Quyết định số 125/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 125/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2005/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 125/2005/Q -UBND TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C PHÂN B CH TIÊU V N NG MUA TRÁI PHI U CHÍNH PH NĂM 2005 XÂY D NG M T S CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, TH Y L I QUAN TR NG C A T NƯ C. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn c Ngh quy t s 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8 năm 2003 c a y ban Thư ng v Qu c h i, Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, th y l i quan tr ng c a t nư c; Căn c Quy t nh s 09/2005/Q -BTC ngày 21 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Tài Chính v vi c phát hành trái phi u Chính ph t III năm 2005 u tư m t s công trình giao thông, th y l i quan tr ng c a t nư c và Công văn s 4012 TC/KBNN ngày 06 tháng 4 năm 2005 c a B Tài chính v giao ch tiêu phát hành trái phi u Chính ph t III năm 2005; Xét ngh c a Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph t i T trình s 466/KB- KHTH ngày 08 tháng 7 năm 2005; QUY T Đ NH Đi u 1. Nay giao ch tiêu v n ng mua trái phi u Chính ph t III năm 2005 u tư m t s công trình giao thông, th y l i quan tr ng c a t nư c cho các ơn v , theo các ph l c ính kèm. i u 2.Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các s - ban - ngành thành ph ch o th c hi n công tác tuyên truy n v n ng toàn dân mua trái phi u Chính ph th c hi n t và vư t ch tiêu ư c giao. Đi u 3. i tư ng do y ban nhân dân các qu n - huy n v n ng mua trái phi u Chính ph bao g m : Khu v c dân cư, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ngoài doanh nghi p Nhà nư c trên a bàn, cán b viên ch c các ơn v do qu n - huy n, phư ng - xã qu n lý
  2. Đi u 4. Giao Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p xác nh m c huy ng, phân b ch tiêu huy ng trái phi u Chính ph năm 2005 cho các doanh nghi p Nhà nư c trên a bàn phù h p v i ngu n l c tài chính c a doanh nghi p và ngư i lao ng trong doanh nghi p, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c v n ng các doanh nghi p Nhà nư c hư ng ng mua trái phi u Chính ph . Đi u 5.Giao Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph hư ng d n và t ch c th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 88/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a B Tài chính và ph i h p v i Th trư ng các s - ngành thành ph có liên quan v n ng cán b , công ch c các ơn v hành chính s nghi p c a thành ph và các ơn v Trung ương óng trên a bàn tích c c hư ng ng mua trái phi u Chính ph t và vư t ch tiêu ư c giao. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 6 -B tài chính ; KT. CH TNCH -Thư ng tr c Thành y ; PHÓ CH TNCH -Thư ng tr c H i ng nhân dân Tp ; -Thư ng tr c y ban nhân dân Tp ; - Ban kinh t _ Ngân sách H ND.TP ;; - y ban MTTQ và các oàn th TP; - Các Báo, ài thành ph ; - VPH -UB : các PVP; - T TM, các T NCTH - Lưu (TM/P) MH.KT. CH TNCH Nguy n H u Tín -
Đồng bộ tài khoản