Quyết định số 11838/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 11838/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11838/QĐ-CT-THNVDTcủa Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11838/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C THU TP HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------- S : 11838/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ T I THI U TÍNH L PHÍ TRƯ C B M T S LO I TÀI S N NHƯ: TÀU THUY N, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG TH THAO C C TRƯ NG C C THU Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v LPTB; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 49/2007/Q -BTC ngày 15/06/2007 c a B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thu tr c thu c T ng c c Thu ; Căn c Quy t nh s 2983/Q -UBND ngày 29/12/2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu thành ph Hà N i ký Quy t nh ban hành B ng giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i tài s n như: tàu, thuy n, ô tô, xe máy, súng săn, súng th thao áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i”; Căn c công văn ngày 15/9/2009 c a C.ty TNHH Vi t Nam SUZUKI, s 11/HMV ngày 01/7/2009 c a C.ty TNHH CP ôtô HYUNDAI Vi t Nam, s 090513/2009/CV-FVL ngày 13/5/2009 c a C.ty TNHH FORD Vi t Nam, s 459/SM/VSM ngày 25/6/2009 c a C.ty TNHH LD s n xu t ô tô Ngôi Sao, s 2906/09 ngày 29/6/2009 c a C.ty TNHH YAMAHA MOTOR Vi t Nam và giá c trên th trư ng thành ph Hà N i th i i m hi n t i; Căn c biên b n liên ngành c a phòng T ng h p nghi p v d toán C c Thu và ban Giá S Tài chính Hà N i ngày 09/7/2009 v vi c th ng nh t m c giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i ô tô, xe máy áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. B sung, i u ch nh giá tính l phí trư c b các lo i ô tô t i các quy t nh trư c ây c a C c thu Thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT LO I TÀI S N GIÁ TÍNH LPTB XE M I S N XU T NĂM 1999- 2001- 2003- 2005- 2007- 2000 2002 2004 2006 2009 CHƯƠNG I: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG NH T B N S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 1 NHÃN HI U NISSAN NISSAN PATROL GL 4.5; 07 ch 750
  2. 6 NHÃN HI U ACURA ACURA MDX SPORT 3.7; 07 ch 1.350 1.500 1.670 1.860 2.320 NHÃN HI U LEXUS LEXUS LX570 5.7; 08 ch 2.150 2.390 2.660 2.960 3.700 LEXUS ES300 3.0; 05 ch 620 690 763 12 NHÃN HI U TOYOTA TOYOTA COROLLA XLI 1.6; 05 ch 390 430 480 530 664 TOYOTA CAMRY LE MT 2.5; 05 ch 560 620 690 770 968 LE AT 2.5; 05 ch 590 660 730 810 1.017 TOYOTA RAV4 BASE 4X2 2.5; 07 ch 600 670 740 820 1.030 BASE 4X4 2.5; 07 ch 620 690 770 860 1.080 CHƯƠNG II: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG C S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 3 NHÃN HI U BMW BMW 7 SERIES 1 740LI 4.0; 05 ch 1.640 1.820 2.020 6 NHÃN HI U AUDI AUDI Q5 1 2.0; 05 ch 1.620 1.800 2.000 2.220 2.771 CHƯƠNG IV: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG ANH, PHÁP, ITALIA, TH Y I N VÀ CÁC NƯ C KHÁC S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 8 NHÃN HI U PEUGEOT PEUGEOT 407 1 2.0; 05 ch 500 550 610 673 CHƯƠNG V: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG HÀN QU C S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 1 NHÃN HI U HYUNDAI HYUNDAI SANTA FE 1 2.7; 07 ch 4X2 430 480 530 590 733
  3. 2 2.7; 07 ch 4X4 490 540 600 670 835 3 2.2; 07 ch 4X2 470 520 580 640 794 1 NHÃN HI U DAEWOO DAEWOO GENTRAX 2 1.6; 05 ch 350 CHƯƠNG IIX: XE Ô TÔ DO VI T NAM S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 6 NHÃN HI U FORD 1 EVEREST UW 851-2 781 2 EVEREST UW 151-7 691 3 EVEREST UW 151-2 650 12 NHÃN HI U MITSUBISHI 1 GRANDIS 07 ch 500 560 620 690 858 2 ZINGER GLS AT 08 ch 370 410 450 500 622 3 ZINGER GLS MT 08 ch 340 380 420 470 587 4 ZINGER GL 08 ch 320 350 390 430 533 5 TRITON DC GLS AT (PICK-UP) 320 350 390 430 536 6 TRITON DC GLS (PICK-UP) 310 340 380 420 520 7 TRITON DC GLX (PICK-UP) 280 310 340 380 478 8 TRITON DC GL (PICK-UP) 250 280 310 340 422 9 TRITON SC GL 4WD (PICKUP) 220 240 270 300 376 10 TRITON SC GL 2WD (PICKUP) 210 230 250 280 344 11 PAJERO GLS AT 07 ch 940 1.040 1.160 1.290 1.617 12 PAJERO GLS MT 07 ch 920 1.020 1.130 1.250 1.557 13 PAJERO GL 07 ch 790 880 980 1.090 1.361 i u 2. B sung, i u ch nh giá tính l phí trư c b các lo i xe máy t i các quy t nh trư c ây c a C c Thu thành ph Hà N i như sau: ( ơm v tính: Tri u ng) STT LO I TÀI S N GIÁ XE M I CHƯƠNG I: XE MÁY DO CÁC HÃNG NH T B N S N SU T 1 NHÃN HI U HONDA HONDA TODAY F 20.0 3 NHÃN HI U YAMAHA BWS-YW125CB 59,0 CHƯƠNG III: XE DO HÀN QU C, ÀI LOAN, TRUNG QU C S N XU T 2 NHÃN HI U DO TRUNG QU C S N XU T
  4. SYM SYMPHONY 125 37,0 CHƯƠNG VI: XE DO VI T NAM S N XU T, L P RÁP 2 NHÃN HI U SUZUKI SKY DRIVE 125 24,5 i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu l phí trư c b và ư c áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i (riêng: vi c áp d ng tính l phí trư c b truy thu thu GTGT và TNDN i v i các doanh nghi p bán xe th p hơn giá thông báo i v i xe ô tô do công ty TNHH LD s n xu t ô tô Ngôi Sao s n xu t ư c áp d ng t ngày 01/7/2009, do công ty TNHH FORD Vi t Nam s n xu t ư c áp d ng t ngày 04/5/2009; xe máy do C.ty TNHH Vi t Nam SUZUKI s n xu t ư c áp d ng t ngày 15/6/2009, do công ty HONDA Vi t Nam s n xu t ư c áp d ng t ngày 14/6/2009). i u 4. Phòng T ng h p Nghi p v d toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng Ki m tra thu thu c văn phòng C c Thu , các Chi c c Thu qu n, huy n, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - B Tài chính ( báo cáo); - T ng c c Thu ( báo cáo); - UBND Thành ph Hà N i ( báo cáo); - S Tài chính Hà N i ( ph i h p); - Như i u 4 ( th c hi n); Thái Dũng Ti n - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n).
Đồng bộ tài khoản