Quyết định số 115/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 115/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115/1999/QĐ-TTg về việc thành lập trường Cao đẳng bán công Hoa Sen do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 115/1999/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 20/UB-VX ngày 04 tháng 01 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1058/BKH/KHGDMT ngày 13 tháng 02 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1166/TCCB ngày 23 tháng 02 năm 1999, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại công văn số 48/TTr-TCCP ngày 05 tháng 3 năm 1999, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen trên cơ sở Trường Nghiệp vụ tin học và quản lý bán công Hoa Sen. Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mục tiêu, phương thức đào tạo của trường. Điều 3. Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen nằm trong hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng, được hưởng mọi chế độ, chính sách của Nhà nước quy định cho hệ thống Đại học và Cao đẳng; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Điều 4. Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo luật pháp, theo quy chế trường bán công do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo Điều lệ của trường do Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt sau khi thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 6. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
  2. phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản