intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1221/2002/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

85
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1221/2002/QĐ-BTM về quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường EU năm 2003 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1221/2002/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******** S : 1221/2002/QĐ-BTM Hà N i , ngày 10 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH QUY Đ NH VI C T CH C Đ U TH U H N NG CH XU T KH U HÀNG D T, MAY VÀO TH TRƯ NG EU NĂM 2003 CH T CH H I Đ NG Đ U TH U Căn c Quy t đ nh s 1188/2002/QĐ-BTM ngày 04/10/2000 c a B trư ng B Thương m i v vi c thành l p H i đ ng đ u th u h n ng ch xu t kh u hàng d t, may; Căn c Quy t đ nh s 1191/2002/QĐ-BTM ngày 04/10/2002 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy ch đ u th u h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch; Căn c Thông tư liên t ch s 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 12/8/2002 c a B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch xu t kh u hàng d t, may vào th trư ng EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ năm 2003, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b giá chào th u c a t ng ch ng lo i m t hàng (Cat.) và s lư ng t i đa cho m t đơn đăng ký d th u h n ng ch xu t kh u hàng d t, may vào th trư ng EU năm 2003, như Ph l c kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Vi c đ u th u h n ng ch xu t kh u hàng d t, may năm 2003 đư c t ch c th ng nh t trong c nư c. Đi u 3. Các doanh nghi p tham gia đ u th u h n ng ch xu t kh u hàng d t, may n p l phí d th u là 50.000 đ ng Vi t Nam cho m t l n d th u đ i v i t t c các ch ng lo i m t hàng (Cat.). Ti n l phí d th u dùng đ trang tr i cho công tác chu n b và t ch c đ u th u (in n, phát hành, g i tài li u, h sơ và các chi phí ph c v công tác đ u th u...). Đi u 4. Vi c g i h sơ d th u đư c quy đ nh như sau: M i doanh nghi p ch g i 1 h sơ d th u. Các ch ng lo i m t hàng (Cat.) đăng ký d th u đư c t ng h p theo M u s 1. Đi u 5.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th i gian đăng ký d th u: t ngày 17 tháng 11 năm 2002 đ n 16h30 ngày 27 tháng 11 năm 2002. Th i gian m th u: 8h30 ngày 28 tháng 11 năm 2002. Đ a đi m m th u: H i trư ng B Thương m i - 21 Ngô Quy n - Hà N i. Các cơ quan, doanh nghi p ch ng ki n m th u: đ i di n S Thương m i Hà N i, S Thương m i thành ph H Chí Minh, S Thương m i H i Phòng, S Thương m i Đà N ng, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Hi p h i D t may Vi t Nam, T ng công ty D t may Vi t Nam, Báo Thương m i, Báo Đ u tư, Báo Công nghi p, Báo Tài chính. Đi u 6. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký. Đi u 7. Các thành viên H i đ ng đ u th u và các doanh nghi p tham d đ u th u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Mai Văn Dâu
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph l c (kèm theo Quy t đ nh s 1221/2002/QĐ-BTM ngày 10 tháng 10 năm 2002). DANH M C H N NG CH CÁC M T HÀNG D T, MAY XU T KH U SANG EU ĐƯ C ĐƯA RA Đ U TH U NĂM 2003 M t hàng Cat. Đơn T ng s lư ng S lư ng t i Giá chào th u v h n ng ch đ u đa đư c đăng (VNĐ/chi c/b ) tính th u năm 2003 ký d th u 1. T.Shirt 4 chi c 2.600.000 70.000 300,0 2. Áo len 5 chi c 750.000 15.000 1.000,0 3. Qu n 6 chi c 1.100.000 15.000 1.000,0 4. Áo khoác 15 chi c 100.000 5.000 2.000,0 n 7. Áo lót nh 31 chi c 1.000.000 200.000 1.000,0 M us 1 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t): 2. Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh (ho c Gi y phép đ u tư) s ............................................................. ngày c p:................................................................................................................ 3. Mã s kinh doanh xu t nh p kh u (Mã s h i quan):.............................. 4. Đ a ch tr s chính:.................................................................................... 5. Đi n tho i: ................................................. 6: Fax: .................................. 7. E. Mail: ................................................................................................................ 8. S tài kho n ngo i t : ............................ t i Ngân hàng ............................... 9. S tài kho n ti n Vi t Nam: ......................t i Ngân hàng................................ ......................................................................................................
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B n đăng ký tham d đ u th u h n ng ch hàng d t, may xu t kh u sang th trư ng EU năm 2003. Công ty............................................................đ ngh đư c tham gia đ u th u h n ng ch hàng d t, may xu t kh u sang th trư ng EU năm 2003 các ch ng lo i m t hàng sau: Ch ng lo i m t hàng S lư ng Giá đ t th u T ng tr giá (Cat.) (VNĐ/chi c) (VNĐ) 1. T. shirt (Cat.4) 2. Áo len (Cat.5) 3. Qu n (Cat.6) Công ty cam đoan th c hi n đúng Quy t đ nh v quy ch đ u th u h n ng ch hàng d t, may s ................../2002/QĐ-BTM......../10/2002. ...., ngày......tháng.......năm 2002 Giám đ c (ký tên, đóng d u)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2