Quyết định số 12/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 12/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2001/QĐ-UB về việc hạn chế và cấm một số phương tiện giao thông hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/2001/Q -UB Hà N i, ngày 22 tháng 03 năm 2001 QUY T NNH V VI C H N CH VÀ C M M T S PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG HO T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 và s 75/1998/N -CP ngày 26/9/1998 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Căn c Ch th s 33/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng trách nhi m qu n lý Nhà nư c trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông; Căn c tình hình th c t v vi c gia tăng các phương ti n giao thông và gi m b t tình tr ng ách t c giao thông hi n nay trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a Giám c Công an Thành ph và Giám c S Giao thông công chính Hà N i, QUY T NNH i u I: - Quy nh v ph m vi và th i gian ho t ng c a các lo i xe ô tô v n t i trên a bàn thành ph như sau: ư ng vành ai II c a thành ph bao g m: ư ng Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Ph , Tr n Nh t Du t, Tr n Quang Kh i, Tr n Khánh Dư, Nguy n Khoái, ph Minh Khai, i La, Trư ng Trinh, Láng, Bư i, L c Long Quân . 1- i v i các lo i xe ô tô v n t i có tr ng t i trên 2,5 t n: C m ho t ng trên các ư ng ph t vành ai II tr vào trung tâm thành ph t 5h00’ n 22h00’. 2- i v i các lo i xe ô tô có tr ng t i t 1,5 t n n 2,5 t n: C m ho t ng trên các ư ng, ph t ư ng vành ai II tr vào trung tâm thành ph t 7h00’ n 19h00’ hàng ngày. 3- i v i các lo i xe ô tô có tr ng t i dư i 1,5 t n:
  2. C m ho t ng trên các ư ng, ph t ư ng vành ai II tr vào trung tâm thành ph t 7h00’ n 9h00’ và t 16h00’ n 18h00’ hàng ngày. i u II: - C m các lo i xe Lambro, xe công nông ho t ng trên tuy n ư ng, ph t ư ng vành ai II tr vào trung tâm thành ph , ư ng Nguy n Văn C và Qu c l 5 ( o n t Km0 n Km 11 + 335). - C m các lo i xe thô sơ ho t ng trên các ư ng, ph t ư ng vành ai II tr vào trung tâm thành ph g m xe có súc v t kéo, xe th có s t, xe lôi, xe xích lô, xe kéo Ny tay (riêng xe xích lô du l ch: Ch cho phép i v i nh ng xe ã ăng ký, ang ho t ng và ư c ki m tra l i v an toàn, m thu t c p th ho t ng nh kỳ). i u III: 1-M t s xe chuyên dùng như: Xe c t s a cây, xe c p nư c, xe duy trì s a ch a c u ư ng, xe s a ch a i n, riêng xe ch lương th c, xe ch th c phNm tươi s ng tr ng t i n 2,5 t n ư c ho t ng trên t t c các ư ng ph tr gi cao i m (sáng t 7h00’ n 9h00’, chi u t 16h00’ n 18h00’). - Còn các lo i xe chuyên dùng khác như: Xe v n chuy n rác, xe ch nư c r a ư ng, xe hút b i, xe v n chuy n bùn, xe hút bùn v.v...ch ư c ho t ng trên các ương ph t 18h00’ n 6h00’ sáng. 2-Xe quá kh , quá t i có nhu c u ho t ng trên các ư ng, ph n i thành ph i có gi y phép c a S Giao thông công chính Hà N i ư c u quy n c p theo Quy t nh s 557/Q -GT B ngày 20/5/1998 c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam. Trong trư ng h p c bi t các lo i xe n u có nhu c u ho t ng trái v i các quy nh nói trên ph i có gi y phép c a Công an Thành ph theo i u 2, m c 20 c a Ngh nh s 75/1998/N -CP ngày 26/9/1998 c a Chính ph . i u IV: Giám c S Giao thông công chính có trách nhi m kiêm tra, t ch c c m bi n báo giao thông theo quy nh nói trên và ph i h p v i Giám c S Văn hoá Thông tin và các cơ quan thông tin i chúng t ch c tuyên truy n, hư ng d n th c hi n. i u V: - Quy t nh này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký. - Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, chưa phù h p thì Công an Thành ph và S Giao thông công chính t ng h p, th ng nh t xu t ý ki n, báo cáo U ban nhân dân Thành ph xem xét, gi i quy t. i u VI: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n, Giám c Công an Thành ph , Giám c S Giao thông công chính và Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, ơn v liên quan và m i ngư i s d ng phương ti n giao thông ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  3. T/MU BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản