Quyết định số 115/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
6
download

Quyết định số 115/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115/2004/QĐ-UB về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 115/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG K T XE N I THN NĂM 2004 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 90/2001/Q -UB ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph Xét ngh c a S Giao thông Công chánh (công văn s 364/GT-GT ngày 18 tháng 3 năm 2004) ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2004 trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Th trư ng các s -ban-ngành thành ph , các t ch c, oàn th , ơn v óng trên a bàn thành ph H Chí Minh và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã căn c vào ch c năng nhi m v c a ơn v mình và n i dung k ho ch nói t i i u 1 xây d ng k ho ch và bi n pháp c th t ng a bàn, ơn v nh m th c hi n t t k ho ch Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2004 chung c a thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ban-ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, các t ch c, oàn th , ơn v doanh nghi p và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, các PCT - y ban M t tr n T qu c thành ph - Các s , ban, ngành thành ph - UBND các qu n-huy n - Các oàn th , các cơ quan Báo ài - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH - Lưu ( T/Thg)
  2. Nguy n Văn ua Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG K T XE N I THN NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 115 /2004/Q -UB ngày 27 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông. Th c hi n Quy t nh s 90/2001/Q -UB ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành k ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001-2005. y ban nhân dân thành ph ra K ho ch th c hi n chương trình ch ng k t xe n i th năm 2004 ti p t c làm gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn thành ph như sau : I.- M C TIÊU NHI M V : Năm 2003, tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn thành ph không nh ng ã ư c ki m ch gia tăng mà còn gi m áng k . Tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph ã có nh ng chuy n bi n tích c c, nhưng ó m i là k t qu bư c u và chưa b n v ng, chưa ng u. ti p t c Ny m nh b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn, y ban nhân dân thành ph ra nhi m v , m c tiêu và các bi n pháp ch y u nh m ph n u gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông trong năm 2004 sau ây : 1. Phương hư ng t ch c th c hi n : - T ng k t, rút kinh nghi m vi c th c hi n Quy t nh s 07/2003/ Q -UB ngày 08 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ch ng k t xe n i th năm 2003 trên a bàn thành ph H Chí Minh - Ti p t c gi i quy t c p bách tình tr ng ùn t c giao thông t i các ư ng chính, các giao l , t i các i m t p trung ông ngư i và phương ti n, b o m t ch c i l i h p lý, có tr t t và không x y ra ùn t c.
  3. - H n ch d n s i l i b ng các lo i xe 02 bánh g n máy, gi m b t tình tr ng vi ph m lu t giao thông, gi m b t tai n n giao thông nghiêm tr ng gây ch t ngư i. - H n ch các lo i xe t i lưu thông trong n i ô thành ph . Ch m d t tình tr ng u xe dư i lòng ư ng trên các tr c chính gây ùn t c giao thông và tai n n giao thông. - T p trung ch o thi công-hoàn thành các công trình h t ng giao thông tr ng i m và Ny m nh hoàn thi n qui ho ch và các nghiên c u khác v t ch c giao thông và an toàn giao thông. 2. Các ch tiêu ph n u: Các ch tiêu chung có ý nghĩa then ch t là : - Gi m ít nh t 40% v s v tai n n giao thông và thi t h i s ngư i ch t và s ngư i b thương do tai n n giao thông gây ra trên a bàn thành ph so v i năm 2003. - Gi m ít nh t 50% v s v ùn t c giao thông trên a bàn thành ph so v i năm 2003 và có ít nh t 90% s v ùn t c ư c gi i t a trong vòng 20 phút. - Không x y ra t t p ua xe trái phép. Không t n t i các t i m xe khách và các b n ò ngang ho t ng trái phép. - Có ít nh t 60% s tuy n ư ng có lòng ư ng r ng trên 7 mét khu v c n i thành và ít nh t 20% s phư ng gi i t a tri t các trư ng h p l n chi m v a hè trái phép làm d ch v và kinh doanh buôn bán. Căn c nhi m v chung nói trên, Giám c các s -ban-ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n tùy ch c năng nhi m v ra nh ng ch tiêu c th c a ngành mình, a phương mình trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông. II.- CÁC GI I PHÁP VÀ N I DUNG CÔNG TÁC C TH : Gi i pháp 1 : Ti p t c h n ch lưu hành các lo i xe cá nhân. - Thư ng xuyên t ch c t ng ki m tra Gi y phép lái xe 02 bánh g n máy iv ih c sinh t p trung t i các trư ng h c. - Tăng cư ng ki m tra công tác ào t o sát h ch và c p Gi y phép lái xe. Kiên quy t x lý thu h i gi y phép i v i các cơ s không tiêu chuNn ho t ng, qu n lý l ng l o ho c có tiêu c c trong ào t o sát h ch c p Gi y phép lái xe. - Ti p t c nghiên c u xu t các gi i pháp h n ch lưu hành các lo i xe cá nhân. - Ti p t c nghiên c u xây d ng phân tuy n các ư ng song hành cho xe 02 bánh lưu thông trên các tr c giao thông tr ng i m.
  4. - Xây d ng b sung các hành lang dành riêng cho ngư i i b trên a bàn thành ph . T p trung hoàn ch nh khu ph i b trên ư ng ng Kh i, ư ng Lưu Văn Lang, ư ng Nguy n An Ninh. - Nghiên c u xây d ng d n h th ng các bãi gi xe 02 bánh và 04 bánh, c bi t a bàn các qu n 1, qu n 3, qu n 5 và qu n Phú Nhu n, k c bãi u xe nhi u t ng. Gi i pháp 2 : K t h p ch t ch vi c giáo d c v b o m tr t t an toàn giao thông v i tăng cư ng x ph t nghiêm các vi ph m lu t l giao thông phát huy hi u qu c a chương trình. - Công an thành ph và Công an các qu n-huy n ph i h p th c hi n : + Tăng cư ng ki m tra, x ph t các trư ng h p xe 02 bánh lưu thông trên làn dành riêng cho xe ô tô. + Tăng cư ng ki m tra, x ph t các trư ng h p vi ph m làm nh hư ng nghiêm tr ng n giao thông công c ng như : u xe trên ư ng c m, u xe các giao l và trong vòng xoay,v.v… + Tăng cư ng tu n tra ki m soát, x ph t các trư ng h p u xe trái phép, l n chi m lòng l ư ng buôn bán. - Tăng cư ng l c lư ng t ch c và i u ch nh phân lu ng giao thông, c i t o kích thư c hình h c các giao l m i ư c m thông. Gi i pháp 3 : C i t o, gi i t a nhanh các i m ùn t c giao thông và có nguy cơ x y ra tai n n giao thông. - Nghiên c u c i t o m t s nút giao thông (danh sách trong Ph l c 1 ính kèm). - Tăng cư ng các bi n pháp i u ti t giao thông ngay trong quý II : + L p t dãy phân cách t i u các giao l trên nh ng tuy n ư ng có b r ng hơn 04 làn xe h n ch tình tr ng xe ch y l n tuy n. + B sung bi n báo “c m r trái” t i các giao l thư ng xuyên ùn t c giao thông. + B sung k v ch “băng ư ng” dành riêng cho b hành t i các giao l . + L p t thay th k p th i h th ng èn tín hi u giao thông cũ b ng h th ng èn m i theo m u mã th ng nh t. + Kh o sát, k v ch sơn “d ng 02 bư c” t i các giao l có m t lưu thông cao, có lư ng xe r trái l n. + L p t b sung h th ng èn tín hi u giao thông t i các giao l có m t lưu thông cao ho c chưa có èn (danh sách trong Ph l c 2 ính kèm).
  5. + L p t bi n báo “c m u xe” trên m t s tuy n ư ng (danh sách trong Ph l c 3 ính kèm). - Nghiên c u xây d ng các công trình c u vư t ho c h m chui dành cho ngư i i b (danh sách trong Ph l c 4 ính kèm). - l p t dãy phân cách, xây d ng v a hè và h th ng thoát nư c d c tuy n ư ng Xuyên á trên a bàn thành ph trong quý II. Gi i pháp 4 : T ch c phân lu ng và i u ch nh giao thông t i các khu v c và trên các hành lang giao thông : - Hành lang ư ng Ph m Vi t Chánh-Nguy n Th Minh Khai-C ng Quỳnh (qu n 1). - Khu v c c u Ông Lãnh- ư ng Khánh H i-c u Kênh T (qu n 4). - Hành lang ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa-Nguy n Văn Tr i và ư ng Phan ình Phùng-Hai Bà Trưng-Lê Văn S (qu n 3, ph c v thi công h th ng thoát nư c Nhiêu L c-Th Nghè). - Hành lang ư ng inh Tiên Hoàng-Bùi H u Nghĩa (Bình Th nh) - Hành lang ư ng Lê Quang nh-Phan Văn Tr (Bình Th nh). - Hành lang ư ng 3 tháng 2 ( o n t ư ng Nguy n Tri Phương n vòng xoay Công trư ng Dân Ch ). - Hành lang ư ng Võ Văn T n-Nguy n Th Minh Khai (qu n 1-3). - Hành lang ư ng Tr n Hưng o-Nguy n Trãi (qu n 1-5). - Hành lang ư ng Lãnh Binh Thăng-Lê i Hành (qu n 11) - Khu v c c u Nh Thiên ư ng. - Khu v c hai ư ng d c kênh Nhiêu L c-Th Nghè. Gi i pháp 5 : H n ch xe t i lưu thông trong n i ô thành ph . - Công b danh m c các ư ng lân c n hành lang xe t i cho phép xe t i lưu thông ban ngày gi i quy t nhu c u v n t i th c t c a các doanh nghi p trú óng trên các ư ng này ; th c hi n trư c ngày 15 tháng 5 năm 2004. - Ti p t c theo dõi tình hình ho t ng c a xe t i trong n i ô thành ph , ti n t i xem xét c m xe t i n ng lưu thông xuyên tâm thành ph vào ban ngày trên các hành lang còn l i khi ã chuNn b t t hành lang lưu thông bên ngoài ( ư ng vành ai Qu c l 1A). - Hoàn thành ưa vào s d ng các b n bãi xe t i c a ngõ thành ph .
  6. Gi i pháp 6 : T p trung ch o thi công-hoàn thành các công trình h t ng giao thông tr ng i m : - C u Kênh T . - ư ng Bình Thu n-Hi p Phư c. - ư ng Trư ng Chinh. - C u ư ng Bình Tri u 2. - C u Tân Thu n 2. - C u vư t ư ng Trư ng Chinh-C ng Hòa. - ư ng Nguy n Văn Tr i-Nam Kỳ Kh i Nghĩa. - C u Phú M . Ny m nh th c hi n các d án nghiên c u qui ho ch và u tư giao thông ô th , trư c m t là các d án : - Nút giao vư t ư ng Lê i Hành-Lãnh Binh Thăng-3 tháng 2. - Nút giao vư t vòng xoay ngã sáu Công trư ng Dân Ch . - Nút giao vư t ngã sáu Ngô Gia T . - Nút giao vư t ngã b y Lý Thái T . - Nút giao vư t bùng binh Cây Gõ. - Nâng c p t i tr ng H.30 c u inh B Lĩnh. Gi i pháp 7 : Nghiên c u u tư m r ng các ư ng liên qu n nh h p và thư ng xuyên ùn t c giao thông như : Lũy Bán Bích (Tân Bình), Hòa Bình, Âu Cơ, L c Long Quân (qu n 11), Phan Văn Tr (qu n Bình Th nh) Gi i pháp 8 : u tư phát tri n nhanh lo i hình phương ti n v n t i hành khách công c ng có kh i lư ng l n ( ư ng s t n i ô) ; nghiên c u xu t các gi i pháp ưu tiên cho ho t d ng xe buýt. Gi i pháp 9 : Ti p t c ch nh trang h th ng v a hè và công viên cây xanh. Gi i pháp 10 : Tăng cư ng qu n lý và ki m soát giao thông b ng h th ng bi n báo và thi t b quan sát. T p hu n, ào t o chuyên viên qu n lý và i u hành h th ng èn tín hi u giao thông t i trung tâm ã ư c xây d ng theo Ti u d án Tăng cư ng năng l c qu n lý giao thông ô th thành ph .
  7. III.- NHI M V C TH C A T NG ƠN VN : 1. Th trư ng các S -ban-ngành thành ph , y ban M t tr n T qu c thành ph và các oàn th thành viên và y ban nhân dân các qu n-huy n, căn c vào ch c năng nhi m v c a mình, có trách nhi m tri n khai ph i h p th c hi n k ho ch này. 2. Công an thành ph t p trung ki m tra, cương quy t x ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m lu t l giao thông (các gi i pháp 1 và 2) và ph i h p v i S Giao thông công chánh t ch c phân lu ng giao thông (các gi i pháp 3, 4, 5 và 11) ; th c hi n các bi n pháp ngăn ng a có hi u qu và x lý nghiêm minh, k p th i m i bi u hi n tiêu c c n i b trong m t b ph n C nh sát giao thông. 3. S Giao thông Công chánh t p trung ch o các công trình c i t o, t ch c giao thông công c ng trên a bàn thành ph . Ki m tra ch t ch ch t lư ng sơn k v ch, bi n báo, dãy phân cách, h th ng èn tín hi u giao thông ; ch t lư ng và ti n các d án c u, ư ng, x lý nghiêm minh, k p th i các vi ph m nh hư ng ch t lư ng và ti n ; ngăn ng a có hi u qu và x lý nghiêm minh, k p th i m i bi u hi n tiêu c c trong thanh tra giao thông, c p phép lái xe. 4. Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph ph i h p v i y ban M t tr n T qu c thành ph và Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, các oàn th thành viên c a M t tr n T qu c, S Văn hóa và Thông tin và các ơn v liên quan t ch c tuyên truy n ph bi n n i dung k ho ch, giáo d c v lu t l giao thông, v ch trương chính sách c a thành ph trong vi c h n ch lưu thông các lo i xe cá nhân nh m gi m b t ùn t c giao thông và tai n n giao thông. 5. S Giáo d c và ào t o v n ng và t ch c cho h c sinh i h c b ng xe ưa ón t p th , b ng phương ti n giao thông công c ng (h n ch i l i b ng xe cá nhân) ; ch ng ph i h p v i S Giao thông Công chánh và y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã s t i gi i t a tình tr ng ùn t c giao thông trư c c ng trư ng. 6. Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t thành ph ph i h p v i S Giao thông Công chánh, Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n th c hi n các bi n pháp phòng tránh ùn t c giao thông và tai n n giao thông trư c c ng các khu công nghi p, khu ch xu t t p trung ông ngư i và phương ti n lưu thông. 7. S Thương m i và S Y t ph i h p v i Chính quy n a phương t ch c ki m tra, ch o gi i quy t không ùn t c giao thông t i các ch , siêu th , b nh vi n,v.v… 8. Vi n Kinh t thành ph và Ki n trúc sư trư ng thành ph t p trung ch o th c hi n nhanh các công trình nghiên c u v qui ho ch ô th , qui ho ch giao thông và qu n lý tr t t ô th thành ph . 9. S K ho ch và u tư, S Giao thông Công chánh và S Tài chính ch o gi i quy t nhanh các th t c và xu t b trí v n cho nh ng công trình, d án có tính c p bách th c hi n t t k ho ch này. 10. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m chính v tình hình b o m tr t t an toàn giao thông, tr t t lòng l ư ng trên a bàn do mình ph
  8. trách, c bi t các ch , siêu th , trư ng h c, nh ng nơi t p trung ông ngư i và phương ti n lưu thông. 11. Ban ch o c i cách hành chính ch trì ph i h p Ban An toàn giao thông thành ph và y ban nhân dân qu n Phú Nhu n nghiên c u t ng k t thí i m phân c p qu n lý tr t t an toàn giao thông, k p th i nhân r ng n i dung phân c p và kinh nghi m th c hi n các qu n-huy n. 12. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên theo dõi, giúp Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t k p th i các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n k ho ch này. IV.- T CH C TH C HI N : 1. S Giao thông Công chánh, S K ho ch và u tư, Công an thành ph có k ho ch ph i h p các S -ban-ngành khác c a thành ph , v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , v i các t ch c, oàn th , v i y ban nhân dân các qu n-huy n tri n khai th c hi n ng b k ho ch Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2004 trên a bàn thành ph . Thư ng xuyên ki m tra, báo cáo nh kỳ hàng tháng, xu t Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c c a t ng ơn v trong quá trình th c hi n. 2. Yêu c u Th trư ng các S -ban-ngành thành ph , các t ch c oàn th , ơn v óng trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã căn c vào ch c năng nhi m v c a ơn v mình và n i dung k ho ch này xây d ng k ho ch và bi n pháp c th nh m th c hi n t t k ho ch Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2004 chung c a thành ph . Trên cơ s k ho ch c th , l p d toán chi ti t v các công vi c c a ơn v mình, trình cơ quan thNm quy n xét duy t cho th c hi n. Trong quá trình th c hi n có gì khó khăn vư ng m c c n báo cáo ngay v i Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ư c ch o gi i quy t k p th i. 3. y ban nhân dân thành ph ch trì h p giao ban nh kỳ v i các ơn v ki m i m tình hình th c hi n, t ch c sơ t ng k t hàng quý, năm, xu t báo cáo v i Thư ng tr c Thành y và H i ng nhân dân thành ph v k ho ch th c hi n chương trình cho nh ng năm ti p theo./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản