Quyết định số 1181/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
81
lượt xem
3
download

Quyết định số 1181/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1181/qđ-ctn về việc cho thôi quốc tịch việt nam do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1181/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 1181/QĐ-CTN Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 110/TTr-CP ngày 08/8/2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i: 569 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa liên bang Đ c; 52 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa dân ch nhân dân Lào; 24 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Đan M ch; 01 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Na Uy; 10 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Séc; 05 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Ba Lan; 50 công dân hi n đang cư trú t i H ng Kông (Trung Qu c); 14 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Hà Lan; 02 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Áo; 09 công dân hi n đang cư trú t i Nh t B n; 01 công dân hi n đang cư trú t i Australia; 166 công dân hi n đang cư trú t i Hàn Qu c (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I C NG HÒA LIÊN BANG Đ C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam) 1. Nguy n Văn Qu c Thư ng, sinh ngày 31/3/1963 t i Th a Thiên Hu Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hufinger Str 45-78199 Braunlingen 2. Nguy n Th Lân, sinh ngày 04/10/1996 t i Đ c Gi i tính: Nam
 2. Hi n trú t i: Hufinger Str 45-78199 Braunlingen 3. Tăn Như n, sinh ngày 11/3/1964 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Am Hirtenfeld 57-91522 Ansbach 4. Tăn Như Ng c Chan Kevin, sinh ngày 21/12/2000 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Am Hirtenfeld 57-91522 Ansbach 5. Tăn Như Ng c Anh, sinh ngày 31/8/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Am Hirtenfeld 57-91522 Ansbach 6. Nguy n Th y, sinh ngày 07/5/1969 t i Qu ng Nam Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Lieber mann 30 04600 Alten burg 7. Tr n Th Vàng, sinh ngày 10/01/1975 t i Qu ng Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: Lieber mann 30 04600 Alten burg 8. Nguy n Th y Tiên, sinh ngày 01/10/1999 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Lieber mann 30 04600 Alten burg 9. Nguy n Minh Vi t, sinh ngày 15/11/1986 t i Khánh Hòa Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neue Str 21-38100 Braunschweig – Neidersachsen Deutschland 10. Vũ H ng Quang, sinh ngày 09/8/1963 t i Ngh An Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Pfaff Str 7 76227 Karlsruhe 11. Vũ Đ c Anh, sinh ngày 15/02/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Pfaff Str 7 76227 Karlsruhe 12. Nguy n Trư ng Thi, sinh ngày 21/7/1958 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Nebelhornstrasse 6/2, 71083 Herren Berg 13. Dương Ng c Long, sinh ngày 30/6/1965 t i Hà Tây Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18 14. Khu t Th Long, sinh ngày 20/8/1965 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18
 3. 15. Dương Linh Linda, sinh ngày 10/10/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18 16. Dương Hoàng Lâm Leon, sinh ngày 23/11/2000 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18 17. Tr n Th Thu Vân, sinh ngày 25/11/1958 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Ben Gurion Ring 82 60437 Frankfurt am main 18. Nguy n Michael Gia Huy, sinh ngày 21/02/2000 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ben Gurion Ring 82 60437 Frankfurt am main 19. Ph m Văn Thư, sinh ngày 14/12/1969 t i B n Tre Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hamburger Str 10.59425 Unna 20. Ph m Gia Long Kevin, sinh ngày 11/6/2000 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hamburger Str 10.59425 Unna 21. Nguy n Th Mai Hương, sinh ngày 12/3/1969 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Ander Friednchshohe. 3-65451 Kelsterbach 22. Tr n Thanh Huy, sinh ngày 26/6/1964 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Haupt Str 63 54441 Taben-Rodt 23. Tr n Hoàng Tu n Anh, sinh ngày 25/5/1982 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Reichenberger Str.51 02763 Ziltan 24. Tr n Hoàng Tú Anh, sinh ngày 18/4/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Reichenberger Str.51 02763 Ziltan 25. Vũ Văn Khao, sinh ngày 05/01/1964 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Amring 3 – 16928 Pritzwalk 26. Vũ Đào Phương Mai, sinh ngày 04/11/2000 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Amring 3 – 16928 Pritzwalk 27. Nguy n Th Kim H nh, sinh ngày 01/7/1970 t i Thái Nguyên
 4. Gi i tính: N Hi n trú t i: Anton Str 44 – Berlin 13347 28. Nguy n Thùy Như, sinh ngày 16/01/1967 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: Erlangerstr. 10, 90408 Numberg 29. Lê Thành Long, sinh ngày 06/6/1998 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Erlangerstr. 10, 90408 Numberg 30. Lê Hoàng Phương Michaela, sinh ngày 20/10/2000 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Erlangerstr. 10, 90408 Numberg 31. Lê Anh H i, sinh ngày 07/01/1955 t i Thanh Hóa Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Siedler Str.5 96215 Lichtenfels 32. Lê Đ c Anh, sinh ngày 14/11/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Siedler Str.5 96215 Lichtenfels 33. Lý Phương Toàn, sinh ngày 02/6/1962 t i C n Thơ Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Marktheidenfelder Weg 2-4 63128 Dietzenbach 34. Lê Kim Ti n, sinh ngày 04/02/1970 t i Phú Th Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Andalnsien Str 3-06124 Halle 35. Vũ Th Thư ng, sinh ngày 20/5/1967 t i Hà Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: Hugenotten Str 9, 9544/8 Bayreuth 36. Lê Vũ H ng Anh, sinh ngày 22/01/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hugenotten Str 9, 9544/8 Bayreuth 37. Lê Vũ Tu n Anh, sinh ngày 07/8/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hugenotten Str 9, 9544/8 Bayreuth 38. Tr n Ng c Thành, sinh ngày 12/7/1958 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hinter den Hoefen 15D 30938 Burgwedel 39. Tr n Ng c Minh Long, sinh ngày 13/5/1998 t i Đ c Gi i tính: Nam
 5. Hi n trú t i: Hinter den Hoefen 15D 30938 Burgwedel 40. Vũ Th Mão, sinh ngày 05/02/1952 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Markt Str.18 99310 Arnstadt 41. Vũ Văn Dũng, sinh ngày 02/5/1956 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Allmendstr 4, 76646 Bruchsal 42. Nguy n Anh Tu n, sinh ngày 20/2/1969 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Universitats Str 9-91054 Erlangen 43. Nguy n Tu n Anh, sinh ngày 30/12/1996 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Universitats Str 9-91054 Erlangen 44. Nguy n Thành Long, sinh ngày 21/5/2000 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Universitats Str 9-91054 Erlangen 45. Ph m Văn L nh, sinh ngày 10/9/1956 t i H i Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Stephan Zantzen Ring 48 18106 Rostock 46. Nguy n Qu c B o, sinh ngày 04/11/1968 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Porcherstr. 80 38440 Wolfsburg 47. Nguy n Qu c Minh Kevin, sinh ngày 22/6/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Porcherstr. 80 38440 Wolfsburg 48. Tr n Th Kim Thoan, sinh ngày 17/9/1961 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Breites – Driesch 50 – 65549 Limburg 49. Nguy n Tư ng Qu ng, sinh ngày 13/02/1965 t i Hà Tây Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kreuzstr. 20 – 01968 Senttenberg 50. Nguy n Anh Tu n, sinh ngày 14/5/1967 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Tennenbacher Str. 14 79395 Neuenburg 51. Đào Tr ng Phư c, sinh ngày 10/12/1988 t i Ti n Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Erikastr. 16, 82110 Germering
 6. 52. Nguy n Xuân Trư ng, sinh ngày 15/7/1972 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Backergasse 8 – 70771 Leinfelden Echterdingen 53. Thái M H ng, sinh ngày 31/7/1964 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin 54. Vũ Anh Anna, sinh ngày 18/9/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin 55. Vũ Nhi Annette, sinh ngày 06/4/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin 56. Vũ Đình An Anthony, sinh ngày 01/4/1996 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin 57. Nguy n Văn Hùng, sinh ngày 04/9/1961 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: St.Peterbuger Str 7 – 18107 – Rostock – Deutchland 58. Nguy n Đ c Chung, sinh ngày 03/7/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: St.Peterbuger Str 7 – 18107 – Rostock – Deutchland 59. Nguy n Đ c Hi u, sinh ngày 26/9/2000 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: St.Peterbuger Str 7 – 18107 – Rostock – Deutchland 60. Võ Thanh Hà, sinh ngày 06/9/1965 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Pritzwalker Str 13 – 10559 Berlin 61. Nguy n Đ c Toàn, sinh ngày 26/7/1964 t i Hà Tây Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Friedrich – Ebert Str. 14, 93051 – Regensburg 62. Nguy n Phương Anh, sinh ngày 18/6/1995 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Friedrich – Ebert Str. 14, 93051 – Regensburg 63. Nguy n Đ c Ánh Đ c Vi t Alexander, sinh ngày 01/4/1999 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Friedrich – Ebert Str. 14, 93051 – Regensburg 64. T ng Th Thanh Th y, sinh ngày 02/01/1966 t i H i Phòng
 7. Gi i tính: N Hi n trú t i: Kainol Str 55B – 70569 Stuttgart 65. Nguy n Sang Julia, sinh ngày 19/8/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kainol Str 55B – 70569 Stuttgart 66. Nguy n Thanh Phư c Lisa, sinh ngày 28/7/1998 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kainol Str 55B – 70569 Stuttgart 67. Nguy n Th Xuân, sinh ngày 23/02/1969 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Kolne 56 Juchen 41363 68. Mai Châu, sinh ngày 29/7/1986 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Eifelstrasse 1B, 52068 Aachen 69. Huỳnh Ph m Cao Trí, sinh ngày 17/4/1996 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Schonborn Str 13, 54295 Trier 70. Ph m Th H i Y n, sinh ngày 23/9/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Cellar Str 5, 91126 Schwabach 71. Ph m Ng c Vũ, sinh ngày 16/9/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Thiermair Str.4 – 85049 Ingo/stadt 72. Đ Đ c Anh, sinh ngày 25/6/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wolf Str 21 – 35394 Giessen 73. Tr n Wilson, sinh ngày 03/7/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Raiffeisenstr 4 – 76870 Kandel 74. Tr n Minh H ng Ng c, sinh ngày 26/5/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Fritz – Remy Str.9 – 63071 Offenbach Deutschland 75. Nguy n Vi t Dũng, sinh ngày 04/11/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Alzeger Str 43 – 67549 – Worms 76. Huỳnh Th o Quyên, sinh ngày 01/7/1991 t i Đ c Gi i tính: N
 8. Hi n trú t i: Schonbuch Str. 06, 72631 Aichtal – Neuenhaus 77. Hoàng Th Kim Thanh, sinh ngày 10/12/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Sudeten Str 11 – 91486 Uehlfeld Deutschland 78. Nguy n Toàn Năng, sinh ngày 31/7/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Burger Str 4 – 53173 Bonn 79. Nguy n Văn Đ c, sinh ngày 18/01/1964 t i Nam Đ nh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bensdorfer Str. 127 – 09126 Chemmitz 80. Nguy n Hương Quỳnh, sinh ngày 23/01/1998 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Bensdorfer Str. 127 – 09126 Chemmitz 81. Nguy n Hoàng Linh, sinh ngày 19/7/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Bernsdorfen Strabe 127 – 09126 Chemnitz 82. Nguy n Thu Trang, sinh ngày 26/9/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kurt – Schumacher – Ring 176 – 18146 Rostock Deutschland 83. Lê Minh Hùng, sinh ngày 15/02/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Jungstr. 11/202 – 10247 Berlin 84. Phùng Tu n Anh, sinh ngày 27/12/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Jupiterweg 16 – 90763 Furth 85. Nguy n Anh Đ c, sinh ngày 22/11/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Alemannen Weg 1 – 74572 Blaufelden 86. Vi Andy, sinh ngày 05/4/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Lipschitzallee 32 – 12351 Berlin 87. Lương Lương Nh t Minh, sinh ngày 18/7/1998 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Finowstr. 39 10247 Berlin 88. Nguy n Thùy Dung, sinh ngày 23/01/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Maxim Gorki – Str 65 18106 Rostock
 9. 89. Nguy n Vi t Nga, sinh ngày 27/01/1994 t i Nga Gi i tính: N Hi n trú t i: Weichsel Str. 35 – 10247 Berlin 90. Lê Th Minh Thư, sinh ngày 08/8/1996 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Achtermann Strabe 11 – 13187 Berlin Deutschland 91. Nguy n Lam Vy, sinh ngày 08/4/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Oberspree Strabe 82 12489 Berlin 92. Nguy n Th Như Trang, sinh ngày 21/5/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Oberspree Strabe 82 12489 Berlin 93. Tr n Henry, sinh ngày 10/01/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Fischerinsel 09 – 10179 Berlin 94. Nguy n Hoài Nam, sinh ngày 01/12/2006 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Moringbogen 14 – 22297 – Hamburg 95. H Th Th y Chung, sinh ngày 07/6/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: ZumWehmersWeg 15 – 49685 Emstek 96. H Th L Th y, sinh ngày 15/02/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: ZumWehmersWeg 15 – 49685 Emstek 97. Phùng Ng c Linh, sinh ngày 20/02/1996 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Riesaer Str. 48, 12627 Berlin 98. Nguy n Đoàn, sinh ngày 08/11/1989 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Schutzenhof – 1b 49716 Meppen 99. Nguy n Th H i, sinh ngày 22/5/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rosental 3 – Merseburg 100. Nguy n Th Mai Trang, sinh ngày 02/3/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Breslauer – Str 69 – 84028 Landshut 101. Tô Ng c Trâm, sinh ngày 05/7/1979 t i Hà N i
 10. Gi i tính: N Hi n trú t i: Ziegel – Str 51/1 73033 – Goppingen 102. Ph m Hoàng Phúc Elisabeth, sinh ngày 11/6/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rumannstr. 61 80804 Munchen 103. Ph m Hoàng Tâm, sinh ngày 16/12/1995 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rumannstr. 61 80804 Munchen 104. Lê Th Bích Huy n, sinh ngày 30/4/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Haupt Str 11 – 77704 Oberkirch 105. Nguy n C m Ly, sinh ngày 02/11/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Dammstr 15 – 35390 Giessen 106. Đinh Vi t Đ c, sinh ngày 14/3/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 97080 Wurzburg Rotkreuz Str 13 ½ 107. Phùng Đ c Tín, sinh ngày 25/3/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wiesbadener Str 4 – 63110 Rodgan 108. Phùng Đ c Tài, sinh ngày 22/8/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wiesbadener Str 4 – 63110 Rodgan 109. Phùng Th Ng c Thanh, sinh ngày 25/3/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wiesbadener Str 4 – 63110 Rodgan 110. Nguy n Thùy Trang, sinh ngày 17/12/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Holzwiesen 24, 30179 Hannover Deutschland 111. Nguy n Quang Huy, sinh ngày 11/11/1989 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Stadelgasse 16 – 73430 Aalen 112. Nguy n Hoàng Minh Châu, sinh ngày 22/4/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Boxhagener Str 19/20 10245 Berlin 113. Nguy n Alexander Lương, sinh ngày 03/5/1999 t i Đ c Gi i tính: Nam
 11. Hi n trú t i: Otto Braun Str 88 – 10429 Berlin 114. Đ Xuân Anh, sinh ngày 03/12/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rosenthaler Str 11 10119 Berlin 115. Đ Linh Felix, sinh ngày 26/02/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SpellBrink 23, 49170 – Hagen a.T.W Deutschland 116. Ph m Kim Mi, sinh ngày 15/01/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Frieden Str 10-1 89073 Ulm 117. Ph m Hà Nhi, sinh ngày 22/3/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Moll Str 23 10249 Berlin 118. Đinh Trà Linh, sinh ngày 21/12/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Strasse 133 Nr 15 13055 Berlin 119. Nguy n Tuy t Mai, sinh ngày 02/3/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Gereuth Str 26 96050 Bamberg 120. Nguy n Ki u Trang, sinh ngày 02/11/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Gereuth Str 26 96050 Bamberg 121. Nguy n Ng c Đ c, sinh ngày 06/4/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Esztergom Str 08. 96049 Bamberg 122. Nguy n H u Tài, sinh ngày 09/8/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bebelstr 39, 46049 Oberhausen 123. Hà Quỳnh Anh, sinh ngày 12/8/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Maxie – Wander – Str.7 – 12619 – Berlin 124. Nguy n Kim Hân, sinh ngày 07/12/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Goegginger. Strasse 147 86199 – Augsburg 125. Lê Kim Trinh, sinh ngày 01/10/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: AngSburger Str 45a 89365 Rofingen
 12. 126. Nguy n Vi t Anh, sinh ngày 18/4/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Gvolman Str 27/28 – 10623 Berlin 127. Nguy n Quỳnh Trinh, sinh ngày 29/9/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Dr – Gotthilf – Schenkel – Weg 48 70437 Stuttgart 128. Nguy n Lan Vy Diana, sinh ngày 26/3/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Osterreicher Str 19 – 01279 Dresden Deutscheland 129. Hà Thanh Hoa, sinh ngày 25/4/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Ludwig Str 3 93047 Regensburg 130. Lê Thanh Th y Tiên, sinh ngày 22/5/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Flach Fengler Str 78 – 80 50389 Wesseling 131. Lê Thanh Tuy n, sinh ngày 04/10/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Flach Fengler Str 78 – 80 50389 Wesseling 132. Trương Thanh Long, sinh ngày 16/4/1999 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ludtgeweg 12 10587 Berlin 133. Lê Huỳnh Kim Nguyên, sinh ngày 02/6/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Martin Str 2 73061 Ebarsbach a.d. Fils 134. Đinh Th Hoàng Anh, sinh ngày 01/6/1995 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Seegefelder Str. 62 13583 Berlin 135. Nguy n Kim Liên, sinh ngày 01/6/1988 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Karolinger Str. 30 – 85609 Aschheim 136. Ngô Th Thanh Ng c, sinh ngày 09/10/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Helm Str 22 – 90419 Nurnberg 137. Nguy n Th Ng c Nga Diana, sinh ngày 23/7/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Canl Schutz. Str 20 A 86156 Augsburg 138. Nguy n Tu n Long Martin, sinh ngày 21/11/1994 t i Đ c
 13. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Osterreicher Str 19 – 01279 Dresden Deutscheland 139. Lê Ng c Hương, sinh ngày 24/10/1995 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Muhlen Str 24 06886 Wittenberg 140. Vũ Th Thuỳ Mi, sinh ngày 08/4/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Linienstr 215, 10119 Berlin 141. Nguy n Thu Th o, sinh ngày 29/12/1996 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Reichenberger Str 10 02763 – Zittan 142. Nguy n Th Thanh Huy n, sinh ngày 20/3/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Reichenberger Str 10 02763 – Zittan 143. Tr n Th H nh Tr nh, sinh ngày 09/01/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Max – Wonner Str 5 80995 Munchen 144. Ph m Thanh Quang, sinh ngày 23/6/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Witzgall Str 23 – 04317 Leipzig Deutschlana 145. Vũ H ng Phương, sinh ngày 09/3/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Franz – Mett Str 17 10319 Berlin 146. Nguy n Quỳnh Nga, sinh ngày 10/5/1996 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: MichaelKirch Str6 10179 Berlin 147. Lê Th Anh, sinh ngày 03/11/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Haremann Str 34 – 12689 Berlin 148. Lý Xuân Vi t, sinh ngày 23/8/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: AlBert – Einstein Str 10 Frechen 50226 Nord Rbein Westfalen 149. Lý Mai Quỳnh, sinh ngày 24/7/1998 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: AlBert – Einstein Str 10 Frechen 50226 Nord Rbein Westfalen 150. Nguy n Bùi B o Ng c, sinh ngày 28/02/1991 t i Đ c Gi i tính: N
 14. Hi n trú t i: Walther Grosse Ring 2 38855 Wernigerade 151. Đinh Vũ Phi H i, sinh ngày 26/5/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Oster str 94a 49661 Cloppenburg 152. Đào Th Đ c Anh, sinh ngày 19/02/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Ludwig Pfan Str 4. 89522 Heidenheim 153. Trương Nguy n Vi t Thành, sinh ngày 18/8/1998 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Heynathsstr. 17 – 01309 – Dresden Deutschland 154. Lê Tr n Đ c, sinh ngày 21/3/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Landsberger Allee 289 13055 Berlin 155. Ph m Hương Giang Franziska, sinh ngày 04/6/1994 t i Đ c Gi i tính: N Gi i tính: Spittelgarten Str 16 99086 – Erfurt 156. Bùi Th Kim Thoa, sinh ngày 01/12/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Spessart Str 8, 36381 Schluchtern, Hohenzell 157. L i Mai Lương, sinh ngày 03/3/1987 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Einbecker Str. 101 – 10315 Berlin 158. Phan Văn Sang Kiên, sinh ngày 29/12/1987 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Odenwold Ring 16 64859 Eppertshausen 159. Đ ng Ng c Tu n, sinh ngày 25/12/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Haupt Str 42 86391 Stadtbergen 160. Ngô Vi t Đ c, sinh ngày 27/11/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Amschmeding 49A – 12685 Berlin Deuschland 161. H Hoàng Khương, sinh ngày 26/02/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Albert Str 105 40233 Dusseldorf 162. Nguy n Th Mai Phương, sinh ngày 17/11/1988 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Fridtfof – Nansen Str 02 18106 Rostock
 15. 163. Ph m Thùy Dung, sinh ngày 08/01/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Berg Str 6 Berlin 12169 164. Đinh Thanh Mai Lan, sinh ngày 23/6/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Meinhardswindener Str 19, 91522 Ansbach 165. Phó Đ c Tu n, sinh ngày 17/10/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Zeppelin Str 2 12459 Berlin 166. Ph m Trung Đ c, sinh ngày 23/5/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Osferjork 94, 21635 York 167. Đinh Th Loan, sinh ngày 22/5/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Friedrich – Engels Str 37 19061 Schwerin 168. Nguy n Ng c Nhi, sinh ngày 31/8/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: 10243 Berlin Friedrich – Shain Kreuzberg Friedrichsberger Str 3 169. Tr n Th Ng c Hân, sinh ngày 05/9/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Emsteker Str 69 – 49661 Cloppenburg 170. Mai Jasmin Huy n Thi, sinh ngày 08/3/1996 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Feuerbacher – Tal Str. 20A 70469 Stuttgart 171. Tr n Văn Tài, sinh ngày 09/01/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Emsteker Str 69 – 49661 Cloppenburg 172. Đinh Đình H i Hoàng, sinh ngày 24/5/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Friedrich – Engels Str 37 19061 Schwerin 173. Nguy n Thanh H ng, sinh ngày 18/02/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wanen Str 104 – 55743 Idar Oberstein 174. Nguy n Thu Trang, sinh ngày 09/9/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Friedrich – Ebert – Ring 46 56068 Koblenz 175. Nguy n Minh Đ c, sinh ngày 25/01/1993 t i Đ c
 16. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Friedrich – Ebert – Ring 46 56068 Koblenz 176. Lê Vũ, sinh ngày 30/3/1989 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Coseler Twiete 4. 22045 Hamburg 177. Hoàng Quang Tu n, sinh ngày 01/11/1959 t i Qu ng Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Prinz – Ludwig – Strasse 45, 85354 Freising Deutschland 178. H Đ c Ánh, sinh ngày 10/11/1952 t i Th a Thiên Hu Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hohenzollern Str 49, 75177 Pforzheim 179. H Đ c Thi n, sinh ngày 30/3/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hohenzollern Str 49, 75177 Pforzheim 180. H H Như Ng c, sinh ngày 12/01/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Hohenzollern Str 49, 75177 Pforzheim 181. Nguy n Phương Thái, sinh ngày 01/12/1988 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hessing Str 10 86343 Konigsbrunn 182. Đ Đ c Minh, sinh ngày 20/01/1984 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Markt Strabe 9 98693 Ilmenau 183. Phí Th Lan Hương, sinh ngày 01/02/1970 t i Thái Nguyên Gi i tính: N Hi n trú t i: Buckenhofer weg 45 91058 Erlangen 184. Phan Anh Khoa, sinh ngày 18/7/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Buckenhofer weg 45 91058 Erlangen 185. Nguy n Tu n Timmy, sinh ngày 14/01/2000 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Buckenhofer weg 45 91058 Erlangen 186. Nguy n Bích Vân, sinh ngày 29/12/1984 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Frankfurter Allee 227 10365 Berlin – Lichtenberg 187. Nguy n Duy Quang, sinh ngày 20/8/1987 t i Hà N i Gi i tính: Nam
 17. Hi n trú t i: Landsberger Allee, 60 10249 Berlin 188. Tr n Duy Ngh , sinh ngày 23/3/1980 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Breite Str 8 79761 Wt-Tiengen 189. Võ Th Kim Anh, sinh ngày 18/9/1960 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Pferdemarkt 12 – 34117 Kassel 190. Võ Anh Duy, sinh ngày 19/9/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Pferdemarkt 12 – 34117 Kassel 191. Tr n Th Thúy Hư ng, sinh ngày 18/11/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Rossberg 35 – 22089 Hamburg 192. Nguy n Kim Th ng, sinh ngày 22/02/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Breites Driesch 50, 65549 Limburg 193. Quang Qu c Thu n Franky, sinh ngày 14/5/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kirchgasse 6 – 72070 Tubingen 194. Tr n Biên Thùy, sinh ngày 30/6/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Europa Str 11 – 72622 Nurtingen 195. Nguy n Đ c Tom, sinh ngày 07/9/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Heinrich – Heine – Str 55 – 10179 Berlin 196. Nguy n Minh Luân, sinh ngày 24/4/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Frauenauracher Str 08 – 91056 Erlangen – Deutschland 197. Ph m Stephan, sinh ngày 28/9/1989 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Seydlitz Str.4 30161 Hannover 198. Tr n Thanh Th o, sinh ngày 19/11/1996 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Riesaer Str 54 Berlin 12627 199. Bùi Tr nh Thiên Trúc, sinh ngày 18/6/1996 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Am Weingarten 14 60487 Frankfurt Main
 18. 200. Nguy n Văn Tân, sinh ngày 29/12/1987 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Karl Follen Str 3 – 35394 Giessen 201. Dương Khanh, sinh ngày 29/8/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Lange Strasse 98 90762 Furth 202. Ngô Dũng, sinh ngày 05/3/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Dahlien Weg 1b – 93053 – Regensburg 203. Vũ Minh Thành, sinh ngày 01/4/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Fruhling Str 5 – 97421 Schwein Furt Deutschland 204. Lê Đào Phương Châu, sinh ngày 04/11/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Ludwig – Ernst Str 11 85221 Dachau 205. Nguy n Đan Linh, sinh ngày 25/02/1989 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Mittel Str 2, 06108 Halle/S 206. Đ ng Y n Nguy t, sinh ngày 24/4/1996 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Am Bergfriedhof 2 97453 Schomungen 207. Kiên B o Thu Phan, sinh ngày 11/8/1986 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Odenwaldring 16 64859 Eppertshausen 208. Nguy n Duy Đ c, sinh ngày 18/01/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Werner Str 37/1 70736 Fellbach – Deutschland 209. Nguy n Duy Vi t, sinh ngày 18/01/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Werner Str 37/1 70736 Fellbach – Deutschland 210. Nguy n Anne, sinh ngày 24/3/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kirschberg 12, 06618 Naumburg 211. Nguy n Văn Holder, sinh ngày 11/02/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kirschberg 12, 06618 Naumburg 212. Nguy n Bích Phư ng, sinh ngày 03/12/1990 t i Đ c
 19. Gi i tính: N Hi n trú t i: Buchenlander Str 20 91757 Treuchtlingen 213. Nguy n Phương Ng c Di m, sinh ngày 25/4/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Lichtenberger str 14 10243 Berlin 214. Lê Ng c Th o, sinh ngày 15/10/1983 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Talstrabe 47, 41199 Monchengladbach 215. Lê Vi n Phương, sinh ngày 15/12/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Heirich Talmon Gross Str 60 73614 Schorndorf 216. Nguy n Tu n Phúc, sinh ngày 15/6/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Lichtenberger str 14 10243 Berlin 127. Nguy n Th M Duyên, sinh ngày 16/4/1988 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Am Weiben Turm 8, 21339 Luneburg 218. Đ Đ c Anh, sinh ngày 04/7/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wittenbenger Str 83/12689 Berlin 219. Ph m Ng c Anh, sinh ngày 21/4/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Abelsberg Str 12 – 70190 Stuttgart 220. Nguy n Trư ng Th nh, sinh ngày 01/3/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Tegernseer Land Str 146 81539 Munchen 221. Nguy n Trư ng Thiên Thanh, sinh ngày 22/5/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Tegernseer Land Str 146 81539 Munchen 222. Nguy n Trư ng Thi, sinh ngày 10/8/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Tegernseer Land Str 146 81539 Munchen 223. Tr n Duy Kiên Philipp, sinh ngày 07/02/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: WillisonnenBerg Str 10 39218 Schonebeck 224. Nguy n Anh Minh, sinh ngày 27/7/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam
 20. Hi n trú t i: Langestrasse 6 Gustrow 18273 225. Tr n Th Thu Hà, sinh ngày 14/01/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Scharfreiterring 22 – 90471 Nurn Berg 226. Đ Văn Hùng, sinh ngày 27/01/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Karl Liebknecht Str 21 10178 Berlin 227. Dương Qu c Huy Harald, sinh ngày 12/02/1986 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Frend Str 5 80935 Munchen 228. Vũ Anh Tùng, sinh ngày 14/02/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Alter Emsteker weg 3 49661 Cloppenburg 229. Đào Lương Đ c Thi n, sinh ngày 12/12/1998 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rhinstr 2/0703 10315 Berlin 230. Đào Th Hoàng Anh, sinh ngày 13/8/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rhinstr 2/0703 10315 Berlin 231. Nguy n An, sinh ngày 27/4/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Leipziger Allee 45 76139 Karlsruhe 232. Lê Daniel, sinh ngày 15/5/1982 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Pinnebergernieg 56b – 20257 Hamburg 233. H Ti n Anh, sinh ngày 04/10/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Berliner Str 15. 03238 – Finsterwalde 234. Nguy n Duy Anh, sinh ngày 31/10/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Universitats Str 9 – 91054 Erlangen 235. Nguy n Tr n Thùy Linh, sinh ngày 25/01/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Buches Strabe 115, 90419 Numberg 236. Nguy n Huy Phi, sinh ngày 26/5/1989 t i Pháp Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Munster Str 81 44145 Dortmund
Đồng bộ tài khoản