Quyết định Số : 1180/QĐ-HĐTĐNN

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định Số : 1180/QĐ-HĐTĐNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM NH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số : 1180/QĐ-HĐTĐNN

  1. H I Đ NG TĐNN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QHCXD TH ĐÔ HÀ N I NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1180/QĐ-HĐTĐNN Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T Đ NG C A H I Đ NG TH M Đ NH NHÀ NƯ C TH M Đ NH Đ ÁN QUY HO CH CHUNG XÂY D NG TH ĐÔ HÀ N I Đ N NĂM 2030, T M NHÌN Đ N NĂM 2050 CH T CH H I Đ NG TH M Đ NH NHÀ NƯ C TH M Đ NH Đ ÁN QUY HO CH CHUNG XÂY D NG TH ĐÔ HÀ N I Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Xây d ng; Căn c Ngh đ nh 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch Xây d ng; Căn c Quy t đ nh s 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 c a Th tư ng Ch nh ph v vi c thành l p H i đ ng th m đ nh Nhà nư c th m đ nh đ án Quy ho ch chung xây d ng Th đô Hà N i đ n năm 2030, t m nhìn đ n năm 2050; Theo đ ngh c a V trư ng V Ki n trúc, Quy ho ch Xây d ng – B Xây d ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Quy ch ho t đ ng c a H i đ ng th m đ nh Nhà nư c th m đ nh đ án Quy ho ch chung xây d ng Th đô Hà N i đ n năm 2030, t m nhìn đ n năm 2050. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Các thành viên H i đ ng th m đ nh Nhà nư c, các thành viên T chuyên môn giúp vi c H i đ ng và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH H I Đ NG B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Th tư ng Chính ph (đ b/c); - PTTg. Hoàng Trung H i (đ b/c); - Các B : KH&ĐT, GTVT, QP, TC, QP, NN&PTNT, TN&MT, VHTT&DL; - UBND thành ph Hà N i; - Văn phòng BCĐ QH&ĐTXD Vùng Th đô;
  2. - Lưu: VP, KTQH, HĐTĐNN. Nguy n H ng Quân QUY CH HO T Đ NG C A H I Đ NG TH M Đ NH NHÀ NƯ C TH M Đ NH Đ ÁN QUY HO CH CHUNG XÂY D NG TH ĐÔ HÀ N I Đ N NĂM 2030 VÀ T M NHÌN Đ N NĂM 2050 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1180/QĐ-HĐTĐNN ngày 21/12/2009 c a Ch t ch H i đ ng th m đ nh Nhà nư c th m đ nh đ án QHCXD Th đô Hà N i đ n năm 2030 và t m nhìn đ n năm 2050) I. NGUYÊN T C CHUNG Đi u 1. H i đ ng th m đ nh Nhà nư c th m đ nh đ án Quy ho ch chung xây d ng Th đô Hà N i đ n năm 2030 và t m nhìn đ n năm 2050 (sau đây đư c g i t t là H i đ ng th m đ nh) ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph tri n khai th c hi n các ch c năng, nhi m v đư c Th tư ng Chính ph giao t i Quy t đ nh s 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 (sau đây đư c g i t t là Quy t đ nh 1623/QĐ- TTg). II. PHƯƠNG TH C LÀM VI C Đi u 2. Nguyên t c làm vi c c a H i đ ng th m đ nh: - H i đ ng th m đ nh làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , cá nhân ch u trách nhi m v ph n vi c đư c phân công. Ch t ch H i đ ng th m đ nh ho c Phó Ch t ch H i đ ng th m đ nh quy t đ nh các v n đ c a H i đ ng th m đ nh; - H i đ ng th m đ nh làm vi c theo ch đ kiêm nhi m; - H i đ ng th m đ nh có Ch t ch, Phó Ch t ch và các thành viên có tên trong Quy t đ nh 1623/QĐ-TTg và T chuyên môn giúp vi c H i đ ng th m đ nh Nhà nư c (g i t t là T chuyên môn giúp vi c).T chuyên môn giúp vi c do Ch t ch H i đ ng th m đ nh quy t đ nh thành l p; - H i đ ng th m đ nh làm vi c t i Tr s cơ quan B Xây d ng trong su t quá trình ho t đ ng; - Ngu n kinh phí ph c v các ho t đ ng c a H i đ ng th m đ nh do ngân sách nhà nư c c p tr c ti p cho B Xây d ng trên cơ s d toán chi ti t đư c l p theo yêu c u nhi m v th m đ nh đ án Quy ho ch chung xây d ng Th đô Hà N i đ n năm 2030 và t m nhìn đ n năm 2050 và quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Đi u 3. Nhi m v và quy n h n c a Ch t ch, Phó Ch t ch và các thành viên c a H i đ ng th m đ nh đư c nêu c th t i Đi u 3 c a Quy t đ nh 1623/QĐ-TTg. 5
  3. Đi u 4. Nhi m v c a T chuyên môn giúp vi c: T chuyên môn giúp vi c có T trư ng, T phó và các thành viên là đ i di n các cơ quan ch c năng c a B Xây d ng và cơ quan ch c năng c a m t s B , ngành, đ a phương có Lãnh đ o là thành viên c a H i đ ng th m đ nh. T chuyên môn giúp vi c có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Xây d ng và các B , Ngành, đ a phương đ hoàn thành các nhi m v liên quan đ n vi c th m đ nh đ án Quy ho ch chung xây d ng Th đô Hà N i đ n năm 2030 và t m nhìn đ n năm 2050 do Ch t ch H i đ ng th m đ nh giao th c hi n t ch c công vi c th m đ nh, bao g m: - Ti p nh n và ki m tra h sơ đ án quy ho ch, g i h sơ đ án quy ho ch đ n các thành viên H i đ ng th m đ nh, l p và trình duy t k ho ch th m đ nh đ án quy ho ch; - T ng h p các ý ki n c a thành vi n H i đ ng th m đ nh; đ xu t, tr nh Ch t ch H i đ ng xem xét, quy t đ nh nh ng v n đ c n x lý trong quá tr nh th m đ nh đ án quy ho ch (ch n cơ quan tư v n ph n bi n, làm vi c v i ch đ u tư; t ch c tham quan, kh o sát); - Chu n b các n i dung yêu c u b sung, s a đ i h sơ theo yêu c u c a các thành viên H i đ ng th m đ nh trong quá trình th m đ nh, trình Ch t ch H i đ ng (ho c Phó Ch t ch H i đ ng) th ng qua và ký văn b n yêu c u khi đư c y quy n; - Chu n b báo cáo th m đ nh c a H i đ ng th m đ nh, trình Th tư ng Chính ph ; Đi u 5. Các thành viên c a H i đ ng th m đ nh và T chuyên môn giúp vi c có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy ch ho t đ ng này. 6
Đồng bộ tài khoản