Quyết định số 1232/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 1232/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1232/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Cảnh Toàn, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1232/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1232/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG BÙI CẢNH TOÀN, GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2191/BNN-TCCB ngày 08 tháng 8 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2454/BNV-CCVC ngày 24 tháng 8 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Cảnh Toàn, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc và ông Bùi Cảnh Toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận : - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ NN, TCCB; - Lưu : VT, VPBCS (2). Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản