Quyết định số 116/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 116/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2001/QĐ-BTC về việc bổ sung, sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi theo chính sách ưu đãi thuế mặt hàng xe máy quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2001/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 116/2001/Q /BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C B SUNG, S A I M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI THEO CHÍNH SÁCH ƯU ÃI THU M T HÀNG XE MÁY QUY NNH T I BI U THU NH P KH U ƯU ÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 1944/1998/Q -BTC NGÀY 25/12/1998 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c tình hình th c hi n Quy t nh s 1944/1998/Q -BTC ngày 25/12/1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy nh thu su t thu nh p kh u ưu ãi theo t l n i a hoá i v i các s n ph m, ph tùng thu c ngành cơ khí- i n- i n t . Sau khi trao i ý ki n v i B Công nghi p và T ng c c H i quan Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T NNH: i u 1: B sung, s a i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi theo chính sách ưu ãi thu i v i m t hàng xe máy quy nh t i i m 1.1, Bi u thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh s 1944/1998/Q -BTC ngày 25/12/1998 c a B trư ng B Tài chính như sau: T l n i a hoá t ư c (%) Thu su t th nh p khNu theo chính sách ưu ãi thu 1- Trên 0 n 20 60 2- Trên 20 n 30 50 3- Trên 30 n 40 40 4- Trên 40 n 50 30 5- Trên 50 n 60 20 6- Trên 60 n 70 10
  2. 7- Trên 70 n 80 5 8- Trên 80 3 i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p khNu ã n p cho cơ quan H i quan t 01/01/2001. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản