Quyết định số 123/2000/QĐ-UBATGTQG

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 123/2000/QĐ-UBATGTQG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 123/2000/QĐ-UBATGTQG về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia do Ủy ban an toàn giao thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 123/2000/QĐ-UBATGTQG

  1. U BAN AN TOÀN GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG QU C GIA NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 123/2000/Q - Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2000 UBATGTQG QUY T NNH C A CH TNCH U BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA S 123/2000/Q -UBATGTQG NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A U BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA CH TNCH U BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA Căn c Quy t nh s 917/1997/Q -TTg ngày 29/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban An toàn giao thông Qu c gia, Căn c Công văn s 175/BTCCBCP-TCBC ngày 19/7/2000 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph v vi c ban hành "Quy ch ho t ng c a U ban An toàn giao thông Qu c gia". Theo ngh c a các U viên U ban An toàn giao thông Qu c gia. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a U ban An toàn giao thông Qu c gia. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các thành viên c a U ban An toàn giao thông Qu c gia, Trư ng ban Thư ng tr c, Chánh Văn phòng thư ng tr c, Trư ng ban An toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các T ch c khác thu c U ban ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Ng c Hoàn ( ã ký) QUY CH HO T NG C A U BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 123/2000/Q -UBATGTQG ngày 09/8/2000 c a Ch t ch U ban An toàn Giao thông Qu c gia)
  2. Chương 1 CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC C A U BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA i u 1. U ban An toàn Giao thông Qu c gia làm vi c theo ch t p th k t h p v i cao quy n h n, trách nhi m c a Ch t ch và t ng Thành viên c a U ban. Hình th c ho t ng c a U ban là các phiên h p nh kỳ (3 tháng, 6 tháng m t l n) và các cu c h p b t thư ng khác. Ch t ch U ban tri u t p phiên h p b t thư ng khi th y c n thi t ho c theo yêu c u c a ít nh t m t ph n ba t ng s U viên U ban. Ch trì cu c h p là Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban. Tham gia cu c h p g m có: U viên U ban, Ban thư ng tr c U ban, Văn phòng thư ng tr c và khách m i. Nh ng v n c n bi u quy t c a các U viên U ban thì v n ó ư c thông qua theo nguyên t c a s . N u s ý ki n ngang nhau thì v n ư c th c hi n theo phía có ý ki n c a Ch t ch. i u 2. Gi a hai phiên h p thư ng kỳ U ban, Ban thư ng tr c t ch c h p ít nh t m t l n chuNn b n i dung cho cu c h p c a U ban. Trong quá trình i u hành công tác c a U ban, Trư ng ban thư ng tr c s tri u t p các thành viên có liên quan gi i quy t t ng m t công tác c th . Văn phòng thư ng tr c có nhi m v chuNn b tài li u, s li u, n i dung cho cu c h p c a Ban thư ng tr c. i u 3. U ban t ch c các hình th c khen thư ng nh kỳ và t xu t. Vi c khen thư ng nh kỳ hàng năm i v i các ơn v và cá nhân có thành tích t t trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông, U ban an toàn giao thông Qu c gia t ch c xét và ngh Chính ph khen thư ng v i hình th c C thi ua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph , C thi ua c a U ban An toàn Giao thông Qu c gia, B ng khen c a Ch t ch U ban An toàn giao thông Qu c gia. Ngoài ra U ban còn áp d ng hình th c khen thư ng t xu t, nêu gương nh ng t p th và cá nhân có nh ng vi c làm t t trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông. i u 4. Vi c xét khen thư ng tuân theo các quy nh c a Nhà nư c và văn b n hư ng d n thi ua c a U ban An toàn giao thông Qu c gia. H i ng xét khen thư ng c a U ban ngh danh sách khen thư ng U ban ho c Ch t ch quy t nh. Văn phòng thư ng tr c có nhi m v ôn c, t p h p ý ki n các ngành, các a phương làm th t c ngh xét khen thư ng, ng th i t p h p h sơ trình H i ng thi ua xét khen thư ng.
  3. i u 5. U ban An toàn giao thông Qu c gia ôn c, ki m tra tình hình tr t t an toàn giao thông và các ho t ng b o m TTATGT các ngành, các a phương thông qua các oàn ki m tra do Ch t ch U ban quy t nh thành l p. Các oàn ki m tra có nhi m v n m tình hình, phát hi n nh ng v n có liên quan n an toàn giao thông, trao i kinh nghi m v i các ơn v qu n lý và Ban An toàn giao thông a phương, xu t các v n vư ng m c tham mưu cho U ban ki n ngh các c p có liên quan gi i quy t. Trong trư ng h p t xu t, Trư ng Ban thư ng tr c ho c Chánh văn phòng thư ng tr c t ch c ki m tra nh ng tr ng i m v an toàn giao thông theo s ch o c a Ch t ch U ban. Văn phòng thư ng tr c có nhi m v chuNn b n i dung, phương ti n, tài chính cho các oàn ki m tra, ng th i thông báo cho các ơn v ho c a phương có liên quan bi t v k ho ch và n i dung ki m tra c a oàn. i u 6. Ban An toàn giao thông các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch báo cáo v U ban trư c ngày 15 tháng 1 i v i báo cáo năm, trư c ngày 5 tháng 10 i v i Tháng an toàn giao thông. Nh ng v tai n n giao thông nghiêm tr ng, Ban An toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i báo cáo nhanh v Văn phòng thư ng tr c. Văn phòng thư ng tr c có nhi m v t ng h p s li u, tình hình t các a phương và các C c chuyên ngành l p báo cáo. Các báo cáo do Văn phòng thư ng tr c l p bao g m: Báo cáo nhanh các tai n n giao thông nghiêm tr ng; Báo cáo hàng tháng và Tháng An toàn giao thông; Báo cáo sáu tháng và báo cáo năm. Riêng báo cáo t ng k t năm, Văn phòng thư ng tr c có nhi m v g i d th o cho các thành viên U ban tham gia n i dung trong cu c h p Ban Thư ng tr c, t ng h p các ý ki n b sung hoàn thi n trình Ch t ch ký. Ch t ch U ban trình Chính ph báo cáo t ng k t năm, báo cáo t ng k t Tháng An toàn giao thông và các báo cáo t xu t khác. Chương 2 NHI M V QUY N H N C A CÁC THÀNH VIÊN U BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA i u 7. Ch t ch U ban An toàn giao thông Qu c gia th c hi n các nhi m v và ch c năng ư c quy nh t i i u 2 Quy t nh s 917/1997/Q -TTg ngày 29/10/1997 c a Th tư ng Chính ph ; ngoài ra còn th c hi n nh ng nhi m v c th sau ây: 1. Tri u t p và ch to các cu c h p thư ng kỳ và b t thư ng c a U ban An toàn giao thông Qu c gia.
  4. 2. Thông báo v i Ban T ch c - Cán b Chính ph v vi c b nhi m các thành viên U ban theo văn b n gi i thi u c a các b liên quan. 3. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Trư ng Ban thư ng tr c, Phó trư ng ban thư ng tr c; Chánh văn phòng thư ng tr c, Phó Văn phòng thư ng tr c, T ng biên t p và Phó T ng biên t p Báo B n ư ng sau khi th ng nh t ý ki n v i các cơ quan có liên quan. 4. Ban hành quy ch v l l i làm vi c c a U ban An toàn Giao thông Qu c gia. 5. Báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình tr t t an toàn giao thông nh kỳ và t xu t; nh ng gi i pháp b o m an toàn giao thông vư t thNm quy n c a U ban. 6. Phê duy t k ho ch tài chính và s d ng kinh phí an toàn giao thông do ngân sách ài th theo quy nh c a Thông tư 61/TC/1998/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a B Tài chính. 7. Duy t các k ho ch oàn ra, oàn vào, k ho ch h p tác v i nư c ngoài. i u 8. Phó Ch t ch, các u viên U ban An toàn giao thông Qu c gia có nhi m v và quy n h n sau: 1. Phó Ch t ch i u hành công tác c a U ban An toàn giao thông qu c gia khi Ch t ch u quy n, ng th i giúp Ch t ch i u hành thư ng xuyên m t s ph n công tác theo s phân công. 2. Các U viên U ban có nhi m v tham gia ho ch nh các chính sách b o m TTATGT; xu t nh ng bi n pháp c n s ph i h p liên ngành th c hi n t t nhi m v b o m TTATGT do B , Ngành qu n lý; ki m tra, ôn c ch o các cơ quan B , Ngành th c hi n các bi n pháp liên ngành ã ư c th ng nh t trong U ban An toàn Giao thông Qu c gia. 3. Ngoài nh ng nhi m v ư c phân công, các U viên U ban có trách nhi m th c hi n nhi m v quy nh t i i u 2 Quy t nh s 917/1997/Q -TTg theo ch c năng c a mình. i u 9. Các U viên U ban An toàn giao thông Qu c gia, thành viên Ban Thư ng tr c làm vi c theo ch kiêm nhi m và cán b , nhân viên c a các b ph n giúp vi c c a U ban khi ư c Ch t ch c i công tác, ư c thanh toán các kho n chi phí theo ch hi n hành, ư c cung c p các thông tin nh kỳ c n thi t v tình hình TTATGT. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 10. Các thành viên U ban An toàn giao thông Qu c gia căn c vào Quy ch này t ch c th c hi n theo ch c năng, nhi m v ư c phân công.
  5. i u 11. Trư ng Ban An toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c Quy ch này xây d ng Quy ch c th phù h p v i t ng a phương. i u 12. Văn phòng thư ng tr c có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n Quy ch này báo cáo v i Ch t ch U ban An toàn giao thông Qu c gia.
Đồng bộ tài khoản