Quyết định số 121/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 121/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao thành phố tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 121/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG KHU QUY HO CH XÂY D NG KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH T I QU N 9 THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v vi c qui nh khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày11/02/2000 c a Chính ph v thi hành lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t và Thông Tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chính v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 38//2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 989/Q -TTg ngày 04/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v giao nhi m v ti n hành chu n b thành l p Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh; Căn c công văn s 572/CP-NN ngày 24/5/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu h i t xây d ng Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan (quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001); Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -UB ngày 30/7/2001 c a y ban nhân dân thành ph quy nh h n m c t t i thành ph ; Căn c Ch th s 08/2002/CT-UB ngày 22/4/2002 c a y ban nhân dân thành ph v ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v nhà t trên a bàn thành ph H
 2. Chí Minh; Căn c Quy t nh s 2666/Q -UB ngày 27/6/2002 c a y ban Nhân dân thành ph v vi c thu h i và giao t xây d ng Khu công ngh cao thành ph ; Căn c Quy t nh s 3022/Q -UB ngày 23/7/2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh, di chuy n các h dân cư, cơ quan, ơn v , t ch c khác và n bù, h tr thi t h i, tái nh cư trong khu quy h ach xây d ng Khu công ngh cao thành ph t i qu n 9, thành ph H Chí Minh; Căn c k t lu n c a Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t i cu c h p ngày 10 tháng 9 năm 2002 và xét ngh c a liên quan : S Tài chánh-V t giá , y ban nhân dân qu n 9 và Ban qu n lý d án Khu công ngh cao thành ph (công văn s 3558/TCVG-BVG-LCQ ngày 11 tháng 10 năm 2002); QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này B n quy nh v n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong khu quy ho ch xây d ng Khu công ngh cao thành ph t i các phư ng Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Long Th nh M và Phư c Long B, thu c qu n 9 thành ph H Chí Minh. i u 2.- Căn c b n quy nh v n bù h tr thi t h i và tái nh cư c a y ban nhân dân thành ph ban hành kèm theo quy t nh này, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án có trách nhi m l p phương án n bù, h tr thi t h i và tái nh cư c th , báo cáo H i ng thNm nh n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh, trình y ban Nhân dân thành ph phê duy t th c hi n. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban Nhân dân thành ph , Giám c các S Tài chánh-V t giá, S a chính-Nhà t, S Giao thông Công chánh, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, Công an thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban qu n lý D án Khu công ngh cao thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c khác, các h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - B KH & T KT. CH TNCH - B Công nghi p PHÓ CH TNCH - TT TU, TT H ND TP - TTUB: CT, các PCT - VPH -UB: CPVP - T B, T, DA, PC, CNN, TH - Lưu ( B-C) Vũ Hùng Vi t QUY NNH
 3. V N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG KHU QUY HO CH XÂY D NG KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH T I QU N 9, THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 121 /2002/Q -UB ngày 01/11/2002 c a y ban nhân dân thành ph ) Ph n 1: N BÙ, H TR THI T H I V CÁC LO I T i u 1. Các i u ki n ư c n bù thi t h i v t: T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t (sau ây g i chung là ngư i s d ng t) b Nhà nư c thu h i t ư c n bù thi t h i v t ang s d ng ph i có m t trong các i u ki n theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . C th là : 1. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Có quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. Có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Có gi y t thanh lý, hoá giá, mua nhà thu c s h u Nhà nư c cùng v i gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh giao nhà ho c c p nhà g n li n v i t thu c s h u Nhà nư c c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 5. B n án có hi u l c thi hành c a Toà án Nhân dân v vi c gi i quy t tranh ch p nhà g n v i quy n s d ng t ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p t ai. 6. Trư ng h p không có các gi y t quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này, ngư i b thu h i t ư c n bù thi t h i ph i có các gi y t ch ng minh ư c t b thu h i là t ã s d ng n nh trư c 15/10/1993 và không tranh ch p, thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây : a. t ã s d ng trư c ngày 08/01/1988 ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n. b. ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t s d ng trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Chính ph Cách m ng Lâm th i Mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam mà ngư i ư c giao t v n ti p t c s d ng t t ó cho n ngày b thu h i. c. Có gi y t h p l do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t mà ngư i ó v n s d ng liên t c t khi ư c c p n ngày t b thu h i.
 4. d. Có gi y t mua, bán t trư c ngày 18/12/1980 ho c có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t trong th i gian t 18/12/1980 n 15/10/1993 c a ngư i s d ng t h p pháp ư c U y ban Nhân dân phư ng, xã xác nh n e. Có gi y t mua, bán nhà và tài s n g n li n v i quy n s d ng t trư c ngày 15/10/1993 ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n. f. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do y ban nhân dân thành ph c p ho c y ban nhân dân qu n, huy n, S a chính c p theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph ho c có tên trong s a chính nay v n ti p t c s d ng. 7. Ngư i chuy n như ng, chuy n i, th a k , t ng, cho quy n s d ng t ho c nhà g n li n v i quy n s d ng t mà t ó c a ngư i s d ng thu c i tư ng có m t trong các i u ki n quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 i u này nhưng chưa làm th t c sang tên trư c b . 8. Ngư i t khai hoang t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i trư c ngày 15/10/1993 và liên t c s d ng cho n khi thu h i t, không có tranh ch p, không thu c di n l n chi m và làm y nghĩa v tài chính cho Nhà nư c. i u 2. Các trư ng h p không ơc n bù thi t h i v t: 1. Ngư i b thu h i t không có m t trong các i u ki n theo quy nh t i i u 1 c a B n quy nh này. 2. Ngư i chi m t trái phép. 3. T i th i i m s d ng t vi ph m quy ho ch, vi ph m l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t do các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã phê duy t và công b thì không ư c n bù thi t h i v t mà ch xét n bù cho lo i t ã s d ng trư c khi vi ph m. 4. Trong m t s trư ng h p ư c xét h tr thi t h i v t theo B n quy nh này. i u 3. n bù, h tr thi t h i v t : 1. t ư c n bù, h tr thi t h i : a. t c a h gia ình, cá nhân là t xây d ng nhà và các công trình ph c v sinh ho t như b p, sân, gi ng nư c, nhà t m, nhà v sinh, l i i, chu ng chăn nuôi gia súc, gia c m, nhà kho, nơi th c ăn gia súc, gia c m, nơi ch t t, nơi xe ho c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà nhưng chưa xây d ng nhà, ã hoàn t t th t c s d ng t và san l p m t b ng. b. i u ki n ư c n bù và không ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 1, i u 2 c a B n quy nh này. c. ơn giá và di n tích t tính n bù và h tr áp d ng theo quy nh t i kho n 2, 3 c a i u này.
 5. 2. ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i : a. ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i áp d ng theo ơn giá t ô th quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph nhân v i h s K. C th là : V trí m t ti n các o n ư ng ơn giá t theo H s K ơn giá t Q s 05/Q - tính n bù UB-QL T ( ng) ( ng) Xa l Hà N i 700.000 #2.14 1.500.000 ư ng Võ Văn Ngân (Lê Văn Vi t) 300.000 4.00 1.200.000 ư ng Lã Xuân Oai (Hương l 55) 300.000 4.00 1.200.000 ư ng Nam Cao (Tân Nhơn) 250.000 #4.40 1.100.000 Bưng ông Thoàn 300.000 x 0,4 #7.50 900.000 ư ng Bưng Sáu Xã 300.000 x 0,4 #7,50 900.000 b. t n m v trí m t ti n ư ng là ph n di n tích t ti p giáp v i l ư ng hi n h u c a m t căn h và áp d ng theo ơn giá t quy nh t i m c a trên. c. ơn giá t tính n bù không n m v trí m t ti n ư ng, tính b ng 60% - 80% ơn giá t m t ti n ư ng, tùy c i m hi n tr ng t ng khu v c t và do H i ng n bù c a D án xác nh c th (tùy theo chi u sâu, m c r ng, h p c a h m và giá tr th c t c a t không m t ti n ư ng so v i giá t m t ti n ư ng). 3. Phương th c n bù thi t h i iv i t : Vi c n bù, h tr thi t h i iv i t ư c áp d ng theo m t trong hai phương th c sau ây : a. Phương th c 1 : n bù b ng t ho c căn nhà khác. Các h gia ình và cá nhân b thu h i toàn b nhà , t và thu c di n tái nh cư s ư c i u ch nh, b trí l i t khác ho c b ng căn h chung cư trong các khu tái nh cư c a d án theo nguyên t c “giá tr tương ương” a.1. Giá tr t , nhà tính i u ch nh, n bù l i là giá tr nhà , t ư c n bù, h tr c a các h gia ình, cá nhân và giá tr t , nhà theo thi t k quy ho ch ư c duy t khu tái nh cư c a d án. a.2. Ph n chênh l ch v giá tr t ho c nhà gi a nơi cũ và nơi m i ư c thanh toán b ng ti n theo m t trong hai trư ng h p sau ây : a.2.1. Trư ng h p m c giá tr nhà ho c t nơi cũ l n hơn m c giá tr nhà ho c t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ch u tư ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho ngư i b thu h i nhà ho c t .
 6. a.2.2. Trư ng h p m c giá tr nhà ho c t nơi cũ nh hơn m c giá tr nhà ho c t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ngư i b thu h i t ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho ch u tư. a.3. ơn giá t tính n bù, h tr ư c áp d ng theo Kho n 2 và các i u ki n khác theo quy nh t i Kho n 3 c a i u này. a.4. ơn giá t tái b trí t i các Khu tái nh cư c a d án là m c giá t n n nhà ã có cơ s h t ng k thu t hoàn ch nh ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t theo nguyên t c không tính cao hơn ơn giá t tính n bù nơi cũ (n u có v trí hi n tr ng tương ng v i nơi cũ). a.5. ơn giá căn h chung cư tái b trí là m c giá có s h tr u tư c a Nhà nư c, do y ban nhân dân thành ph quy t nh. a.6. Di n tích t ho c căn h chung cư tái b trí không th p hơn 40m2/h iv i 2 căn h chung cư và không quá 100 m /n n/h . Trư ng h p c bi t s tái b trí không quá 02 n n x 100m2/ n n/h . b. Phương th c 2 : n bù b ng ti n b.1. i v i t có gi y t h p l v quy n s d ng t (các lo i gi y t theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/03/1999 c a Chính ph và ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 79/2001/N -CP ngày 01/11/2001 c a Chính ph ) ho c t không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng ã s d ng n nh có ngu n g c không l n chi m, không tranh ch p, không vi ph m quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và ã công b ho c không vi ph m l gi i, hành lang b o v công trình h t ng k thu t, ư c tính n bù tùy theo th i i m chuy n i m c ích s d ng t trên nguyên t c tr i nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) chưa làm nghĩa v v i Nhà nư c theo quy nh t i các i u 6, 7 c a Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/08/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. Vi c tính giá n bù, h tr thi t h i v t ư c áp d ng như sau : b.1.1. i v i t có gi y t h p l quy n s d ng t , n bù b ng 100% ơn giá t tính n bù quy nh t i Kho n 2 i u này. b.1.2. iv i t không có gi y t h p l v quy n s d ng t: b.1.2.1. t s d ng n nh t trư c ngày 18/12/1980 (ngày ban hành Hi n pháp năm 1980) : n bù b ng 100% ơn giá t . b.1.2.2. t s d ng n nh t ngày 18/12/1980 n trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành) tính n bù b ng 100% ơn giá t , tr i 20% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh [ ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù - (20% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)]. b.1.2.3. t s d ng n nh t ngày 15/10/1993 n tr ơc ngày 22/4/2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB), tính h tr b ng 100% ơn giá t , tr i 100% ti n s d ng t theo quy nh [ ơn giá h tr =
 7. ơn giá t tính n bù - (100% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q - UB-QL T)]. Trong trư ng h p ngư i ang s d ng có ngu n g c do nh n chuy n như ng c a ngư i không có gi y t h p l v quy n s d ng t quy nh t i M c b.1.2.3 này, ch có gi y t chuy n như ng gi a hai bên ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n ho c ngư i ang s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích t t nông nghi p sang làm t t ngày 15/10/1993 tr v sau thì ơn giá h tr tính b ng 100% ơn giá t tr i 40% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh [ ơn giá h tr = ơn giá t tính n bù - (40% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)]. b.1.2.4. t t chuy n m c ích s d ng t ngày 22/4/2002 tr v sau, tính n bù theo giá n bù t tr ng cây lâu năm. b.1.3. Trư ng h p ngư i ang s d ng t có ngu n g c do nh n chuy n như ng tr c ti p ho c gián ti p (chuy n như ng qua nhi u l n) t c a ngư i có gi y t h p l ho c c a ngư i không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng ư c n bù thi t h i theo quy nh t i các i m b.1.1, b.1.2.1, b.1.2.2 trên thì ngư i ang s d ng ư c tính n bù theo m c giá n bù c a ngư i ch s d ng cũ u tiên. b.1.4. Vi c tính tr nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) còn ph i xét n các trư ng h p ư c mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh t i i u 9, i u 10 Ngh nh 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph và quy nh t i Ph n C, Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chính. b.1.5. Các trư ng h p sau khi tr ti n s d ng t theo quy nh thì m c giá n bù t không ư c th p hơn m c giá n bù t tr ng cây lâu năm quy nh t i kho n 3, i u 4 c a B n quy nh này. b.2. i v i t có ngu n g c chi m d ng thì không ư c n bù thi t h i v t, có th ư c xét h tr t ng trư ng h p c th v i m c h tr b ng ti n không quá 30% ơn giá t tính n bù tùy theo th i i m chi m d ng trư c hay sau ngày 15/10/1993. C th là : - Chi m d ng t trư c ngày 15/10/1993 h tr b ng 30% ơn giá t tính n bù. - Chi m d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 22/4/2002, h tr b ng 15% ơn giá t tính n bù. - Chi m d ng t ngày 22/4/2002 tr v sau thì không xét h tr , ph i t di d i không i u ki n. - M c di n tích t chi m d ng xét h tr không quá 100m2/h . Ph n di n tích còn l i ngoài 100m2 ang s d ng (n u có) s ư c xét h tr theo m c giá h tr i v i t nông nghi p có ngu n g c chi m d ng. c. V h n m c t tính n bù và xác nh nghĩa v tài chính iv i t b thu h i :
 8. c.1. Trư ng h p di n tích ang s d ng b thu h i toàn b nh hơn 200m2 (trong ó v a có t , v a có t nông nghi p) thì tính n bù toàn b di n tích này theo t . c.2. Trư ng h p di n tích b thu h i l n hơn 200m2 thì tính n bù như sau : - N u có gi y ch ng nh n xác nh rõ di n tích t do cơ quan có thNm quy n c p thì tính n bù theo di n tích ghi trong gi y ch ng nh n. Trư ng h p di n tích ghi trong gi y ch ng nh n nh hơn 200m2 nhưng di n tích th c t ang s d ng l n hơn 200 m2 thì tính n bù 200 m2. - N u không có gi y ch ng nh n xác nh di n tích t ho c có gi y ch ng nh n nhưng không xác nh rõ di n tích t thì tính n bù t không quá 200 m2. c.3. Ph n di n tích t và khuôn viên còn l i ngoài 200 m2 tính n bù như sau : c.3.1. Trư ng h p hi n tr ng t là t thì tính n bù theo ơn giá t tính n bù, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. c.3.2. Trư ng h p hi n tr ng v a có t , v a có t nông nghi p n m xen k trong khuôn viên t c a m t ch s d ng t thì tính n bù theo ơn giá là 250.000 /m2 ho c là 300.000 /m2 tùy theo giá tr v trí lô th a t và ư c tính tăng thêm 50% ơn giá n u khuôn viên t có v trí m t ti n ư ng, v i m c di n tích không quá 200m2/h (tính t m2 th 201 n không quá m2 th 400), ph n di n tích còn l i (n u có) tính theo ơn giá n bù t tr ng cây lâu năm. c.4. Riêng m c di n tích t tái b trí, th c hi n theo chính sách tái nh cư ư c duy t. 4. Trư ng h p di n tích t sau khi b thu h i còn l i dư i 40 m2/căn nhà, thì x lý theo ch o c a y ban nhân dân thành ph t i Công văn s 1405/UB- T ngày 28/4/2000 “V vi c x lý các căn h sau khi gi i t a có di n tích khuôn viên còn l i nh hơn quy chuNn xây d ng t i thành ph (dư i 40 m2)” i u 4. n bù thi t h i iv i t nông nghi p : Ngư i ang s d ng t nông nghi p có m t trong các i u ki n quy nh t i i u 1 c a B n quy nh này thì ư c n bù thi t h i b ng ti n như sau : ơn giá n bù thi t h i t tr ng cây hàng năm, k c ao, h t ào áp d ng theo ơn giá t i a (h ng 1) quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph là 19.300 /m2, nhân v i h s K » 7,77. M c giá n bù là 150.000 /m2. i v i ph n di n tích t bi n ven kênh r ch thu c quy n s d ng c a các h gia ình và cá nhân thì tính n bù b ng 50% ơn giá n bù c a t tr ng hàng năm quy nh t i kho n 1, i u này. i v i t tr ng cây lâu năm (có ngu n g c là t ru ng ã u tư c i t o, b i p thành vư n), ư c tính n bù theo ơn giá là 200.000 /m2.
 9. i v i ph n di n tích t nông nghi p có v trí ti p giáp v i l ư ng hi n h u (m t ti n ư ng Xa l Hà N i, ư ng Võ Văn Ngân, ư ng Nam Cao, ư ng Lã Xuân Oai, Bưng ông Thoàn, ư ng Bưng Sáu Xã và m t ti n các h m l n hơn 6m) c a m t h s d ng t b thu h i, ư c tính tăng thêm không quá 50% ơn giá n bù ã quy nh, tính trong ph m vi 100m k t tim ư ng. i v i t nông nghi p có ngu n g c chi m d ng thì không ư c n bù thi t h i v t nhưng ư c xét h tr như sau : - S d ng t trư c ngày 15/10/1993 : h tr không quá 80% ơn giá n bù quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. - S d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 22/4/2002 : h tr không quá 50% ơn giá n bù quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. - S d ng t ngày 22/4/2002 tr v sau : Không xét h tr . i v i t nông nghi p có ngu n g c do cơ quan, ơn v c a Nhà nư c tr c ti p qu n lý và cho thuê, mư n canh tác có th i h n, nay b thu h i thì ngư i ang s d ng (ngư i thuê, mư n) ư c tính n bù chi phí ã u tư vào t theo th c t nhưng không th p hơn m c h tr c a trư ng h p chi m d ng t có cùng th i i m s d ng (quy nh t i kho n 5 i u này) và do H i ng n bù c a d án xem xét, gi i quy t t ng trư ng h p. i v i h có t nông nghi p có di n tích trên 1.000m2/h b thu h i toàn b và ư c n bù thi t h i (không thu c di n l n chi m) có ngu n g c tr c ti p s d ng v i quá trình liên t c n khi b thu h i t, có h khNu thư ng trú trên a bàn qu n 9 n u có nhu c u v ch thì s ư c H i ng n bù c a d án xem xét, gi i quy t mua căn h chung cư t i khu tái nh cư theo chính sách tái nh cư c a d án ư c duy t. i u 5. i v i t c a các cơ quan, ơn v Nhà nư c và t ch c khác ang s d ng ( t chuyên dùng) : 1. Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr – xã h i, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân ư c Nhà nư c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c n bù thi t h i chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. 2. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr – xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân ư c Nhà nư c cho thuê t ho c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c n p ti n s d ng t b ng ti n thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c n bù chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. 3. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr – xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân khi b Nhà nư c thu h i t, n u t ó ã n p ti n s d ng t không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì ư c n bù thi t h i v t ( t chuyên dùng).
 10. Vi c giao t, cho thuê t m i ph i phù h p v i d án ư c c p có thNm quy n quy t nh và phù h p v i quy ho ch ư c duy t. 4. Các trư ng h p b thu h i toàn b t ho c b thu h i m t ph n di n tích t ang s d ng nhưng ph n di n tích còn l i không s d ng ư c và ph i di d i toàn b mà Nhà nư c không có i u ki n giao t khác thì H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ch c i u tra hi n tr ng và l p h sơ n bù, h tr thi t h i b ng ti n c th i v i t ng trư ng h p, báo cáo thNm nh và trình duy t theo trình t quy nh, trên cơ s nguyên t c tính giá n bù, h tr thi t h i v t như sau : 4.1. i v i t ư c Nhà nư c giao t mà không ph i n bù v t khi ư c giao và không ph i n p ti n s d ng t ho c có chi phí n bù v t và ã n p ti n s d ng t nhưng b ng ngu n v n thu c ngân sách Nhà nư c thì ư c tính h tr b ng 100% ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph , nhưng s ti n h tr s ư c thu n p cho ngân sách Nhà nư c. Cơ quan, ơn v b thu h i t có nhu c u s d ng ngu n ti n này thì l p d án u tư trình Cơ quan có thNm quy n xét duy t theo quy nh. 4.2. i v i t ư c Nhà nư c giao t nhưng có chi phí n bù v t và ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c ho c t ang ký h p ng thuê c a Nhà nư c nhưng có ngu n g c trư c ó là t t t o l p b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c và sau ó chuy n sang hình th c thuê t theo quy nh c a Nhà nư c, thì ư c tính n bù thi t h i v t. - Trư ng h p t có ngu n g c trư c ó ã là t ho c t mua c a Nhà nư c theo cơ ch th trư ng thì áp d ng theo ơn giá t tính n bù quy nh t i m c a, kho n 2, i u 3 c a B n quy nh này, - Trư ng h p ngu n g c trư c ó là t nông nghi p ho c t chuyên dùng thì tính không th p hơn 100% ơn giá t ô th quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB- QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph ( i v i ngu n g c trư c ó là t nông nghi p) và t i a không quá 60% ơn giá t tính n bù theo phương án n bù ư c duy t ( i v i ngu n g c trư c ó là t chuyên dùng). 4.3. i v i t ư c Nhà nư c cho thuê t (tr trư ng h p nêu t i i m 4.2 trên), cơ quan, ơn v , t ch c ang s d ng không ph i n bù v t, ch n p ti n thuê t thì ư c tính n bù chi phí ã u tư vào t theo th c t và do H i ng n bù c a d án xem xét, xác nh chi phí n bù c th t ng trư ng h p. ơn v , t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t nhưng có cho thuê l i thì t ch m d t và thanh lý h p ng v i bên thuê. 5. Trên cơ s quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ch c i u tra hi n tr ng và l p phương án di chuy n, n bù, h tr c th i v i t ng trư ng h p. Trư ng h p có vư ng m c thì báo cáo, xu t và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. Ph n 2: N BÙ, H TR THI T H I V TÀI S N
 11. i u 6. n bù nhà, công trình thu c s h u tư nhân: 1. ơn giá xây d ng nhà, công trình và v t ki n trúc khác tính n bù, h tr thi t h i áp d ng theo ơn giá xây d ng m i quy nh t i các Quy t nh s 5184/Q -UB- KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b , nhân v i h s 1,2. 2. i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng ư c n bù thi t h i v t (theo quy nh t i i u 1 và t i các i m b.1, m c b, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này) có gi y t h p l v nhà ho c không có gi y t h p l , nhưng không vi ph m quy ho ch l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t và ã xây d ng t trư c ngày 22/4/2002 ư c n bù 100% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. - Nhà, công trình xây d ng vi ph m quy ho ch l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t thì tính h tr không quá 70% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. - Nhà, công trình xây d ng t ngày 22/4/2002 tr v sau thì không xét h tr . - Nhà, công trình có th tháo r i và di chuy n n ch m i l p t l i thì ch n bù các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t và do H i ng n bù c a d án xem xét, gi i quy t c th . 3. i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng không ư c n bù thi t h iv t (theo quy nh t i i u 2 và t i i m b.2, m c b, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này) và không vi ph m quy ho ch l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t xây d ng t trư c ngày 22/4/2002 ư c h tr không quá 70% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. Trư ng h p khi xây d ng ã vi ph m thì ư c xét h tr không quá 30% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. Nhà, công trình xây d ng t ngày 22/4/2002 tr v sau thì không xét h tr , ph i t di d i không i u ki n. 4. Nhà ch phá d m t ph n nhưng không s d ng l i ư c và ph i phá d toàn b thì tính n bù như nhà ph i phá d toàn b . Nhà ch phá d m t ph n nhưng còn s d ng ư c thì tính n bù ph n di n tích phá d theo ơn giá n bù, h tr ã quy nh và ư c h tr thêm t 10%-20% giá tr ph n xây d ng ư c n bù, h tr tùy theo quy mô di n tích c a ph n k t c u xây d ng b phá d và do H i ng n bù c a d án xác nh m c t l % c th . Ph n di n tích nhà tính n bù, h tr là ph n k t c u chính c a căn nhà, không tính ph n di n tích mái che cơi n i b ng v t li u t m 5. i v i các lo i nhà sàn xây d ng không h p pháp trên sông và kênh, r ch: a) H i ng n bù c a d án l p ơn giá c th trên cơ s v n d ng ơn giá k t c u xây d ng nhà tương ng quy nh t i Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày
 12. 09/11/1996 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s 1,2 và xem xét gi i quy t m c h tr di d i như sau : b) i v i nhà xây d ng và s d ng t trư c ngày 15/10/1993 : b.1. H tr không quá 70% tr giá nhà v i di n tích theo hi n tr ng xây d ng và ơn giá xây d ng nhà quy nh t i m c a, kho n 5 này. b.2. H tr thêm không quá 30% tr giá t v i m c di n tích h tr theo di n tích xây d ng nhà nhưng không quá 40m2/h . ơn giá t tính h tr áp d ng theo quy nh t i m c a, kho n 2, i u 3 c a B n quy nh này. b.3. ư c xem xét tái nh cư ho c t m cư t i các căn h chung cư c a d án theo phương án tái b trí do H i ng n bù c a d án l p, ư c c p có thNm quy n phê duy t. c) i v i nhà xây d ng và s d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 22/4/2002: không xét h tr nhà và t. y ban nhân dân qu n t ch c v n ng các h thu x p v nơi cũ và có th xét h tr m t l n ti n v i m c không quá 5.000.000 /h . Trư ng h p c bi t h tr không quá 10.000.000 ng/h d) i v i nhà xây d ng và s d ng t ngày 22/4/2002 tr v sau : không xét h tr , ph i t di d i không i u ki n. e) Các trư ng h p c bi t (v th i gian chi m ng , v hoàn c nh, v m c ính xây d ng …), H i ng n bù c a d án xem xét, th ng nh t gi i quy t m c h tr c th t ng trư ng h p. i u 7. n bù nhà, xư ng, v t ki n trúc c a các doanh nghi p và t ch c khác: 1. i v i nhà, xư ng, v t ki n trúc và tài s n khác c a các doanh nghi p và t ch c khác có th tháo r i và di chuy n l p t l i thì ch n bù các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t theo chí phí th c t do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xác nh. 2. Trư ng h p di d i toàn b nhà, xư ng, và v t ki n trúc khác thì tính n bù theo m c thi t h i th c t nhưng không th p hơn 60% giá tr c a nhà, công trình theo ơn giá quy nh t i kho n 1, i u 6 c a B n quy nh này. 3. Tr s cơ quan hành chánh s nghi p, trư ng h c, tr m y t … ch b thu h i m t ph n di n tích t có v t ki n trúc s ư c ơn v ch u tư và H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án l p d toán chi phí phá d và xây d ng l i m i tương ng v i hi n tr ng k t c u xây d ng cũ. 4. i v i các công trình văn hoá, di tích l ch s , nhà th , ình, chùa … ph i di d i, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 5. Trư ng h p cơ quan ơn v và t ch c ang s d ng nhà, t có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c ang cho thuê thì t gi i quy t ch m d t h p ng v i bên thuê.
 13. i u 8. i v i nhà thu c s h u Nhà nư c: 1. Các h gia ình và cá nhân ang s d ng nhà có ngu n g c thu c s h u nhà Nhà nư c (có quy t nh c a cơ quan, ơn v Nhà nư c có thNm quy n c p nhà, t m c p, t m giao, h p ng thuê nhà) ho c nhà do ngu n v n ngân sách Nhà nư c t o l p, b thu h i thì không tính thi t h i v nhà và t. Ngư i ang s d ng b thu h i ư c xem xét cho ti p t c thuê m t căn nhà khác theo quy t nh c a y ban nhân dân qu n. - N u không thuê nhà và có yêu c u mua căn h chung cư thì ư c xét gi i quy t mua m t căn h chung cư theo giá tái b trí ư c duy t. 2. Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà ch p nh n t di chuy n, không yêu c u thuê nhà thu c s h u Nhà nư c, ư c h tr m t l n ti n như sau : a) M c h tr v giá tr t và nhà : a.1 Nhà ph và nhà có khuôn viên riêng : Tính h tr b ng 60% ơn giá t quy nh t i Quy t nh 05/Q -UB ngày 4/1/1995 và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph và có h tr thêm, t ng c ng m c h tr b ng 60% m c giá n bù t có gi y t h p l v quy n s d ng t c a tư nhân có cùng v trí (quy nh t i ti t b.1.1, i m b.1, m c b, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này) và 60% ơn giá xây d ng nhà có cùng k t c u c a nhà có gi y t h p l v quy n s d ng nhà c a tư nhân (quy nh t i kho n 1, i u 6 c a B n quy nh này). a.2. Nhà chung cư, nhà t p th nhi u h , nhi u t ng : a.2.1. H tr v giá tr t : ư c h tr giá t theo m c h tr quy nh t i i m a.1 trên (b ng 60% m c giá n bù t có gi y t h p l có cùng v trí) và ư c phân b tùy thu c t ng nhà theo h s như sau : Chung cư M c h tr giá tr t x H s các t ng Căn h Căn h Căn h Căn h t l u t ng tr t l u1 l u2 3 tr lên 2 t ng 60% x 0,7 60% x 0,5 3 t ng 60% x 0,7 60% x 0,5 60% x 0,4 4 t ng tr lên 60% x 0,7 60% x 0,5 60% x 0,4 60% x 0,3 a.2.2. i v i ph n giá tr nhà ang s d ng, tính h tr b ng 60% ơn giá xây d ng nhà như quy nh t i i m a.1 trên. a.3 S m2 sàn s d ng tính h tr là s m2 ghi trong quy t nh t m c p, t m giao hay h p ng thuê nhà ho c gi y c p nhà c a cơ quan Nhà nư c (do cơ quan, ơn v qu n lý căn nhà xác nh n. i v i h gia ình chung cư, trong m t căn nhà có
 14. nhi u h thì s m2 tính h tr tương ng v i di n tích sàn nhà c a m i h ang s d ng, không tính di n tích hành lang, ban công, l i i chung và di n tích l n chi m. a.4 V di n tích t tính h tr : - Di n tích t tính h tr là di n tích ghi trong gi y t h p l (quy t nh t m c p, t m giao, gi y c p nhà, h p ng thuê nhà). - Trư ng h p di n tích t ghi trong gi y t nh hơn di n tích th c t s d ng và di n tích ang s d ng này không l n hơn 200m2/h thì tính h tr cho toàn b di n tích th c t s d ng (n u không thu c di n l n chi m). - Trư ng h p di n tích ang s d ng l n hơn 200m2/h thì ph n di n tích ngoài 200m2 (không thu c di n l n chi m) ư c tính h tr b ng 60% ơn giá t tính n bù (quy nh t i ti t b.1.1, i m b.1, m c b, i u 3 c a B n quy nh này) tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo qui nh. b) Trư ng h p h gia ình ã t c i t o, nâng c p, xây d ng m i, tăng thêm di n tích nhà, ư c cơ quan có thNm quy n cho phép thì ư c n bù 100% giá tr xây d ng. Trư ng h p t c i t o, xây d ng không phép thì ư c xét h tr không quá 70% giá tr xây d ng. N u c i t o, xây d ng t ngày 22/4/2002 tr v sau, thì không xét h tr . 3. Nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c b thu h i m t ph n t , nhà và còn s d ng l i ư c thì ngư i ang s d ng không ư c n bù thi t h i ph n di n tích nhà b phá d , và t b thu h i, nhưng ư c h tr thi t h i b ng v i m c h tr c a trư ng h p b thu h i toàn b nhà , t (quy nh t i kho n 2 i u này). 4. Các h gia ình và cá nhân ang s d ng nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c nay ph i di chuy n, ư c hư ng các kho n h tr v nhà và t theo quy nh t i I U này và các kho n h tr khác quy nh t i i u 12 c a B n quy nh này. 5. Nhà thu c s h u Nhà nư c ho c do các ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c t o l p b chi m d ng không h p pháp, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án báo cáo cho y ban nhân dân qu n ho c y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thu h i không i u ki n. i u 9. Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà, t có ngu n g c ư c Nhà nư c giao cho các cơ quan, ơn v s d ng không ph i vào m c ích làm nhà và không ph i n p ti n s d ng t, nhưng các cơ quan, ơn v này ã t phân chia cho cá nhân làm nhà , thì giao S a chính – Nhà t th lý ph i h p v i H i ng n bù c a d án và y ban nhân dân qu n 9 xem xét, gi i quy t c th t ng trư ng h p theo quy nh chung c a y ban nhân dân thành ph . N u có vư ng m c thì báo cáo, xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 10. n bù v tài s n khác : 1. Nhà có h th ng i n tho i, i n, nư c (thuê bao), gi ng nư c ư c n bù : - i n tho i : Theo giá l p t m i ho ùc di d i c a Công ty i n tho i thành ph .
 15. - ng h i n chính (thuê bao) : Theo giá l p t m i ho ùc di d i c a Công ty i n l c thành ph . - ng h nư c (thuê bao) : Theo giá l p t m i ho ùc di d i c a Công ty C p nư c thành ph . - Gi ng nư c khoan : + 1.500.000 /gi ng (sâu dư i 30m/gi ng) + 3.000.000 /gi ng (sâu t 30m n dư i 50m/gi ng) + 5.000.000 /gi ng (sâu t 50m/gi ng tr lên) - Gi ng nư c ào th công : 80.000 /mét sâu. 2. Các v t ki n trúc khác : a) Các v t ki n trúc khác ư c n bù theo ơn giá ghi trong các Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001 c a y ban nhân dân thành ph , nhân h s 1,2. b) i v i các công trình h t ng k thu t ( èn ư ng, cáp i n tho i, ư ng i n, ư ng c p thoát nư c …) s áp d ng phương án di d i c th cho t ng trư ng h p. Phương án di d i và n bù thi t h i do ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p theo nh m c kinh t k thu t chuyên ngành, thông qua cơ quan có thNm quy n xét duy t. (M c n bù thi t h i b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình b phá d ). i u 11. n bù hoa màu, cây tr ng, v t nuôi, m m : 1. i v i hoa màu, cây tr ng : áp d ng theo khung giá ghi trong B ng ph l c kèm theo B n quy nh này. i v i vư n tr ng cây chuyên canh, ư c tính tăng không quá 50% khung giá. i v i v t nuôi (tôm, cá) thì tính n bù giá tr s n lư ng th c t thi t h i c a v ó theo th i giá t i a phương. 2. n bù chi phí b c m và h tr chi phí c i táng như sau : -M t : 1.000.000 /m - M xây thư ng, á ong : 1.500.000 /m - M xây bán kiên c : 2.500.000 /m - M xây kiên c : 4.000.000 /m - M c t c i táng : 400.000 /m
 16. - H tr ti n t c i táng : 2.000.000 /m - iv im c bi t kiên c ho c có ki n trúc ph c t p thì H i ng n bù c a d án xem xét, xác nh m c n bù h p lý cho t ng trư ng h p. - i v i m v ng ch , vô ch thì Ch u tư h p ng v i ơn v ph c v mai táng c a a phương t ch c b c m , c i táng (sau th i h n có Thông báo b c m ). Ph n 3: CÁC KHO N H TR KHÁC : i u 12. Các t ch c, h gia ình và cá nhân b thu h i t (không thu c di n l n chi m) có nhà ph i di chuy n toàn b , ngoài m c n bù h tr thi t h i v nhà và t, ư c h tr thêm các kho n như sau : 1. H tr n nh v i s ng: ư c h tr m t l n 1.000.000 ng cho m i nhân khNu có h khNu thư ng trú t i căn nhà ph i di chuy n. i v i nh ng ngư i có h khNu g c t i thành ph ư c cơ quan Công an cho t m trú dài h n t i căn nhà ph i di chuy n và ã có th i h n t m trú t i thi u 5 năm, k c i tư ng thu c di n KT3, ư c nh n m c h tr như nhân khNu thư ng trú. 2. H tr chi phí tháo d , di d i nhà : a) H dân cư : 2.000.000 /căn/h c p 3 tr lên và 1.000.000 /căn/h c p 4, nhà t m, n u di chuy n trong ph m vi thành ph . Trư ng h p di chuy n n t nh khác ngoài ph m vi thành ph thì ư c h tr g p ôi m c h tr trên. b) Cơ quan, ơn v : h tr theo kh i lư ng và chi phí th c t di chuy n và do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xem xét, gi i quy t m c h tr c th cho t ng trư ng h p. 3. H tr thi t h i do ng ng s n xu t, kinh doanh: a) i v i h kinh doanh có gi y phép ho c có ăng ký kinh doanh : - H có doanh thu dư i 2.000.000 /tháng : ư c h tr 1.000.000 /h . - H có doanh thu t 2.000.000 /tháng n dư i 4.000.000 /tháng : ư c h tr 2.000.000 /h . - H có doanh thu t 4.000.000 /tháng n dư i 6.000.000 /tháng : ư c h tr 3.000.000 /h . - H có doanh thu t 6.000.000 /tháng n dư i 8.000.000 /tháng : ư c h tr 5.000.000 /h . - H có doanh thu t 8.000.000 /tháng n dư i 10.000.000 /tháng : ư c h tr 7.000.000 /h .
 17. - H có doanh thu t 10.000.000 /tháng tr lên : ư c h theo th c lãi trong 6 tháng, nhưng không th p hơn 8.000.000 /h . - Doanh thu và th c lãi tính h tr là doanh thu và th c lãi bình quân c a các tháng trong năm g n nh t (căn c theo s li u c a Chi c c Thu qu n cung c p) b) i v i các doanh nghi p ph i di chuy n cơ s : b.1. H tr ti n lương theo ch tr c p ng ng vi c cho s CBCNV làm vi c t i a i m tr c ti p s n xu t kinh doanh ph i di chuy n trong 3 tháng. Căn c vào b ng tr lương c a b ph n này c a bình quân 6 tháng trư c ó, không tính h tr iv i CBCNV ơn v hành chánh s nghi p hư ng lương t ngân sách Nhà nư c và lao ng h p ng ng n h n. b.2. H tr th c lãi trong 3 tháng (th c lãi tính h tr là th c lãi c a a i m tr c ti p s n xu t, kinh doanh ph i i u ch nh, di chuy n ư c th hi n trong quy t toán bình quân 6 tháng trư c ó, có phê duy t c a cơ quan có thNm quy n). c) i v i các h kinh doanh b thu h i và phá d m t ph n nhà , gây nh hư ng n ho t ng kinh doanh và h kinh doanh không có gi y phép ho c không có ăng ký kinh doanh nhưng có th c hi n nghĩa v thu i v i Nhà nư c thì ư c tính m c h tr không quá 50% m c h tr quy nh t i m c a, kho n 3 này. Các trư ng h p kinh doanh khác, H i ng n bù c a d án xem xét gi i quy t m c h tr thi t h i v i m c không th p hơn 500.000 /h . 4. i v i gia ình chính sách, ư c h tr thêm cho m i h gia ình: a) Bà m Vi t Nam anh hùng, anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng : 5.000.000 /h . b) Thương binh, gia ình Li t sĩ (cha, m , v , ch ng, con là Li t sĩ) : 3.000.000 /h c) Gia ình có công v i cách m ng, gia ình cán b cách m ng lão thành và các i tư ng ang hư ng tr c p xã h i thư ng xuyên khác : 1.000.000 /h . d) Trư ng h p trong m t h gia ình có nhi u i tư ng chính sách thì ch tính m t m c h tr c a i tư ng có m c h tr cao nh t. 5. H tr chi phí ào t o chuy n i ngành ngh do b thu h i t s n xu t nông nghi p : Trong trư ng h p m t h b thu h i t 30% n 50% di n tích t nông nghi p ang s d ng h p pháp, h p l thì ư c 01 su t h tr ; t trên 50% n 70% di n tích thì ư c 02 su t h tr ; trên 70% di n tích thì ư c h tr cho t ng s lao ng nông nghi p trong tu i có tên trong s h khNu c a h gia ình ó. M c chi phí h tr cho 1 su t không quá 2.000.000 . Trư ng h p các lao ng b nh hư ng có yêu c u ào t o ngh (không nh n chi phí h tr ) thì Ban qu n lý d án Khu Công ngh cao thành ph ph i h p v i y ban nhân dân qu n 9 t ch c ào t o ngh cho các i tư ng này.
 18. 6. i v i các ch s d ng t b thu h i ch p hành t t ch trương, chính sách và k ho ch n bù gi i phóng m t b ng, s ư c thư ng b ng ti n: a) i v i trư ng h p b thu h i toàn b nhà , t ho c toàn b t nông nghi p : 5.000.000 /h . b) i v i trư ng h p ch b thu h i m t ph n di n tích nhà : ư c thư ng không quá 50% m c thư ng quy nh t i m c a trên. c) i v i trư ng h p ch b thu h i m t ph n di n tích t (không nh hư ng n nhà) ho c m t ph n di n tích t nông nghi p: ư c thư ng không quá 1.000.000 /h . 7. i v i các h có nhà , t b thu h i và ph i di chuy n toàn b , (không thu c di n chi m d ng) thu c i tư ng ư c tái nh cư nhưng có yêu c u t lo nơi m i, không vào khu tái nh cư c a d án thì ư c h tr thêm không quá 20% giá tr n bù, h tr thi t h i v t theo biên b n xác nh giá tr n bù, h tr v t c a h ó và t ng giá tr n bù, h tr thi t h i v t c a h ó không th p hơn 25.000.000 /h . 8. i v i các h có hoàn c nh khó khăn c bi t s ư c xem xét h tr c bi t theo ngh th ng nh t c a H i ng n Bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án. 9. Các trư ng h p s d ng nhà , t có ngu n g c chi m d ng nay b thu h i và ph i di d i, ư c hư ng thêm kho n h tr v chi phí di chuy n nhà và khen thư ng qui nh c a kho n 2 và kho n 6 c a i u này. Ph n 4: V VI C TÁI NNH CƯ : i u 13. Ban Qu n lý D án Khu Công Ngh cao thành ph ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a thành ph và H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án l p k ho ch c th v vi c xây d ng hoàn ch nh các khu nh cư m i cùng v i phương án tái b trí l i dân cư trong khu v c ph i di chuy n theo ch o và quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . Vi c b trí l i dân cư ư c th c hi n theo các phương th c và nguyên t c sau ây: 1. áp d ng các phương th c thích h p v i qui nh v n bù, h tr thi t h i và hoàn c nh c th c a các h dân cư: i u ch nh, bán t, bán tr góp, cho thuê v i giá c phù h p v i kh năng thanh toán c a t ng i tư ng trên nguyên t c không kinh doanh, có s h tr c a nhà nư c. 2. Qui ho ch các khu tái nh cư c a d án: a i m, v trí qui mô, thi t k lo i hình, di n tích t , căn h chung cư t i khu tái nh cư c a d án trên a bàn qu n 9 s ư c xác nh và công b c th theo Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . Khu tái nh cư m b o hoàn ch nh v cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i và ư c qui ho ch xây d ng khu tái nh cư 50ha t i phư ng Trư ng Th nh, qu n 9 k t h p v i nh n chuy n như ng l i n n t ho c
 19. căn h chung cư s n có các d án xây d ng khu dân cư trên a bàn qu n 9 tái b trí. 3. Vi c xây d ng các khu tái nh cư hoàn ch nh n âu thì m i di d i dân n ó. Trư ng h p c n thi t ph i gi i phóng m t b ng ngay thi công thì s ư c b trí nơi t m cư hoàn ch nh. Chi phí nơi t m cư do ơn v ch u tư công trình chi tr . Trư ng h p các h t thu x p nơi t m cư thì ư c h tr chi phí t m cư v i m c 600.000 /h /tháng i v i h có t 4 nhân khNu tr xu ng. i v i h có t 5 nhân khNu tr lên thì m i nhân khNu ư c h tr 150.000 /ngư i/tháng trong su t th i gian ch b trí nơi m i. Ngòai ra, các h t m cư còn ư c h tr thêm chi phí di d i n nơi t m cư là 1.000.000 /h . a. Giá căn h chung cư và giá t n n t i các khu tái nh cư c a d án này s ư ch tr như sau: - Không tính ti n s d ng t i v i các căn h chung cư tái b trí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Nhà nư c s h tr m t ph n chi phí u tư xây d ng h t ng xã h i (B nh vi n, Trư ng h c, Ch , Nhà tr , Công viên,) và h t ng k thu t ( ư ng giao thông, h th ng i n, h th ng c p thoát nư c,) - i tư ng thu c di n tái nh cư không ph i n p l phí i chính, l phí trư c b , l phí c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. Các kho n chi phí này do ch u tư ch u. b. Ngư i ư c tái b trí t không ph i n p các kho n l phí có liên quan n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t . (Ch u tư ch u) 4. ơn giá di n tích t n n nhà và căn h chung cư t i khu tái nh cư: a. Phương th c n bù, tái b trí l i căn h chung cư và t khác th c hi n theo qui nh t i m c a, kho n 3, i u 3 c a b n qui nh này. b. Di n tích căn h chung cư ho c t n n tái b trí t i các khu tái nh cư không th p hơn 40m2/h và t i a không quá 200m2/h . c. ơn giá t n n tái b trí không quá 1.500.000 /m2. ơn giá căn h chung cư không quá 3.000.000 /m2 (t ng tr t) d. H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án ch u trách nhi m thông báo công khai quy nh v m c giá t , giá căn h chung cư tái b trí t i các khu tái nh cư c a d án (sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t) các h b nh hư ng cân nh c, quy t nh l a ch n phương th c, a i m, v trí, lo i hình, di n tích, giá tr nhà , t ,… t i khu tái nh cư c a d án 5. i u ki n và hình th c tái nh cư
 20. a. Vi c tái nh cư ư c áp d ng cho các trư ng h p có nhà , t b thu h i và ph i di chuy n toàn b , có gi y t h p l ho c không có gi y t h p l v quy n s h u nhà và quy n s d ng t nhưng thu c i tư ng ư c n bù thi t h i v t theo qui nh t i m c b, kho n 3, i u 3 c a b n qui nh này, có yêu c u tái b trí v i nguyên t c m t căn h / m t lô n n ho c m t căn h chung cư khu tái nh cư c a d án. b. Các trư ng h p khác H i ng n bù và gi i phóng m t b ng c a d án s xem xét xu t gi i quy t c th t ng trư ng h p v yêu c u tái nh cư, t m cư. 6. Nguyên t c ưu tiên v ch n l a v trí t , nhà t i các khu tái nh cư: Trong trư ng h p nhi u h có chung nguy n v ng ch n l a cùng v trí nhà , t t i khu tái nh cư thì vi c xét b trí d a theo tiêu chuNn ưu tiên như sau: a. t nơi cũ n m v trí m t ti n ư ng và ch p hành di d i trư c th i h n c a H i ng n bù và gi i phóng m t b ng qui nh. b. Di d i úng th i h n và ăng ký tái nh cư s m. c. Trư ng h p không th xét ch n theo các tiêu chuNn trên thì t ch c b c thăm ng u nhiên. 7. X lý m t s trư ng h p c th : a. i v i các h thu c di n tái nh cư có hoàn c nh gia ình th t s khó khăn, t ng giá tr n bù, h tr v nhà , t không thanh toán giá tr căn h chung cư t i khu tái nh cư, ư c y ban nhân dân phư ng xác nh n thì ư c gi i quy t như sau: - ư c tr góp ph n giá tr chênh l ch v nhà , t ư c n bù v i giá bán căn h chung cư v i th i h n t i thi u là 10 năm, các kho n n ư c qui i ra b ng vàng 9999 vào th i i m n và th i i m tr khi thanh toán (sau khi ã tr trư c toàn b s ti n n bù thi t h i v nhà , t ư c nh n theo qui nh) - Các trư ng h p cá bi t, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án s xem xét và gi i quy t c th trên cơ s kéo dài th i h n tr góp ho c xét cho ký h p ng thuê nhà theo m c giá cho thuê ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. b. Trư ng h p c bi t h gia ình có khuôn viên t r ng, có t p quán nhi u th h cùng chung s ng trong m t căn h (có trên 7 nhân khNu), có di n tích xây d ng nhà và các công trình ph c v sinh ho t l n hơn 200m2/h thì m c t nhà tái b trí c a các h này có th l n hơn h n m c qui nh và s do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xu t c th t ng trư ng h p nhưng không quá hai l n h n m c ã qui nh và không vư t quá di n tích t b thu h i ho c ư c tái b trí không quá hai căn h chung cư/ h . 8. Th t c c p gi y ch ng nh n nhà , t : y ban nhân dân qu n 9 ph i h p cùng các ngành ch c năng c a thành ph cùng ơn v ch u tư hư ng d n các th t c hoàn ch nh v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s
Đồng bộ tài khoản