Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
6
download

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC

  1. TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1253/2008/Q -TANDTC Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V QUY T C NG X C A CÁN B , CÔNG CH C NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO Căn c vào Lu t T ch c Tòa án nhân dân; Căn c vào Lu t phòng, ch ng tham nhũng; Căn c vào Pháp l nh Cán b , công ch c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c – Cán b , QUY T NNH: i u 1. ng x chung 1. Cán b , công ch c ngành Tòa án nhân dân ph i th c s “Ph ng công, th pháp, chí công, vô tư”. 2. Th c hi n úng ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. 3. Th c hi n úng ch c trách, nhi m v , công v c a cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t; Nghiêm ch nh ch p hành và th c hi n úng các quy ch , quy nh làm vi c và n i quy cơ quan. 4. Không ng ng h c t p, tu dư ng, rèn luy n nâng cao năng l c, phNm ch t chính tr , o c ngh nghi p, ng x có văn hóa hoàn thành nhi m v , công v ư c giao. 5. Th c hi n Quy ch văn hóa công s t i cơ quan hành chính nhà nư c Ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2007/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c nâng cao hi u qu s d ng th i gi làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c. 6. Có quan h t t v i nhân dân và ch u s giám sát c a nhân dân. i u 2. ng x trong th c hi n nhi m v gi i quy t, xét x các lo i v án 1. Nh ng vi c cán b , công ch c Tòa án ph i làm:
  2. a) Th c hi n vi c gi i quy t, xét x các v án ư c phân công theo úng các quy nh c a pháp lu t t t ng và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; b) Ph i vui v , c i m , hòa nhã, nhi t tình, trung th c, th n tr ng, công tâm, khách quan, toàn di n, m b o tính công khai, dân ch , nghiêm minh trong gi i quy t, xét x các lo i án; l ng nghe, tôn tr ng ý ki n c a nh ng ngư i ti n hành t t ng và ngư i tham gia t t ng; c) Gi i thích, hư ng d n và t o i u ki n thu n l i cho ngư i ti n hành t t ng và ngư i tham gia t t ng h th c hi n úng quy n và nghĩa v c a h theo quy nh c a pháp lu t; d) Ti p xúc v i nh ng ngư i ti n hành t t ng và ngư i tham gia t t ng khi thi hành công v t i nơi quy nh, m b o tính khách quan, minh b ch, rõ ràng; ) T ch i ti n hành t t ng và tham gia t t ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nh ng vi c cán b , công ch c Tòa án không ư c làm: a) Tư v n cho b can, b cáo, ương s ho c ngư i tham gia t t ng khác làm cho vi c gi i quy t, xét x v án ho c nh ng vi c khác không úng quy nh c a pháp lu t; b) C n tr , can thi p trái pháp lu t vào vi c gi i quy t, xét x v án ho c l i d ng nh hư ng c a mình tác ng trái pháp lu t n ngư i có trách nhi m gi i quy t v án; c) em h sơ v án, tài li u trong h sơ v án ra kh i cơ quan ho c sao ch p h sơ tài li u n u không vì nhi m v ư c giao ho c không ư c s ng ý c a ngư i có thNm quy n. d) Th c hi n không úng quy nh v vi c ti p b can, b cáo, ương s , ngư i tham gia t t ng khác trong v án mà mình có thNm quy n gi i quy t, xét x ; ) Ti p xúc, g p g b can, b cáo, ương s ho c ngư i tham gia t t ng khác trong v án mà mình không có nhi m v gi i quy t, xét x làm nh hư ng t i lòng tin và s tôn tr ng c a nhân dân i v i cơ quan xét x ho c nh hư ng t i uy tín c a cơ quan và cá nhân cán b , công ch c. e) Sách nhi u, trì hoãn, ch m tr , gây khó khăn, phi n hà cho ngư i ti n hành t t ng và ngư i tham gia t t ng; f) Làm sai l ch h sơ, k t qu gi i quy t v án; ra quy t nh, b n án trái pháp lu t; truy ép, g i ý cho ngư i ti n hành t t ng và ngư i tham gia t t ng trình bày s vi c theo ý mu n ch quan c a mình ho c c a ngư i khác; g) Ti t l bí m t Nhà nư c, bí m t công tác c a mình và c a cán b , công ch c khác thu c ngành Tòa án và các ngành khác; h) Ti t l bí m t ngh nghi p, bí m t kinh doanh, bí m t i tư c a b can, b cáo, ương s và nh ng ngư i tham gia t t ng khác, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác.
  3. i u 3. ng x trong th c hi n ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Nh ng vi c cán b , công ch c Tòa án ph i làm: a) Th c hi n nhi m v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo úng thNm quy n, úng trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo ư c quy nh trong Lu t khi u n i, t cáo và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; b) ng x có văn hóa, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a công dân khi h n khi u n i, t cáo; hư ng d n, giúp ngư i khi u n i, t cáo hi u và th c hi n úng quy nh c a pháp lu t; c) Th n tr ng, khách quan khi ti n hành thNm tra, xác minh, k t lu n và ki n ngh v nh ng v vi c có khi u n i, t cáo; d) Khi phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t có th gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân thì báo cáo k p th i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n áp d ng bi n pháp ngăn ch n k p th i. 2. Nh ng vi c cán b , công ch c Tòa án không ư c làm: a) Sách nhi u, trì hoãn, ch m tr , gây khó khăn, phi n hà cho ngư i khi u n i, t cáo; e d a, tr thù, trù d p ngư i t cáo; b) Làm sai l ch h sơ, k t qu gi i quy t v vi c khi u n i, t cáo; truy ép ho c g i ý cho ngư i khi u n i, ngư i t cáo trình bày s vi c theo ý mu n ch quan c a mình; c) C n tr , can thi p trái pháp lu t vào vi c gi i quy t khi u n i, t cáo; ti t l h tên, a ch , bút tích ho c các thông tin khác v ngư i t cáo, tr trư ng h p cơ quan, t ch c có thNm quy n yêu c u. i u 4. ng x trong th c hi n nhi m v phòng ch ng tham nhũng 1. Nh ng vi c cán b , công ch c Tòa án ph i làm: a) Gương m u, liêm khi t, ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và phòng, ch ng tham nhũng; b) H p tác, giúp , cung c p thông tin v công tác phòng, ch ng tham nhũng cho cơ quan, t ch c có thNm quy n trong vi c phát hi n, ki n ngh , x lý ngư i có hành vi tham nhũng và giám sát vi c th c hi n pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; c) Khi phát hi n ngư i có hành vi tham nhũng thì có trách nhi m báo cáo v i ngư i, cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 2. Nh ng vi c cán b , công ch c Tòa án không ư c làm: a) Có hành vi tham nhũng theo quy nh t i i u 3, Lu t phòng, ch ng tham nhũng;
  4. b) Có hành vi e d a, tr thù, trù d p ngư i phát hi n, báo cáo, t giác, cung c p thông tin v hành vi tham nhũng; c) Có hành vi làm sai l ch h sơ, thông tin, tài li u, báo cáo sai s th t v công tác phòng, ch ng tham nhũng; d) Có hành vi l i d ng vi c phòng, ch ng tham nhũng tung tin th t thi t, vu kh ng, gây r i, làm m t oàn k t n i b , xúc ph m nhân phNm, danh d c a cá nhân, uy tín c a cơ quan, t ch c; ) Có hành vi c n tr , can thi p trái pháp lu t vào quá trình gi i quy t các v vi c và v án v tham nhũng; g) Có hành vi ti t l các thông tin v hành vi tham nhũng cho các i tư ng ang b t giác h tìm cách i phó. i u 5. ng x trong cơ quan, ơn v 1. Nh ng vi c cán b , công ch c Tòa án ph i làm: a) i v i cán b lãnh o, qu n lý: - Th c hi n úng quy n h n, ch c trách ư c giao ho c ư c phân công và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình; - Xây d ng, gi gìn s oàn k t, o c và văn hóa công v trong cơ quan, ơn v ; n m b t và gi i quy t k p th i tâm lý di n bi n tư tư ng tác ng tiêu c c trong cán b , công ch c. Tôn tr ng và th c hi n quy ch dân ch c a cơ quan, phát huy dân ch , kinh nghi m, sáng t o c a cán b , công ch c khi th c hi n nhi m v ; b o v danh d , uy tín c a cán b , công ch c khi có ph n ánh, t cáo không úng s th t; - Xây d ng và tri n khai t t vi c th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, các quy nh khác v cán b , công ch c và thi hành công v ; - Ch p hành nghiêm ch nh quy ch làm vi c c a cơ quan, ơn v . b) i v i cán b , công ch c Tòa án: - Ch p hành quy t nh c a ngư i lãnh o, qu n lý; thư ng xuyên ch ng sáng t o và ch u trách nhi m trư c pháp lu t khi th c hi n nhi m v ư c giao; Khi th c hi n quy t nh c a c p trên, n u có căn c cho r ng quy t nh ó là trái pháp lu t ho c không phù h p v i th c t thì ph i báo ngay v i ngư i ra quy t nh, trư ng h p v n ph i ch p hành quy t nh thì báo cáo v i c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u trách nhi m v h u qu c a vi c th c hi n quy t nh ó gây ra; - Ch p hành nghiêm ch nh quy ch làm vi c c a cơ quan, ơn v ;
  5. - ng x có văn hóa, tôn tr ng, b o v danh d , uy tín c a lãnh o và ng nghi p; tôn tr ng, h p tác v i ng nghi p hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. Nh ng vi c cán b , công ch c Tòa án không ư c làm: a) i v i cán b lãnh o, qu n lý: - L m quy n, vư t quy n; - ùn Ny trách nhi m cho ngư i khác; - Trù d p cán b , công ch c; - Vi ph m quy ch làm vi c c a cơ quan, ơn v . b) i v i cán b , công ch c Tòa án: - L i d ng vi c góp ý, phê bình làm t n h i n danh d , uy tín c a cán b lãnh o, qu n lý và ng nghi p; - Vi ph m quy ch làm vi c c a cơ quan, ơn v . i u 6. ng x t i nơi cư trú 1. Tham gia tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và các ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng n nhân dân; 2. Th c hi n quy ch dân ch cơ s , tham gia sinh ho t và th c hi n y nghĩa v nơi cư trí, ch u s giám sát c a t ch c ng, chính quy n, oàn th và nhân dân; 3. Không can thi p trái pháp lu t vào ho t ng c a các cơ quan, t ch c, cá nhân nơi cư trú; không tham gia, xúi gi c, kích ng, bao che các hành vi trái pháp lu t. i u 7. ng x v i các cơ quan, t ch c có liên quan và cơ quan thông tin báo chí Phát ngôn, cung c p thông tin, tài li u v xét x , gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng v i các cơ quan, t ch c có liên quan và cơ quan thông tin, báo chí khi ư c c p lãnh o có thNm quy n giao theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 8. ng x v i cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài. Th c hi n úng quy nh c a pháp lu t và quy ch c a cơ quan, ơn v khi quan h v i cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 9. ng x trong gia ình 1. Tuyên truy n, giáo d c, v n ng ngư i thân trong gia ình ch p hành nghiêm ch nh ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c.
  6. 2. Không ư c b , m , v ho c ch ng, con, anh, ch , em ru t l i d ng danh nghĩa c a b n thân v l i cho gia ình và b n thân. 3. Không t ch c cư i h i, ma chay, m ng th , sinh nh t, tân gia và các vi c khác xa hoa, lãng phí ho c v l i. 4. Xây d ng gia ình có văn hóa; th c hi n k ho ch hóa gia ình; th c hi n t t quy n và nghĩa v công dân; có n p s ng văn hóa theo phong t c t p quán và truy n th ng Vi t Nam. i u 10. ng x t i nơi công c ng 1. Ch p hành các quy nh c a pháp lu t và quy t c sinh ho t nơi công c ng. 2. Không ư c l i d ng ch c v , quy n h n v l i khi tham gia các ho t ng xã h i. 3. Không ư c ti p tay ho c bao che cho hành vi vi ph m pháp lu t. 4. K p th i thông báo cho cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n bi t các thông tin v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. i u 11. Khen thư ng, k lu t 1. Cán b , công ch c ngành Tòa án nhân dân th c hi n t t các quy nh t i Quy t nh này ư c khen thư ng theo quy nh. 2. Cán b , công ch c ngành Tòa án nhân dân vi ph m các quy nh t i Quy t nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Cán b , công ch c toàn ngành Tòa án nhân dân có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy t nh này. 3. Th trư ng các ơn v thu c Tòa án nhân dân t i cao, Chánh án Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ph bi n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này i v i cán b , công ch c thu c thNm quy n qu n lý. CHÁNH ÁN Trương Hòa Bình
Đồng bộ tài khoản