intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1153/2011/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

101
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1153/2011/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH PHÚ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 1153/2011/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Xét đề nghị của Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 66/TTr-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2011) và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (tại Văn bản số 585/BC-STP ngày 11 tháng 7 năm 2011), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy định sau: - Bảng Đơn giá 1m2 nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất. - Đơn giá các bộ phận của nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất. - Bảng tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị của nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất. Điều 2. Các quy định tại Điều 1 trên đây được áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên cho việc: - Tính giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc hoặc vào mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật. - Bồi thường nhà, công trình gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định. - Giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhi ệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Đình Cự FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN 1
  2. Phu luc 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2