Quyết định số 119/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 119/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 119/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ S D NG Ư NG B TR M THU PHÍ SÔNG PHAN, QU C L 1A, T NH BÌNH THU N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i t i Công văn s 8812/BGTVT-TC ngày 02/12/2008 v vi c v trí tr m thu phí d án BOT u tư xây d ng c u ng Nai m i; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí s d ng ư ng b tr m thu phí sông Phan, qu c l 1A, t nh Bình Thu n. i u 2. i tư ng áp d ng thu phí s d ng ư ng b tr m thu phí sông Phan, qu c l 1A, t nh Bình Thu n th c hi n theo quy nh t i m c III, ph n I c a Thông tư s 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí s d ng ư ng b (sau ây g i là Thông tư s 90/2004/TT-BTC). i u 3. Phí s d ng ư ng b tr m thu phí sông Phan, qu c l 1A, t nh Bình Thu n ư c thu, n p, qu n lý và s d ng theo quy nh i v i ư ng b u tư kinh doanh hư ng d n t i m c IV, ph n II c a Thông tư s 90/2004/TT-BTC. i u 4. Công ty c ph n u tư và xây d ng c u ng Nai có trách nhi m: t ch c các i m bán vé t i tr m thu phí thu n ti n cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông và tránh ùn t c giao thông; bán k p th i, y các lo i vé theo yêu c u c a ngư i mua, không h n ch i tư ng và s lư ng vé bán ra; th c hi n ăng ký, kê khai, thu, n p, s d ng ch ng t thu phí theo úng quy nh t i ph n III Thông tư s 90/2004/TT-BTC. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và áp d ng thu phí t ngày 01/01/2009
  2. i u 6. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí s d ng ư ng b tr m thu phí sông Phan, qu c l 1A, t nh Bình Thu n và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website chính ph ; - S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh: ng Nai, Bình Thu n; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c ư ng b Vi t Nam; - Công ty C ph n u tư và xây d ng c u ng Nai; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST. BI U M C THU PHÍ S D NG Ư NG B TR M THU PHÍ SÔNG PHAN, QU C L 1A, T NH BÌNH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 119/2008/Q -BTC ngày 17/12/2008 c a B trư ng B Tài chính) I. M C THU ÁP D NG T NGÀY 01/01/2009 N NGÀY 31/12/2009 M NH GIÁ TT PHƯƠNG TI N CHNU PHÍ Ư NG B Vé lư t Vé tháng ( ng/vé/lư t) ( ng/vé/tháng) Xe dư i 12 gh ng i, xe t i có t i tr ng 1 dư i 2 t n và các lo i buýt v n t i khách 10.000 300.000 công c ng Xe t 12 gh ng i n 30 gh ng i; Xe t i 2 15.000 450.000 có t i tr ng t 2 t n n dư i 4 t n Xe t 31 gh ng i tr lên; Xe t i có t i 3 22.000 660.000 tr ng t 4 t n n dư i 10 t n Xe t i có t i tr ng t 10 t n n dư i 18 4 40.000 1.200.000 t n và xe ch hàng b ng Container 20 fit
  3. Xe t i có t i tr ng t 18 t n tr lên và xe 5 80.000 2.400.000 ch hàng b ng Container 40 fit II. M C THU ÁP D NG T NGÀY 01/01/2010 N NGÀY 31/12/2013 M NH GIÁ TT PHƯƠNG TI N CHNU PHÍ Ư NG B Vé lư t Vé tháng ( ng/vé/lư t) ( ng/vé/tháng) Xe dư i 12 gh ng i, xe t i có t i tr ng 1 dư i 2 t n và các lo i buýt v n t i khách 15.000 450.000 công c ng Xe t 12 gh ng i n 30 gh ng i; Xe t i 2 23.000 675.000 có t i tr ng t 2 t n n dư i 4 t n Xe t 31 gh ng i tr lên; Xe t i có t i 3 33.000 990.000 tr ng t 4 t n n dư i 10 t n Xe t i có t i tr ng t 10 t n n dư i 18 4 60.000 1.800.000 t n và xe ch hàng b ng Container 20 fit Xe t i có t i tr ng t 18 t n tr lên và xe 5 120.000 3.600.000 ch hàng b ng Container 40 fit III. M C THU ÁP D NG T NGÀY 01/01/2014 TR I M NH GIÁ TT PHƯƠNG TI N CHNU PHÍ Ư NG B Vé lư t Vé tháng ( ng/vé/lư t) ( ng/vé/tháng) Xe dư i 12 gh ng i, xe t i có t i tr ng 1 dư i 2 t n và các lo i buýt v n t i khách 20.000 600.000 công c ng Xe t 12 gh ng i n 30 gh ng i; Xe t i 2 30.000 900.000 có t i tr ng t 2 t n n dư i 4 t n Xe t 31 gh ng i tr lên; Xe t i có t i 3 44.000 1.320.000 tr ng t 4 t n n dư i 10 t n Xe t i có t i tr ng t 10 t n n dư i 18 4 80.000 2.400.000 t n và xe ch hàng b ng Container 20 fit Xe t i có t i tr ng t 18 t n tr lên và xe 5 160.000 4.800.000 ch hàng b ng Container 40 fit
  4. Ghi chú: - T i tr ng c a t ng lo i phương ti n áp d ng m nh giá trên là t i tr ng theo thi t k ban u. - i v i vi c áp d ng m c thu phí i v i xe ch hàng b ng Container (bao g m c u kéo moóc chuyên dùng): Áp d ng m c thu theo t i tr ng thi t k c a xe, không phân bi t có ch hàng hay không ch hàng, k c trư ng h p ch hàng b ng Container có t i tr ng ít hơn t i tr ng thi t k v n áp d ng m c thu theo t i tr ng thi t k ./.
Đồng bộ tài khoản