Quyết định số 120/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
59
lượt xem
7
download

Quyết định số 120/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Mực, tỉnh Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 120/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY TRÌNH V N HÀNH ĐI U TI T H CH A NƯ C SÔNG M C, T NH THANH HÓA B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t tài nguyên nư c s 08/1998/QH10; Căn c Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i s 32/2001/PL-UBTVQH10; Căn c Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão (năm 1993) và Pháp l nh s 27/2000/PL-UBTVQH10 s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 v Qu n lý an toàn đ p; Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Th y l i, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy trình v n hành đi u ti t h ch a nư c Sông M c, t nh Thanh Hóa. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Th y l i, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch và Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Ng c Thu t QUY TRÌNH V N HÀNH ĐI U TI T H CH A NƯ C SÔNG M C, T NH THANH HÓA (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 120/2008/QĐ-BNN ngày 12/12/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. M i ho t đ ng đ n qu n lý khai thác và b o v an toàn công trình h ch a nư c Sông M c đ u ph i tuân th : 1. Lu t tài nguyên nư c s 08/1998/QH10; 2. Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i s 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001; 3. Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão (năm 1993) và Pháp l nh s 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000 s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão; 4. Ngh đ nh c a Chính ph s 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 quy đ nh thi hành Lu t tài nguyên nư c.
 2. 5. Ngh đ nh c a Chính ph s 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i 6. Ngh đ nh c a Chính ph s 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i. 7. Ngh đ nh c a Chính ph s 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 v Qu n lý an toàn đ p; 8. Các Quy chu n, Tiêu chu n, Quy ph m hi n hành. a) H ch a nư c – Công trình th y l i – Quy đ nh v l p và ban hành quy trình v n hành đi u ti t (14TCN 121-2002); b) Công trình th y l i kho nư c – Yêu c u k thu t trong qu n lý và khai thác (14TCN 55-88); c) Quy ph m công tác th y văn trong h th ng th y nông (14TCN 49-86); d) Các tiêu chu n, quy ph m khác có liên quan t i công trình th y công c a h ch a nư c. Đi u 2. Vi c v n hành đi u ti t h ch a nư c Sông M c ph i đ m b o: 1. An toàn công trình theo ch tiêu phòng ch ng lũ v i t n su t thi t k P = 0.5% tương ng v i m c nư c cao nh t là (+37,22)m; t n su t lũ ki m tra P = 0,1% tương ng v i m c nư c cao nh t là (+38,26)m. 2. C p nư c ph c v nông nghi p, phát đi n, sinh ho t, công nghi p và các nhu c u dùng nư c khác theo nhi m v thi t k đư c duy t. Đi u 3. V n hành công trình đ u m i: Vi c v n hành c ng l y nư c, tràn x lũ ph i tuân th Quy trình v n hành c a các công trình. Đi u 4. V n hành đi u ti t h ch a: 1. Quy trình v n hành đi u ti t h ch a nư c Sông M c t nh Thanh Hóa (sau đây g i t t là Quy trình) là cơ s pháp lý đ Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên Khai thác công trình th y l i (KTCTTL) Sông Chu Thanh Hóa v n hành đi u ti t h ch a nư c Sông M c. 2. Trong mùa mưa lũ, khi xu t hi n các tình hu ng đ c bi t chưa đư c quy đ nh trong Quy trình, vi c v n hành đi u ti t và phòng ch ng l t bão c a h ch a ph i theo s ch đ o đi u hành th ng nh t c a UBND t nh Thanh Hóa, tr c ti p là Ban ch huy phòng ch ng l t bão (PCLB) t nh Thanh Hóa. Chương 2. V N HÀNH ĐI U TI T TRONG MÙA LŨ Đi u 5. Trư c mùa mưa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL Sông Chu ph i th c hi n: 1. Ki m tra công trình nư c lũ theo đúng quy đ nh hi n hành, phát hi n và x lý k p th i nh ng hư h ng, đ m b o công trình v n hành an toàn trong mùa mưa lũ. 2. Căn c vào d báo khí tư ng th y văn mùa lũ hàng năm và quy trình, l p k ho ch tích, x nư c c th trong mùa lũ, làm cơ s v n hành đi u ti t h ch a, đ m b o an toàn công trình và tích đ nư c ph c v các nhu c u dùng nư c, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (NN&PTNT) t nh Thanh Hóa. 3. L p phương án phòng, ch ng l t, bão cho h ch a nư c Sông M c trình c p có th m quy n phê duy t. Đi u 6. Đi u ti t gi m c nư c h trong mùa lũ: 1. Trong quá trình v n hành đi u ti t, m c nư c h ch a ph i th p hơn ho c b ng tung đ “Đư ng phòng phá ho i” trên bi u đ đi u ph i (ph l c s 03). 2. M c nư c h cao nh t cu i các tháng trong mùa lũ đư c gi như sau: Th i gian (ngày/tháng) 31/VIII 30/IX 31/X 31/XI M c nư c cao nh t (m) 30,95 32,18 32,9 33,0
 3. Đi u 7. Khi m c nư c h đ n gi i h n quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 6, Công ty KTCTTL Sông Chu ph i s n sàng x lũ. Trư c khi ti n hành x lũ Công ty KTCTTL Sông Chu ph i: 1. Căn c vào di n bi n tình hình khí tư ng th y văn, hi n tr ng các công trình đ u m i, vùng h du h ch a nư c và quy trình đ quy t đ nh vi c x lũ (s c a, đ m và th i gian m …). 2. Báo cáo S NN&PTNT t nh Thanh Hóa, Ban ch huy PCLB t nh Thanh Hóa v vi c x lũ. 3. Thông báo chính quy n đ a phương đ ph bi n đ n nhân dân vùng h du và các cơ quan liên quan v vi c x lũ, đ m b o an toàn cho ngư i, tài s n khi x lũ. Đi u 8. V n hành x lũ trong m t s trư ng h p đ c bi t: 1. Khi m c nư c h cao hơn quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 6, nhưng chưa vư t quá + 33,0m, Công ty KTCTTL Sông Chu báo cáo S NN&PTNT Thanh Hóa quy t đ nh cho phép gi m c nư c ho c v n hành c a tràn đ x lũ theo quy đ nh. 2. Khi m c nư c h đ t +33,0m và đang lên, Công ty KTCTTL Sông Chu ph i v n hành c a van tràn đ x lũ, gi m c nư c h không vư t quá +35,00m, đ ng th i báo cáo S NN&PTNT và Ban ch huy PCLB t nh Thanh Hóa. 3. Khi m c nư c h đ t +35,00m và đang lên công ty KTCTTL Sông Chu ph i v n hành t i đa tràn x lũ, gi m c nư c h không vư t quá +37,22m, báo cáo S NN&PTNT, Ban ch huy PCLB t nh, chu n b tri n khai phương án phòng ch ng l t bão. 4. Trư ng h p x y ra mưa lũ đ c bi t l n, m c nư c h có nguy cơ vư t quá +37,22m, UBND t nh Thanh Hóa quy t đ nh tri n khai th c hi n phương án phòng ch ng l t bão, b o đ m an toàn h ch a và vùng h du. Chương 3. V N HÀNH ĐI U TI T TRONG MÙA KI T Đi u 9. Trư c mùa ki t hàng năm, Công ty KTCTTL Sông Chu ph i căn c vào lư ng nư c tr trong h , d báo khí tư ng th y văn và nhu c u dùng nư c, l p phương án c p nư c trong mùa ki t, báo cáo S NN&PTNT, thông báo cho các h dùng nư c trong h th ng. Đi u 10. Đi u ti t gi m c nư c h trong mùa ki t: 1. Trong quá trình v n hành đi u ti t, m c nư c h ch a ph i cao hơn ho c b ng tung đ “Đư ng h n ch c p nư c” trên bi u đ đi u ph i (ph l c s 03). 2. M c nư c h th p nh t cu i các tháng trong mùa ki t đư c gi như sau: T/gian (ngày/tháng) 31/XII 31/I 28/II 31/III 30/IV 31/V 30/VI 31/VII MN th p nh t (m) 26,52 25,53 24,35 24,20 23,91 24,21 24,85 23,55 Đi u 11. Khi m c nư c h cao hơn ho c b ng tung đ “Đư ng h n ch c p nư c” Công ty KTCTTL Sông Chu đ m b o c p đ nư c cho các nhu c u dùng nư c theo phương án c p nư c. Đi u 12. V n hành c p nư c trong m t s trư ng h p đ c bi t: 1. Khi m c nư c h th p hơn tung đ “Đư ng h n ch c p nư c” và cao hơn m c nư c ch t, Công ty KTCTTL Sông Chu và các h dùng nư c ph i th c hi n các bi n pháp c p nư c và s d ng nư c ti t ki m, h n ch trư ng h p thi u nư c vào cu i mùa ki t. 2. Khi m c nư c h b ng ho c th p hơn m c nư c ch t, Công ty KTCTTL Sông Chu ph i l p phương án, k ho ch s d ng dung tích ch t, báo cáo S NN&PTNT Thanh Hóa quy t đ nh và th c hi n. Chương 4. V N HÀNH ĐI U TI T KHI H CÓ S C Đi u 13. Khi công trình đ u m i c a h ch a (đ p đ t, tràn x lũ, c ng l y nư c, đ p Đ ng L n …) có d u hi u x y ra s c gây m t an toàn cho công trình, Công ty KTCTTL Sông Chu ph i l p phương án x lý kh n c p, báo cáo S NN&PTNT, Ban Ch huy PCLB, trình UBND t nh Thanh Hóa xem xét quy t đ nh.
 4. Chương 5. QUAN TR C CÁC Y U T KHÍ TƯ NG TH Y VĂN Đi u 14. Công ty KTCTTL Sông Chu ph i thu th p, quan tr c, đo đ c, l p s theo dõi m c nư c, lư ng mưa và các y u t khí tư ng th y văn khác có liên quan theo Quy ph m, Tiêu chu n ngành 14TCN 49-86 và 14TCN 55-88. Đi u 15. Hàng năm, Công ty KTCTTL Sông Chu ph i tính toán và d báo lư ng nư c đ n h làm cơ s đ l p k ho ch tích, c p, x nư c. Đi u 16. Tính toán và ki m tra lưu lư ng lũ, ki t: 1. K t thúc các đ t x lũ và sau mùa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL Sông Chu đánh giá, t ng k t các đ t x lũ (lưu lư ng x , s c a tràn x lũ, th i gian x , t ng lư ng x , di n bi n m c nư c thư ng lưu h , nh hư ng đ i v i vùng h du …). 2. Hàng năm, Công ty KTCTTL Sông Chu ti n hành thu th p, đo đ c, tính toán lưu lư ng và t ng lư ng lũ đ n h ; đo đ c ki m tra lưu lư ng và t ng lư ng nư c đ n mùa ki t c a h . Chương 6. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N A. CÔNG TY KTCTTL SÔNG CHU Đi u 17. Trách nhi m: 1. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh trong Quy trình đ v n hành đi u ti t h ch a nư c Sông M c đ m b o an toàn công trình và đ nư c ph c v các nhu c u dùng nư c. 2. Trong quá trình qu n lý khai thác, hàng năm Công ty KTCTTL Sông Chu ph i t ng k t đánh giá vi c v n hành đi u ti t h và th c hi n quy trình. N u th y c n thi t s a đ i, b sung quy trình, Công ty KTCTTL Sông Chu báo cáo S NN&PTNT t nh Thanh Hóa. Đi u 18. Quy n h n: 1. Đ ngh các c p chính quy n ngành liên quan trong h th ng th c hi n quy trình. 2. L p biên b n và báo cáo c p có th m quy n đ x lý các hành vi ngăn c n, xâm h i đ n vi c th c hi n quy trình. Đi u 19. T ng Giám đ c Công ty KTCTTL Sông Chu ch u trách nhi m t ch c v n hành đi u ti t h ch a nư c Sông M c trong các trư ng h p sau. 1. Đi u ti t c p nư c khi m c nư c h cao hơn ho c b ng tung đ “Đư ng gi i h n ch c p nư c” c a đ đi u ph i. 2. Đi u ti t c p nư c khi m c nư c h th p hơn tung đ “Đư ng h n ch c p nư c” c a bi u đ đi u ph i và cao hơn m c nư c ch t, báo cáo S NN&PTNT t nh Thanh Hóa. 3. Đi u ti t c p nư c khi m c nư c h th p hơn m c nư c ch t theo phương án, k ho ch s d ng dung tích ch t đã đư c S NN&PTNT t nh Thanh Hóa phê duy t. 4. Quy t đ nh x lũ trong các trư ng h p như quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7; kho n 1, kho n 2, kho n 3 Đi u 8 Quy trình. 5. K p th i báo cáo và th c hi n các quy t đ nh c a Ban ch huy PCLB t nh Thanh Hóa th c hi n Quy trình khi x y ra tình hu ng như quy đ nh t i kho n 4 Đi u 8. B. S NÔNG NGHI P VÀ PTNT THANH HÓA Đi u 20. Trách nhi m: 1. Ch đ o, ki m tra, đôn đ c Công ty KTCTTL Sông Chu th c hi n Quy trình, đ c bi t là vi c v n hành x lũ c a h ch a. 2. Gi i quy t nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n Quy trình theo th m quy n. 3. Trình UBND t nh Thanh Hóa v vi c s a đ i, b sung Quy trình. Đi u 21. Quy n h n:
 5. 1. Th m đ nh phương án phòng ch ng l t bão hàng năm c a h ch a nư c Sông M c, báo cáo Ban ch huy PCLB t nh Thanh Hóa, trình UBND t nh Thanh Hóa phê duy t, theo dõi vi c th c hi n. 2. Phê duy t phương án, k ho ch s d ng dung tích ch t c a h ch a t i kho n 2 Đi u 12 Quy trình. 3. Theo dõi vi c th c hi n c p nư c trong mùa ki t c a h ch a nêu t i Đi u 12 Quy trình. C. Y BAN NHÂN DÂN T NH THANH HÓA Đi u 22. Trách nhi m: 1. Ch đ o các ngành, các c p trong h th ng th c hi n Quy trình. 2. X lý các hành vi ngăn c n, xâm h i đ n vi c th c hi n Quy trình theo th m quy n. Đi u 23. Quy n h n: 1. Quy t đ nh vi c v n hành đi u ti t, x lũ h ch a nư c Sông M c, phương án x lý kh n c p khi x y ta tình hu ng như quy đ nh t i kho n 2 Đi u 4; kho n 4 Đi u 8; Đi u 13 Quy trình. 2. Ch đ o Ban ch huy PCLB t nh, Công ty KTCTTL Sông Chu và các ngành, các c p th c hi n đúng ch c năng, nhi m v khi x y ra tình hu ng quy đ nh t i kho n 2 Đi u 4; kho n 4 Đi u 8; Đi u 13 Quy trình. 3. Huy đ ng nhân l c, v t l c đ x lý và kh c ph c các s c c a h ch a nư c Sông M c. 4. Quy t đ nh s a đ i, b sung Quy trình theo đ ngh c a S NN&PTNT c a t nh Thanh Hóa. D. CÁC C P CHÍNH QUY N CÁC HUY N NHƯ THANH, NÔNG C NG, NHƯ XUÂN Đi u 24. Trách nhi m: 1. Nghiêm ch nh th c hi n Quy trình; 2. Ngăn ch n, x lý và thông báo cho Công ty KTCTTL Sông Chu nh ng hành vi ngăn c n, xâm h i vi c th c hi n Quy trình theo th m quy n; 3. Th c hi n phương án đ m b o an toàn cho vùng h du khi h ch a x lũ và trư ng h p x y ra s c . Đi u 25. Quy n h n: 1. Huy đ ng nhân l c, v t l c ph i h p v i Công ty KTCTTL Sông Chu phòng, ch ng l t, bão, b o v và x lý s c công trình; 2. Tuyên truy n, v n đ ng nhân dân đ a phương th c hi n đúng các quy đ nh trong Quy trình và tham gia phòng ch ng l t, bão, b o v an toàn công trình h ch a nư c Sông M c. E. CÁC H DÙNG NƯ C VÀ CÁC ĐƠN V HƯ NG L I KHÁC Đi u 26. Các h dùng nư c và các đơn v hư ng l i khác ph i: 1. Nghiêm ch nh th c hi n Quy trình. 2. Hàng năm, ph i ký h p đ ng dùng nư c v i Công ty KTCTTL Sông Chu, đ công ty l p k ho ch c p nư c, x nư c h p lý, đ m b o hi u qu kinh t và an toàn công trình. 3. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh có liên quan đư c nêu t i Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i, các văn b n pháp quy có liên quan đ n vi c qu n lý khai thác và b o v công trình h ch a nư c Sông M c. Chương 7. T CH C TH C HI N Đi u 27. M i quy đ nh v v n hành đi u ti t h ch a nư c Sông M c trư c đây trái v i nh ng quy đ nh trong Quy trình đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n Quy trình, n u có n i dung c n s a đ i, b sung, Công ty KTCTTL Sông Chu ph i t ng h p, báo cáo S NN&PTNT t nh Thanh Hóa, trình UBND t nh Thanh Hóa quy t đ nh.
 6. Đi u 28. T ch c, cá nhân th c hi n t t Quy trình s đư c khen thư ng theo quy đ nh. M i hành vi vi ph m Quy trình s b x lý theo pháp lu t hi n hành. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Ng c Thu t PH L C (kèm theo Quy trình v n hành đi u ti t h ch a nư c Sông M c – t nh Thanh Hóa) PH L C I GI I THI U T NG QUAN V H CH A NƯ C SÔNG M C I. V TRÍ Đ A LÝ, Đ A HÌNH T NHIÊN, MÔI TRƯ NG VÀ HI N TR NG LƯU V C 1. Đ a đi m xây d ng. H ch a nư c Sông M c đư c xây d ng năm 1977 và đưa vào khai thác năm 1981. Sông M c 0 0 là m t nhánh ph n thư ng ngu n Sông Yên. V trí đ p chính 19 31’ Vĩ đ B c và 105 31’ Kinh đ Đông thu c đ a ph n xã H i Long, H i Vân huy n Như Thanh, t nh Thanh Hóa. 0 0 0 0 Lưu v c gi i h n t 19 28’ ÷ 19 41’ Vĩ đ B c và 105 25’ ÷ 105 35’ Kinh đ Đông. 2. Đ a hình, đ a lý t nhiên, môi trư ng và hi n tr ng lưu v c Sông M c là ph n thư ng ngu n Sông Yên, phát nguyên t vùng núi Như Xuân cao đ (+100) ÷ (+125)m theo hư ng Tây Nam – Đông B c ch y xu ng vùng đ ng b ng huy n Nông C ng đ n c u Chu i, t c u Chu i tr xu ng g i là Sông Yên. 2 2 Lưu v c tính đ n B n M y là 236 Km , tính đ n Đ ng L n là 254 Km . L p ph th c v t: Ph n thư ng ngu n có r ng cây r m r p và là vùng R ng Qu c gia B n En. Đ a hình: Là vùng đ i núi không cao, sư n tho i. Đ a ch t: Ph n l n là đ t ba gian và phi n th ch đư c hình thành do phong hóa c a đá g c t i ch , đa s phát tri n trên đá tr m tích. C u t o ph n đ a ch t không dày. II. L CH S VÀ NHI M V CÔNG TRÌNH II.1. L ch s công trình Năm 1962 đ p Đ ng L n do Ty th y l i Thanh Hóa xây d ng đ tư i 900 ha đ t canh tác thu c xã H i Vân huy n Như Xuân. Năm 1970 ÷ 1971, C c Quy ho ch B Th y l i l p quy ho ch tư i, tiêu vùng Sông Yên và đư c thi t k sơ b . Năm 1973 ÷ 1975, h B n M y đư c nghiên c u, kh o sát l p nhi m v thi t k và đư c thi t k . Ngày 28/01/1976, h B n M y đư c chính th c xét duy t (QĐ phê duy t s 61/TTg c a Th tư ng Chính ph ). Công trình đư c kh i công xây d ng năm 1977 và hoàn thành các h ng m c chính năm 1981 đưa vào khai thác. Tháng 6/2006, D án s a ch a, c i t o, nâng c p b o đ m an toàn h ch a nư c Sông M c do Công ty Tư v n Th y l i I l p đư c B Nông nghi p & PTNT phê duy t. Năm 2007 ti n hành s a ch a, nâng c p h Sông M c.
 7. II.2. Nhi m v công trình: Khu đ u m i g m 2 h . a) H Sông M c: Là công trình c p II v i nhi m v tư i 11344 ha đ t hai v lúa, phát đi n, nuôi tr ng th y s n và yêu c u l i d ng t ng h p khác. Đ c đi m c a h làm vi c theo ch đ đi u ti t nhi u năm: Đi u ch nh dòng ch y, t o đ u nư c ph c v cho tư i, phát đi n và c t lũ cho vùng h lưu. Theo Quy t đ nh phê duy t s 61/TTg ngày 28/01/1976 c a Th tư ng Chính ph . Nhi m v công trình H Sông M c: - Tư i t ch y cho 11.344 ha đ t canh tác 2 v lúa c a 3 xã huy n Như Thanh và 21 xã huy n Nông C ng - C p nư c cho công nghi p k t h p nuôi cá (1.000 T n/năm) và du l ch. - K t h p phát đi n (1.800 KW). - Ti p nư c b sung ngu n nư c cho kênh N8 h th ng Bái Thư ng. 3 3 - C t gi m lũ v i t n su t P = 0,5%; gi m đ nh lũ t 2.400 m /s xu ng 200m /s; h n ch ng p úng Sông Yên 4.540 ha; b) H Đ ng L n: Thu c đ a ph n xã H i Vân cách đ p Sông M c kho ng 4km v phía h lưu. Nhi m v c a h Đ ng L n là đi u ti t l i, đ ng th i đi u ch nh dòng ch y c a lưu v c khu gi a 2 18 km gi a B n M y – Đ ng L n qua c ng l y nư c b h u, đi u hành nư c vào kênh Chính. III. CÁC THÔNG S K THU T C A H CH A NƯ C SÔNG M C VÀ Đ NG L N III.1.Thành ph n công trình: Công trình đ u m i h ch a nư c Sông M c g m các h ng m c: 3 - H ch a nư c có dung tích toàn b 200 tri u m . - Đ p đ t ngăn sông mái thư ng lưu đư c b o v b ng đá lát và bê tông đ t i ch . - C ng l y nư c ch y có áp k t h p phát đi n b ng ng thép đư ng kính D = 245 cm dày 12mm. - Tràn x lũ có c a van đi u ti t g m 2 c a bxh = 2 x (4,0 x 5,0) m III.2. C p công trình đ u m i: C p II. III.3. Các thông s k thu t chính công trình đ u m i: 0 N Các thông s Đơn v Tr s I. Đ C TRƯNG LƯU V C VÀ DÒNG CH Y 2 1 Di n tích lưu v c Km 236 2 Chi u dài sông chính Km 26,2 3 Lư ng mưa bình quân nhi u năm (BQNN) (X0) mm 1718 3 4 Lưu lư ng bình quân nhi u năm (Q0) m /s 5,72 5 Đ sâu dòng ch y BQNN (Y0) mm 764 2 6 Mô đuyn dòng ch y năm (M0) 1/skm 24,2 6 3 7 T ng lư ng BQNN (W 0) 10 m 180,3 3 8 Lưu lư ng năm P = 75% (Q75%) m /s 4,14 6 3 9 T ng lư ng năm P = 75% (W 75%) 10 m 130,6 3 10 Lưu lư ng lũ thi t k P = 0,5% m /s 2400 6 3 11 T ng lư ng lũ thi t k P = 0,5% 10 m 171 3 12 Lưu lư ng x lũ thi t k P = 0.5% m /s 267
 8. 13 Di n tích tư i ha 11500 6 3 14 Lư ng nư c yêu c u tư i 10 m 168 II. CÁC THÔNG S C AH CH A 15 M c nư c dâng bình thư ng (MNDBT) m +33,00 16 M c nư c ch t (MNC) m +18,00 17 M c nư c lũ thi t k (Hp=1%) m +37,22 6 3 18 Dung tích toàn b 10 m 200 6 3 19 Dung tích h u ích 10 m 187 6 3 20 Dung tích ch t 10 m 13 21 Di n tích m t H ng v i MNDBT ha 2535 22 Di n tích m t H ng v i MNC ha 375 23 H s dung tích β 1,0 24 H s dòng ch y α 0,44 25 Ch đ đi u ti t Nhi u năm III. QUY MÔ K T C U CÁC H NG M C CHÍNH A. Đ p đ t 26 Chi u cao đ p l n nh t m 38,00 27 Chi u dài đ nh đ p m 470 28 Cao trình đ nh đ p m +39,40 29 Cao trình tư ng ch n sóng m +40,40 30 B r ng m t đ p m 5.00 B. Tràn xã lũ 31 Hình th c tràn X m t 2 c a van cung 32 Cao trình ngư ng tràn m +28,00 33 Kích thư c tràn n (B x H) m 2(4x5) 34 Hình th c tiêu n ng Mũi phun 35 Chi u dài d c nư c sau tràn v i i = 12% m 55 3 36 Lưu lư ng xã lũ thi t k (P = 0,5%) m /s 267 37 C t nư c tràn thi t k (P = 0,5%) m 9,22 C. C ng l y nư c Hình th c k t c u C ng ch y có áp, ng b ng thép có van côn h lưu 38 Cao trình ngư ng c ng m +13,45 39 Cao trình đáy c ng h lưu m +12,50 40 Kh u di n c ng trư c tháp (b x h) m (2,5x2,5) 41 Kh u di n c ng sau tháp là ng tròn đư ng kính cm 245 3 42 Lưu lư ng thi t k m /s 14,0 43 Chi u dài c ng L m 156,0
 9. PH L C II NH NG CĂN C Đ L P QUY TRÌNH V N HÀNH ĐI U TI T H CH A NƯ C SÔNG M C 1. Các văn b n pháp quy. - Lu t tài nguyên nư c (1998); Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão (1993, 2000); Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i (2001). - Tiêu chu n ngành 14TCN 121 – 2002 – H ch a nư c – Công trình th y l i, Quy đ nh v l p và ban hành Quy trình v n hành đi u ti t (c a B NN&PTNT). - Các tiêu chu n, quy ph m, các văn b n liên quan đ n vi c đ m b o an toàn h ch a nư c (c a B NN&PTNT và các cơ quan ch c năng). - Các văn b n c a UBND t nh Thanh Hóa (và các cơ quan ch c năng) v vi c khai thác và b o v h ch a nư c Sông M c. 2. Các tài li u, s li u khí tư ng th y văn. - Các tài li u khí tư ng th y văn dùng trong thi t k h ch a nư c Sông M c. - Các tài li u mưa, m c nư c h ; các s li u trong quá trình tích, x c a Công ty TNHH KTCTTL Sông Chu Thanh Hóa (đ n năm ……) - Các tài li u, s li u đ l p Quy trình v n hành công trình đ u m i. 3. M c tiêu và yêu c u. - V phòng ch ng lũ: Ph i đ m b o an toàn cho công trình theo t n su t lũ thi t k P = 0,5% và lũ ki m tra P = 0,1% (theo TCVN 285 – 2002). - V c p nư c: Đ m b o c p đ nư c theo các nhi m v thi t k đư c duy t. PH L C III CÁC TÀI LI U TÍNH TOÁN K THU T 1. B ng s li u dòng ch y đ n h . 2. K t qu tính toán nư c dùng cho tư i 3. T ng h p k t qu tính toán đi u ti t lũ. 4. Bi u đ đi u ph i h ch a nư c Sông M c. 5. B ng tra và đ th quan h m c nư c, dung tích h Sông M c. 6 3 1: K t qu yêu c u dùng nư c đ u m i kênh chính sông M c W (10 m ) Tháng 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Năm W ĐM 15,76 9,66 14,77 12,44 20,87 2,76 0 20,07 26,59 24,03 21,04 0 168 2: Tóm t t k t qu đi u ti t lũ 0.5% và 0.1%. 3 3 N0 P% Btràn (m) MNDBT (m) Ho (m) Qp (m /s) Qx (m /s) Ki u tràn 0,5 Btràn = 8 m 9,22 2400 267 1 33,00 Tràn sâu 0,1 M 2c a 10,26 2960 287 2 0,5 Btràn = 4m 33,00 9,8 2400 139 Tràn sâu (M 1 c a)
 10. BI U Đ ĐI U PH I H CH A NƯ C SÔNG M C B NG T A Đ ĐƯ NG PHÒNG PHÁ HO I VÀ ĐƯ NG H N CH C P NƯ C Tháng 31/VII 31/VIII 30/IX 31/X 30/XI 31/XII 31/I 28/II 31/III 30/IV 31/V 30/VI [1] 30,71 30,95 32,18 32,90 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 32,5 32,1 31,45 [2] 23,55 25,51 25,95 26,61 27,24 26,52 25,53 24,35 24,2 23,91 24,21 24,85 Ghi chú: [1]. Đư ng phòng phá ho i [2]. Đư ng h n ch c p nư c BI U KHAI THÁC Đ C TÍNH DUNG TÍCH H SÔNG M C 6 3 Hch t = + 18,00 m W ch t = 13,0 x 10 m 6 3 Hbt = + 33,00 m. Wh = 200,0 x 10 m Hsc = + 37,22 m. CT đ nh tư ng CS: + 40,4 m CT đ nh đ p: + 39,4m Btràn = 8,0 m, CT ngư ng: + 28,00m δH 6 3 W(10 m ) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 H(m) 14 4,50 4,63 4,76 4,89 5,02 5,15 5,28 5,41 5,54 5,67 15,00 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 16,00 7,80 8,04 8,28 8,52 8,76 9,00 9,24 9,48 9,72 9,96 17,00 10,20 10,48 10,76 11,04 11,32 11,60 11,88 12,16 12,44 12,72 18,00 13,00 13,33 13,66 13,99 14,32 14,65 14,98 15,31 15,64 15,97 19,00 16,30 16,74 17,18 17,62 18,06 18,50 18,94 19,38 19,82 20,26 20,00 20,70 21,17 21,64 22,11 22,58 23,05 23,52 23,99 24,46 24,93
 11. 21,00 25,40 25,96 26,52 27,08 27,64 28,20 28,76 29,32 29,88 30,44 22,00 31,00 31,80 32,60 33,40 34,20 35,00 35,80 36,60 37,40 38,20 23,00 39,00 39,68 40,36 41,04 41,72 42,40 43,08 43,76 44,44 45,12 24,00 45,80 46,85 47,90 48,95 50,00 51,05 52,10 53,15 54,20 55,25 25,00 56,30 57,54 58,78 60,02 61,26 62,50 63,74 64,98 66,22 67,46 26,00 68,70 70,01 71,32 72,63 73,94 75,25 76,56 77,87 79,18 80,49 27,00 81,80 83,42 85,04 86,66 88,28 89,90 91,52 93,14 94,76 96,38 28,00 98,00 99,80 101,6 103,4 105,2 107,0 108,8 110,6 112,4 114,2 29,00 116,0 117,9 119,8 121,7 123,6 125,5 127,4 129,3 131,2 133,1 30,00 135,0 136,9 138,8 140,7 142,6 144,5 146,4 148,3 150,2 152,1 31,00 154,0 156,1 158,2 160,3 162,4 164,5 166,6 168,7 170,8 172,9 32,00 175,0 177,5 180,0 182,5 185,0 187,5 190,0 192,5 195,0 197,5 33,00 200,0 202,5 205,0 207,5 210,0 212,5 215,0 217,5 220,0 222,5 34,00 225,0 227,8 230,6 233,4 236,2 239,0 241,8 244,6 247,4 250,2 35,00 253,0 256,0 259,0 262,0 265,0 268,0 271,0 274,0 277,0 280,0 36,00 283,0 286,3 289,6 292,9 296,2 299,5 302,8 306,1 309,4 312,7 37,00 316,0 319,5 323,0 326,5 330,0 333,5 337,0 340,5 344,0 347,5 38,00 351,0 354,8 358,6 362,4 366,2 370,0 373,8 377,6 381,4 385,2 39,00 389,0 Ph l c 4 QUAN H W – Z – F: Z(m) 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 38 2 F(km ) 1,252 2,024 3,032 4,697 6,80 9,322 12,0 15,59 19,96 23,5 27,27 31,0 34,0 37,0 W 4,5 7,8 13,0 20,7 31,0 45,8 68,7 98,0 135,0 175,0 225,0 283,0 316,0 351,0 6 3 (10 m )
 12. Ph l c 5 BI U Đ QUAN H (Z ~ W) VÀ (Z ~ F) H SÔNG M C
 13. LƯ NG NƯ C C N TRONG NĂM H SÔNG M C 1. Tính nhu c u nư c tư i cây tr ng. + V Đông Xuân M c tư i cho lúa M c tư i cho cây ngô T ng nư c tư i M c T ng T ng c n M c tư i Di n lư ng Di n lư ng thi t tư i Th i S cho tích nư c Th i S tích nư c cho các Tháng ngô đo n ngày lúa tư i tư i đo n ngày 3 tư i tư i lo i cây 3 6 (m / 6 (m / (ha) (10 (ha) (10 tr ng 3 ha) 3 ha) m) m) (10 6 3 m) T ng 150 7.518 9054 68,068 2290 4,605 72,673 1~10 3~4 2 270 2.290 0,618 11 11~20 3,401 21-30 10 236 9.054 2,137 24-25 2 282 2.290 0,646 1-10 10 978 9.054 8,855 12 11-20 10 1.176 9.054 10,648 24,266 21-30 10 448 9.054 4,056 29-30 2 309 2.290 0,708 1-10 10 437 9.054 3,957 1~3 3 289 2.290 0,662 1 11-20 10 418 9.054 3,785 12,341 21-30 10 435 9.054 3,938 1-10 10 458 9.054 4,147 2 11-20 10 478 9.054 4,328 13,149 21-30 10 448 9.054 4,056 23-24 2 270 2.290 0,618 1-10 10 413 9.054 3,739 3 11-20 10 382 9.054 3,459 14-15 2 282 2.290 0,646 11,692 21-30 10 425 9.054 3,848 1-10 10 428 9.054 3,875 4 11-20 10 358 9.054 3,241 7,824 24-25 2 309 2.290 0,708 + V mùa M c tư i cho lúa M c tư i cho cây ngô T ng nư c T ng T ng tư i M c M c Di n lư ng Di n lư ng cho các tư i tư i Th i S tích nư c Th i S tích nư c lo i cây Tháng lúa ngô đo n ngày 3 tư i tư i đo n ngày 3 tư i tư i tr ng (m / 6 (m / 6 6 (ha) (10 (ha) (10 (10 ha) 3 ha) 3 3 m) m) m) T ng 130 4.297 38,905 0,662 39,567 5 21-30 10 45 9.054 0,407 0,407
 14. 1-10 10 808 9.054 7,316 6 11-20 10 1029 9.054 9,317 20,860 21-30 10 467 9.054 4,228 1-10 10 434 9.054 3,929 7 11-20 10 385 9.054 3,486 9,896 21-30 10 274 9.054 2,481 1-10 10 139 9.054 1,259 8 11-20 10 41 9.054 0,371 2,417 21-30 10 87 9.054 0,788 1-10 10 130 9.054 1,177 9 11-20 10 147 9.054 1,331 21-23 3 289 2.290 0,662 4,655 21-30 10 164.0 9.054 1,485 10 1-10 10 147.0 9.054 1,331 1,331 3 2. Nư c sinh ho t: Nhà máy c p nư c s ch công su t 3.500 m /ngày đêm = 6 3 3.500 x 30/1.000.000 = 0,1050 x 10 m /tháng. 3. Nư c công nghi p - Nhà máy đư ng Nông C ng: 3 6 3 Công su t = 2 x 160 m /h = 2 x 160 x 24 x 30/1.000.000 = 0,2304 x 10 m /tháng. - Nhà máy gi y Nông C ng: 3 6 3 Công su t = 70m /h = 70 x 24 x 30/1.000.000 = 0,0504 x 10 m /tháng. Nhu c u dùng nư c tư i t i m t ru ng và t i đ u m i theo t ng tháng. Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm W c n MR 12,34 13,15 11,692 7,82 0,41 20,86 9,90 2,42 4,65 1,33 3,40 24,27 112,24 6 3 (10 m ) W c n ĐM 17,964 19,14 17,02 11,39 0,59 30,36 14,40 3,52 6,78 1,94 4,95 35,32 163,38 6 3 (10 m ) T ng lư ng nư c dùng t ng tháng (g m nư c tư i, nư c CN, nư c SH) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm W c n ĐM 18,35 19,53 17,40 11,77 0,98 30,75 14,79 3,90 7,16 2,32 5,34 35,71 168,0 6 3 (10 m )
Đồng bộ tài khoản