Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
121
lượt xem
7
download

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg về việc ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 115/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V CÔNG KHAI QU N LÝ, S D NG TÀI S N NHÀ NƯ C T I CƠ QUAN NHÀ NƯ C, ƠN VN S NGHI P CÔNG L P VÀ T CH C Ư C GIAO QU N LÝ, S D NG TÀI S N NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007; Căn c Lu t Qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c ngày 03 tháng 6 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p công l p và t ch c ư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; các cơ quan khác Trung ương, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
  2. - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b). QUY NNH V CÔNG KHAI QU N LÝ, S D NG TÀI S N NHÀ NƯ C T I CƠ QUAN NHÀ NƯ C, ƠN VN S NGHI P CÔNG L P VÀ T CH C Ư C GIAO QU N LÝ, S D NG TÀI S N NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 115/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. 1. i tư ng áp d ng: Cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p công l p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p (sau ây g i chung là cơ quan, ơn v , t ch c) ư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. Vi c công khai i v i tài s n nhà nư c thu c ph m vi bí m t nhà nư c, tài s n nhà nư c t i các cơ quan, ơn v l c lư ng vũ trang thu c B Qu c phòng, B Công an và tài s n c a cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài th c hi n theo quy nh riêng c a Th tư ng Chính ph . 2. Ph m vi áp d ng: Vi c công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c theo Quy nh này th c hi n i v i các lo i tài s n sau: nhà, v t ki n trúc, công trình xây d ng, phương ti n i l i, tài s n ư c quy nh là tài s n c nh (h u hình) theo quy nh c a nhà nư c v ch qu n lý tài s n c nh ư c hình thành t ngu n ngân sách, có ngu n g c ngân sách; tài s n là hàng vi n tr , quà bi u, t ng cho c a các công tác, cá nhân trong và ngoài nư c; tài s n ư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, ư c Nhà nư c giao cho các cơ quan, ơn v , t ch c qu n lý, s d ng. i u 2. Nguyên t c công khai Cung c p y , k p th i, chính xác các thông tin v qu n lý, s d ng tài s n công khai, phù h p v i t ng i tư ng cung c p và ti p nh n thông tin thông qua nh ng hình th c quy nh t i i u 3 c a Quy nh này. i u 3. Hình th c công khai 1. Vi c công khai qu n lý, s d ng tài s n theo Quy nh này ư c th c hi n thông qua các hình th c sau:
  3. a) Công b trong các kỳ h p thư ng niên c a cơ quan, ơn v , t ch c; b) Phát hành n phNm; c) Niêm y t công khai t i tr s làm vi c c a cơ quan, ơn v , t ch c; d) Thông báo b ng văn b n n các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan; ) ưa lên trang thông tin i n t ; e) Thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng. 2. Căn c vào n i dung công khai, i tư ng công khai, m c ích công khai, th i i m công khai và i u ki n th c t c a các cơ quan, ơn v , t ch c ư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c; B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ch c Trung ương (dư i ây g i chung là B , cơ quan Trung ương) và Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh hình th c công khai i v i các n i dung th c hi n công khai theo quy nh t i i u 4, i u 5, i u 6, i u 7 và i u 8 cho các cơ quan, ơn v , t ch c thu c ph m vi qu n lý, m b o hi u qu , ti t ki m. Chương 2. QUY NNH V N I DUNG CÔNG KHAI QU N LÝ S D NG TÀI S N NHÀ NƯ C i u 4. Công khai ch qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c xây d ng và công b công khai quy ch v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c áp d ng trong ph m vi cơ quan, ơn v , t ch c. 2. Th i i m công khai các n i dung quy nh t i kho n 1 i u này ch m nh t 30 ngày k t ngày các quy ch nói trên có hi u l c thi hành. i u 5. Công khai kinh phí, k ho ch u tư, mua s m, trang b tài s n nhà nư c 1. Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c ư c giao, các B , cơ quan Trung ương và y ban nhân dân các c p công khai vi c phân b d toán kinh phí u tư, mua s m, trang b tài s n nhà nư c i v i các ơn v thu c ph m vi qu n lý. 2. Căn c vào d toán ngân sách ư c giao, cơ quan, ơn v , t ch c công khai d toán, s lư ng, ch ng lo i, k ho ch và phương th c u tư, mua s m, trang b tài s n nhà nư c và k t qu th c hi n c a ơn v mình. 3. Th i i m công khai các quy nh t i kho n 1 i u này ch m nh t là 30 ngày k t ngày d toán kinh phí u tư mua s m tài s n ư c c p có thNm quy n phê duy t; th i i m công khai các quy nh t i kho n 2 i u này ch m nh t là 30 ngày k t ngày vi c mua s m, trang b tài s n nhà nư c hoàn thành. i u 6. Công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c.
  4. 1. Các cơ quan, ơn v , t ch c ư c giao tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c th c hi n công khai: s lư ng, giá tr tài s n nhà nư c (bao g m nguyên giá và giá tr còn l i) ư c giao, hình th c s d ng, m c ích s d ng i v i nh ng lo i tài s n thu c ph m vi quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Quy nh này. 2. Các ơn v , t ch c ư c phép cho thuê tài s n nhà nư c ph i th c hi n công khai s lư ng, ch ng lo i tài s n, phương th c cho thuê và vi c qu n lý, s d ng các kho n thu t vi c cho thuê tài s n nhà nư c. 3. Trư ng h p ư c ngư i bán, ngư i cung c p tr hoa h ng, chi t kh u hàng bán ho c khuy n mãi thì ph i th c hi n thông báo công khai vi c nh n và x lý các kho n này theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các n i dung công khai quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này ph i ư c công khai nh kỳ hàng năm, ch m nh t sau 30 ngày k t ngày k t thúc năm dương l ch. i u 7. Công khai vi c i u chuy n, thanh lý, bán, chuy n như ng và các hình th c chuy n i s h u khác i v i tài s n nhà nư c. nh kỳ hàng năm, ch m nh t sau 30 ngày k t ngày k t thúc năm dương l ch, cơ quan, ơn v , t ch c ư c giao tr c ti p qu n lý s d ng tài s n ph i thông báo công khai s lư ng, ch ng lo i và giá tr tài s n i u chuy n, nh n i u chuy n, tài s n thanh lý, tài s n bán, chuy n như ng, tài s n tiêu h y, tài s n ph i chuy n i hình th c s h u cũng như công khai các kho n thu và các chi phí liên quan theo ch quy nh. i u 8. Công khai vi c qu n lý, s d ng các tài s n ư c vi n tr , quà bi u, t ng cho. Trong th i gian 30 ngày k t ngày ti p nh n tài s n t ngu n vi n tr , bi u, t ng cho; cơ quan, ơn v ư c nh n vi n tr , quà bi u, t ng cho ph i công khai quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n và phương án s d ng tài s n t i ơn v mình và báo cáo cơ quan qu n lý c p trên theo quy nh. Chương 3. QUY NNH CH BÁO CÁO CÔNG KHAI QU N LÝ S D NG TÀI S N NHÀ NƯ C i u 9. Ch báo cáo tình hình th c hi n công khai và tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. 1. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan thu c trung ương; Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o th c hi n t ng h p và công b s li u v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c thu c ph m vi qu n lý và báo cáo tình hình th c hi n công khai v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c g i B Tài chính trong th i gian ch m nh t 60 ngày k t ngày k t thúc năm dương l ch. 2. B trư ng B Tài chính t ng h p và công b s li u qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c c a các B , ngành, t ch c thu c trung ương và a phương trong c nư c báo
  5. cáo Chính ph trình Qu c H i trong th i gian ch m nh t 90 ngày k t ngày k t thúc năm dương l ch. 3. B trư ng B Tài chính quy nh c th m u bi u v tình hình th c hi n quy nh v công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c và tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. i u 10. Ki m tra và giám sát th c hi n 1. Các B , cơ quan trung ương và y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c c a các ơn v thu c ph m vi qu n lý. 2. y ban M t tr n t qu c các c p, các t ch c chính tr - xã h i, các t ch c oàn th trong cơ quan, ơn v và nhân dân tham gia giám sát vi c th c hi n công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c theo các quy nh t i Quy nh này. i u 11. Ch t v n 1. Các t ch c, ơn v , cá nhân thu c i tư ng ư c ti p nh n thông tin công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c theo các quy nh c a Quy nh này có quy n ch t v n cơ quan, t ch c, ơn v v các n i dung công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. 2. Vi c ch t v n ư c th c hi n theo quy ch công khai, dân ch cơ s ; quy nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. i u 12. Tr l i ch t v n Ngư i có trách nhi m th c hi n công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c theo quy nh c a Quy nh này ph i tr l i ch t v n v các n i dung công khai cho ngư i ch t v n ch m nh t không quá 30 ngày k t ngày ti p nh n n i dung ch t v n. Trư ng h p n i dung ch t v n ph c t p, c n nhi u th i gian chuNn b tr l i ư c gia h n thêm 15 ngày song ph i thông báo n ngư i ch t v n trong vòng 5 ngày k t khi h t h n l n u. Vi c tr l i ch t v n ph i ư c th c hi n b ng hình th c tr c ti p ho c văn b n và g i t i ngư i ch t v n. Chương 4. TRÁCH NHI M T CH C TH C HI N i u 13. X lý vi ph m Cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân không th c hi n úng nh ng quy nh v công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c quy nh t i Quy nh này thì th trư ng cơ quan, ơn v và các cá nhân có liên quan tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
  6. i u 14. Trách nhi m thi hành 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n, ki m tra các B , cơ quan trung ương và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c thi hành Quy nh này. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan Trung ương, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy nh này. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản