Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 12/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V NH NG GI I PHÁP C P BÁCH NH M NGĂN CH N SUY GI M, DUY TRÌ TĂNG TRƯ NG KINH T , B O M AN SINH XÃ H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , m b o an sinh xã h i; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ- CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T p oàn kinh t , các T ng công ty 91 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này và nh kỳ hàng tháng g i báo cáo tình hình v ti n tri n khai và nh ng khó khăn vư ng m c v B K ho ch và u tư t ng h p, trình Th tư ng Chính ph . TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
 2. K HO CH TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V NH NG GI I PHÁP C P BÁCH NH M NGĂN CH N SUY GI M, DUY TRÌ TĂNG TRƯ NG KINH T , B O M AN SINH XÃ H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2009/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) TT N i dung công vi c Cơ quan ch trì Cơ quan ph i h p Th i h n hoàn Hình th c văn thành b n I V THÚC Y S N XU T, KINH DOANH VÀ XU T KH U 1 Hoàn thành và tri n khai th c hi n C th theo C th theo Chương C th theo C th theo các chương trình, án ã ư c Chương trình trình hành ng c a Chương trình Chương trình giao t i Ngh quy t s hành ng c a Chính ph th c hi n hành ng c a hành ng c a 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 Chính ph th c Ngh quy t TW7 Chính ph th c Chính ph th c năm 2008 c a Chính ph ban hành hi n Ngh quy t khóa X v nông hi n Ngh quy t hi n Ngh quy t Chương trình hành ng c a TW7 khóa X v nghi p, nông dân, TW7 khóa X v TW7 khóa X v Chính ph th c hi n Ngh quy t nông nghi p, nông thôn ( ã ban nông nghi p, nông nghi p, H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành nông dân, nông hành theo Ngh nông dân, nông nông dân, nông Trung ương ng khóa X v nông thôn ( ã ban quy t s thôn ( ã ban thôn ( ã ban nghi p, nông dân, nông thôn. hành theo Ngh 24/2008/NQ-CP) hành theo Ngh hành theo Ngh quy t s quy t s quy t s 24/2008/NQ-CP) 24/2008/NQ- 24/2008/NQ- CP) CP) 2 Các gi i pháp tháo g khó khăn và B Nông nghi p Các B : Tài chính, Quý I năm 2009 Quy t nh c a h tr s n xu t nông, lâm, th y và Phát tri n K ho ch và u tư, Th tư ng s n, trư c h t là vi c tiêu th nông nông thôn Công Thương và các Chính ph s n c a m t s ngành hàng có cơ quan liên quan lư ng hàng hóa l n và s n xu t t p trung như: lúa g o, th y s n và m t s nông s n khác nh m duy trì phát tri n s n xu t, gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho nông dân. 3 Cơ ch , chính sách h tr ti n B Nông nghi p Các B : Tài chính, Quý I năm 2009 Quy t nh c a gi ng lúa, hoa màu, gia súc, gia và Phát tri n K ho ch và u tư Th tư ng c m, th y s n cho nông dân nông thôn và các cơ quan liên Chính ph khôi ph c s n xu t vùng b thi t quan h i do thiên tai, d ch b nh. Cơ ch , chính sách và gi i pháp huy ng các ngu n v n, Ny m nh gi i ngân s d ng có hi u qu ngu n v n t ngân sách nhà nư c cho tu b h th ng ê i u, c i t o, nâng c p h th ng tư i tiêu, cơ s h t ng vùng nuôi tr ng th y s n, vùng neo u tàu thuy n tránh bão, h tr kiên c hóa kênh mương, tr ng r ng và khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư. 4 án thúc Ny s n xu t, kinh B Công Các B , ngành và cơ Quý I năm 2009 Quy t nh c a doanh, trong ó bao g m: Thương quan liên quan Th tư ng Chính ph
 3. a) Cơ ch , chính sách Ny m nh s n xu t hàng tiêu dùng n i a, nh t là th c phNm, u ng, hàng d t may, thu c ch a b nh; ưu tiên h tr ngành hàng s n xu t có l i th thay th hàng nh p khNu, s d ng ngu n nguyên li u trong nư c, s d ng nhi u lao ng … như: các doanh nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, s n xu t v t li u xây d ng, cơ khí, ch t o, óng tàu, phân bón … H tr vi c tiêu th m t s s n phNm công nghi p ang t n ng như: phôi thép, thép xây d ng, xi măng, phân bón, gi y, hóa ch t; b) Chính sách h tr khuy n khích các t ch c, cá nhân trong nư c s n xu t, ch t o s n phNm ngành công nghi p i u ki n thay th hàng nh p khNu. c) Các gi i pháp c th th c hi n tháo g khó khăn, h tr phát tri n s n xu t, kinh doanh i v i t ng ngành hàng, m t hàng có s c s n xu t l n. d) Các gi i pháp m b o hoàn thành úng ti n các công trình, d án ang d dang, c bi t là các d án l n, d án tr ng i m ã quá th i h n hoàn thành thi công thu c lĩnh v c năng lư ng. ) Các gi i pháp liên quan khác. 5 án Ny m nh xu t khNu, ki m B Công Các B , ngành, a Tháng 1 năm Quy t nh c a ch nh p siêu giai o n 2009 – Thương phương liên quan 2009 Th tư ng 2010, trong ó bao g m: Chính ph a) Các chính sách, gi i pháp thúc Ny xu t khNu hàng hóa; tăng cư ng ho t ng xúc ti n thương m i, m r ng th trư ng xu t khNu. Tăng cư ng ti p xúc c p cao m r ng th trư ng, quan h buôn bán, v n ng theo các kênh chính th c và không chính th c t o ch ng trong vi c ng phó v i chính sách b o h m u d ch, d b các rào c n thu và phi thu tăng xu t khNu; b) Cơ ch , chính sách khuy n khích tiêu dùng hàng n i a; b sung, h tr ngu n kinh phí cho
 4. công tác xúc ti n xu t khNu và khai thác th trư ng n i a; c) Gi i pháp Ny m nh xu t khNu, gi m nh p siêu các th trư ng có m c nh p siêu cao qua vi c t n d ng l i th t các Hi p nh khu v c m u d ch t do (FTA); thúc Ny s m vi c ký k t các Hi p nh khu v c m u d ch t do ASEAN v i Úc, New Zealand, n . ng th i, xúc ti n chuNn b àm phán FTA v i m t s i tác kinh t quan tr ng khác … d) Các gi i pháp có liên quan khác. 6 T p trung ngu n l c, ch o B Giao thông Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Ban hành theo quy t li t, hoàn thành úng ti n v nt i phương liên quan thNm quy n các công trình, d án ang d dang, c bi t là các d án l n, d án tr ng i m ã quá th i h n hoàn thành thi công, nh t là các d án thu c các lĩnh v c: ư ng cao t c, sân bay, c ng bi n, ư ng giao thông nông thôn. 7 Hoàn thành úng ti n các d án B Xây d ng Các B : K ho ch và Quý I năm 2009 Ban hành theo xi măng, v t li u xây d ng. u tư, Tài chính và thNm quy n các cơ quan liên Phương án s d ng xi măng quan th c hi n ch trương kích c u u tư, tiêu dùng, bao g m hai chương trình: v t li u xây d ng không nung thay th g ch t sét nung; ư ng bê tông xi măng. 8 Chương trình i m i công ngh B Khoa h c và Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Quy t nh c a qu c gia (th c hi n Lu t Chuy n Công ngh phương và cơ quan Th tư ng giao công ngh ). liên quan Chính ph 9 Chương trình qu c gia thúc Ny B Khoa h c và Các B , ngành, a Quý II năm Quy t nh c a năng su t, ch t lư ng và kh năng Công ngh phương và cơ quan 2009 Th tư ng c nh tranh c a s n phNm, hàng liên quan Chính ph hóa Vi t Nam (th c hi n Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa). 10 Chương trình qu c gia phát tri n B Khoa h c và Các B , ngành, a Quý III năm Quy t nh c a công ngh cao (th c hi n Lu t Công ngh phương và cơ quan 2009 Th tư ng Công ngh cao). liên quan Chính ph 11 án nâng cao hi u qu công tác B Công Các B , ngành, T p Quý I năm 2009 Quy t nh c a khai thác, ch bi n, xu t khNu và Thương oàn D u khí Vi t Th tư ng lưu thông các lo i nguyên li u như Nam, T p oàn Chính ph d u m , than á và các khoáng s n Công nghi p Than khác có giá xu t khNu hi u qu và Khoáng s n Vi t nh t. Nam, cơ quan, a phương liên quan 12 i u hành linh ho t ng buôn B Công Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Ban hành theo bán biên m u theo hư ng khuy n Thương phương liên quan thNm quy n
 5. khích xu t khNu, ki m soát nh p khNu; cân i ngu n nguyên li u nh p khNu và có chính sách khuy n khích gia công tăng kim ng ch xu t khNu các ngành ngh s d ng nhi u lao ng và v t tư trong nư c; h tr doanh nghi p xu t khNu theo phương th c giao hàng t i kho ngo i quan. Tăng cư ng ch o ch ng buôn l u qua biên gi i. 13 Cơ ch , chính sách h tr u tư B Nông nghi p Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Quy t nh c a công ngh sau thu ho ch i v i và Phát tri n phương liên quan Th tư ng các s n phNm nông, lâm, th y, h i nông thôn Chính ph s n, nh t là h th ng phơi s y cho v hè thu hàng năm, h th ng kho ch a lúa hàng hóa khu v c ng b ng sông C u Long và công ngh ch bi n … H tr xây d ng các trung tâm ti p th và qu n lý ch t lư ng nông s n các t nh có s n xu t hàng hóa nông s n l n và t p trung. 14 Rà soát, tháo g vư ng m c B Văn hóa, Th Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Quy t nh c a Ny nhanh vi c th c hi n các d thao và Du l ch phương liên quan Th tư ng án du l ch qu c gia tr ng i m. Chính ph Xây d ng Quy ch h tr Chương trình xúc ti n du l ch qu c gia và ngu n kinh phí h tr xúc ti n du l ch k ho ch năm 2009. 15 Nâng c p các sân bay t i các a B Giao thông Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Quy t nh c a phương có các i m du l ch qu c và V n t i phương liên quan Th tư ng gia, ng th i có bi n pháp tăng Chính ph chuy n bay thu hút khách t các th trư ng có ti m năng chi tiêu du l ch cao. 16 Xem xét mi n th th c nh p c nh B Ngo i giao B Công an và các Quý I năm 2009 Quy t nh c a cho khách du l ch i v i các th cơ quan liên quan Th tư ng trư ng ti m năng Chính ph 17 Nâng cao ch t lư ng các d ch v B Văn hóa, Th Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Ban hành theo du l ch theo tiêu chuNn qu c t ; có thao và Du l ch phương liên quan thNm quy n các chương trình, s n phNm mang m b n s c Vi t Nam tăng t l khách du l ch quay tr l i Vi t Nam. 18 Qu n lý và phát tri n th trư ng B Xây d ng Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Báo cáo c a b t ng s n phương liên quan Chính ph trình B Chính tr II TH C HI N CÁC BI N PHÁP KÍCH C U U TƯ VÀ TIÊU DÙNG 1 Xây d ng Lu t s a i, b sung B K ho ch và Các B , ngành liên Báo cáo t i Báo cáo Chính m t s i u c a các lu t có liên u tư quan phiên h p Chính ph và Qu c h i quan n u tư xây d ng cơ b n. ph tháng 02 năm 2009
 6. 2 Cho phép gi i ngân s v n ngân B Tài chính B K ho ch và u Quý I năm 2009 Quy t nh c a sách nhà nư c còn l i c a năm tư, các B , ngành, Th tư ng 2008 n h t tháng 6 năm 2009. a phương liên quan Chính ph 3 Ngu n v n b trí cho các d án, B K ho ch và B Tài chính và các Quý I năm 2009 Quy t nh c a công trình quan tr ng, c p bách u tư B , ngành, a Th tư ng nhưng chưa b trí ư c ngu n phương liên quan Chính ph v n. 4 Cho phép t m hoãn thu h i các B K ho ch và B Tài chính và các Tháng 01 năm Quy t nh c a kho n v n ngân sách nhà nư c ã u tư B , ngành, a 2009 Th tư ng ng trư c k ho ch năm 2009, tr phương liên quan Chính ph các kho n ã ư c t m ng năm 2009 hoàn thành trong năm 2008. 5 Cho phép i u ch nh t ng m c B K ho ch và B Tài chính và các Quý I năm 2009 Ban hành theo u tư i v i các d án s d ng u tư B , ngành, a thNm quy n ngu n trái phi u chính ph ã có phương liên quan trong danh m c ư c y ban Thư ng v Qu c h i và Th tư ng Chính ph giao; trên cơ s ó th c hi n vi c i u hòa v n gi a các d án, công trình và ư c thanh toán theo ti n . ng th i, cho phép ti p t c gi i ngân s v n trái phi u Chính ph còn l i c a năm 2008 n h t tháng 6 năm 2009 (theo văn b n s 195/UBTVQH12 ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i) 6 Phương án phân b k ho ch v n B K ho ch và B Tài chính và các Tháng 01 năm - Trình y ban trái phi u Chính ph năm 2009, u tư B , ngành, a 2009 Thư ng v trong ó ưu tiên cho các d án phương liên quan Qu c h i trong Danh m c c a Quy t nh s 171/Q -TTg ngày 24 tháng 7 năm - Quy t nh 2006 c a Th tư ng Chính ph ; c a Th tư ng b sung các d án c p bách khác Chính ph trong các lĩnh v c: giao thông, th y l i, y t , giáo d c tri n khai th c hi n. 7 T m ng t ngu n trái phi u B K ho ch và B Tài chính và các Tháng 01 năm Quy t nh c a Chính ph kho ng 1.500 t ng u tư B , ngành, a 2009 Th tư ng u tư xây d ng, c i t o, nâng phương liên quan Chính ph c p h th ng th y l i, tu b h th ng ê i u; nâng cao năng l c tư i tiêu và phòng, ch ng l t bão vùng ng b ng sông H ng. 8 Các bi n pháp nh m ti p t c thu B K ho ch và Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Ban hành theo hút và Ny nhanh ti n gi i ngân u tư phương liên quan thNm quy n các ngu n v n FDI và ODA, nh t là các d án xây d ng cơ s h t ng, các d án u tư s n xu t s n phNm công ngh cao, có giá tr xu t khNu l n, nh ng d án gi i quy t nhi u vi c làm; ph n u năm 2009 th c hi n vi c gi i ngân các ngu n v n trên không th p
 7. hơn m c th c hi n năm 2008. 9 Xác nh và trình Th tư ng Các B , ngành Các B , ngành, a Tháng 01 năm Quy t nh c a Chính ph danh m c các công và cơ quan, a phương liên quan 2009 Th tư ng trình, d án ư c l a ch n hình phương liên Chính ph th c u th u ( u th u, chào th u quan c nh tranh ho c ch nh th u, …) Th tư ng Chính ph y quy n cho B trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c Ny nhanh ti n th c hi n cũng như ch t lư ng các công trình d án. 10 Cơ ch khuy n khích các doanh B K ho ch và Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Ban hành theo nghi p thu c m i thành ph n kinh u tư phương và các T p thNm quy n t tham gia u tư các d án, công oàn kinh t , T ng trình có quy mô l n, công trình công ty 91 liên quan u tư h t ng quan tr ng (c ng bi n, i n, ư ng cao t c, th y l i, trư ng h c, cơ s y t …). 11 án Qu nhà xã h i giai o n B Xây d ng Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Quy t nh c a 2009 – 2015. phương liên quan Th tư ng Chính ph 12 Cơ ch , chính sách b o m B K ho ch và B Xây d ng và các Quý I năm 2009 Quy t nh c a khuy n khích u tư xây d ng nhà u tư B , ngành, a Th tư ng công nhân t i các khu công phương liên quan Chính ph nghi p. 13 i u hành giá i n theo cơ ch th B Công B Tài chính và các Quý I năm 2009 Quy t nh c a trư ng Thương cơ quan liên quan Th tư ng Chính ph 14 i u hành giá theo cơ ch th B Tài chính B Công Thương và Quý I năm 2009 Ban hành theo trư ng i v i các m t hàng: than, các cơ quan liên thNm quy n nư c s ch, cư c v n chuy n xe quan buýt, … 15 án phát tri n h th ng phân B Công Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Quy t nh c a ph i các m t hàng thi t y u, trong Thương phương liên quan Th tư ng ó t p trung vào các m t hàng: Chính ph lương th c, xăng d u, phân bón, s t thép, xi măng và thu c ch a b nh. 16 Các bi n pháp qu n lý th trư ng, B Công B Tài chính, B Quý I năm 2009 Ban hành theo giá c , ch t lư ng hàng hóa và v Thương Khoa h c và Công thNm quy n sinh an toàn th c phNm; x lý ngh , B Y t và các nghiêm các hành vi vi ph m theo cơ quan liên quan quy nh c a pháp lu t hi n hành, nh t là kinh doanh trái phép, tr n l u thu , liên k t c quy n nh m thao túng th trư ng và giá c . 17 Khuy n khích các doanh nghi p t B Công B Tài chính và các Quý I năm 2009 Ban hành theo ch c các t h giá bán hàng Thương B , ngành, a thNm quy n kích thích tiêu dùng, trư c m t là phương liên quan trong d p T t Nguyên án 2009.
 8. III CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TI N T 1 a) Gi m 30% s thu thu nh p B Tài chính Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Thông tư c a doanh nghi p ph i n p c a quý IV phương liên quan B Tài chính năm 2008 và s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm 2009 i v i thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p nh và v a. b) Giãn th i h n n p thu thu nh p doanh nghi p trong th i gian 9 tháng i v i s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p năm 2009 c a các doanh nghi p nh và v a nói trên (70% s thu còn l i sau khi gi m) và c a các doanh nghi p có ho t ng s n xu t, gia công, ch bi n nông, lâm, th y s n, d t may, da giày, linh ki n i n t . 2 T m hoàn 90% s thu giá tr gia B Tài chính Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Thông tư c a tăng u vào i v i hàng hóa phương liên quan B Tài chính th c xu t khNu trong trư ng h p doanh nghi p chưa có ch ng t thanh toán qua ngân hàng và hoàn ti p 10% khi có ch ng t thanh toán. 3 i u ch nh thu su t thu xu t B Tài chính B Tài nguyên và Quý IV năm Ban hành theo khNu i v i m t s lo i tài Môi trư ng và các 2008 và năm thNm quy n nguyên, khoáng s n. B , ngành liên quan 2009 4 Trình Chính ph s a i thu su t B Tài chính B Tài nguyên và Quý I năm 2009 Ngh nh c a thu tài nguyên theo hư ng h n Môi trư ng và các Chính ph ch xu t khNu, b o m ngu n B , ngành liên quan nguyên li u cho s n xu t trong nư c 5 i u ch nh gi m thu su t thu B Tài chính Các B , ngành, a Quý IV năm Ban hành theo nh p khNu i v i m t s nhóm phương liên quan 2008 và năm thNm quy n hàng là nguyên li u u vào c a 2009 s n xu t, trong nư c chưa s n xu t ư c ho c có s n xu t nhưng không áp ng nhu c u t o i u ki n cho các doanh nghi p gi m chi phí, nâng cao s c c nh tranh. i u ch nh tăng thu trong khuôn kh cam k t WTO, t o i u ki n cho phát tri n s n xu t trong nư c, ki m ch nh p siêu. 6 Giãn th i gian ân h n n p thu i B Tài chính Các B , ngành liên Quý I năm 2009 Văn b n hư ng v i m t s ngành hàng phù h p quan d n c a B Tài v i chu kỳ s n xu t và tiêu th s n chính phNm ( óng tàu, s n xu t cơ khí …). Th c hi n t t chính sách v ân h n th i h n n p thu nh p khNu (275 ngày) i v i v t tư, nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu.
 9. 7 C i cách th t c xu t nh p khNu, B Tài chính B Công Thương và Quý I năm 2009 Thông tư c a rút ng n th i gian thông quan các cơ quan liên B Tài chính hàng hóa, ơn gi n hóa th t c quan hoàn thu , quy t toán thu iv i nguyên li u nh p khNu s n xu t, gia công hàng xu t khNu. 8 Quy nh rõ và phù h p t l ph B Tài chính B Công Thương và Quý I năm 2009 Thông tư c a li u, ph phNm thu ư c trong quá các cơ quan liên B Tài chính trình nh p khNu nguyên li u s n quan xu t hàng xu t khNu không ph i ch u thu nh p khNu. 9 Trình y ban Thư ng v Qu c h i B Tài chính Các cơ quan liên Quý I năm 2009 Báo cáo y ban v vi c tri n khai th c hi n Lu t quan Thư ng v Thu thu nh p cá nhân theo hư ng Qu c h i h tr khó khăn cho m t s i tư ng n p thu . 10 Các bi n pháp c th t o i u Ngân hàng Nhà B Tài chính và các Quý IV năm Ban hành theo ki n tăng cư ng kh năng ti p c n nư c Vi t Nam cơ quan liên quan 2008 thNm quy n ngu n v n tín d ng cho các doanh nghi p, nh t là các doanh nghi p nh và v a; doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu và doanh nghi p g p khó khăn trong tiêu th s n phNm như: ti p t c xem xét, i u ch nh gi m d tr b t bu c c a các t ch c tín d ng; i u ch nh gi m lãi su t cơ b n phù h p h tr doanh nghi p s n xu t, kinh doanh. 11 Nghiên c u, hư ng d n các t Ngân hàng Nhà Các cơ quan liên Quý I năm 2009 Văn b n c a ch c tín d ng th c hi n vi c cho nư c Vi t Nam quan Ngân hàng Nhà vay theo lãi su t th a thu n quy nư c Vi t Nam nh t i Ngh quy t s 23/2008/QH12 ngày 06 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. 12 Th c hi n vi c cơ c u l i th i h n Ngân hàng Nhà Các cơ quan liên Quý IV năm Ban hành theo n và áp d ng các gi i pháp x lý nư c Vi t Nam quan 2008 thNm quy n n vay v n ngân hàng cho các ngân hàng thương m i phù h p v i quy nh c a pháp lu t i v i các h nông dân b thi t h i do thiên tai và các doanh nghi p g p khó khăn trong tiêu th s n phNm. 13 i u hành chính sách ti n t linh Ngân hàng Nhà Các cơ quan liên Quý IV năm Ban hành theo ho t, hi u qu ; i u ch nh linh nư c Vi t Nam quan 2008 và năm quá trình ho t t giá ngo i t theo tín hi u 2009 th trư ng, khuy n khích xu t khNu, ki m soát nh p khNu, n nh kinh t vĩ mô, ph n u i u hành cán cân thanh toán qu c t theo hư ng không thâm h t. 14 Ch o các ngân hàng thương m i Ngân hàng Nhà Các cơ quan liên Quý IV năm Ban hành theo xem xét i u ch nh áp d ng lãi nư c Vi t Nam quan 2008 thNm quy n su t cho vay c a các h p ng tín
 10. d ng xu ng phù h p theo m c lãi su t hi n hành; không ph t do quá h n i v i doanh nghi p nh và v a g p khó khăn. 15 Th c hi n nhi m v b o lãnh tín B Tài chính Ngân hàng Nhà nư c Quý I năm 2009 Quy t nh c a d ng cho các doanh nghi p nh và và các cơ quan liên Th tư ng v a nh m h tr t t hơn cho các quan Chính ph doanh nghi p ti p c n ngu n v n vay phát tri n s n xu t, kinh doanh, t o thêm nhi u vi c làm m i. IV V B O M AN SINH XÃ H I 1 Tri n khai các bi n pháp h tr B Tài chính Các B , ngành, a Quý IV năm Ban hành theo lương th c, chi phí s a ch a nhà phương có liên quan 2008 và năm thNm quy n , phòng tr d ch b nh, h tr 2009 gi ng cây tr ng, v t nuôi, b o m không x y ra tình tr ng ngư i dân b ói và nhanh chóng khôi ph c s n xu t sau lũ, l t. 2 Chương trình h tr gi m nghèo B Lao ng – Các B : K ho ch và Quý IV năm Ngh quy t s nhanh và b n v ng i v i 61 Thương binh và u tư, Tài chính, 2008 30a/2008/NQ- huy n nghèo. Xã h i Nông nghi p và Phát CP ngày 27 tri n nông thôn, y tháng 12 năm ban Dân t c và các 2008 c a Chính cơ quan, a phương ph liên quan 3 án “H tr các huy n nghèo B Lao ng – Các B : K ho ch và Quý I năm 2009 Quy t nh c a Ny m nh xu t khNu lao ng góp Thương binh và u tư, Tài chính, Th tư ng ph n gi m nghèo nhanh, b n v ng Xã h i Công an, Ngo i giao, Chính ph giai o n 2009 – 2015”. Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban Dân t c, Ngân hàng Chính sách Xã h i và các cơ quan, a phương liên quan 4 S a i, b sung m t s i u c a B Lao ng – Các B , ngành và Quý I năm 2009 Ngh nh c a Ngh nh s 67/2007/N -CP Thương binh và các cơ quan, a Chính ph ngày 13 tháng 4 năm 2007 v Xã h i phương liên quan chính sách tr giúp i v i i tư ng b o tr xã h i. 5 i u ch nh ti n lương t i thi u B Lao ng – Các B , ngành và Quý I năm 2009 Ngh nh c a chung áp d ng trong năm 2009 Thương binh và các cơ quan, a Chính ph Xã h i phương liên quan 6 án “Chính sách nhà cho các B Xây d ng Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Báo cáo c a i tư ng xã h i có nhu c u gi i phương liên quan Chính ph trình quy t v nhà ”. B Chính tr 7 T ch c tri n khai ch b o B Lao ng – Các B , ngành, a Quý IV năm Ngh nh s hi m th t nghi p theo quy nh Thương binh và phương liên quan 2008 127/2008/N - c a Lu t B o hi m xã h i Xã h i CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph 8 Th c hi n tăng thêm d tr qu c B Tài chính Các B , ngành, a Năm 2009 Quy t nh c a gia v lương th c (kho ng trên Th tư ng
 11. 150.000 t n quy g o) ch ng phương liên quan Chính ph c u tr cho ngư i dân các vùng b lũ, l t. 9 Ti p t c th c hi n tr c p khó B N iv Các B , ngành, a Quý IV năm Quy t nh s khăn cho ngư i hư ng lương t phương liên quan 2008 169/2008/Q - ngân sách nhà nư c có i s ng TTg ngày 15 khó khăn, thu nh p th p. tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph 10 Tăng cư ng ch o th c hi n t t B Tài chính Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Quy t nh c a các chương trình gi m nghèo, b phương liên quan Th tư ng trí v n cho th c hi n chương Chính ph trình tín d ng i v i h nghèo, h c sinh, sinh viên nghèo và các i tư ng chính sách khác. 11 Các B , ngành, a phương huy B Lao ng – Các B , ngành, a Quý I năm 2009 Quy t nh c a ng các ngu n l c xã h i và b Thương binh và phương liên quan Th tư ng trí tăng ngân sách phát tri n Xã h i Chính ph m nh các hình th c d y ngh cho ngư i lao ng nông thôn, nh t là lao ng thu c h nghèo góp ph n thúc Ny s n xu t kinh doanh, t o vi c làm, tăng thu nh p, gi m nghèo. 12 i u ch nh lương hưu, tr c p B Lao ng – Các B , ngành và Quý II năm Ngh nh c a BHXH và tr c p hàng tháng i Thương binh và các cơ quan, a 2009 Chính ph v i cán b xã ngh vi c Xã h i phương liên quan 13 i u ch nh ti n lương t i thi u B Lao ng – Các B , ngành và Quý II năm Ngh nh c a vùng i v i doanh nghi p trong Thương binh và các cơ quan, a 2009 Chính ph nư c áp d ng trong năm 2010 Xã h i phương liên quan 14 i u ch nh ti n lương t i thi u B Lao ng – Các B , ngành và Quý II năm Ngh nh c a vùng i v i doanh nghi p FDI áp Thương binh và các cơ quan, a 2009 Chính ph d ng trong năm 2010 Xã h i phương liên quan 15 S a i, b sung m t s i u c a B Lao ng – Các B , ngành và Quý II năm Quy t nh c a Quy t nh s 101/2007/Q -TTg Thương binh và các cơ quan, a 2009 Th tư ng ngày 06 tháng 7 năm 2007 c a Xã h i phương liên quan Chính ph Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu Qu c gia v vi c làm giai o n 2006 – 2010. 16 i u ch nh chuNn nghèo giai o n B Lao ng – Các B , ngành, a Quý II năm Quy t nh c a 2006 – 2010 theo ch s trư t giá Thương binh và phương liên quan 2009 Th tư ng th c hi n năm 2009 – 2010. Xã h i Chính ph 17 S a i, b sung m t s i u Ngh B Lao ng – Các B , ngành và Quý IV năm Ngh nh c a nh s 135/2007/N -CP ngày 16 Thương binh và các cơ quan, a 2009 Chính ph tháng 8 năm 2007 quy nh chi ti t Xã h i phương liên quan và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v khi u n i, t cáo v lao ng (b sung nh ng hành vi vi ph m hành chính v b o hi m th t nghi p) 18 Chính sách tr c p m t s c lao B Lao ng – Các B , ngành và Quý IV năm Quy t nh c a Thương binh và các cơ quan, a Th tư ng
 12. ng. Xã h i phương liên quan 2009 Chính ph 19 i u ch nh ti n lương t i thi u B Lao ng – Các B , ngành và Quý IV năm Ngh nh c a chung áp d ng trong năm 2010. Thương binh và các cơ quan, a 2009 Chính ph Xã h i phương liên quan 20 S a i, b sung m t s i u c a B Lao ng – Các B , ngành và Quý IV năm Ngh nh c a Ngh nh s 36/2005/N -CP Thương binh và các cơ quan, a 2009 Chính ph ngày 17 tháng 3 năm 2005 v b o Xã h i phương liên quan v , chăm sóc, giáo d c tr em. V V T CH C TH C HI N Theo ch c năng ư c giao, các Các B , ngành, B , ngành, a phương xây d ng a phương, T p Chương trình hành ng th c hi n oàn kinh t và Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP. các T ng công ty 91
Đồng bộ tài khoản