c kiêm nhi m. - Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó Giám c, K toán trư ng và vi c thành l p, gi i th các b ph n giúp vi c Ban i u hành Qu ư c th c hi n theo quy nh t i i u l v t ch c và ho t ng c a Qu . b) Nhi m v , quy n h n c a Ban i u hành Qu theo quy nh t i i u l v t ch c và ho t ng c a Qu và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 5. H i ng qu n lý Qu có trách nhi m ch o Ban i u hành Qu ; ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng và trình B phê duy t i u l v t ch c và ho t ng c a Qu . i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  4. i u 7. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Lâm nghi p, Thành viên H i ng qu n lý Qu , Ban i u hành Qu , Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Văn phòng Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các B : KH và T, Tài chính; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các cơ quan, ơn v thu c B NN và PTNT; - Website Chính ph , Website B NN và PTNT; H a c Nh - Lưu: VT, V TCCB, C c Lâm nghi p.
Đồng bộ tài khoản