Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C GIANG c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 12/2008/Q -UBND B c Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHUY N NHI M V ĂNG KI M PHƯƠNG TI N TH Y N I NA Y BAN NHÂN DÂN T NH B C GIANG Căn c Lu t t ch c H ND và UBND này 26/11/2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15/6/2004; Căn c Ngh nh s 21/2005/N -CP ngày 01/3/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a; Căn c Quy t nh s 25/2004/Q -BGTVT ngày 25/11/2004 c a B trư ng B Giao thông V n t i ban hành Quy nh v ăng ki m phương ti n th y n i a; Xét ngh c a Giám c S Giao thông v n t i t i T trình s 60/TTr-SGTVT ngày 24/01/2008, Giám c S N i v t i T trình s 57/TTr-SNV ngày 13/12/2007, QUY T NNH: i u1. Chuy n nhi m v ăng ki m phương ti n th y n i a t S Giao thông v n t i cho Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i B c Giang k t ngày 01/3/2008. i u 2. Giám c S Giao thông v n t i có trách nhi m bàn giao nhi m v nêu trên cho Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i B c Giang và giúp UBND t nh qu n lý nhà nư c v công tác ăng ki m phương ti n giao thông trên a bàn. i u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, S N i v , S Giao thông v n t i, Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i B c Giang và các cơ quan, ơn v liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. UBND T NH Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; - B Giao thông v n t i; - C c ăng ki m Vi t Nam; - Các thành viên UBND t nh; - UBND các huy n, thành ph ; - VP UBND t nh: Thân Văn Mưu + L VP, Website BG, NC, TKCT; + Lưu: VT, CN.
Đồng bộ tài khoản