Quyết định Số: 1169/QĐ-BXD

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 1169/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH ĐỂ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:"ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ NHẰM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1169/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1169/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH ĐỂ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:"ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ NHẰM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tại công văn số 800/VKTQH-KHKT ngày 07/12/2009 về việc nghiệm thu đề tài: "Điều tra khảo sát, đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng đô thị nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu đề tài: "Điều tra khảo sát, đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng đô thị nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Hội đồng gồm 11 thành viên (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký tới khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG
  2. Nơi nhận: - Như điều 3; - Chủ nhiệm đề tài; - Lưu: VP, Vụ KHCN&MT. Nguyễn Hồng Quân DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHKT CHUYÊN NGÀNH (Kèm theo Quyết định số: 1169 /QĐ-BXD ngày 16 tháng 12 năm 2009) Chủ tịch hội đồng: 1. TS. Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Thư ký Hội đồng: 2. ThS. Quách Thị Huệ Linh - Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ&MT Uỷ viên phản biện: 3. PGS.TS. Lê Hồng Kế - Giám đốc trung tâm Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững - Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam. 4. GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Các uỷ viên khác: 5. TS. Nguyễn Trung Hoà - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ&MT 6. PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật 7. PGS.TS. Lưu Đức Hải - Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị 8. TS. Lê Đình Tri - Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc quy hoạch 9. ThS. Lê Vinh - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Hà Nội. 10. TS. Trương Văn Quảng - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch ĐT-NT 11. PGS.TS. Lê Đức Thắng - Trưởng khoa Quy hoạch trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  3. Khách mời: 1. ThS. Nguyễn Công Thịnh - Chuyên viên Vụ KHCN&MT.
Đồng bộ tài khoản