Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1202/Q -BKHCN Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC VN TRÍ CÔNG TÁC PH I TH C HI N NNH KỲ CHUY N I TRONG CÁC LĨNH V C THU C PH M VI QU N LÝ C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c viên ch c; Theo ngh c a các ông V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành Danh m c các v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c không gi ch c v lãnh o, qu n lý trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh ph i th c hi n nh kỳ chuy n i theo quy nh t i kho n 21 i u 8 Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph như sau: 1. Qu n lý tài chính, ngân sách, tài s n c a Nhà nư c - ThNm tra d toán ngân sách, phân b ngân sách nhà nư c; - Th c hi n nghi p v k toán; c p phát, thu, chi tài chính; qu n lý tài s n c a Nhà nư c. 2. Qu n lý xây d ng cơ b n, n bù trong gi i phóng m t b ng - Qu n lý các d án u tư xây d ng cơ b n; - Th c hi n công tác n bù trong gi i phóng m t b ng. 3. Qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hóa - Ki m tra ch t lư ng s n phNm hàng hóa lưu thông trên th trư ng, hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. 4. Qu n lý và c p phát gi y ăng ký, gi y ch ng nh n, gi y phép, ch ng ch hành ngh - Ho t ng c p gi y ch ng nh n ho t ng khoa h c và công ngh ; - Ho t ng qu n lý, c p gi y ch ng nh n, gi y phép, ch ng ch hành ngh trong lĩnh v c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, An toàn b c x và h t nhân; S h u trí tu , Công ngh cao. 5. Công tác th m nh - ThNm nh d toán kinh phí th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ;
  2. - ThNm nh trong lĩnh v c an toàn b c x và h t nhân; - ThNm nh, giám nh công ngh i v i các d án u tư trong nư c, u tư nư c ngoài và c a các Chương trình phát tri n kinh t - xã h i; - ThNm nh các h p ng chuy n giao công ngh ; - ThNm nh k t qu u th u các d án u tư. 6. Công tác thanh tra, ki m tra - Thanh tra khoa h c và công ngh ; - Thanh tra T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng; - Thanh tra an toàn b c x và h t nhân. 7. Công tác tuy n d ng, ào t o, thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c viên ch c, công tác b nhi m cán b : Th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 05/2008/Q -BNV ngày 26 tháng 11 năm 2008 c a B N i v v vi c ban hành Danh m c các v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c không gi ch c v lãnh o, qu n lý trong ngành T ch c Nhà nư c ph i th c hi n nh kỳ chuy n i. i u 2. Căn c Danh m c các v trí công tác ph i nh kỳ chuy n i nêu t i i u 1 c a Quy t nh này, Th trư ng các ơn v thu c B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ch c th c hi n vi c chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý theo quy nh t i Ngh nh s 158/2007/N -CP, báo cáo k t qu v B Khoa h c và Công ngh trư c ngày 01 tháng 11 hàng năm. Th trư ng các ơn v thu c B ph i th c hi n ngay vi c chuy n i v trí công tác i v i nh ng cán b ã có th i gian công tác t i m t trong các v trí nêu t i i u 1 c a Quy t nh này trên 36 tháng tính n ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu: VT, V TCCB. Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản