Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
47
lượt xem
7
download

Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT về quy chế đào tạo và cấp giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT

 1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 12/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH ÀO T O VÀ C P GI Y CH NG NH N VÔ TUY N I N VIÊN HÀNG H I B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Pháp l nh Bưu chính Vi n thông; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch v ào t o và c p Gi y ch ng nh n Vô tuy n i n viên Hàng h i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Các qui nh trư c ây liên quan n ào t o và c p Gi y ch ng nh n Vô tuy n i n viên Hàng H i trái v i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Vi n thông; C c trư ng C c T n s Vô tuy n i n, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph - Website Chính ph - C c Ki m tra văn b n (B TP) Lê Doãn H p - Công báo - Lưu: VT, TCCB, VT QUY CH
 2. V ÀO T O VÀ C P GI Y CH NG NH N VÔ TUY N I N VIÊN HÀNG H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2008/Q -BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2008) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v ào t o, t ch c thi và c p gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i i v i thuy n viên Vi t Nam, thuy n viên nư c ngoài làm vi c trên tàu, thuy n Vi t Nam và thuy n viên Vi t Nam khai thác các thi t b vi n thông trên tàu, thuy n nư c ngoài; Riêng i v i các thuy n viên khai thác thi t b vi n thông trên tàu thuy n thu c quy n qu n lý c a B Qu c phòng, B Công an không tham gia ho t ng kinh t ph i tuân theo qui nh riêng (n u có) c a B Qu c phòng, B Công an vì m c ích b o v an ninh qu c gia. i u 2. Các thu t ng s d ng trong quy ch này ư c hi u như sau: 1. B lu t v hu n luy n, c p b ng và tr c ca c a thuy n viên (STCW Code) là b lu t kèm theo Công ư c qu c t v các tiêu chuNn hu n luy n, c p b ng và tr c ca cho thuy n viên c a T ch c Hàng h i Qu c t (IMO) ã ư c h i ngh các nư c thành viên thông qua năm 1978 và ư c b sung, s a i năm 1995, dư i ây vi t t t là B Lu t STCW 95; 2. H th ng thông tin an toàn – c u n n hàng h i toàn c u (GMDSS) là h th ng thông tin hàng h i ư c h i ngh các nư c thành viên c a T ch c hàng h i Qu c t thông qua năm 1988 trên cơ s b sung, s a i chương IV, Công ư c qu c t v an toàn sinh m ng con ngư i trên bi n – SOLAS 74, dư i ây vi t t t là GMDSS. 3. Nhân viên vô tuy n i n GMDSS là thuy n viên ư c B Thông tin và Truy n thông c p Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS – H ng nh t ho c H ng hai ho c h ng t ng quát ho c h ng h n ch , tr c ti p khai thác các thi t b vi n thông trang b trên tàu, thuy n. Chương 2. H TH NG GI Y CH NG NH N VÔ TUY N I N VIÊN HÀNG H I i u 3. Phân lo i và m u Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i 1. Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i bao g m các lo i sau ây: a) Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS – H ng h n ch là ch ng ch chuyên môn do B Thông tin và Truy n thông c p theo Quy t c IV/2 Công ư c STCW 78/95;
 3. b) Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS – H ng t ng quát là ch ng ch chuyên môn do B Thông tin và Truy n thông c p theo Quy t c IV/2 Công ư c STCW 78/95; c) Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS – H ng hai là ch ng ch chuyên môn do B Thông tin và Truy n thông c p theo Quy t c IV/2 Công ư c STCW 78/95; d) Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS – H ng nh t là ch ng ch chuyên môn do B Thông tin và Truy n thông c p theo Quy t c IV/2 Công ư c STCW 78/95; 2. M u các lo i gi y ch ng ch chuyên môn theo quy nh t i Ph l c I và Ph l c IA c a Quy ch này; 3. Gi y ch ng nh n có giá tr s d ng trong 5 năm k t ngày c p và ch có giá tr n năm h c viên chưa quá 60 tu i i v i nam và 55 tu i i v i n . Chương 3. T CH C VÀ QU N LÝ ÀO T O VÔ TUY N I N VIÊN HÀNG H I i u 4. Các khóa ào t o vô tuy n i n viên hàng h i g m: 1. Vô tuy n i n viên hàng h i GMDSS – H ng h n ch (ROC) 2. Vô tuy n i n viên hàng h i GMDSS – H ng t ng quát (GOC) 3. Vô tuy n i n viên hàng h i GMDSS – H ng hai 4. Vô tuy n i n viên hàng h i GMDSS – H ng nh t i u 5. Tuy n sinh: 1. i u ki n tham d các khóa ào t o vô tuy n iên viên hàng h i quy nh c th t i Chương IV c a Quy ch này; 2. H sơ tham d khóa ào t o vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS c a các cá nhân g m: a) ơn xin h c; b) Văn b ng chuyên môn, ch ng ch ngo i ng và tin h c liên quan i v i t ng h ng theo quy nh t i Chương IV c a Quy ch này. i u 6. Chương trình, n i dung ào t o Chương trình, n i dung các khóa ào t o do B Thông tin và Truy n thông phê duy t trên cơ s các chương trình m u hi n hành c a IMO và th c t c a Vi t Nam. i u 7. i u ki n ư c c p phép ào t o:
 4. Cơ s ào t o ư c B Thông tin và Truy n thông c p phép ào t o các khóa h c quy nh t i i u 4 c a Quy ch này ph i m b o các i u ki n sau ây: 1. Là cơ s ào t o thu c các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c có chuyên ngành Vi n thông, thông tin hàng h i và các cơ s ào t o thu c các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c vi n thông, thông tin hàng h i; 2. áp ng y Tiêu chuNn v cơ s v t ch t, trang thi t b và tài li u gi ng d y theo quy nh t i ph l c II kèm theo Quy ch này. i u 8. Nhi m v và quy n h n c a cơ s ào t o: 1. T ch c tuy n sinh úng i tư ng và ào t o theo chương trình, n i dung ào t o ã ư c B Thông tin và Truy n thông phê duy t; Nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, nâng cao ch t lư ng ào t o; xu t cơ quan có thNm quy n s a i, b sung chương trình, n i dung ào t o cho phù h p; 2. T ch c, qu n lý ào t o, thi t t nghi p và quy t nh công nh n h c viên t t nghi p khóa h c theo qui nh; 3. Báo cáo B Thông tin và Truy n thông v tình hình và k t qu khóa ào t o, l p h sơ trình B Thông tin và Truy n thông xét c p gi y ch ng nh n cho các h c viên có i u ki n theo các bư c như sau: a) Sau khi t ch c khóa h c 01 tu n, ph i báo cáo danh sách h c viên kèm theo Quy t nh m khóa ào t o, k ho ch h c t p (th i gian h c, l ch gi ng d y và b trí giáo viên); b) Sau khi t t nghi p, báo cáo danh sách h c viên t t nghi p kèm theo h sơ theo qui nh c th t i i u 19 c a Quy ch này xét c p gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS; 4. Lưu tr h sơ c a các khóa ào t o theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c; 5. Thu, s d ng h c phí theo quy nh. i u 9. Nhi m v quy n h n c a các cơ quan thu c B Thông tin và Truy n thông i v i công tác ào t o: 1. V T ch c Cán b có trách nhi m theo dõi, hư ng d n công tác ào t o, b i dư ng, thi, ch n l a thi t t nghi p trên cơ s ngân hàng thi ã ư c duy t; 2. V Vi n thông có trách nhi m hư ng d n v k thu t và nghi p v vi n thông trong ào t o, b i dư ng. i u 10. H i ng thi t t nghi p (sau ây g i t t là H i ng thi) do Th trư ng cơ s ào t o quy t nh thành l p.
 5. 1. H i ng thi g m có 05 ho c 07 thành viên g m: Ch t ch H i ng là Th trư ng ho c Phó th trư ng cơ s ào t o; Các y viên H i ng là i di n c a B Thông tin và Truy n thông và cơ s ào t o; y viên kiêm thư ký là cán b cơ s ào t o; 2. H i ng thi có nhi m v sau ây: a) Xét duy t danh sách thí sinh d thi theo i u ki n quy nh c a Quy ch này; b) i u hành, giám sát và ki m tra kỳ thi; c) X lý các v vi c x y ra trong kỳ thi (n u có); d) Thành l p Ban coi thi và Ban ch m thi; e) T ng h p k t qu kỳ thi, báo cáo Th trư ng cơ s ào t o xem xét quy t nh công nh n t t nghi p. i u 11. Ban coi thi có trách nhi m giúp H i ng thi trong vi c tri n khai t ch c kỳ thi: 1. ChuNn b cơ s v t ch t ph c v kỳ thi (phòng thi, gi y thi, n phNm ..); 2. T ch c s p x p và phân công giám th t i các phòng thi; 3. T ch c công tác b o v kỳ thi; 4. T ch c công tác coi thi b o m úng n i qui thi. i u 12. Ban ch m thi có trách nhi m giúp H i ng thi t ch c và th c hi n vi c ch m thi theo úng qui nh: 1. T ch c trao i, th o lu n th ng nh t áp án, thang i m ã ư c Ch t ch h i ng thi phê duy t trư c khi ch m thi; 2. T ch c b trí cán b ch m thi vi t, th c hành b o m nguyên t c m i bài thi, m i bàn thi ph i có hai cán b ch m thi; 3. Nh n và phân chia bài thi c a thí sinh cho các giám kh o; 4. Bàn giao biên b n ch m thi và k t qu ch m thi vi t, k t qu i m thi th c hành c a thí sinh cho thư ký H i ng thi; 5. Khi phát hi n bài thi c a thí sinh vi ph m qui ch thi, l p biên b n nh ng trư ng h p ó và báo cáo v i H i ng thi xem xét gi i quy t; 6. Gi gìn bí m t i m bài thi trư c khi H i ng thi công b ; 7. T ch c phúc tra bài thi theo yêu c u c a H i ng thi. i u 13. Công nh n t t nghi p:
 6. 1. Thí sinh d thi t yêu c u t t c các môn thi theo quy nh c a B Thông tin và Truy n thông (có s i m m i môn thi t i m 5 tr lên theo thang i m 10) thì ư c công nh n t t nghi p; 2. Trư ng h p thi sinh có môn thi không t yêu c u thì k t qu các môn thi t yêu c u s ư c b o lưu trong th i gian m t năm k t ngày thi t t nghi p. Căn c k t qu thi t t nghi p, Th trư ng cơ s ào t o ra quy t nh công nh n t t nghi p. Chương 4. C P GI Y CH NG NH N VT VIÊN HÀNG H I i u 14. i u ki n chung ư c c p gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i: Thuy n viên mu n ư c c p gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i c a B Thông tin và Truy n thông làm vi c trên tàu, thuy n ph i có y các i u ki n chung sau: 1. Là công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài cư trú h p pháp t i Vi t Nam và thuy n viên nư c ngoài làm vi c trên tàu, thuy n Vi t Nam; 2. Trong tu i lao ng theo quy nh c a Lu t lao ng; 3. Có gi y ch ng nh n s c kh e áp ng các tiêu chuNn quy nh hi n hành iv i thuy n viên; 4. Có y h sơ theo quy nh; Ngoài các i u ki n chung ãqui nh như trên, m i ch ng danh còn ph i thõa mãn các i u ki n riêng v chuyên môn cho t ng lo i gi y ch ng nh n. i u 15. i u ki n chuyên môn xét c p “Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS – H ng h n ch ”: 1. T t nghi p ph thông trung h c tr lên ho c là s quan boong, i phó, thuy n trư ng tàu thy n ho t ng trong vùng bi n Vi t Nam (vùng A1); 2. Ti ng Anh trình A tr lên; 3. ã hoàn thành chương trình ào t o vô tuy n i n viên GMDSS – H ng h n ch và thi kỳ thi t t nghi p theo n i dung do B Thông tin và Truy n thông ban hành. i u 16. i u ki n chuyên môn xét c p “Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS – H ng t ng quát”: 1. T t nghi p t b c trung h c chuyên nghi p tr lên chuyên ngành i u khi n tàu bi n ho c i n t vi n thông c a các Trư ng hàng h i ho c Th y s n ho c H i quân ho c Giao thông v n t i; ho c là nhân viên vô tuy n i n GMDSS, s quan boong, i
 7. phó, thuy n trư ng tàu thuy n ho t ng trong và ngoài vùng bi n Vi t Nam t 500 t n tr ng t i tr lên (vùng A2, A3, A4); 2. Ti ng Anh trình B tr lên; 3. Tin h c văn phòng trình A tr lên; 4. ã hoàn thành chương trình ào t o vô tuy n i n viên GMDSS – H ng t ng quát và thi kỳ thi t t nghi p theo n i dung do B Thông tin và Truy n thông ban hành. i u 17. i u ki n chuyên môn xét c p “Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS – H ng hai”: 1. T t nghi p i h c ngành i n t vi n thông hàng h i ho c chuyên ngành i u khi n tàu bi n; 2. Ti ng Anh trình C tr lên; 3. Tin h c văn phòng trình A tr lên; 4. Hoàn thành chương trình ào t o vô tuy n i n viên GMDSS – H ng hai và ã thi kỳ thi t t nghi p theo n i dung do B Thông tin và Truy n thông ban hành. i u 18. i u ki n chuyên môn xét c p “Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS – H ng nh t”: 1. ã ư c c p gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên GMDSS – H ng hai; 2. Th i gian công tác trên bi n ít nh t là 3 năm; 3. Ti ng Anh trình C tr lên; 4. Tin h c văn phòng trình A tr lên; 5. ã hoàn thành chương trình ào t o vô tuy n i n viên GMDSS – H ng nh t và ã thi kỳ thi t t nghi p theo n i dung do B Thông tin và Truy n thông ban hành. i u 19. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS c a cơ s ào t o g m: 1. Quy t nh c a Th trư ng cơ s ào t o công nh n t t nghi p khóa ào t o vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS; 2. B n sao văn b ng chuyên môn ho c gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn c a h c viên tham d khóa h c (b n sao h p pháp); 3. 02 nh 3x4 ch p trong vòng 6 tháng tr l i (m t sau nh có ghi rõ h tên, ngày sinh, nơi sinh).
 8. i u 20. i u ki n và h sơ xét i gi y ch ng nh n vô tuy n i n i v i thuy n viên nư c ngoài làm vi c trên tàu mang c Vi t Nam: 1. i u ki n: a) Có gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS h ng tương ương c a các nư c thành viên c a T ch c Hàng h i qu c t (IMO); b) Có gi y ch ng nh n i u ki n s c kh e theo qui nh hi n hành; c) ang trong tu i lao ng theo qui nh c a pháp lu t Vi t Nam; d) B n sao h chi u h p l ; ) Cam k t không vi ph m pháp lu t Vi t Nam, th l vô tuy n i n c a Liên minh vi n thông qu c t (ITU). 2. H sơ xét i gi y ch ng nh n vô tuy n i n: a) Công văn ngh c a cơ quan qu n lý tr c ti p tuy n d ng thuy n viên nư c ngoài vào làm vi c kèm theo cam k t không vi ph m pháp lu t Vi t Nam, th l vô tuy n i n c a Liên minh vi n thông qu c t (ITU); b) B n sao h p l gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên h GMDSS h ng tương ương c a các nư c thành viên c a T ch c Hàng h i qu c t (IMO); c) B n sao h chi u và visa h p l . i u 21. i u ki n gia h n, i, c p l i Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS 1. ơn v Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS ã h t h n s d ng s ư c gia h n, c p l i khi có i u ki n sau ây: a) Có gi y ch ng nh n s c kh e theo quy nh; b) ang trong tu i lao ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; c) ã m nhi m công vi c theo ch c danh phù h p v i Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i ít nh t 01 năm tr lên trong vòng 05 năm k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n. Trong trư ng h p không 01 năm thì ph i qua th i gian th c t p l i ít nh t là 03 tháng; d) i v i nh ng trư ng h p không áp ng i u ki n theo quy nh t i i m c m c 2 i u 21 thì ph i t yêu c u trong kỳ thi ki m tra sát h ch l i theo quy nh c a B Thông tin và Truy n thông. Trong trư ng h p n u không t thì ph i hoàn thành khóa hu n luy n l i trong th i gian ít nh t là 01 tu n t i các cơ s ào t o ư c B Thông tin và Truy n thông c p phép.
 9. 2. i v i Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS còn h n s d ng ch ư c i, c p l i trong các trư ng h p sau: a) B m t; b) B hư h ng; Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS ư c i ho c c p l i ph i có n i dung gi ng như Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS b m t ho c hư h ng và có th i h n s d ng b ng v i th i h n s d ng còn l i c a Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS b m t ho c hư h ng. i u 22. H sơ ngh gia h n, i, c p l i Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS g m: a) ơn ngh gia h n, i, c p l i Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i; h GMDSS trong ó nói rõ lý do và có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n; b) Gi y khám s c kh e; c) B n sao h p pháp s thuy n viên ho c h chi u d) B n sao h p pháp Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS c n gia h n ho c i; ) 02 nh 3x4 ch p trong vòng 06 tháng tr l i (m t sau nh có ghi rõ h tên, ngày sinh, nơi sinh); e) Gi y ch ng nh n t yêu c u kỳ ki m tra sát h ch ho c gi y ch ng nh n ã hoàn thành khóa ào t o l i c a cơ s ào t o ư c B Thông tin và Truy n thông c p phép ( i v i các trư ng h p không áp ng i u ki n theo quy nh v th i gian hành ngh trên bi n). Chương 5. X LÝ VI PH M VÀ CÁC I U KHO N THI HÀNH i u 23. M i hành vi vi ph m các quy nh c a Quy ch này, tùy theo m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m s b áp d ng các hình th c x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v thanh tra và x lý vi ph m trong lĩnh v c ào t o. i u 24. i u kho n thi hành 1. V T ch c cán b và V Vi n thông – B Thông tin và Truy n thông trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này; 2. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ho c phát sinh m i ngh ph n ánh v V T ch c Cán b , B Thông tin và Truy n thông ph i h p x lý;
 10. 3. Vi c s a i, b sung qui ch này do B trư ng B Thông tin và Truy n thông quy t nh./. B TRƯ NG Lê Doãn H p
 11. PH L C I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG VI T NAM CH NG NH N VI T NAM The Minister of Ministry of Information and Commurications SOCIALIST REPUBLIC OR (MIC) of the Socialist Republic of Viet Nam certifies that VIETNAM H và tên: ……………………… Qu c t ch: ……………………………… Full Name Nationality Sinh ngày: ……………………… t i ……………………………………… Date of birth Place of birth ã t t nghi p khóa ào t o khai thác viên t ng quát v h th ng GI Y CH NG NH N an toàn và c p c u hàng h i toàn c u, có kh năng chuyên môn th c hi n ư c các tiêu chuNn ã quy nh c a gi y ch ng nh n này. VÔ TUY N I N VIÊN H GMDSS Had passed the examination of the General Operator's H NG T NG QUÁT Cerificate Training course for Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and has all required qualifications in accordance with the provisions of this certificate. C p theo quy nh c a Ngh quy t STCW 95 và trên cơ s Ngh quy t Ngư i gi gi y ch ng nh n này m nh n ch c danh Vô tuy n i n viên t ng quát trên các ài tàu bi n ư c trang b thi t b A.703(17) và A.769(18) c a IMO c a h GMDSS theo công ư c SOLAS-88 The lawful holder of this certificate may serve in the capacity as a General operator on the ship Radio Station fitted for the GMDSS under SOLAS-88 convention. GENERAL OPERATOR'S CERTIFICATE Gi y ch ng nh n s : ………….. c p ngày: ………………………….. Certificate No. issued on Issued under the provisions of the Resolution STCW 95 and based on Có giá tr n: ………………………….. Vatid until Resolution A.703 (17) and A.769(18) of IMO TL. B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG VI T NAM For. Minister of MIC of Viet Nam ( nh 3x4) Ch ký c a ngư i ư c c p b ng Holder's Signature: ………………………. PH L C IA
 12. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG VI T NAM CH NG NH N VI T NAM The Minister of Ministry of Information and Commurications SOCIALIST REPUBLIC OR (MIC) of the Socialist Republic of Viet Nam certifies that VIETNAM H và tên: ……………………… Qu c t ch: ……………………………… Full Name Nationality Sinh ngày: ……………………… t i ……………………………………… Date of birth Place of birth ã t t nghi p khóa ào t o khai thác viên h n ch v h th ng GI Y CH NG NH N an toàn và c p c u hàng h i toàn c u, có kh năng chuyên môn th c hi n ư c các tiêu chuNn ã quy nh c a gi y ch ng nh n này. VÔ TUY N I N VIÊN H GMDSS Had passed the examination of the Restricted Operator's H NG H N CH Cerificate Training course for Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and has all required qualifications in accordance with the provisions of this certificate. C p theo quy nh c a Ngh quy t STCW 95 và trên cơ s Ngh quy t Ngư i gi gi y ch ng nh n này m nh n ch c danh Vô tuy n i n viên han ch trên các ài tàu bi n ư c trang b thi t b c a A.703(17) và A.769(18) c a IMO h GMDSS theo công ư c SOLAS-88 The lawful holder of this certificate may serve in the capacity as a Restricted operator on the ship Radio Station fitted for the GMDSS under SOLAS-88 convention. RESTRICTED OPERATOR'S CERTIFICATE Gi y ch ng nh n s : ………….. c p ngày: ………………………….. Certificate No. issued on Issued under the provisions of the Resolution STCW 95 and based on Có giá tr n: ………………………….. Vatid until Resolution A.703 (17) and A.769(18) of IMO TL. B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG VI T NAM For. Minister of MIC of Viet Nam ( nh 3x4) Ch ký c a ngư i ư c c p b ng Holder's Signature: ………………………. PH L C II TIÊU CHU N V CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN VÀ TÀI LI U GI NG D Y
 13. (Kèm theo Quy ch v ào t o và c p Gi y ch ng nh n vô tuy n i n viên hàng h i ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2008/Q -BTTTT ngày 31/03/2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) 1. Yêu c u và i u ki n chung v hu n luy n vô tuy n i n viên hàng h i Bám sát theo m c B-IV/2 thu c chương IV c a B lu t v các tiêu chuN n hu n luy n, c p b ng i ca cho thuy n viên. 2. Yêu c u c th v trang thi t b gi ng d y và tài li u gi ng d y 2.1. Trang thi t b gi ng d y: - Phòng h c tiêu chuNn, b ng vi t, máy chi u, video, ti vi - Thi t b th c hành t i thi u 4 h c viên/máy i v i h th ng thi t b u cu i mô ph ng, 2 h c viên/máy i v i h th ng mô ph ng trên máy vi tính - Thi t b th c hành ph i có kh năng mô ph ng các thi t b sau: + Máy thu phát MF/HF có tr c canh DSC, vô tuy n i n tho i và NBDP + Máy thu phát VHF có tr c danh DSC kênh Ch.70 + Phao vô tuy n ch báo v trí khNn c p qua v tinh EPIRB (406MHz ho c 1.6 GHz) + Thi t b phát áp tín hi u Radar tìm ki m c u n n – SART + Máy thu NAVTEX + Máy VT tho i c m tay cho xu ng c u sinh VHF-TWO WAY + Inmarsat A/B, Inmarsat-C + Các thi t b c n thi t khác 2.2. Tài li u gi ng d y và h c t p: - Giáo trình vô tuy n i n viên hàng h i i v i m i lo i hình ào t o - Giáo trình hư ng d n khai thác thi t b GMDSS i v i m i lo i hình ào t o - Tài li u hư ng d n l p t thi t b GMDSS - Danh b các ài làm d ch v di ng hàng h i và d ch v v tinh di ng hàng h i do ITU xu t b n - Danh b các ài duyên h i (ITU list of Coast Station, Amiralty list of Radio Signal – vol.1, vol.5 …)
 14. - Danh b ài tàu (ITU list of Ship Station) - Danh b các ài vô tuy n nh v và các tr m làm nghi p v c bi t - Các i u kho n và qui nh qu c t áp d ng cho các ài làm d ch v di ng hàng h i và d ch v v tinh di ng hàng h i do ITU xu t b n - S tay tìm ki m c u n n - Nh t ký ài tàu - Tài li u tham kh o c a IMO và các tài li u tham kh o c n thi t khác. 3. Yêu c u i v i giáo viên tham gia ào t o các khóa h c thu c Quy ch này: a) T t nghi p i h c m t trong các chuyên ngành i u khi n tàu bi n hàng h i, vô tuy n i n, i n t vi n thông; b) Là nh ng ngư i có kinh nghi m công tác ít nh t t 3 năm tr lên, có trình chuyên môn và ngo i ng phù h p v i chương trình ào t o, c bi t có ki n th c v thông tin vô tuy n i n hàng h i k c GMDSS, v tàu thuy n, an toàn hàng h i và tìm ki m c u n n. c) ã qua khóa hu n luy n v vô tuy n i n viên hàng h i h GMDSS phù h p v i chương trình tham gia ào t o.
Đồng bộ tài khoản