Quyết định số 1173/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 1173/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1173/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1173/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1173/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH THÀNH L P BAN T CH C IH I I BI U TOÀN QU C CÁC DÂN T C THI U S VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 1004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph thành l p Ban Ch o i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban T ch c i h i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam (sau ây g i t t là Ban T ch c) g m các thành viên sau ây: 1. Ông Giàng Seo Ph , B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c – Trư ng ban; 2. Ông B Trư ng Thành, Phó Ch nhi m Thư ng tr c y ban Dân t c – Phó Trư ng ban Thư ng tr c; 3. Ông Nguy n Khánh Toàn, Th trư ng Thư ng tr c B Công an – Phó Trư ng ban; 4. Bà Tr n Th Hà, Th trư ng B N i v - Trư ng Ban Thi ua Khen thư ng Trung ương – Phó Trư ng ban; 5. Ông Nguy n Thành Hưng, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông – Phó Trư ng ban; 6. Ông Ph m S Danh, Th trư ng B Tài chính – Phó Trư ng ban; 7. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch – Phó Trư ng ban; 8. Ông Ph m Văn Phư ng, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph - Phó Trư ng ban; 9. Ông ào Văn Bình, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i – Phó Trư ng ban; 10. Ông Vũ Văn Hi n, T ng Giám c ài Truy n hình Vi t Nam – thành viên;
  2. 11. Ông Bùi Văn Hu n, Phó Ch nhi m T ng c c Chính tr Quân i nhân dân Vi t Nam, B Qu c phòng – thành viên; 12. Ông Nguy n Bá Th y, Th trư ng B Y t - thành viên; 13. Bà Hoàng Minh Nguy t, Phó T ng Giám c ài Ti ng nói Vi t Nam - thành viên; 14. Ông Hà Minh Hu , Phó T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam - thành viên; 15. Ông Hà Hùng, Phó Ch nhi m y ban Dân t c - thành viên; 16. Ông Sơn Phư c Hoan, Phó Ch nhi m y ban Dân t c - thành viên; 17. Ông Hoàng Xuân Lương, Phó Ch nhi m y ban Dân t c - thành viên; M i i di n lãnh o các cơ quan tham gia Ban T ch c: 18. Ông Tr n ình Phùng, y viên Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam - thành viên; 19. Ông inh Văn Luy n, Phó T ng Biên t p Báo Nhân dân - thành viên. i u 2. Ban T ch c có nhi m v : 1. Xây d ng K ho ch t ch c i h i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam trình Ban Ch o phê duy t; t ch c th c hi n K ho ch ã ư c phê duy t. 2. Trư ng Ban T ch c có nhi m v ch o, i u hành ho t ng chung c a Ban, các thành viên và các Ti u ban. 3. Các thành viên và các Ti u ban có trách nhi m th c hi n nhi m v ư c phân công; ph i h p hoàn thành t t K ho ch t ch c i h i. 4. Ban T ch c ư c s d ng con d u c a y ban Dân t c ch o, i u hành công vi c. 5. Ban T ch c t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Kinh phí ho t ng c a Ban T ch c ư c b trí t kinh phí t ch c ih i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trư ng Ban T ch c i h i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam, các thành viên có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG
  3. PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - T nh y, H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Các Ban ch o: Tây B c, Tây Nguyên và Tây Nam B ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các thành viên Ban Ch o; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu Văn thư, P (5b).
Đồng bộ tài khoản